Výběrová řízení

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) je mj. resortní organizací Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP), která dodržuje pravidla pro centrální nákup státu (systém centralizovaného zadávání veřejných zakázek) a současně je veřejným zadavatelem, který při zadávání veřejných zakázek dodržuje, zejména:

zákon č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

zákon č. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů;

podzákonné normy a řídící akty vlády, která obsahují pravidla pro zadávání veřejných zakázek, např.:

·  Usnesení vlády ČR ze dne 18. 01. 2016 č. 24 k resortním systémům centralizovaného zadávání veřejných zakázek v návaznosti na pravidla pro centrální nákup státu,

·  Usnesení vlády ČR ze dne 14. června 2010 č. 465 k Pravidlům uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy,

·  Usnesení vlády ČR ze dne 21. června 2017 č. 467 o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek,

evropské zadávací směrnice;

své interní předpisy:

·  směrnice č. 4/2017, kterou se stanoví pravidla pro zadávání veřejných zakázek v České inspekci životního prostředí ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 06. 2017,

·  směrnice č. 7/2016 o hospodaření s rozpočtovými prostředky a k zajištění oběhu, ověřování a schvalování účetních dokladů v ČIŽP,

·  směrnice o připomínkování smluv a objednávek,

interní předpisy Ministerstva životního prostředí ČR:

·  směrnice č. 6/2017 o poskytování podpory řízení resortních organizací,

·   pokyn MŽP č. 2/2012 k Resortnímu systému centralizovaného zadávání,

provozní řády a manuály elektronických nástrojů, které ČIŽP používá při zadávání veřejných zakázek (EZAK, Věstník veřejných zakázek).

ČIŽP se snaží při zadávání veřejných zakázek co nejvíce uplatňovat environmentální požadavky, dělit veřejné zakázky na části, tak aby byla umožněna účast i menším dodavatelům a vyhrazovat co nejvíce veřejné zakázky pro dodavatele zaměstnávající zdravotně postižené.

ČIŽP je institucí s celostátní působností, která je členěna na 10 oblastních inspektorátů, dvě pobočky a ředitelství. Jednotlivé oblastní inspektoráty a ředitelství jsou samostatnými provozními jednotkami s funkční samostatností při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou do výše 50 000,- Kč bez DPH, a to u kategorií veřejných zakázek, pro jejichž financování mají tyto samostatné provozní jednotky přidělené finanční prostředky v rámci rozpisu rozpočtu ČIŽP.

Samostatné provozní jednotky jsou oprávněny zadat veřejnou zakázku malého rozsahu ve formě průzkumu trhu při dodržení zásad dle čl. 1 odst. 4 služebního předpisu č. 4/2017 vybranému dodavateli formou objednávky za cenu v místě a čase obvyklou. Provedený průzkum trhu musí být vždy zdokumentován pro účely kontroly. Na intranetu ČIŽP je zveřejněn v sekci veřejné zakázky pro zaměstnance ČIŽP jako metodická pomůcka doporučený postup pro provádění průzkumu trhu při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou do 50.000,- Kč bez DPH. Časová náročnost administrace průzkumu trhu je cca 3- 5 dnů.

Zadávání veřejných zakázek administruje specialista veřejných zakázek z ředitelství ČIŽP, přičemž základní parametry všech veřejných zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 1 mil. Kč bez DPH, musí být před vyhlášením výběrových řízení schváleny ze strany MŽP a v případě požadavku na nákup právních, poradenských anebo konzultačních služeb, musí být základní parametry veřejné zakázky schváleny ze strany MŽP, je-li předpokládaná celková hodnota takovéto veřejné zakázky pro celé období trvání smluvního vztahu vyšší než 100 tis. Kč bez DPH. Časová náročnost administrace veřejné zakázky malého rozsahu je cca 1 – 2 měsíce. Časová náročnost administrace podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky se odvíjí od doby schvalování základních parametrů veřejné zakázky na MŽP a je cca 4 měsíce.

 

Elektronická tržiště

Ministerstvo pro místní rozvoj v tomto roce neprodloužilo koncesní smlouvy s provozovateli vybraných elektronických tržišť, které dne 30. 06. 2017 skončily. K tomuto datu přestala platit i dosavadní usnesení vlády a pravidla pro realizaci veřejných zakázek na elektronických tržištích včetně seznamu povinných komodit, které měly být soutěženy přes e-tržiště. Od 1. 7. 2017 používá ČIŽP k zadání veřejných zakázek výhradně profil zadavatele EZAK.


Profil zadavatele

Od 19. 06. 2014 do současnosti je v ČIŽP používán profil zadavatele EZAK. Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_6.html.

 

Zveřejněno: 05.02.2018 – Jana Jandová ; Přečteno 370 x
Vytisknout