Priority belgického předsednictví v oblasti ochrany životního prostředí

Program a priority belgického předsednictví v oblasti životního prostředí

Mezi hlavní priority belgického předsednictví patří:

-    ochrana klimatu

-    ochrana biodiverzity

-    udržitelná spotřeba a výroba a efektivní využívání přírodních zdrojů

-    správa a zlepšování nástrojů v oblasti životního prostředí

Ochrana klimatu

V oblasti ochrany klimatu se belgické předsednictví soustředí zejména na přípravu pozice EU pro 16. zasedání konference smluvních stran rámcové úmluvy OSN o změně klimatu ve dnech 29. 11 – 10.12.2010 v Cancúnu. Po skončení tohoto mezinárodního jednání předpokládá belgické předsednictví aktivní politickou diskusi a přijetí stručných závěrů předsednictví na jednání Rady pro životní prostředí dne 20.12.2010.

Belgické předsednictví dále předpokládá oficiální reakci Rady EU na Sdělení komise Unlocking Europe´s potential in clean innovation and growth: Analysis of options to move beyond 20% greenhouse gas emission reductions, a to zejména ke specifikaci dopadu na jednotlivé ČS, možnosti přechodu na vyšší redukční cíl než 20%, porovnatelnosti závazků a ochraně energeticky náročného průmyslu.

K návrhu nařízení o redukci skleníkových plynů z lehkých užitkových vozidel vyčká belgické předsednictví reakce EP a na základě výsledku hlasování bude rozhodnuto, zda usilovat o dosažení shody v prvním čtení či zda bude tento návrh předložen k dosažení politické shody na jednání Rady pro životní prostředí dne 20.12.2010.

Během belgického předsednictví bude na programu jednání Výboru pro klimatickou změnu několik důležitých rozhodnutí, jejichž přijetí vyplývá z klimaticko-energetického balíčku.

Otázka ochrany energeticky náročného průmyslu a úniku uhlíku bude na programu jednání Evropské rady dne 16.9.2010 v rámci diskuse o možnostech spolupráce s největšími partnery EU na mezinárodní scéně.

Ochrana biodiverzity

V této oblasti se belgické předsednictví soustředí na přípravu pozice EU pro 10. zasedání Konfewrence smluvních stran úmluvy o ochraně biodiverzity ve dnech 18.-19.10.2010 v Nagoye. Na prosincovém jednání Rady pro životní prostředí se předpokládá schválení závěrů Rady k výstupům jednání v Nagoye a k budoucí strategii EU v oblasti životního prostředí (postavena mj. na základě výsledku veřejné konzultace k Zelené knize EK o ochraně lesů).

V oblasti nakládání s GMO se předpokládá pokračování diskuse k vývoji po přijetí závěrů Rady v prosince 2008 (zejména na základě zprávy EK o socioekonomických aspektech používání GMO) formou politické debaty ministrů a případného přijetí závěrů Rady na prosincovém jednání Rady pro životní prostředí. Pro autorizaci pěstování GMO připraví EK interpretační dokument, který bude prezentován v příslušných komitologických výborech.

Udržitelná spotřeba a výroby a efektivní využívání přírodních zdrojů

Diskuse k této prioritě bude zahájena na neformálním zasedání Rady pro životní prostředí a vyvrcholí přijetím závěrů Rady pro životní prostředí v prosinci 2010, těsně před zahájením Roku efektivního využití přírodních zdrojů vyhlášeného EK na rok 2011.

Cílem této priority je rozšíření efektivního využití nejen energií, ale i surovin na všechny části materiálového toku a oddělení ekonomického růstu a růstu spotřeby surovin. Zvýšenou pozornost hodlá belgické předsednictví věnovat hlavně efektivnímu vyžití materiálů a surovin, aby se jí dostalo podobné pozornosti jako efektivnímu využití energií. Belgické předsednictví bude usilovat o sjednocení a harmonizaci všech existujících iniciativ a strategií souvisejících s efektivním využitím zdrojů.

Správa a zlepšování nástrojů v oblasti ŽP

V rámci této priority bude belgické předsednictví v souladu s hlavní prioritou EK usilovat o zlepšení implementace stávající legislativy v oblasti ŽP. V prosince 2010 se předpokládá přijetí závěrů Rady. Mezi nástroje, kterým se bude detailně věnovat, patří např. revidované doporučení k inspekcím v oblasti ŽP, Sdílený systém informací o ŽP (SEIS) či diskuse k možnosti zřízení specializované Agentury pro nakládání s odpady.

V rámci této priority se plánuje zahájení diskuse ke strategickému plánování budoucích aktivit v oblasti ŽP, zejména k hodnocení 6. Akčního plánu pro ŽP a příprava následujícího strategického dokumentu. Belgické předsednictví předpokládá diskusi o formě, způsobu přijetí i obsahu tohoto strategického dokumentu s vědomím, že rozhodující část diskuse proběhne v roce 2011.

Legislativní návrhy

V legislativní oblasti bude belgické předsednictví pokračovat v projednávání stávajících legislativních návrhů. Ke směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízení i směrnici o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních je hlasování v plénu EP plánováno ve druhé polovině roku 2010. V případě, že se nepodaří dosáhnout shody v I. Čtení, belgické předsednictví předpokládá dosažení shody na říjnovém zasedání Rady pro ŽP.

Dosažení politické shody k návrhu nařízení o redukci emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel a nařízení o uvádění biocidních přípravků na trh se přepokládá dosažení politické shody na prosincovém zasedání Rady pro ŽP. Předsednictví bude také společně s EK pokračovat v reflexi návrhu směrnice o ochraně půd, kromě intenzivních bilaterálních jednání o možnosti otevření cesty k dosažení shody či možné modifikaci návrhu ze strany EK je během belgického předsednictví plánováno několik seminářů a konferencí.

Na program říjnového či prosincového zasedání Rady pro ŽP plánuje belgické předsednictví zařazení prezentace dokumentu EK k bioodpadům a případnou výměnu názorů ČS (dokument EK by měl navazovat na Sdělení EK o dalších krocích při zpracování bioodpadů v EU ze dne 18.5.2010).

Z nových legislativních návrhů lze během belgického předsednictví očekávat předložení revize směrnice o bateriích, směrnice o kontrole nebezpečí závažných havárií (SEVESO) a revize směrnice o kvalitě pitné vody.

Zasedání Rady pro ŽP během belgického předsednictví v Radě EU

Neformální zasedání Rady pro ŽP proběhlo ve dnech 12.-13.7.2010 v Gentu v Beglii. Na programu jednání bylo udržitelné využití přírodních zdrojů. Belgické předsednictví předpokládá shrnutí výsledků diskuse do závěru předsednictví. Tématem obědové části jednání bude změna klimatu, zejména reakce na Sdělení Evropské komise Unlocking Europe´s potential in clean innovation and growth: Analysis of options to move beyond 20% greenhouse gas emission reductions.

Rada pro ŽP 14.10.2010 (Lucemburk) – předběžný program

-    Politická shoda k návrhu směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

-    Politická shoda k návrhu směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

-    Přijetí závěrů Rady/rozhodnutí Rady pro účast EU na 16. zasedání Konference smluvních stran rámcové úmluvy OSN o změně klimatu ve dnech 29.11. až 10.12.2010 v Cancúnu

-    Přijetí závěrů Rady/rozhodnutí Rady pro účast EU na 10. zasedání Konference smluvních stran úmluvy o ochraně biodiverzity ve dnech 18.-29.10.2010 v Nagoye

-    Prezentace interpretačního dokumentu EK k autorizaci GMO a výměna názorů

Rada pro ŽP 20.12.2010 (Brusel) – předběžný program

-    politická shoda k návrhu nařízení o redukci emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel

-    politická shoda k nařízení o uvádění biocidních přípravků na trh

-    politická diskuse a přijetí závěrů předsednictví k výsledku 16. zasedání Konference smluvních stran rámcové úmluvy OSN o změně klimatu ve dnech 29.11. až 10.12.2010 v Cancúnu

-    Přijetí závěrů Rady ke správě a zlepšování nástrojů v oblasti ŽP

-    Přijetí závěrů Rady k udržitelné spotřebě a výrobě a efektivnímu využívání přírodních zdrojů

-    Přijetí závěrů Rady k výstupům 10. zasedání Konference smluvních stran úmluvy o ochraně biodiverzity ve dnech 18.-29.10.2010 v Nagoye a k budoucí strategii EU v oblasti biodiverzity

-    Politická diskuse a případné přijetí závěrů Rady k používání GMO

Zveřejněno: 06.08.2010 –Jana Rambousková ; Přečteno 2612 x
Vytisknout