Výběrová řízení

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) je mj. resortní organizací Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP), která dodržuje pravidla pro centrální nákup státu (systém centralizovaného zadávání veřejných zakázek) a současně je veřejným zadavatelem, který při zadávání veřejných zakázek dodržuje, zejména:

zákon č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 
ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

zákon č. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů;

podzákonné normy a řídící akty vlády, která obsahují pravidla pro zadávání veřejných zakázek, např.:

· Usnesení vlády ČR ze dne 18. 01. 2016 č. 24 k resortním systémům centralizovaného zadávání veřejných zakázek v návaznosti na pravidla pro centrální nákup státu,

· Usnesení vlády ČR ze dne 14. 06. 2010 č. 465 k Pravidlům uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy,

· Usnesení vlády ČR ze dne 21. 06. 2017 č. 467 (změnové UV ze dne 19. 06. 2018) o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek,

evropské zadávací směrnice;

své interní předpisy:

· směrnice č. 6/2018, kterou se stanoví pravidla pro zadávání veřejných zakázek v České inspekci životního prostředí,

· směrnice č. 7/2016 o hospodaření s rozpočtovými prostředky a k zajištění oběhu, ověřování a schvalování účetních dokladů v ČIŽP,

· směrnice č. 2/2018 o připomínkování, evidenci a uveřejňování smluv a objednávek v ČIŽP,

interní předpisy Ministerstva životního prostředí ČR:

· směrnice č. 6/2017 o poskytování podpory řízení resortních organizací,

· pokyn MŽP č. 2/2012 k Resortnímu systému centralizovaného zadávání,

provozní řády a manuály elektronických nástrojů, které ČIŽP používá při zadávání veřejných zakázek - EZAK, Věstník veřejných zakázek, Národní elektronický nástroj (NEN).

ČIŽP se snaží při zadávání veřejných zakázek co nejvíce uplatňovat environmentální požadavky, dělit veřejné zakázky na části, tak aby byla umožněna účast i menším dodavatelům a vyhrazovat co nejvíce veřejné zakázky pro dodavatele zaměstnávající zdravotně postižené osoby.

ČIŽP je organizací s celostátní působností, která je členěna na 10 oblastních inspektorátů, dvě pobočky a ředitelství. Jednotlivé oblastní inspektoráty a ředitelství jsou samostatnými provozními jednotkami s funkční samostatností při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou do výše 50.000,- Kč bez DPH, a to u kategorií veřejných zakázek, pro jejichž financování mají tyto samostatné provozní jednotky přidělené finanční prostředky v rámci rozpisu rozpočtu ČIŽP.

Samostatné provozní jednotky jsou oprávněny zadat veřejnou zakázku malého rozsahu ve formě průzkumu trhu při dodržení zásad dle čl. 1 odst. 4 služebního předpisu č. 6/2018 vybranému dodavateli formou objednávky za cenu v místě a čase obvyklou. Provedený průzkum trhu musí být vždy zdokumentován pro účely kontroly. Na intranetu ČIŽP je zveřejněn v sekci veřejné zakázky pro zaměstnance ČIŽP jako metodická pomůcka doporučený postup pro provádění průzkumu trhu při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou do 50.000,- Kč bez DPH.

Zadávání veřejných zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesáhne 50.000,- Kč bez DPH,administruje specialista veřejných zakázek ředitelství ČIŽP. Základní parametry veřejných zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 1,000.000,- Kč bez DPH, musí být před vyhlášením výběrových řízení schváleny Ministerstvem životního prostředí.V případě požadavků právních, poradenských či konzultačních služeb, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 100.000,- Kč bez DPH musí být základní parametry veřejné zakázky také schváleny Ministerstvem životního prostředí.

NEN

Od 01. 07. 2018 je ČIŽP dle usnesení vlády č. 467/2017 povinna používat při zadávání veřejných zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesáhne 500.000,- Kč bez DPH, Národní elektronický nástroj.

Profil zadavatele

Od 19. 06. 2014 do současnosti používá ČIŽP jako profil zadavatele elektronický nástroj EZAK. Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_6.html.

 

Zveřejněno: 05.02.2018 – Jana Jandová ; Přečteno 966 x
Vytisknout