Seminář IMPEL Poučení získané z průmyslových havárií

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Lyonu (Francie), realizované v rámci sítě IMPEL ve dnech  31.5. – 1.6.2017  - účast na semináři Lessons Learnt from industrial Accidents („Poučení z průmyslových havárií“).

 

Přítomen za ČIŽP: Ing. Daniel Grůza, vedoucí odd. ochrany vod OI Ostrava.

 

Seminář je pořádán periodicky každé 2 roky pod záštitou Ministerstva životního prostředí Francie a kompetenčně příslušných organizací a je zaměřen především na havárie velkého rozsahu, spadající do legislativního rámce SEVESO (v ČR Prevence závažných havárií – PZH).

Konference v letošním roce přesáhla 250 účastníků, přičemž více než 200 bylo z Francie. Prezentované havárie byly oproti minulým konferencím zaměřeny prioritně na oblast průmyslu (dříve např. i zemědělství) a nejednalo se výhradně o podniky spadající pod agendu SEVESO. Prezentace přednášeny francouzsky a anglicky za simultánního překladu a na místě poskytnuty v tištěné verzi.

Struktura přednášek: prezentace havarijní události v časové ose – shrnutí a hodnocení následků (dopadů) na životní prostředí, osoby, ekonomický dopad a množství uniklých látek – příčiny a poučení  z události – diskuze a dotazy publika.

V úvodu konference prezentována problematika provozu v „nestandardním módu“, tj. zpravidla v případech, kdy dojde k technologickým (nejen) odchylkám od běžného provozu, který je operátorem hodnocen jako přijatelný a posléze může být odchylka považována za „normální jev“. Z důvodu obav z reakcí kontrolních orgánů a veřejnosti nejsou tyto informovány a následná havárie pak může mít větší a často fatální následky (příklad havárie SUEZ Ostrava). Zdůrazněna nutnost pečlivě analyzovat odchylky od běžného provozu, podrobit je analýze rizik a informovat dotčené orgány.

 

Příklady prezentovaných havárií:

 • Exploze roztaveného kovu ve slévárně (Fr.)
 • Únik stlačeného hořlavého plynu v petrochemii (Fr.)
 • Únik niklu v síranové formě do řeky (Fin.)
 • Zborcení plovoucí střechy olejového skladu (Fr.)
 • Požár sila s polyuretanem (Fr.)
 • Požár ve skladu silikonu a rozpouštědel (Fr.)
 • Exploze chemické továrny (Něm.)

Sekce problematiky bezpečnosti při přepravě nebezpečných látek:

 • Únik tekutého kovu z vagonu (It.)
 • Požár a exploze LPG v cisternách

Sekce Včasná analýza technických nebo organizačních změn:

 • Exploze zásobníku na alkohol v octárně (Fr.)
 • Dlouhodobý únik acetonitrilu do půdy a podzemních vod (Něm.)

Úmyslné činy:

 • Požár zásobníku s uhlovodíky (Fr.)
 • Útok na sklad plynových lahví(Fr.)
 • Sebevražedný útok na továrnu pyrotechniky (Fr.)
 • Požár v recyklační firmě

 

 

Zapsal: Ing. Daniel Grůza, 23.10.2017

 

Zveřejněno: 26.10.2017 –Lenka Němcová ; Přečteno 176 x
Vytisknout