Stručná informace o činnosti ČIŽP v roce 1997 (podklady pro tiskovou konferenci - březen 1998)

© Česká inspekce žívotního prostředí , veškeré informace uvedené na těchto stránkách mohou být šířeny pouze se souhlasem ČIŽP a pokud bude ČIŽP uvedena jako autor.


(Podklady pro tiskovou konferenci - březen, 1998)

Obsah této stránky:

 • Úvod
 • Souhrnné zhodnocení kontrolní činnosti ČIŽP v roce 1997
 • Správní rozhodnutí
 • Stanoviska, podněty a vyjádření pro orgány státní správy a další orgány
 • Stížnosti a podání občanů
 • Trendy vývoje inspekční činnosti
 • Účast ČIŽP při řešení následků povodní v roce 1997

Úvod

ČIŽP je dozorovým orgánem v životním prostředí, zřízeným samostatně zákonem č. 282/1991 Sb. Působí v 5 složkách životního prostředí (ovzduší, voda, odpady, příroda a krajina a lesy) na základě kompetencí svěřených složkovými zákony.

ČIŽP je institucí s celostátní působností. Organizačně je členěna podle složek a podle územní působnosti:

 • podle složek se člení na 5 odborných oddělení (odd. ochrany ovzduší, odd. ochrany vod, odd. odpadového hospodářství, odd. ochrany přírody a krajiny, odd. ochrany lesa) a dále na servisní oddělení (odd. ekonomiky a personalistiky, odd. technicko-organizačních služeb, odd. informatiky a informační techniky) a sekretariát (ředitele resp. hlavních inspektorů)
 • územně je ČIŽP členěna na ředitelství se sídlem v Praze a 10 oblastních inspektorátů (OI): Praha, Č.Budějovice, Plzeň, Ústí n.L., Liberec, H. Králové, H.Brod, Brno, Olomouc a Ostrava
 • ČIŽP měla k 31.12.1997 celkem 418 zaměstnanců. Z toho na oblastních inspektorátech pracuje na odborných odděleních celkem 255 inspektorů (65 v ochraně ovzduší, 62 ochrana vod, 51 odpadové hospodářství, 41 ochrana přírody a krajiny, 36 ochrana lesa).

Souhrnné zhodnocení kontrolní činnosti ČIŽP v roce 1997

Základní údaje o činnosti inspekce jsou uvedeny v tabulce č. 1, včetně srovnání s předchozími léty.

Ze srovnání s údaji za předchozí období lze vysledovat některé trendy činnosti inspekce. Vzhledem k různorodosti kontrolních akcí a výstupů je však jejich hodnocení možné pouze po detailnější analýze. Ve srovnání s předchozím rokem zůstává činnost inspekce v cca stejném rozsahu. Mírně poklesl počet provedených kontrol, revizí a prověrek i počet rozhodnutí, a to zejména v souvislosti s povodněmi (rozsáhlé a časově náročné kontroly) a s nárůstem rozsahu administrativních úkonů (roste počet vyjádření pro jiné orgány i náročnost řešení stížností a podání občanů) a v úvahu je třeba vzít i vládní “balíčky”.

Tabulka č.1

Souhrnné zhodnocení činnosti ČIŽP v roce 1997, srovnání s předchozími lety

Stručná informace o činnosti ČIŽP v roce 1997

Na základě výsledků inspekční práce v roce 1997 a srovnání s předchozím obdobím lze uvést v jednotlivých složkách životního prostředí následující zobecněné poznatky:

v oblasti ochrany ovzduší

 • Stanovené emisní limity pro hlavní znečišťující látky a kontrola jejich dodržování inspekcí vedou k pokračujícímu poklesu emisí. Stále se ještě objevují nové, inspekci dosud neznámé střední zdroje znečištění, pro které je nutno vydávat nové emisní limity (187 v  roce 1997).
 • Částka poplatků za znečišťování ovzduší v důsledku navýšení stanovených poplatků podle zákona vzrostla o přibližně 20%.
 • Rozsah sankčních opatření (počet i výše pokut) zůstal ve srovnání s předchozím rokem na přibližně stejné, ve srovnání s předchozím obdobím vyšší, úrovni. Na základě stávajících výsledků inspekční práce lze předpokládat, že výše a počet sankcí roste úměrně s počtem kontrol, tj. prozatím není zřetelný trend k poklesu počtu nedodržení ustanovení zákona či rozhodnutí.
 • Narůstá objem zjištěných dovozů látek poškozujících ozónovou vrstvu Země a výrobků takové látky obsahující. Současně narostl počet případů nedodržení příslušného zákona, což vedlo k výraznému nárůstu sankčních postihů.

v oblasti ochrany vod

 • Soustavná kontrola komunálních zdrojů znečištění (městské čistírny odpadních vod a kanalizace) prakticky odstranila hrubé porušování zákona v této oblasti a přinesla určité zlepšení v provozu čistíren odpadních vod. Přetrvávají nedostatky v povoleních k vypouštění odpadních vod (především nejednoznačné stanovení limitů vypouštěného znečištění), které znesnadňují kontrolní činnost.
 • Průmyslové zdroje znečištění představují širokou škálu provozů, ve kterých se manipuluje s látkami škodlivými vodám. Obecně přetrvává u menších provozů nedostatečná informovanost o povinnostech na úseku ochrany vod, jejich znalost a respektování s velikostí provozu zpravidla roste.
 • Kontroly provozů zařazených do Akčního programu Mezinárodní komise pro ochranu Labe ukázaly snížení hlavních prioritních látek oproti roku 1996, ve většině případů nejsou již užívány závadné látky.
 • V oblasti zemědělských zdrojů znečištění dochází ke snížení stavu hospodářských zvířat především u velkokapacitních ustájení a proto dostatečné skladovací kapacity pro statková hnojiva umožňují jejich aplikaci na pozemky v agrotechnicky i vodohospodářsky příznivých termínech. Trvalým problémem zůstává nevyhovující stavební stav objektů určených ke skladování siláží, statkových hnojiv a jejich tekutých složek.
 • V oblasti tzv. starých ekologických zátěží přinesla malá novela zákona o vodách významný pokrok v řešení otázky ukládání opatření k nápravě zejména nabyvatelům privatizovaného majetku s touto zátěží.
 • Počet havárií na vodách evidovaných ČIŽP se oproti roku 1996 snížil téměř o 30%, což je ovšem pravděpodobně důsledkem nedokonalé evidence havárií (např. klesl počet havarijních znečištění způsobených dopravou a současně neklesl počet zásahů hasičské záchranné služby u dopravních nehod). Nejvyšší počet pokut byl evidován v oblastech průmyslových aglomerací (tabulka č. 2, obr. č.1).

Tabulka č. 2

Účast OOV při řešení havárií v roce 1997 - dle jednotlivých OI

Stručná informace o činnosti ČIŽP v roce 1997

Stručná informace o činnosti ČIŽP v roce 1997

v oblasti odpadového hospodářství

 • Dovoz a vývoz odpadů byl kontrolován na základě požadavků MŽP u 20 subjektů. Podíl sankcí oproti minulému roku narostl (ze 13,3 na 25%), soubor však není dostatečně reprezentativní na objektivní zhodnocení trendu.
 • Z celkového množství 2105 uzavřených skládek, zkontrolovaných ke konci roku 1997 bylo 15,4% rekultivovaných, 5,9% rekultivovaných a monitorovaných, 41,8 % pouze uzavřených a 33,9% uzavřených a monitorovaných. 3% skládek (63 skládek) zůstalo v provozu po řádném posouzení a povolení pro další ukládání odpadů.
 • Kapacita spaloven odpadů není podle výsledků prověrky v roce 1997 dostatečně využívána. Využití dosahuje v průměru 58%, avšak existují i velkokapacitní spalovny, které v důsledku konkurence levného ukládání odpadů na skládkách nejsou provozovány.
 • Odpady produkované v kontrolovaných velkokapacitních elektrárenských a teplárenských zařízeních (nad 50 MW) jsou ve většině případů ukládány na skládkách. Pouze 3,5% je využito v dalších technologiích. 4,3% celkového objemu odpadu je v kategorii odpadu zvláště nebezpečného. Jeho následné využití v dalších technologiích je ale poměrně častější (přes 20% ).

v oblasti ochrany přírody a krajiny

 • V územní ochraně přírody (velkoplošná a maloplošná chráněná území, významné krajinné prvky) se mírně zlepšila situace v značení i managementu, přetrvávají však problémy spojené s přehlášením některých CHÚ v souvislosti s nedostatkem ve finančním zabezpečení. Nejčastěji jsou zákonná ustanovení dlouhodobě porušována ve významných krajinných prvcích, mj. zřejmě i proto, že na rozdíl od zvláště chráněných území nejsou zvláště označovány. Nadále zůstává problémem zjištění původců škodlivé či nepovolené činnosti.
 • V oblasti druhové ochrany došlo v roce 1997 k zásadnímu obratu přijetím zákona č. 16/97 Sb. Výrazně narostl počet objasněných a sankcionovaných případů porušení úmluvy CITES. Zlepšila se mírně situace na chovatelských burzách a v prodejnách. Podařilo se zabezpečit fungování stálé pohotovostní služby ČIŽP a spolupráci s celními orgány. Celkem v 8 případech bylo zajištěno nebo zabaveno přes 350 exemplářů ilegálně vyvážených nebo dovážených živočichů a cca 500 exemplářů rostlin.
 • Nejrozsáhlejší porušování zákona bylo zjištěno v oblasti nepovoleného kácení a nadměrného ořezu dřevin rostoucích mimo les. Takřka v třetině kontrolovaných případů ( 31,4% z celkem 303 kontrol) bylo konstatováno porušení zákona a uložena sankce.
 • V řadě případů byl zjištěn pozitivní vliv Programů péče o krajinu na stav ve volné krajině i v chráněných územích (managementová opatření). Využití prostředků poskytnutých ze SFŽP je nutné kontrolovat, aby byl dodržen původní záměr a ne zakonzervován mírně upravený, avšak ne zcela vyhovující stávající stav (zejména u revitalizací říčních systémů).

v oblasti ochrany lesa

 • V roce 1997 došlo k výraznému útlumu výskytu biotických škůdců, a to zejména v důsledku chladného a deštivého počasí a soustavné kontroly.
 • Významným negativním jevem je nadále překračování zákonných lhůt pro obnovu lesa a zajištění kultur. Nedodržení zákona tvoří v některých regionech až polovinu všech opatření k nápravě vydaných ČIŽP.
 • Přetrvávají případy neoprávněného záboru lesních pozemků pro investiční činnost, rekreační stavby nebo skládky odpadu.
 • V souvislosti se způsobem hospodaření a charakterem počasí dochází častěji k ohrožení stability lesních porostů, k nepřiměřenému poškozování lesní dopravní sítě a ke vzniku erozních rýh.
 • Narůstá podíl neoprávněných těžeb dřeva, a to v nejrůznějších formách – nedodržení závazných ukazatelů lesních hospodářských plánů, snižování zakmenění, smýcení předmýtních porostů, překročení maximální šířky seče apod. Závažné případy porušení zákona jsou řešeny ve spolupráci s Policií ČR. Neoprávněné těžby byly v roce 1997 nejčastějším důvodem sankčních postihů. Dochází k nim zejména u nových, většinou menších vlastníků lesa.

Správní rozhodnutí

V roce 1997 bylo inspekcí vydáno celkem 10 518 správních rozhodnutí v první instanci. Z toho bylo:

 • 4086 rozhodnutí o poplatcích (3100 za znečišťování ovzduší, 986 za ukládání odpadů), tj. 38 %,
 • 1952 rozhodnutí (19%) o pokutě (včetně přestupkového řízení v ochraně přírody)
 • 36 rozhodnutí (tj. 0,3%) o omezení nebo zastavení škodlivé činnosti nebo provozu,
 • 187 rozhodnutí (2%) o emisních limitech pro střední zdroje,
 • 2851 souhlasů podle zákona o ochraně ovzduší, tj. 27 %,
 • 1105 rozhodnutí (tj. 11%) o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků,
 • 213 rozhodnutí o schválení nových technologií v ochraně ovzduší, tj. 2 %,
 • 88 oprávnění k autorizovanému měření emisí a imisí (25 nových, 53 rozšíření nebo prodloužení), tj. 1 %.

Počty vydaných správních rozhodnutí v jednotlivých složkách jsou uvedeny v přiložených tabulkách a grafech.

Tabulka č. 3

Struktura činnosti ČIŽP v roce 1997 - dle jednotlivých oddělení

Stručná informace o činnosti ČIŽP v roce 1997

Stručná informace o činnosti ČIŽP v roce 1997

Stručná informace o činnosti ČIŽP v roce 1997

Stanoviska, podněty a vyjádření pro orgány státní správy a další orgány

Celkem bylo v roce 1997 inspekcí vydáno 7548 stanovisek, podnětů a vyjádření. Největší část byla zpracována oddělením ochrany ovzduší (53,9%) a ochrany vod (25,4%). Počet ve srovnání s předchozími lety mírně narůstá, zejména v ochraně vod. Věcně jsou nejčastější vyjádření o souhlasech k umísťování a povolování staveb zdrojů znečišťování ovzduší, vydávaná mimo správní řízení (44,3%). Počet a struktura vyjádření jsou uvedeny v tabulce č.4 a na obrázcích 4a a 4b.

Tabulka č. 4

Vyjádření, posudky a stanoviska vydané ČIŽP v roce 1997

Stručná informace o činnosti ČIŽP v roce 1997

 Stručná informace o činnosti ČIŽP v roce 1997Stručná informace o činnosti ČIŽP v roce 1997

Stížnosti a podání občanů

Počet stížností a podání občanů v roce 1997 zůstal na přibližně stejně vysoké úrovni jako v předchozím roce. Narostl však výrazněji počet závažných stížností, vedoucích následně ke správním řízením o pokutách resp. opatřeních k nápravě. V počtu stížností dominuje problematika ochrany ovzduší, výrazně nejmenší je počet stížností v ochraně lesa (tabulka č.5, obr. č. 5b). U ostatních složek je počet zhruba vyrovnaný. Regionálně je nejvíce stížností podáváno v působnosti OI Praha, Brno a České Budějovice, nejméně u OI Liberec a Havlíčkův Brod (obr. č. 5a).

 • Stručná informace o činnosti ČIŽP v roce 1997

obr. č. 5a: Počet stížností a jejich struktura podle jednotlivých OI

Tabulka č. 5

Vývoj počtu stížností v jednotlivých složkách ŽP

Stručná informace o činnosti ČIŽP v roce 1997

 Stručná informace o činnosti ČIŽP v roce 1997

obr. č. 5b: Vývoj počtu stížností v jednotlivých složkách ŽP

Trendy vývoje inspekční činnosti

Přes omezenou vypovídací hodnotu statistických čísel, která je důsledkem určité unifikace někdy stěží porovnatelných veličin (např. kontrola 10 ha polesí, kontrola kotelny v činžovním domě, kontrola chemičky či kontrola CHKO) je srovnání vývoje počtu šetření a výstupů inspekční práce určitou orientací.

V zásadě rok 1997 potvrdil stabilizaci počtu výkonů inspekce na určité úrovni, dosažené přibližně v průběhu roku 1995.

Tabulka č. 6

Časový trend v činnosti ČIŽP - souhrn

Stručná informace o činnosti ČIŽP v roce 1997

Stručná informace o činnosti ČIŽP v roce 1997

Zjištěné trendy se dají stručně shrnout následovně:

 • Počet revizí, kontrol a šetření ve srovnání s předchozími léty mírně poklesl (tabulka č. 6, 7,obr. č. 6,7). Tento pokles lze přičíst jednak zvýšení náročnosti kontrol, jednak částečně omezení v souvislosti s úpravou rozpočtu v druhé polovině roku 1997. Pokles počtu revizí a kontrol byl zaznamenán ve všech odděleních s výjimkou ochrany lesa, kde v souvislosti s rozdrobením majetkové držby lesů počet kontrolovaných subjektů naopak vzrostl.
 • V poplatkové agendě byl zaznamenán očekávaný pokles v počtu i výši poplatků za ukládání odpadů, poplatky za znečišťování ovzduší naopak neustále mírně stoupají (tabulka č. 10,12, obr. č. 10).
 • Počet sankčních a nápravných správních rozhodnutí (tabulka č. 11, obr. č. 11) je stabilizovaný.
 • Počet pokut je vcelku vyrovnaný (v r. 1996 1851, v roce 1997 1809), pokračuje trend snižování jejich průměrné výše (už od r. 1994). Část tohoto poklesu lze přičíst zlepšování situace u kontrolovaných subjektů. Průměrná výše pokuty v roce 1997 byla 30 590 Kč, v roce 1996 34 918 Kč.
 • Podíl šetření a kontrol se zjištěným porušením zákona, vedoucích k pokutě se mírně zvýšil ve srovnání s předchozím rokem, dlouhodobě se pohybuje kolem 13% (v roce 1997 13,44%).
 • Počet vyjádření a posudků je stabilizovaný a stále velmi vysoký (tabulka č. 9, obr. č. 9). Mírně se mění jejich rozložení mezi jednotlivými složkami ČIŽP.

Účast ČIŽP při řešení následků povodní v roce 1997

ČIŽP sehrála významnou roli při monitorování a řešení následků červencových povodní. Do prací, které si vyžádaly zcela mimořádné nasazení zúčastněných, byli zapojeni inspektoři oblastních inspektorátů Ostrava, Brno, Olomouc, Hradec Králové a Liberec z oddělení ochrany vod, odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny a ochrany lesa.

Největší podíl na monitorování následků povodní měli inspektoři ochrany vody. Byla provedena kontrola celkem 489 zdrojů postiženém povodněmi. Z uvedeného počtu bylo 288 průmyslových a 33 zemědělských podniků, 126 čistíren odpadních vod a 42 skládek. Bylo zjištěno poškození ve 45% podniků, z nichž 20% muselo omezit nebo zastavit provoz. Z kontrolovaných čistíren odpadních vod 40 omezilo nebo zastavilo dočasně provoz. Bylo zaznamenáno 17 větších úniků škodlivých (většinou ropných) látek.

Při následné kontrole dopadu povodní na přírodu a lesy byly zmapovány větší poškození koryt toků a sesuvy půdy. Byla zjištěna poškození lesních komunikací, stavby hrazení bystřin, řada sesuvů a výmolů, svahové nátrže a rozsáhlé erozní rýhy. Podrobná dokumentace je shromážděna na ředitelství ČIŽP a je využívána při následných kontrolách.

V rámci rozhodování o alokaci finančních prostředků, vyčleněných vládou ke zmírnění bezprostředních povodňových škod, vytipovala ČIŽP 11 podniků s nejvážnějšími škodami a zpracovávala stanoviska pro směrování využití financí. Obdobná byla role inspekce při přidělení prostředků pro obnovu činnosti a odstranění škod u 106 čistíren odpadních vod.

Tabulka č.12

Souhrný přehled činnosti České inspekce životního prostředí v roce 1997

Stručná informace o činnosti ČIŽP v roce 1997

Legenda k tabulkám:

OO (OOO) - oddělení ochrany ovzduší ČIŽP
OH (OOH) - oddělení odpadového hospodářství ČIŽP
OV (OOV) - oddělení ochrany vod ČIŽP
OP (OOP) - oddělení ochrany přírody ČIŽP
OL (OOL) - oddělení ochrany lesa ČIŽP
OI - oblastní inspektorát ČIŽP
Zveřejněno: 25.02.1998 –Admin Administrator ; Přečteno 10415 x
Vytisknout