Výroční zpráva ČIŽP o poskytování informací za rok 2011

Výroční zpráva České inspekce životního prostředí je zveřejňována na základě § 18 odst.1 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a podle zákona č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

V roce 2011 vyřizovala Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) celkem 233 žádostí o informace, z toho 44 ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a 189 ve smyslu zákona  č.123/1998 Sb., o právu  na  informace o životním prostředí.  V pěti případech pak byla žádost o informaci odmítnuta ( většinou z důvodu neukončeného správního řízení).

Vývojový trend zájmu veřejnosti v oblasti poskytování informací v roce 2011 byl vyšší než v předchozích letech  (181 v roce 2010, 207 v roce 2009, 141 v roce 2008). Důvodem byl  nárůst přijatých žádostí o informace zejména v oblasti ochrany ovzduší. Velkou  skupinu tvořily žádosti týkající se smogové situace na Ostravsku a výskytu  pachu  ze  sanačních  prací na  Lagunách  Ostramo  (hlavně na území Ostravy-Fifejd, Přívozu). Rovněž byla zodpovězena celá řada telefonických dotazů  k zápachu na Lagunách Ostramo, které nebyly evidovány, protože o ně nebylo požádáno podle předmětných zákonů. Ostatní dotazy se týkaly např. kvality ovzduší jako takové tj. prašnosti při výstavbě silnic, znečišťování ovzduší lokálními topeništi  v rámci celé České republiky.

Další nejvíce dotazovanou oblastí byla ochrana přírody. Zájem o informace se týkal především kontrol v NP Šumava, ale také obecné ochrany dřevin, kácení dřevin rostoucích mimo les, poškozování VKP a ochrany krajinného rázu.

U  odpadového hospodářství se dotazy vztahovaly  k závěrům z šetření a výsledkům správních řízení ve věci nakládání s odpady. Informace, které směřovaly do oblasti vod se týkaly rozhodnutí o opatřeních správních orgánů ve věci nakládání se závadnými látkami, informace o stavu znečištění vodotečí. Předmětem dalších žádostí byly informace o dotčených orgánech státní správy, způsobu vyřešení podnětů, informace o prováděných kontrolách

Stále více informací  vyřizuje Česká inspekce životního prostředí bezprostředně v rámci diskusního fóra, tedy bez omezení lhůtami zákona. Tyto žádosti nejsou zahrnuty do evidence ve smyslu uvedených zákonů. Převážnou většinu žádostí o informace podala občanská sdružení a fyzické osoby. Nejvíce žádostí zaznamenal OI ČIŽP v Českých Budějovicích a  OI ČIŽP v Ostravě.

 

Údaje požadované dle zákona č.106/1999 Sb.

 

§ 18 odst. 1 písm. a)

počet podaných žádostí o informace  :   44

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:  5

§ 18 odst. 1 písm. b)

počet podaných odvolání proti rozhodnutí:  1

§ 18 odst. 1 písm. c)

opis podstatných částí každého rozsudku soudu:  0

§ 18 odst. 1 písm. d)

výčet poskytnutých výhradních licencí:  0

§ 18 odst. 1 písm. e)

počet stížností podaných podle § 16a:  0

§ 18 odst. 1 písm. f)

další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

Podávání informací přispívá  ke zvýšení efektu inspekční činnosti a k vytvoření silnější zpětné vazby ČIŽP s veřejností. Hlavním cílem je udržovat kontakty se sdělovacími prostředky,  a také s odbornou i laickou veřejností, informovat o výsledcích kontrolní činnosti ČIŽP věcně a v rozsahu odpovídajícím dodaným podkladům, a také v rámci možností zajišťovat odpovědi na dotazy týkající se kontrolních a dozorových pravomocí ČIŽP.

Kromě informací, které ČIŽP poskytuje podle uvedených zákonů, dává veřejnosti  i informace z vlastního podnětu formou brožur a letáků, tiskových zpráv nebo na vyžádání médií.

Žádosti o informace je možno podávat na e-mailové adrese: public@cizp.cz

 

 

V Praze dne 1.3. 2012

Mgr. Ivana Awwadová

tisková mluvčí ČIŽP

Zveřejněno: 01.03.2012 –Admin Administrator ; Přečteno 3768 x
Vytisknout