Strategie prosazování – podobný přístup, rozdíly a nejlepší praxe

 

Bylo navrženo, aby byl tento srovnávací projekt limitován srovnáním prosazování ve dvou sektorech. Tyto dva vybrané sektory jsou:

  • farmaceutické firmy

  • velké spalovací zařízení

Důvodem pro výběr těchto konkrétních sektorů je, že jsou dobře regulovány směrnicí o těkavých organických látkách, směrnicí o imisích z velkých spalovacích zařízeních, ale i BREFy. Výběrem zařízení, které jsou regulovány směrnicemi EU se sníží vliv národních nebo místních faktorů a výsledky by měly být lépe srovnatelné. Oba tyto sektory mají velký vliv na životní prostředí, což dělá prosazování v případě nesouladu s legislativou velmi důležitým. V první fázi projektů bude zaslán členským státům dotazník a budou probíhat rozhovory s firmami, výsledky budou poté analyzovány. Výsledky z dotazníků budou prezentovány na workshopu pro inspektory. Cílem workshopu je diskutovat různé strategie prosazování v obou sektorech se zaměřením na podobnosti a rozdíly v jednotlivých členských státech. Výsledkem workshopu by mělo být diskutovat příležitostí a/nebo problémy spojených s prosazováním. Měl by být vytvořen seznam příkladů nejlepší praxe.


Vedoucí země projektu: Dánsko


Začátek projektu: leden 2011


Workshop: září 2011


Závěrečná zpráva: bude prezentována na Valném shromáždění v listopadu 2011

Zveřejněno: 22.10.2010 –Lenka Doubková ; Přečteno 2180 x
Vytisknout