Průběžná zpráva o dosud zjištěných skutečnostech o škodách v lesích po povodních v okresech Rychnov nad Kněžnou a Hradec Králové

© Česká inspekce žívotního prostředí , veškeré informace uvedené na těchto stránkách mohou být šířeny pouze se souhlasem ČIŽP a pokud bude ČIŽP uvedena jako autor.


Ve dnech 24. a 31. července 1998 provedli pracovníci oddělení ochrany lesa venkovní šetření v oblastech postiženích povodněmi po přívalových deštích ze dne 22.-23.7. Šetření bylo provedeno v povodí Bělé a Zlatého potoka. Místním šetřením   bylo zjištěno, že lesní porosty nebyly plošně zničeny ani poškozeny.  Tato skutečnost byla potvrzena vedoucím Lesní správy Rychnov nad Kněžnou. Lokálně byly zaznamenány menší sesuvy půdy, např. sesuv cca 15 m2 půdy s nezajištěnou lesní kulturou u obce Plasnice.  K menším sesuvům půdy došlo i s časovým odstupem po povodni, např. na úpatí svahu u silnice pod Plasnicí (ostrov 10 m2 s třemi břízami vysokými 4 m). Šetřením v údolí potoka Hluky nad Kounovem, kde probíhala rekonstrukce silnice v úseku cca 2.5 km (hlavní tah Dobruška - Deštné), bylo zjištěno, že vodní živel strhnul a podemlel masivní betonové bloky opěrné zdi, které byly kotveny kovovými trubkami o průměru cca 25 cm. Stromy v okolí potoka byly vyvráceny, případně byly poškozeny valícími se balvany nebo proud vody  obnažil kořenové systémy. Dne 31.7. již byly tyto nadměrně poškozené stromy vyznačeny revírníkem Lesů České republiky.  Těžební práce prováděli lesní dělníci Lesní společnosti, a.s. V tento den prováděli vojáci intenzívní práce v nově vyhloubeném korytě potoka na obnově jeho průtočnosti - pálili spadané a připlavené větve. Těžká technika odstraňovala následky povodně ve východní části obce Kounov.
Vlastníkům lesů vznikly povodněmi škody zejména na lesní dopravní síti a lesních melioracích. Předběžně bylo telefonicky zjištěno, že v této oblasti větší vlastníci lesů nahlásili odhady škody v následujícím rozsahu: LČR 80 miliónů Kč, Správa Kolowratských lesů 20 miliónů Kč, Lesy Janeček 900 000 Kč. V těchto částkách jsou zahrnuty i ztráty vzniklé poškozením stojících stromů, případně i na odplaveném uskladněném dříví, ale toto představuje pouze minimální podíl z celkových materiálních škod.
Ve východní části okresu Hradec Králové a v severní části okresu Pardubice došlo k lokálním škodám způsobených povodněmi. Vzhledem k reliéfu terénu (převážně mírné svahy, případně rovinatý terén) byly tyto škody podstatně     nižší než v okrese Rychnov nad Kněžnou. V Městských lesích Hradec Králové došlo k nejzávažnější škodě  v důsledku protržení hráze u rybníku Výskyt, u Lesního družstva Holice poškozením hráze rybníka Špačková. V těchto lokalitách  provedou pracovníci inspekce šetření v následujících dnech. Dle telefonických rozhovorů  s  většími    vlastníky lesů byly škody vyčísleny na 1.075 milionu Kč u Lesního družstva Holice a 1 milion Kč u ML Hradec Králové. Kromě výše uvedených poškozených rybníků se škody týkají rovněž lesní dopravní sítě a staveb. Přímé škody na lesních porostech jsou minimální.
Z dosud zjištěných skutečností lze konstatovat, že následky povodně pro les jako součást ekosystému jsou  poměrně malé. Poškození lesa možno registrovat pouze liniově v okolí rozvodněných potoků v horských údolích na západních svazích Orlických hor. Hrozí však druhotné poškození lýkožroutem smrkovým, pokud nebude vlastníky lesů včas zpracováno a asanováno poškozené a vyvrácené smrkové dřevo.

Zpracoval:
Oblastní inspektorát ČIŽP v Hradci Králové 4.8.1998

Zveřejněno: 02.08.1998 –Admin Administrator ; Přečteno 10647 x
Vytisknout