Výměna poznatků a zkušeností se SIŽP v oblasti legislativy a kontrolní činnosti v OO, OV a IPPC

Česká inspekce životního prostředí

Cestovní zpráva ze zahraniční pracovní cesty ve Slovenské republice

 

 

 

 

 

 

Účastníci: Ing. Jindřich Mikeš, ředitel ČIŽP OI Brno (23. - 25. 10. 2017)

  Ing. Tomáš Augustin, Ř-ČIŽP OIA (účast 23. 10. 2017)

     Ing. Jitka Hubáčková, ČIŽP OI Brno (23. - 25. 10. 2017)

  RNDr. Helena Kameníčková, Ř-ČIŽP OIA (23. - 25. 10. 2017)

 

 

 

 

 

Datum: 23. - 25. 10. 2017

Účel cesty: Výměna zkušeností a získání nových poznatků týkající se legislativy a kontrolní činnosti v integrovaných agendách a ochraně ovzduší a vod s pracovníky SIŽP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cestovní zpráva předložena dne 20. 11. 2017

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy účastníků:

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotace:

 

Mikeš J., Hubáčková J., Kameníčková H., Augustin T.: Cestovní zpráva ze zahraniční pracovní cesty ve Slovenské republice 23. – 25. 10. 2017.

Počet stran: 5

ČIŽP OI Brno a OI Ostrava

Říjen 2017

 

Cesta byla podniknuta za účelem výměny zkušeností a získání nových poznatků týkající se legislativy a kontrolní činnosti v integrovaných agendách a ochraně ovzduší a vod s pracovníky SIŽP. V rámci pracovní cesty bylo jednáno s kolegy ze SIŽP o způsobu provádění kontrol, vedení správních řízení, porovnání legislativy týkající se ochrany ovzduší, vod a integrované prevence v obou zemích. V rámci pracovní cesty byla provedena návštěva SIŽP – inšpektorát Bratislava a dále zařízení Slovnaft Bratislava (petrochemický průmysl, ČOV), Duslo Šala (výroba kyseliny dusičné). Dále byla provedena prohlídka měřícího vozu SIŽP, zpráv z měření a odborné konzultace s pracovníky měřící služby.

 

Pondělí, 23. 10. 2017:

 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, inšpektorát Bratislava

Za SIŽP: Ing. Pavol Melichar, vedoucí odboru inspekce ochrany ovzduší SIŽP-IŽP Bratislava

  (23.-25.10. 2017)

    Alojz Bakič -inšpektor ochrany ovzduší SIŽP-IŽP Bratislava (23.-25. 10. 2017)

    Ing. Bakičová - hlavná inšpektorka ochrany ovzdušia – ústredie SIŽP (23.10.2017)

  Mgr. Mária Šavelová -inšpektorka odboru ochrany prírody a krajiny SIŽP-IŽP

  Bratislava (25.10.2017)

Za ČIŽP: J. Mikeš, J. Hubáčková, H. Kameníčková, Augustin T.

 

Jednání s pracovníky SIŽP, výměna zkušeností při provádění kontrolní činnosti, plánování kontrolní činnosti, vedení správních řízení. Porovnání legislativy týkající se  ochrany ovzduší, ochrany vod a integrované prevence v České a Slovenské republice (např.: emisní limity, četnost měření, četnost kontrol, kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší, povinnosti provozovatele, kompetence inspekce atp.)

Pozn.: Tato jednání s pracovníky SIŽP  pokračovala v průběhu celého pobytu na ZSC.

 

SLOVNAFT, a.s.

 

SLOVNAFT, a.s. so sídlem v Bratislave, je rafinérsko-petrochemická společnost s ročním zpracováním 5,5 - 6 miliónů tun ropy. Rafinérie SLOVNAFT, a.s., po intenzívní modernizaci patří v současnosti mezi tři nejmodernější rafinérie v Evropě. Instalované konverzní procesy a velkokapacitní hloubkové odsíření umožňují výrobu výlučně bezsirných motorových paliv. Až 80 % vyrobených motorových paliv je exportovaných, převážně na trhy členských zemí EÚ.

V roce 2000 sa strategickým partnerem Slovnaftu stala společnosť MOL Nyrt a od roku 2004 je SLOVNAFT, a.s. součástí - Skupiny MOL.

Petrochemická divize Skupiny MOL je schopna dodat na evropský plastový trh ročně až 1,2 milionů tun polyetylénu a polypropylénu, čím se řadí mezi největší středoevropské producenty polyolefínových granulátů.

Areál společnosti je umístěný ve vzdálenosti asi 6 km od centra města a zasahuje do CHOPAV na Žitném ostrově. Hlavním zdrojem užitkové vody je voda čerpaná z Dunaje (cca 30 000 000 m3/rok). Dalším zdrojem užitkové vody je podzemní voda Hydraulické ochrany podzemních vod (cca 8 000 000m3/rok).

Slovnaft vlastní 3 ČOV. Chladící vody jsou po vyčištění vypouštěny ze 2 ČOV do Malého Dunaje. Chemické odpadní vody jsou čištěny na mechanicko-chemicko-biologické ČOV, na které je celková účinnost odstranění ropných látek 99,71%

Provedená opatření na ochranu vod:

-  Přechod z průtočného chlazení na cirkulační chlazení – uzavřený chladící okruh

-  Instalace vzduchových chladičů na výrobních jednotkách

-  Instalace nových kontinuálních analyzátorů na dvou ČOV

-  Odstavení starých výrobních jednotek

-  Instalace kamerového systému na vstupu a výstupu z ČOV

-  Rekonstrukce skladovacích nádrží – od roku 1992 zrekonstruováno 79 nádrží

-  Rekonstrukce chemické kanalizace

-  Provozování systému hydraulické ochrany podzemních vod – cílem je zabezpečení a ochrana zásob podzemní vody v horní části Žitného ostrova před znečištěním ropnými látkami z areálu společnosti a postupná sanace staršího znečištění horninového prostředí a podzemní vody. Základním principem funkce sytému je stálým sanačním čerpáním podzemní vody vytvářet velkoplošnou uzavřenou hydraulickou depresi zabraňující úniku znečištění mimo areál společnosti. Z celého sytému HOPV je podzemní voda čerpána s průměrnou vydatností 910 l/s. 75% vyčerpané podzemní vody se po vyčištění v mechanické ČOV vypouští do Malého  Dunaje a 25% se sekundárně využívá ve výrobním procesu na chlazení.

Emise do ovzduší:

Teplárna:

-  NOx – na snižování emisí NOx se používají nízkoemisní hořáky a denitrifikace (systém vstřikování čpavkové vody a katalyzátor)

-  SOx – nová odsiřovací jednotka spalin FGD

-  Prach – elektrostatické odlučovače

Monitorování emisí a kvality ovzduší:

V současné době je v provozu 26 automatických měřících systémů měření emisí a údaje z monitorování jsou přístupné prostřednictvím internetu. Kvalitu ovzduší monitoruje automatizovaný měřící systém kvality ovzduší – 3 stanice.  

Zápach - Opatření na snížení úniků pachových látek:

-  Instalace nízkoemisních ucpávek a těsnění na technologických zařízeních

-  Instalace detektorů na sirovodík na rizikových místech

-  Pravidelná údržba a brzká detekce netěsností na výrobních zařízeních

-  Instalace odsíření spalin

-  Záchyt par při skladování a manipulaci s materiály

-  Postupná výměna kanalizace na znečištěné odpadní vody za vzduchotěsnou

-  Zakrytování ČOV a zneškodňování (spalování) pachových látek z ČOV

 

Šenkvice

 

Jednání s pracovníky SIŽP, viz výše.

Úterý, 24. 10. 2017

 

Duslo a.s., Šala

 

Jedná se o nejvýznamnější společnost chemického průmyslu na Slovensku, a to zejména ve výrobě hnojiv a globálního dodavatele gumárenských chemikálií, a dále speciální produkty organické a anorganické chemie.

Základní surovinou pro výrobu čpavku je zemní plyn, který se pak dále používá pro výrobu dalších produktů (čpavek, kyselina dusičná, hnojiva, močovina, chladící medium atd.). Ze směsi vzduchu a amoniaku při teplotě 820 -860 °C se za přítomnosti katalyzátoru získává nitrózní plyny. Odpadní teplo, které vznikne při ochlazení těchto plynu, se využije na výrobu páry o tlaku 3,5 MPa, zkondenzovaná HNO3 ve spodní části kolony funguje jako absorbent a v horní části jako absorbent z oxidace nitrózních plynu na NO2. Z  kolony se HNO3 pak přečerpává přes denitrační kolonu do skladovací nádrže. Odpadové plyny s obsahem NO2 se pak katalyzou redukují zemním plynem. Zbytková HNO3 v odpadních plynech se jímá v plynové pračce zkrápěním 50 % - ní HNO3. Duslo a.s. provozuje automatický imisní monitorovací systém v obci Trnovec nad Váhom.

Společnost provozuje vlastní spalovnu nebezpečných nebo komunálních odpadů, kde jsou energeticky zhodnoceny tuhé a kapalné odpady jinak nevyužitelné, a to zejména ze svých výrob na jednotlivých pracovištích Duslo a.s. V případě volné kapacity poskytuje tyto služby externím organizacím. Pro spalování jsou využívány rotační a fluidní pece, přičemž rotační pec je využívána častěji. Spaliny jsou na výstupu z pece na tkaninových filtrech zbaveny tuhých znečišťujících látek, v mokrých pračkách vzduchu se odstraňují HCl, SO2 aj. a dále pak jsou spaliny vyvedeny do komína. Spalovna odpadů je vybavena automatickým měřícím systémem emisí. Celkově bylo v roce 2016 ve spalovně zhodnoceno 4672 tun odpadu. Rovněž společnost provozuje mechanicko – biologickou čistírnu odpadních vod.

 

 


Šenkvice

 

Jednání s pracovníky SIŽP, viz výše.

Středa, 25. 10. 2017

 

Prohlídka měřícího vozu SIŽP

SIŽP vlastní 3 měřící vozy na kontrolní měření emisí a to na oblastních inspektorátech v Banské Bystrici, Žilině a Košicích. V průběhu roku 2015 prošly měřící skupiny SIŽP rozsáhlým projektem na akreditaci a získali osvědčení o akreditaci pro zkušební laboratoře a pro kontrolu automatických měřících systémů emisí. Na základě tohoto osvědčení vykonávají kontrolní akreditované činnosti u různých provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, včetně velkých energetických organizací a spaloven odpadů. 

Jejich měřící vozy jsou vybaveny kompletním vzorkovacím, metrologickým a vyhodnocovacím zařízením pro dodržování emisních limitů základních znečišťujících látek a dále amoniaku, sulfanu, těžké kovy, fluor, TOC, PCDD a PCDF aj. Z těchto měření vypracovávají zprávy v souladu s právními předpisy a přílišnými normami. V případě porušení nedodržení emisních limitů jsou tyto kontroly pak podkladem pro správní řízení; v roce 2015 bylo zjištěno nedodržení stanovených emisních limitů cca ve třetině případů z celkového počtu kontrol měření emisí.

 

Národní přírodní rezervace Devínská Kobyla

Jedná se přírodní komplex s  botanickými, zoologickými, geologickými hodnotami v oblasti CHKO Malé Karpaty. Významným paleontologickým prvkem je lokalita Sandberg s vymodelovanými zkamenělinami z období před 14 -16 miliony lety, kdy se zde nacházelo moře s bohatým druhové rozmanitosti mořských a suchozemských organismů. Rovněž se na vytváření Devínské Kobyle podílely řeky Morava a Dunaj, které se v průběhu několika let postupně přemísťovaly. Nad soutokem Moravy a Dunaje se nachází zřícenina Hradu Devín, který je národní kulturní památkou, s pozůstatky předchozí zástavby římské vojenské stanice a slovanského hradiště.

 

 

Celkové hodnocení cesty

Jednalo se v rámci dlouhodobé spolupráce mezi ČIŽP a SIŽP o reciproční návštěvu pracovníků OI Brno k návštěvě pracovníků SIŽP, konané na OI Brno. Tato zahraniční cesta byla konána v rámci výměny zkušeností pracovníků obou inspekcí, týkající se především inspekční činnosti, porovnání legislativy v obou státech, plánováním kontrolní činnosti a vedení správních řízení. Zajištění pracovní cesty z odborného i programového hlediska pracovníky SIŽP bylo na výborné úrovni. Z hlediska možné další spolupráce byly předběžně dohodnuty možnosti pokračování výměnných cest pracovníků obou inspekcí, které by dle shody všech zúčastněných byly pro získání některých nových zkušeností a vědomostí nesporným přínosem pro následný výkon běžné inspekční činnosti.

 

Zveřejněno: 22.11.2017 –Lenka Němcová ; Přečteno 230 x
Vytisknout