Výroční zpráva ČIŽP o poskytování informací za rok 2010

Výroční zpráva České inspekce životního prostředí je zveřejňována na základě § 18 odst.1 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a podle zákona č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

V roce 2010 vyřizovala ČIŽP celkem 181 žádostí o informace, z toho 36 ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a 145 ve smyslu zákona č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

Vývojový trend zájmu veřejnosti v oblasti poskytování informací v roce 2010 klesl a byl srovnatelný s rokem 2006 (207 v roce 2009, 141 v roce 2008, 165 v roce 2007, 182 v roce 2006).  Důvodem je skutečnost, že stále více informací je volně dostupných na webových stránkách a další žádosti o informace jsou vyřizovány v rámci diskusního fóra těchto stránek bezprostředně, tedy bez omezení lhůtami zákona. Žádosti vyřizované neformálně, prostřednictvím diskusního fóra, nejsou zahrnuty do evidence ve smyslu uvedených zákonů. Převážnou většinu žádostí o informace podala občanská sdružení a fyzické osoby. Nejvíce žádostí zaznamenal OI ČIŽP v Českých Budějovicích a  OI ČIŽP v Ostravě.

V roce 2010 se žádosti nejvíce týkaly oblasti ochrany přírody, ovzduší, odpadového hospodářství a souvisely s řešenými kauzami. Nejvíce žádostí směřovalo opět do oblasti ochrany ovzduší. Velkou  skupinu tvořily žádosti týkající se smogové situace na Ostravsku a výskytu pachu ze sanačních prací na Lagunách Ostramo ( hlavně na území Ostravy-Fifejd, Přívozu).

V oblasti ochrany přírody se zájem o informace týkal především obecné ochrany dřevin, kácení dřevin rostoucích mimo les, poškozování VKP a ochrany krajinného rázu. U odpadového hospodářství se dotazy vztahovaly  k závěrům z šetření a výsledkům správních řízení ve věci nakládání s odpady. Informace, které směřovaly do oblasti vod se týkaly rozhodnutí o opatřeních správních orgánů ve věci nakládání se závadnými látkami, informace o stavu znečištění vodotečí. Předmětem dalších žádostí byly informace o dotčených orgánech státní správy, způsobu vyřešení podnětů, informace o prováděných kontrolách.

 

Údaje požadované dle zákona č.106/1999 Sb.

 

§ 18 odst. 1 písm. a)

počet podaných žádostí o informace  :   36

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:  1 (žádost  směřovala na zjištění autora podnětu).

§ 18 odst. 1 písm. b)

počet podaných odvolání proti rozhodnutí:  0

§ 18 odst. 1 písm. c)

opis podstatných částí každého rozsudku soudu:  0

§ 18 odst. 1 písm. d)

výčet poskytnutých výhradních licencí:  0

§ 18 odst. 1 písm. e)

počet stížností podaných podle § 16a:  0

§ 18 odst. 1 písm. f)

další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

Podávání informací přispívá  ke zvýšení efektu inspekční činnosti a k vytvoření silnější zpětné vazby ČIŽP s veřejností. Hlavním cílem je udržovat kontakty se sdělovacími prostředky,  a také s odbornou i laickou veřejností, informovat o výsledcích kontrolní činnosti ČIŽP věcně a v rozsahu odpovídajícím dodaným podkladům, a také v rámci možností zajišťovat odpovědi na dotazy týkající se kontrolních a dozorových pravomocí ČIŽP.

Kromě informací, které ČIŽP poskytuje podle uvedených zákonů, dává veřejnosti  i informace z vlastního podnětu formou brožur a letáků, tiskových zpráv nebo na vyžádání médií.

Žádosti o informace je možno podávat na e-mailové adrese: public@cizp.cz

 

V Praze dne 1.3. 2011

Mgr. Ivana Awwadová

tisková mluvčí ČIŽP

 

Zveřejněno: 02.03.2011 –Admin Administrator ; Přečteno 4727 x
Vytisknout