Priorty dánského předsednictví v oblasti životního prostředí a ochrany klimatu

Zasedání Rady pro životní prostředí se dle předběžného harmonogramu uskuteční dne 9. března 2012 v Bruselu a dne 11. června 2012 v Lucemburku.

Neformální zasedání Rady pro životní prostředí se uskuteční ve dnech 18. – 19. dubna 2012 (zasedání společně s Radou pro energetiku). Předmětem jednání bude diskuze k připravovanému 7. Akčnímu programu pro životní prostředí, problematice změny klimatu a připravované konferenci o udržitelném rozvoji Rio+20 (předpokládá se zaštítění pozice EU na některém zasedání Evropské rady během DK PRES).

V oblasti ochrany klimatu bude stěžejním bodem DK PRES reflexe výsledku jednání v Durbanu (závěry Rady, které budou přijaty na březnovém jednání Rady pro životní prostředí; jejich příprava bude zahájena na neformálním setkání ředitelů odborů změny klimatu ve dnech 23.–24. ledna 2012); ukáže-li se to jako nezbytné, je DK PRES připraveno ke zpracování vstupů EU a uvedení do praxe výsledné dohody z Durbanu. DK PRES dále předpokládá reflexi připravovaných analýz redukce emisí skleníkových plynů na úrovni jednotlivých členských států (prezentace a diskuse na úrovni pracovní skupiny) a obnovení diskuse k dlouhodobému cíli redukce emisí skleníkových plynů (schválení závěrů Rady na březnovém zasedání Rady).

Z legislativních návrhů zahájí DK PRES projednání návrhu rozhodnutí o mechanismu monitorování emisí skleníkových plynů (nepředpokládá se uzavření dohody během DK PRES ani zařazení na program jednání Rady pro životní prostředí). Předpokládanou zprávu Evropské komise a legislativní návrh k LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) lze očekávat pravděpodobně v únoru 2012, DK PRES proto předpokládá zahájení projednání na úrovni pracovních skupin a orientační debatu na červnovém jednání Rady. Ve formaci pro životní prostředí bude dále projednáván očekávaný legislativní návrh k nepřímým změnám využití území – ILUC, jeho zveřejnění bylo ale Evropskou komisí odloženo.

DK PRES dále zahájí projednání nařízení LIFE+, a to prezentací návrhu dne 19. ledna 2012, orientační debatou na březnovém a dosažením částečného obecného přístupu na červnovém jednání Rady pro životní prostředí (tj. souhlas se zněním textu nařízení s výjimkou jednotlivých finančních částek – jejich konkrétní výše bude součástí dohody k balíku návrhů k MFF). K návrhu revize směrnice o prioritních látkách ve vodách předpokládá DK PRES dosažení politické dohody do konce předsednictví (vzhledem k tomu, že původní předpis byl přijat ve druhém čtení, jsou ambice DK PRES omezeny, i tak ale předpokládá rychlou reakci ze strany Evropského parlamentu).

Během DK PRES budou připraveny a na červnovém zasedání Rady pro životní prostředí schváleny závěry Rady k připravovanému 7. Akčnímu programu pro životní prostředí (příprava bude zahájena diskusí na neformálním zasedání Rady pro životní prostředí), dále závěry Rady k ochraně biodiverzity (mandát pro MOP/COP11 8.–19. října 2012), závěry Rady k chemickým látkám (rtuť/SAICM – mandát pro jednání 17.–21. září 2012) a ukáže-li se to jako nezbytné tak také závěry Rady ke stavu vyjednávání Rio+20.

DK PRES se pokusí o dosažení shody v 1. čtení k návrhu revize směrnice SEVESO (na základě technických konzultací připraví DK PRES kompromisní návrh k diskusi na úrovni pracovní skupiny a předpokládá obnovení vyjednávání/schválení v únoru 2012, DK PRES avizovalo možnou flexibilitu v rámci kalendáře EP), dále k nařízení PIC (provedení Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu; v lednu 2012 bude připraven mandát pro zahájení jednání s Evropským parlamentem; ENVI výbor EP schválí zprávu dne 20. prosince 2011) a směrnici o obsahu síry v námořních palivech (zpráva EP pravděpodobně v únoru 2012). DK PRES dále zahájí intenzivní projednání očekávaného návrhu o demontáži námořních lodí a revize směrnice o bateriích (u tohoto technického návrhu bude DK PRES usilovat o rychlé uzavření projednání a dosažení shody v prvním čtení). 

U návrhu revize směrnice 2001/18/ES o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organizmů do životního prostředí předpokládá DK PRES další projednání na úrovni ad hoc pracovní skupiny, zatím je však v dalších odhadech z důvodu existence blokační menšiny opatrnější. Jako možnost avizovalo i dosažení politické shody na březnovém zasedání Rady pro životní prostředí či finální shody s Evropským parlamentem (early second reading), v případě, bude-li příznivá politická konstelace.

 

 

 

 

 

Zveřejněno: 20.12.2011 –Lenka Němcová ; Přečteno 2052 x
Vytisknout