Projekt IMPEL Dělání správných věcí pro povolování

Cestovní zpráva ze zahraniční pracovní cesty

IMPEL Project 2017/20 Doing The Right Things for Permitting

Účastníci:   RNDr. Helena Kameníčková, ČIŽP OI Ostrava

Místo jednání:   Lisabon, Portugalsko

Datum:  27.9.2017 –28.9.2017

Účel jednání:  Workshop  projektu  DTRT-P, a pracovní skupiny  projektu IED Implementation,

Anotace (stručný výsledek cesty):

Směrnice 2010/75 / EU o průmyslových emisích (dále IED) nahrazuje směrnici 2008/1/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (směrnice o IPPC) a stanoví rámec pro povolování různých průmyslových činností.  Do dnešní doby pro povolující úřady není zpracován obecný manuál (průvodce jednotlivých kroků).  ČIŽP byla přizvána do pracovní skupiny na základě zkušeností s povolovacím procesem a kontrolováním stanovených podmínek. Cílem projektu je připravit metodiku s praktickými příklady ohledně vydávání integrovaného povolení a jeho následné kontroly, tj. praktickou příručku pro povolovatele a inspektory.  Jedná se o tříletý projekt (2016,2017,2018).

 

Workshop proběhl v budově  Ministry of  Environment, garant  Portugalská inspekce životního prostředí IGAMAOT a  Agentura ochrany životního prostředí (APA) .

Workoshop byl řízen vedoucím projetu DRTR Tonym Liebregtsem a vedoucím projektu IED-I Horstem Butherem, za účasti členů expertního týmu IED Johna Seagera a Terryho Sheerse.

Účastníci workshopu byly z řad  inspekčních úřadů a povolujících orgánů, převážně ti, kteří se účastnili workshopu v Amsterdamu v roce 2016, a účastníci projektu IED Implementation.  

 

Účastníkům byla představena hlavní struktura příručky:

 

  1. Legislativa, tj. obecné povinnosti vyplývající ze směrnice o průmyslových emisích, tato část je určena především pro tvůrce politik;
  2. Průběh povolování, tj.  strategické, obecné a praktické operační kroky, tato část je určena pro povolující úředníky a povolující  orgány
  3. Kontrolní proces, tj. strategické, všeobecné a praktické kroky, tato část je určena pro inspektory a kontrolující agentury 
  4. Hodnocení a zpětná vazba, tj. vhodné procesy pro vyhodnocování, určeno pro všechny cílové skupiny.

Ve všech uvedeny odkazy na "informační listy", které se zabývají konkrétními oblastmi implementace IED.

 

V rámci workshopu byly diskutovány zejména tyto oblasti:

-  Definice

-  Inspekční činnost

-  Priority pro povolovací proces

-  Strategie pro povolovací proces

-  Procesy povolování

-  Vyhodnocování a zpětná vazba

-  Eko -inovace

 Výsledky z diskusí budou vyhodnoceny a zapracovány do manuálu (Rob Krammers).

 

Příprava manuálu pro rok 2018 se bude soustředit na získání prostředků pro vytvoření elektronické verze manuálu a jeho zveřejnění na  internetových stránkách  IMPELu.

Cestovní zpráva sepsána dne: 27.6.2017 

Přílohy:    -

Podpisy účastníků cesty:

Cestovní zprávu schválil:

Dne:

Zveřejněno: 28.11.2017 –Lenka Němcová ; Přečteno 199 x
Vytisknout