Setkání Expertní skupiny IMPEL pro přírodu 2017

Cestovní zpráva ze zahraniční pracovní cesty

 

Účastník: Mgr. Zbyněk Maryška, ČIŽP OI Praha, OOP, os. č. 10397

Místo jednání: Lelystad, NL

Datum: 25.10.2017 - 27.10.2017

Časový průběh cesty:

25.10.2017 – odlet z Prahy

25.10.2017 - 27.10.2017 – jednání

27.10.2017 – přílet do Prahy

Účel jednání: IMPELs Green Expert Team meeting 2017

 

Anotace (stručný výsledek cesty):

 

Ve dnech 25.10.2017 - 27.10.2017 se ve městě Lelystad (NL) konalo setkání IMPEL, expertní skupiny pro přírodu. Hlavním tématem meetingu byla problematika nelegálního zabíjení ptáků, wildlife crime a problematika nepůvodních invazivních druhů, nicméně byla prezentována a diskutována i další témata, týkající se ochrany přírody, a rovněž témata, zaměřená na činnost skupiny IMPEL a návrhy budoucí činnosti a projektů.

 

Jednoho z hlavních témat setkání, tj. nelegálního zabíjení volně žijících ptáků a jiných forem wildlife crime, se týkala řada příspěvků, které pojímaly tuto problematiku z různých úhlů pohledu, a to jak státní správy, tak nevládních organizací, například:

 

 • Wouter Langhout: BirdLife perspective of illegal killing and taking birds in Europe – informace o situaci ohledně nelegálního lovu ptáků. Prezentována data získaná monitoringem organizací BirdLife, která ukazují vzrůstající tendenci nelegálního lovu. Diskuse nad důvody činnosti a klíčovými faktory v možnostech jejího omezení.
 • Eleonora Panella (IFAW): Tackling illegal wildlife crime – seznámení s projekty IFAW (North Africa wildlife trafficking project, tenBoma project), seznámení s monitoringem internetového obchodu s ohroženými druhy.
 • Carla Campanaro: Reintroduction of the Northern Bald Ibis in Europe – informace o probíhajícím projektu na repatriaci ibise skalního v Evropě a případech jejich nezákonného odstřelu.
 • Jernej Marolt: Hunting Tourism in Slovenija – případová studie, využití analýzy DNA při kontrole určení pohlaví evidované ulovené zvěře.
 • Katica Bezuh a Jaap Reijngoud: Illegal collecting of Helleborus – případová studie nelegálního sběru vzácných druhů čemeřic (zájmový druh Natura 2000).

 

Zajímavé příspěvky se týkaly problematiky nepůvodních invazivních druhů a možností řešení situace:

 

 • Joao Loureiro: Exotic (Invasive) Species Legislation – příspěvek o legislativě ve vztahu k nepůvodním invazivním druhům, a to především k území jižní Evropy.
 • José Antonio Vasquez Quintela – příspěvek o problematice hybridizace domácích a divokých prasat ve Španělsku.

 

Další příspěvky představovaly seznámení s výkonem státní správy v jednotlivých státech, národní legislativou a nejzávažnějšími problémy v ochraně přírody:

 

 • Gilbert Haber: Enforcement practises against wildlife crime – seznámení s činností a konkrétní případy (Malta Environment and Planning Authority).
 • Sokol Bezhani: Nature Protection and sustainable development – seznámení s ochranou přírody v Albánii a hlavními problémy.

 

Z dalších příspěvků, týkajících se jiných aspektů ochrany přírody, se nejčastěji diskutovala tématika ochrany stanovišť:

 

 • Lynn Schlingemann: Wildlife and Forest Crime in the Danube – Carpathian Region – seznámení s problematikou ochrany jednoho z významných hotspotů biodiverzity, především nelegální těžba dřeva, lov ptáků, jeseterů a velkých šelem.
 • Gisela Holzgraefe: Nature protection in permitting and inspection of industrial installations - implementation of Article 6 (3) of the Habitats Directive – vliv větrných elektráren a velkochovů hospodářských zvířat na stanoviště Natura 2000.

 

Rovněž byly prezentovány příspěvky, týkající se činnosti skupiny pro přírodu, a to jednak seznámení s průběhem probíhajících projektů, tak i plány na další období:

 

 • Jaap Reijngoud: IMPEL ESIX – aktuální informace o platformě, sloužící ke komunikaci a výměně informací v oblasti ochrany přírody.
 • Andreja Slapnik: IMPEL Activities and Progress Report 2017 – informace o činnosti skupiny pro přírodu.

 

V rámci setkání proběhla rovněž exkurze do rezervace Oostvardersplassen pod správou State Forestry Service. Území o rozloze 56 km2 je bývalým poldrem, ponechaným přirozené sukcesi od konce 60. let. V lokalitě se nachází rozlehlé mokřady a rákosiny a v r. 1989 byly zařazeny mezi lokality Ramsarské úmluvy. V současnosti je území oploceno a jsou zde chována stáda velkých kopytníků (jeleni, koně, „pratuři“). Existuje zde tedy podobný projekt, jako projekt společnosti Česká krajina o.p.s. v Milovicích, nicméně k managementu stavů kopytníků (respektive k jeho praktické neexistenci) lze mít výhrady jak z hlediska samotné udržitelnosti lokality, tak z hlediska zajištění adekvátních veterinárních i „etických“ podmínek pro zde žijící populace.

 

Výsledky

 

Pro směřování další činnosti expertní skupiny pro přírodu byly navrženy projekty zaměřené především na posílení kooperace mezi členskými zeměmi i mezi jednotlivými dotčenými složkami – orgány ochrany přírody, policií, nevládními organizacemi. Jednou z prvních fází projektu, zaměřeného na řešení problému nelegálního zabíjení ptáků, by mělo být získání informací o druzích, které jsou nejčastěji obchodovány a loveny, včetně stanovení seznamu druhů, jejichž lov není povolen v žádné z členských zemí. Pozornost by měla být věnována nástrojům pro školení inspektorů, zahrnující výměnu informací mezi členskými zeměmi (IMPEL-ESIX), využití DNA analýz a stanovení priorit ohledně problematiky wildlife crime. Aktuálním problémem se stala implementace legislativních požadavků v souvislosti s problematikou nepůvodních invazivních druhů. Dále byla navržena příprava společné inspekce, zaměřené na nelegální obchod s volně žijícími ptáky, která by se podle prvotního návrhu mohla konat na známé ptačí burze ve Zwolle (NL). Pokračuje projekt zaměřený na implementaci článku 6.3. o stanovištích. Otázka tzv. „green IRI“ pro rok 2018 bude dále řešena, pravděpodobně se bude konat v Albánii, jak bylo původně navrženo na rok 2017.

 

 

Datum: 8.11.2017

Účastník: Mgr. Zbyněk Maryška

 

 

Datum:

Schválil:

 

 

 

 


 

Zveřejněno: 09.11.2017 –Lenka Němcová ; Přečteno 248 x
Vytisknout