Priority řeckého předsednictví

Obecné priority řeckého předsednictví v Radě EU

 

o   Růst, pracovní příležitosti, soudržnost

o   Další integrace EU a eurozóny

o   Migrace, hranice a mobilita

o   Námořní politika

Priority řeckého předsednictví v Radě EU v oblasti životního prostředí

Ø  Zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí, která může povzbudit udržitelný ekonomický růst

Ø  Ústřední rámec: 7. Akční program životního prostředí

Ø  Strategické priority

o   Formulace legislativy na úrovni Rady EU pro životní prostředí (zdůraznit námořní politiku, odpady, ovzduší, biodiverzitu a klimatické změny)

o   Spolupráce na mezinárodní úrovni v návaznosti na Rio+20 (debata Valného shromáždění OSN: cíle udržitelného rozvoje, rozvojová agenda po roce 2015, globálně udržitelný rozvoj, finanční strategie, mezinárodní řízení životního prostředí/UNEA-UNEP)

Tematické priority řeckého předsednictví

Rada EU pro životní prostředí a Rada pro klimatickou změnu (formální schůzky)

§  Dokončit již započatou práci na legislativě (invazivní druhy, novela nařízení o přepravě odpadů)

§  Novela směrnice EIA a nařízení ABS

§  Revize tematické strategie o kvalitě ovzduší a směrnice o národních emisních stropech

§  Návrhy pro střední spalovací zařízení (s hodnotami emisních limitů) a pro ratifikaci jednoho z protokolů o dlouhodobém přeshraničním znečištění ovzduší (CTRLAP)

§  Směrnice o plánování v námořní dopravě o a integrovaném pobřežním řízení

§  Nová lesnická strategie EU/ právně závazné dohody v oblasti lesa/  novela nařízení FLEGT

§  Nové nařízení o emisích z námořní dopravy (nařízení MRV)

§  Ratifikace 2. období závazku v rámci Kjótského protokolu

§  Nový návrh pro začlenění letectví do systému EU obchodování s emisemi

§  Ostatní zbývající legislativa (ILUC (nepřímé změny ve využívání půdy), fluorované skleníkové plyny)

§   Klimatický balíček – Energie 2030

Neformální zasedání Rady EU pro životní prostředí (polovina května 2014)

§  Modrý růst, 2. Krok, EU a Středomoří

Mezinárodní schůzky a tematické priority

Účast EU a spolupráce

Biodiverzita – Biologická bezpečnost:

§  COP12 – Úmluva OSN o biologické biodiverzitě (říjen 2014), s přípravným setkáním Poradního orgánu pro vědecké a technické poradenství (červen 2014, Kanada)

§  Kartagenský protokol o biologické bezpečnosti COP-MOP 7 (říjen 2014, Korea)

§  MOP 1 – Nagojský protokol o sdílení přístupů a přínosů (říjen 2014, Korea)

§  3. Ad hoc otevřené jednání Mezivládní komise pro Nagojský protokol (únor 2014, Korea)

§  COP11 – Úmluva o migrujících druzích (říjen 2014)

Klimatická změna:

§  COP20 k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu (list.-pros. 2014, Peru), s přípravným zasedáním Pomocného orgánu pro vědecké a technologické poradenství (červen 2014)

Rio + 20  - pokračování:

§  Debata Valného shromáždění OSN: zpracování cílů udržitelného rozvoje (září 2014), formulace rozvojového rámce po roce 2015 a globální finanční strategie pro udržitelný rozvoj (závěr roku 2014)

§  Institucionální rámec pro udržitelný rozvoj / 1. Politické fórum na vysoké úrovni   v ECOSOC/ úroveň ministrů (červenec 2014)

§  1. Shromáždění životního prostředí OSN (UNEA) o mezinárodním řízení životního prostředí  (červen 2014, Nairobi) a přípravná schůzka v Nairobi (otevřený Výbor stálých zástupců, 24. – 28. Března 2014)

Arhuská úmluva a Protokol o znečišťujících registrech úniků a přenosů (PRTR):

§  MOP5  Arhuské úmluvy a MOP2 týkající se  Protokolu o znečišťujících registrech úniků a přenosů

Lesnictví:

Organizace OSN pro výživu a zemědělství/Výbor pro lesnictví 22 – Výbor pro lesnictví (červen 2014, Řím)

 

Zveřejněno: 13.01.2014 –Lenka Němcová ; Přečteno 1546 x
Vytisknout