Stav implementace odpadové legislativy EU

Evropská komise připravila pro Evropský parlament, Radu, Evropský ekonomický a sociální výbor a Výbor regionů dvě zprávy, které se týkají managementu toku odpadů.  

První zpráva podává informaci o implementaci následujících odpadových směrnic v letech 2010 - 2012:

  • rámcová směrnice o odpadech
  • směrnice o čistírenských kalech
  • směrnice o skládkách
  • směrnice o obalech a odpadech z obalů;
  • směrnice o elektrických a elektronických odpadních zařízeních
  • směrnice o bateriích

Zpráva vznikla na základě informací členských států, když odpovídaly na implementační dotazník. V případě, že členské státy nedodaly požadované informace, zpráva pracovala s dalšími dostupnými zdroji informací, jako jsou zprávy Agentury pro životní prostředí,  informace z webových stránek členských států a odpovědí z předcházejícího období reportingu.

Zpráva dospěla k závěru, že zprávy podávané členskými státy v tříleté periodě nejsou efektivní pro prokázání souladu se směrnicemi, jejich implementací a dopady.  Hlášení také vyžaduje hodně zdrojů, a to může vytvářet zbytečnou administrativní zátěž.

Nejvíce objektivní a přesné informace pro hodnocení výkonu v oblasti nakládání s odpady v jednotlivých členských státech jsou údaje, které musí  členské státy poskytovat každý rok o množství odpadu, sběru odpadu, recyklaci a využití odpadů, skládkách odpadů a čistírenských kalů a jejich využití. Proto by se mělo dělat více pro zlepšení kvality, spolehlivosti a srovnatelnosti těchto údajů. Situace by se mohla zlepšit tím, že se srovnají  metodiky  výkaznictví a zavádění datové kvality, kontrolního hlášení, a to tak, že při podávání zpráv o plnění cílů stanovených v právních předpisech,  budou členské státy

používat nejnovější a harmonizované metodologie.

Vozidla s ukončenou životností

Druhá zpráva se týká implementace směrnice 2000/53/EC o vozidlech s ukončenou životností.  Článek 9 směrnice o vozidlech s ukončenou životností ukládá členským státům podávat zprávy EK ve tříletém intervalu o implementaci směrnice na základě dotazníku.  Dotazník se skládal ze dvou částí, první část byla zaměřena na detaily ohledně transpozice směrnice do národního práva a druhá část obsahovala informace o aktuální implementaci směrnice. V rámci hodnocení  se došlo k závěru, že směrnice o vozidlech s ukončenou životností je plně transponována členským státy.  Členské státy informovaly o dobré praxi, spolupráci s výrobci na složení materiálů a opětovného použití materiálů.  Eko design se neustále zlepšuje, nebezpečné látky používané v automobilech jsou téměř eliminovány, a cíle pro opětovné použití/ recyklaci/ využití jsou do značné míry splněny. Členské Státy také hlásily kvalitativní zlepšení. infrastruktury pro nakládání s vozidly s ukončenou životností se zlepšila a celkový počet oprávněných zpracovatelských zařízení se zvýšil.  Nelegální sběr a nakládání s vozidly  zůstávají  výzvou pro větší efektivnost směrnice. Nestandardní nakládání s vozidly s ukončenou životností má negativní dopad na zdraví a životní prostředí a vede ke ztrátě cenných zdrojů. Komise bude spolupracovat s členskými státy, aby určila příčiny nelegálního sběru  a obchodování s vozidly s ukončenou životností a zjistila, jaká  opatření je třeba přijmout  k řešení tohoto problému na různých úrovních.  

Zveřejněno: 08.03.2017 –Lenka Němcová ; Přečteno 1330 x
Vytisknout