Priority slovenského předsednictví

Předsednictví Rady EU se 1. července po Nizozemsku poprvé v historii ujalo Slovensko. Zájmem Slovenska je nepůsobit pouze jako krizový management EU po referendu ve Velké Británii, ale snažit se současně o pozitivní agendu a udržitelná řešení v oblastech, kde je možná shoda.   

 Hlavní principy, kterými se bude slovenské předsednictví řídit, jsou  –  dosažení konkrétních výsledků, překonání a zastavení fragmentace lepším propojením členských zemí na vnitřním trhu, zvýšení jednoty a soudružnosti a odolnosti EU proti vnějším i vnitřním výzvám a posílení důvěry občanů v evropský projekt.

Předsednictví se zaměří na následující čtyři priority:

§  hospodářsky silná Evropa;

§  moderní evropský trh (se zaměřením zejména na energetickou unii a digitální vnitřní trh);

§  udržitelná migrační a azylová politika

§  globálně angažovaná Evropa.

Rada pro životní prostředí (ENV)

V rámci agendy Rady pro životní prostředí a změny klimatu se slovenské předsednictví soustředí na vytvoření podmínek pro postupný přechod společnosti na konkurenceschopné zdrojově efektivní a nízkouhlíkové hospodářství. V oblasti změny klimatu se předsednictví zaměří na implementací závěrů ze zasedání Evropské rady z října 2014, na kterém bylo přijato politické rozhodnutí o snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 40 % oproti roku 1990.

Slovenské předsednictví bude pokračovat v diskusi o návrhu revize schématu obchodování s emisními povolenkami, s cílem dosáhnout všeobecný přístup v Radě. V návaznosti na předložení návrhů EK bude slovenské předsednictví rokovat o svou souvisejících legislativních návrzích, a to návrhu o sektorech nezařazených do schématu obchodování a návrhu o snižování emisí skleníkových plynů a využívány půdy, změny využívání půdy a lesního hospodářství.

V návaznosti na Pařížskou dohodu na konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy o změně klimatu se slovenské předsednictví bude zabývat také dalšími aktivitami, které se týkají ratifikace dohody ze strany členských států a EU. Návrh na ratifikaci Pařížské dohody ze strany EU už byl předložený a slovenské předsednictví se bude snažit návrh uzavřít. Velkou pozornost bude předsednictví věnovat i koordinaci přípravy pozice EU a samotné účasti na mezinárodních rokováních. Pozice EU na jednání 22. Konference stran Rámcové úmluvy o změně klimatu v Maroku bude schválená formou závěrů Rady.

V oblasti životního prostředí bude jedním z hlavních cílů předsednictví aktivně přispět k probíhající evropské diskusi o přechodu na zelenou a oběhovou ekonomiku. V rámci akce „Přechod k zelené ekonomice“ vytvoří slovenské předsednictví efektivní platformu pro veřejnou diskuzi s členskými státy EU a ostatními zainteresovanými stranami. Výstupy představí na ministerském zasedání Výboru pro politiku životního prostředí OECD v Paříži a na zasedání Rady ministrů životního prostředí. Slovenské předsednictví zároveň naváže na práci holandského předsednictví v jednáních o legislativních změnách šesti nejdůležitějších směrnice v odpadovém hospodářství, návrhu nařízení o rtuti a návrhu směrnice o emisních stropech.

V oblasti ochrany přírody a biodiverzity se předsednictví bude věnovat hodnocení efektivnosti směrnic o ptácích a stanovištích. V zájmu přijetí opatření pro zabezpečení trvale udržitelných vodních zdrojů a jejich ochrany se v červenci v Bratislavě uskuteční ministerská konference. V návaznosti na závěry konference je ambicí předsednictví přijetí závěrů Rady k problematice sucha a nedostatku vody v kontextu přizpůsobování se klimatickým změnám.

Slovenské předsednictví se bude intenzivně podílet na přípravě a koordinaci pozice EU na mezinárodních jednáních. V případě konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodě s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin se pozice EU bude schvalovat v době slovenského předsednictví formou rozhodnutí Rady. Návrh závěrů Rady, kterým se stanoví pozice EU na jednání konference smluvních stran Úmluvy o biologické diverzitě a Kartagenského a Nagojského protokolu, se bude schvalovat v době jednání Rady v říjnu. Za klíčovou možnost označit přípravu mimořádného setkání stran Montrealského protokolu o látkách poškozujících ozónovou vrstvu. Slovenské předsednictví se spolu s EK bude aktivně podílet na přípravě těchto setkání s cílem dosáhnout dohody smluvních stran o snižování výroby a spotřeby fluorovaných skleníkových plynů.

 

Zveřejněno: 18.07.2016 –Lenka Němcová ; Přečteno 596 x
Vytisknout