Veřejná konzultace k hodnocení směrnice o bateriích

 Směrnice o bateriích 2006/66/ES stanoví pravidla pro uvádění baterií a akumulátorů na trh a nakládání s nimi v EU. Hlavním cílem směrnice je, aby se co nejvíce rozšířil oddělený sběr odpadních baterií a akumulátorů a minimalizovalo se odstraňování použitých baterií jako směsný komunální odpad, s cílem dosáhnout vysoké míry recyklace všech odpadních baterií a akumulátorů.

Směrnice zejména stanoví minimální národní cíle pro sběr použitých přenosných baterií a pro minimální výkon zařízení na recyklaci. Směrnice stanoví omezení pro používání některých nebezpečných látek a vyžaduje, aby uživatelé byli řádně informováni o vlastnostech  těchto látek. Hodnocení je prvním krokem v procesu přezkumu, kterým Komise posuzuje, zda Směrnice plní své cíle a přispívá k obecným cílům EU v oblasti životního prostředí.

Tato konzultace je součástí širší konzultace, která zahrnuje rovněž cílené průzkumy a rozhovory s vybranými aktéry.  Konzultace nabízí všem zúčastněným jednotlivcům, skupinám nebo společnostem  příležitost poskytnout své stanovisko a také informace. Cílem konzultace je zachytit názory, zkušenosti a nápady příslušných zúčastněných stran na dosažení cílů Směrnice a vyzývá je k poskytnutí  relevantních informací pro posouzení Směrnice, jejího provádění a vhodnosti.

Zdroj: Evropská komise

Zveřejněno: 20.09.2017 –Lenka Němcová ; Přečteno 1111 x
Vytisknout