Staviteli nové sjezdovky skiareálu Armáda v Dolní Lomné byla uložena pokuta 3,2 milionu korun

Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ostravě uložil obchodní společnosti Capital group SERVICE s.r.o. se sídlem v Praze pokutu ve výši 3,2 milionu korun. Společnost ve druhém pololetí roku 2012 v k. ú. Dolní Lomná v oblasti skiareálu Armáda smýtila lesní porosty na souvislé ploše o výměře cca 1,5 ha a to včetně porostů mladších než 80 let. Dále vyfrézovala a vyklučila pařezy a realizovala terénní úpravy, aby zde mohla vybudovat sjezdovku. Tímto jednáním vytvořila podmínky nejenom pro působení vodní eroze a škodlivých činitelů, ale neoprávněně také využívala lesní půdu k jiným účelům.

„Nedošlo jen k ohrožení lesů, ale také k poškození přírody v CHKO Beskydy a k nedovolené změně a ohrožení jejího dochovaného stavu. Zásah společnosti Capital group SERVICE byl z větší části (cca 1,3 ha) proveden ve druhé zóně CHKO Beskydy. Mimo zastavěná území obcí použila společnost intenzivní technologie, prostředky, kterými byl nevratně poškozen půdní povrch, změněn vodní režim a prováděny terénní úpravy značného rozsahu,“ popsal případ Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě.

Znalec v oboru lesní inženýrství se specializací na geologii, pedologii a ochranu přírody konstatoval, že půda byla částečně odstraněna až na půdotvorný substrát, resp. geologické podloží. Místy došlo k nevratné degradaci půdy, která je pro genetický půdní potenciál naprosto devastující. Znalec dospěl k závěru, že cca 0,3 ha plochy je nevratně poškozeno a vyžaduje hloubkovou revitalizaci, nebo rozhodnutí o odnětí pozemků plnění funkcí lesů, a cca 0,57 ha je dlouhodobě poškozeno a vyžaduje obnovu stanoviště v časové řadě přibližně jedné porostní generace, tedy 80 až sto let. Podle znaleckého posudku dosáhla celková výše ekologické újmy na lesních ekosystémech na  lesních pozemcích, které byly dotčeny těžebními zásahy a terénními úpravami, více než tří milionů korun.

„Nelegální zásah společnosti Capital group SERVICE je závažný také tím, že před zásahem neproběhl proces EIA, nebylo vydáno ani žádné z příslušných povolení orgánu státní správy lesů, Správy CHKO Beskydy a stavebního úřadu. Část zásahu navíc pachatel realizoval v územním systému ekologické stability – ve funkčním regionálním biokoridoru a v regionálním biocentru Smolkov,“ řekl Erik Geus, ředitel ČIŽP.

V historii oddělení ochrany lesa a oddělení ochrany přírody Oblastního inspektorátu ČIŽP Ostrava se jedná zatím o odborně i procesně nejnáročnější případ nelegální těžby lesních porostů spojený s nelegálním využíváním lesní půdy k jiným účelům než pro plnění funkcí lesa.

DLomna3.jpgDLomna4.jpg

 

Zveřejněno: 24.11.2015 – Jana Jandová ; Přečteno 852 x
Vytisknout