Světový den vody

Světový den vody neboli World Water Day  (22. 3.) určila v roce 1993 Organizace spojených národů. Předcházel tomu návrh z roku 1992 podaný na jednání v Rio de Janeiru. Tímto dnem chtěli poukázat na problémy spojené s vodou a vodním hospodářství. Akce je zaměřena na čistotu a ochranu vod a na šetření vodními prostředky. Tato každoroční kampaň si klade za cíl připomenout lidem na celém světě význam vody a potřebu ochrany vodních zdrojů.

Ve složce ochrany vod České inspekce životního prostředí  se na kontrole dodržování povinností daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a zákonem č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií podílí 87 inspektorů. Při kontrolní činnosti se přednostně zaměřují na nejvýznamnější problémy v oblasti ochrany vod v daném regionu. V roce 2011 bylo provedeno celkem 3 448 kontrol, z nichž 1 741 bylo plánovaných.  Ve sledovaném období nabylo právní moci 384 rozhodnutí o pokutě (z toho 31 rozhodnutí vydaných v roce 2010) v celkové výši 16 622 219 Kč. Pravomocným rozhodnutím bylo dále uloženo 79 opatření k nápravě závadného stavu.

Zaměření a objem kontrol složky ochrany vod ČIŽP byl  v roce 2011 shodný s předchozími roky. Při plánování kontrolní činnosti se kladl důraz na kontroly hlavních znečišťovatelů vypouštějících odpadní vody, a dále na významné průmyslové a zemědělské podniky. Z kontrolních zjištění vyplynulo, že tyto významné zdroje nemají trvale velké problémy s dodržováním legislativy. To je dáno jednak zodpovědnějším přístupem těchto subjektů k ochraně životního prostředí, a také soustavnou činností inspekce zaměřenou na tuto oblast. Většina problematických případů vzniká z neplánovaných kontrol prováděných na základě podaných  podnětů a havárií.  V těchto případech je šetření, zjišťování důkazů a dalších podkladů, mnohem časově a administrativně náročnější a zejména v případě řešení podnětů se jedná o případy s méně významným dopadem na životní prostředí.

 

 

Zveřejněno: 22.03.2012 –Admin Administrator ; Přečteno 4783 x
Vytisknout