Priority a program kyperského předsednictví v Radě EU v oblasti životního prostředí

Obecné priority kyperského předsednictví v Radě EU (CY PRES)

  • Evropa efektivnější a udržitelnější
  • Evropa s výkonnou a rostoucí ekonomikou
  • Evropa pro občany – solidarita a sociální koheze
  • Evropa ve světě – bližší svým sousedům

Priority a program kyperského předsednictví v Radě EU v oblasti životního prostředí

Hlavní priority CY PRES
  • Ochrana vodních zdrojů
  • Adaptace na změnu klimatu

Program CY PRES

Udržitelný rozvoj a udržitelná konkurenceschopná Evropa jsou jedněmi z obecných cílů CY PRES. CY PRES chce zajistit, aby opatření přijatá v ekonomické a finanční oblasti byla v souladu s politikami na ochranu životního prostředí a udržitelného rozvoje, včetně Společné zemědělské politiky. Udržitelný rozvoj je důležité téma i s ohledem na proběhlou konferenci o udržitelném rozvoji (Rio+20), jejímž hlavním tématem byla zelená ekonomika v kontextu udržitelného rozvoje a odstranění chudoby, a institucionální rámec pro udržitelný rozvoj. ČR plně podporuje tuto prioritu CY PRES, na udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost rovněž klade velký důraz. ČR byla intenzivně zapojena do příprav Konference OSN o udržitelném rozvoji (Rio+20), včetně vyjednávání závěrečného dokumentu. ČR se bude úzce podílet na přípravě závěrů Rady k výstupům Rio+20, které CY PRES připraví na základě Sdělení Evropské komise k vyhodnocení výsledku konference Rio+20.

Téma udržitelného využívání zdrojů, i v souvislosti se strategií Evropa 2020, hodlá CY PRES diskutovat na prosincové Radě se zaměřením na ozelenění evropského semestru. Výstup diskuse by měl být příspěvkem pro následující jarní Evropskou radu.

Rok 2012 byl vyhlášen Rokem vody, proto je udržitelné hospodaření s vodními zdroji klíčovou prioritou CY PRES. Na podzim 2012 by měla EK zveřejnit dlouho očekávaný strategický dokument „Blueprint to safeguard Europe´s water resources“. Prioritou CY PRES bude také dosažení dohody o revizi seznamu prioritních látek rámcové směrnice o vodě. Konference na téma ochrany evropských vodních zdrojů se uskuteční ve dnech 26. – 27. listopadu 2012 v kyperské Nicosii.

Změna klimatu zůstává důležitým bodem agendy EU. CY PRES se v této oblasti soustředí na přijetí závěrů Rady týkajících se vyjednávací pozice EU na zasedání Konference smluvních stran v Kataru, a dále na problematiku adaptace na změnu klimatu. Závěry Rady pro konferenci v Doha se budou věnovat zejména podmínkám přijetí druhého závazného období Kjótského protokolu a jeho délce (včetně cílů snížení emisí skleníkových plynů na úrovni EU a členských států). Závěry budou dále obsahovat pozici k termínu a podmínkám přijetí nové globální dohody o ochraně klimatu či k převoditelnosti jednotek přiděleného množství (AAU). ČR souhlasí s naznačeným obecným směrem aktivit CY PRES a nemá výhrady k předpokládanému obsahu závěrů Rady.

Souběžně bude CY PRES usilovat o dohodu o navrhovaném novém nařízení, které si klade za cíl revidovat současné požadavky na monitorování skleníkových plynů. Cílem CY PRES je také dosažení politické dohody o návrhu rozhodnutí týkajícího se emisí skleníkových plynů a jejich pohlcení v důsledku činností souvisejících s využíváním půdy, změnami využívání půdy a lesnictvím. 

V oblasti biologické rozmanitosti se uskuteční významné mezinárodní události, zejména 11. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti v říjnu 2012 v Indii a zasedání související s Cartagenským protokolem o biologické bezpečnosti. CY PRES zajistí přípravu a zapojení EU na těchto zasedáních. Česká republika považuje ochranu biologické rozmanitosti za klíčové téma ochrany životního prostředí, a to v národním, evropském i globálním měřítku. Je proto do příprav na zasedání aktivně zapojena. Jedním ze stěžejních témat jednání bude mobilizace zdrojů pro ochranu biologické rozmanitosti. ČR podporuje dodržení již převzatých závazků EU, ale zároveň požaduje realistický přístup a nepřijímání závazků nových.

CY PRES bude usilovat o dosažení co největšího pokroku v projednávání návrhu nařízení o LIFE, který je hlavním finančním nástrojem pro životní prostředí, a stejně tak bude usilovat o pokrok v revizi směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí, kterou by EK měla zveřejnit na podzim.

V oblasti nakládání s odpady bude CY PRES pokračovat v projednávání návrhu nařízení o demontáži lodí, které zajistí, aby plavidla plující pod vlajkou členského státu EU byla recyklována jen v zařízeních, která jsou bezpečná a šetrná k životnímu prostředí. Tato záležitost není pro ČR prioritní.

V závislosti na termínu zveřejnění legislativního návrhu k 7. Akčnímu programu pro životní prostředí zahájí CY PRES jeho projednávání.

Zveřejněno: 31.07.2012 –Jana Rambousková ; Přečteno 2442 x
Vytisknout