Setkání ředitelů a vedení SIŽP a ČIŽP

ZPRÁVA ZE SLUŽEBNÍ CESTY

 

 

Setkání ředitelů a vedení SIŽP a ČIŽP na pozvání generální ředitelky SIŽP.

V rámci jednání byla zhodnocena činnost obou inspekcí, konzultovány oblasti kompetencí těchto inspekcí v oblasti ochrany přírody, ochrany vod, ochrany ovzduší, integrovaných agend, odpadového hospodářství a též prezentovány činnosti těchto složek nebo případové studie zajímavých, či problematických kauz atd.

 

 

Termín cesty: 3. - 4. 10. 2017 (jednání na SIŽP 4. 10. 2017)

 

 

Účastníci cesty:   Ing. Tomáš Urban – ředitel OI Praha, zást. ředitele ČIŽP a

Ing. Jan Klapuš – ředitel OOPLC,

RNDr. Zdeňka Vaňková – ved. OOV,

RNDr. Stanislav Bosák, CSc. – ved. OOO,

Ing. Lukáš Kůs – ved. OOH,

Ing. Antonín Kroupa – ved. OIA,

všichni z ředitelství ČIŽP.

 

Místo jednání:   Slovenská inspekce životního prostředí – ředitelství,

    Jeséniova 17D, 831 00 Bratislava

 

Účel cesty:   Jednání na SIŽP, tradičně a recipročně vzhledem k loňskému setkání na ČIŽP

 

Za SIŽP se jednání zúčastnili zástupci z Ústředí v Bratislavě:

Ing. Brigita Pokorná– riaditeľka  kancelárie GR

RNDr. Tatiana Horecká, PhD. –  hlavná inšpektorka útvaru inšpekcie biologickej bezpečnosti

RNDr. Beáta Múčková – hlavná inšpektorka útvaru inšpekcie ochrany prírody a krajiny

Ing. Jarmila Ďurďovičová – hlavná inšpektorka útvaru inšpekcie odpadového hospodárstva

Ing. Erika Bakičová – hlavná inšpektorka útvaru inšpekcie ochrany ovzdušia

Ing. Anna Marčeková – hlavná inšpektorka útvaru inšpekcie ochrany vôd,

Ing. Peter Šimurka – hlavní inspektor, Útvar IPK, Ústredie SIŽP

 

Anotace: Záznam z jednání se SIŽP

Cíle jednání byly následující:

  1. Seznámení s vyhodnocením činností obou inspekcí v roce 2016 vč. trendů
  2. Diskuze k organizační struktuře SIŽP a ČIŽP, výhody - nevýhody
  3. Příp. porovnání kompetencí útvarů SIŽP a ČIŽP
  4. Porovnání zkušeností s inspekční činností a vedením SŘ u problematických případů 

   v rámci případových studií vzhledem k jednotlivým oblastem ochrany ŽP

  1. Během porady byla diskutována i další témata, týkající se vlastního monitoringu, implementace směrnice o průmyslových emisích (rozsah a zveřejňování zpráv o kontrolách, tak i týkající se vlastní kontrolní, povolující, příp. druhoinstanční činnosti

Vlastní jednání:

Po organizačních informacích a představení se jednotlivých účastníků jednání, byly vedoucími skupiny SIŽP pí. Pokornou a ČIŽP p. Urbanem prezentovány souhrnné výsledky činnosti za rok 2016, porovnány s lety minulými a předpokladem na rok 2017.

 

Dále byla prezentována jednotlivě všemi přítomnými kompetenční složková problematika, činnost složky, či případové studie nějak zajímavých nebo problematických kauz, jak bylo zadáno.

 

Slovenské i české prezentace jsou jak na SIŽP, tak na straně ČIŽP k dispozici.

V diskuzi bylo konstatováno, že máme podobné problémy s omezením činnosti zákony, složité získávání a udržení zkušených zaměstnanců, značné zatížení např. zneužíváním informačních zákonů atd.

 

Projednány byly - žádost ze SIŽP o spolupráci a zapojení se do biodiverzity (Naganský protokol) a žádost ČIŽP o zapojení se Slovenska do DNA databanky tygrů.

Závěr:

Cíle jednání byly naplněny. Účastníci porady zhodnotili setkání jako velmi přínosné. Jedná se o dlouhodobou spolupráci mezi SIŽP a ČIŽP a je pro oba tyto inspekční orgány neocenitelnou příležitostí k porovnání, příp. zlepšení jejich dosavadní kontrolní a další praxe.

Jako možná příležitost k vzájemnému setkání a následné výměně zkušeností, se jeví obnovení pravidelných každoročních setkání např. při poradách / školeních pracovníků oddělení integrovaných agend / IPK, která již letos proběhla v Přestavlkách.

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Ing. Antonín Kroupa

 

 

Schválil: Ing. Erik Geuss, Ph.D.

 

 

V Praze dne 25. 10. 2017

 

 

Zveřejněno: 25.10.2017 –Lenka Němcová ; Přečteno 219 x
Vytisknout