Priority Nizozemského předsednictví v oblasti ochrany životního prostředí

Priority nizozemského předsednictví (NL PRES)

Z obecných priorit NL PRES zdůraznilo migraci a mezinárodní bezpečnost, inovace a rozvoj pracovních míst, stabilní měnovou unii a klimatickou a energetickou politiku. 

Obsahové priority z hlediska ŽP a klimatu jsou následující:

1)    Klima

2)    Oběhové hospodářství

3)    Kvalita ovzduší

4)    Iniciativa „Make It Work“

5)    Příroda

6)    Další agendy

 

Podrobněji:

1)    Klima:

Revize směrnice EU ETS - první jednání WP ENV 13.1., podrobný harmonogram byl delegacím zaslán, je nutno pokročit vpřed k hlavním bodům návrhu. Na červnové Radě proběhne politická diskuze ministrů.

Follow-up COP 21 – bude tématem březnové ENVI Rady i ER. Dle schválených závěrů ER z prosince se hodnocením a dalšími kroky má zabývat EK i Rada.   EK souhlasí, že je nutno spolupracovat. Nyní začali práci a koordinaci v EK. Příští týden na úvodní část WP ENV možná již bude možno upřesnit více a ČS mohou sdělit jejich názory a představy ohledně dalších kroků k COP21 follow-up. PRES dále připomnělo, že se opět vrátíme i k tématu Climate diplomacy které bude diskutována na únorové Radě FAC.

Sektory non-ETS (Sdílení úsilí ESD, LULUCF, Dekarbonizace dopravy) – zůstává nadále pro NL PRES s otazníkem (zda bude včas zveřejněno, EK slíbila do června), NL PRES plánuje zatím zařadit možné AOB na červnovou Radu jako informaci EK.

2)    Oběhové hospodářství:

Skládá se z Akčního plánu a revize odpadové legislativy. Projednávání začne na WP v lednu (WP ENV 15.1. a 27.1.). PRES plánuje možné závěry Rady AP k oběhovému hospodářství (červen) a rovněž zapojení dalších formací Rady (AGRI, COMPET) k různým částím balíčku. Všechny diskuze ostatních formací doufají PRES zohlednit v červnových závěrech Rady ENVI. Food waste bude řešit AGRI formace (není součástí oběhového hospodářství).

 

3)    Kvalita ovzduší:

Směrnice NEC (WP ENV 12.1.) – pokračování v jednání, zahájení diskuze s EP.

Nařízení EURO 5 a EURO 6 – pokračování v jednání s EP.

 

4)    Iniciativa „Make It Work“

PRES klade důraz na lepší implementaci existující legislativy, na programu červnové Rady zařazena výměna názorů, snaha o propojení s iniciativou EK k Environment implementation review (EIR). K EIR na dotaz delegací EK doplnila, že téma bylo diskutováno již na říjnové Radě ENVI a EK nyní pracuje i společně s NL PRES (v návaznosti na iniciativu „Make it Work“), nemají k dispozici konkrétnější data (ideálně zveřejnit ještě v 1. čtvrtletí), je v procesu interní přípravy EK.

 

5)    Příroda

Refit naturových směrnic (Birds and Habitat Directives) – bude záviset na výsledcích analýzy EK, možné AOB na červnové Radě.

Iniciativa k Wild Life Crime (březen 2016) – PRES plánuje zařadit na červnovou Radu. Delegace ES zdůraznila význam pro ochranu biodiverzity a doufají, že tématu bude věnováno dostatek pozornosti. Další chystaná iniciativa je Large mammals in Africa (sloni) v souvislosti s rozvojovou politikou

Dále byl vznesen dotaz delegací k recastu CITES, zda se očekává za NL PRES nějaký pokrok (jednání je dlouhodobě přerušeno). PRES připomnělo, že trvá rozpor mezi Radou a EP ohledně delegace pravomocí a bude záležet na mezi-institucionální dohodě (IIA), do té doby nevidí PRES důvod otevírat znovu diskuzi. Nemají proto v této agendě konkrétní plány. EK souhlasí s PRES, že záleží na meziinstitucionální dohodě a do té doby není možno očekávat posun.

 

6)    Další plánované agendy:

-Balíček k Minamatské úmluvě (Sdělení EK, změna Nařízení o dovozu a vývozu rtuti, Rozhodnutí k ratifikaci, Rozhodnutí o pozici EU) - měl by být zveřejněn na přelomu ledna a února, PRES předpokládá prezentaci na březnové Radě.

-Změna rozsahu RoHS (červen)

-Změna nařízení POPs (počátek roku)

 

Jednání Rad:

Předběžný program všech formací Rad během NL PRES byl členským státům rozeslán.

Rada 4. března v Bruselu: z legislativních bodů očekávají diskuzi k oběhovému hospodářství (policy debate), z nelegislativních výměnu názorů (exchange of views) k COP21 follow-up a k Evropskému semestru a Agendě 2030 pro udržitelný rozvoj. Z bodů různé je zařazena prezentace EK k Minamatskému balíčku (rtuť).  

Rada 20. června v Lucemburku: z legislativních bodů očekávají politickou diskuzi k revizi směrnice ETS (policy debate), z nelegislativních možné závěry k Akčnímu plánu oběhového hospodářství, výměnu názorů (exchange of views) k iniciativě Make It Work a možnou diskuzi nebo závěry Rady k boji proti nelegálnímu obchodu s druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Z bodů různé předpokládají možné informační body EK k non-ETS a k refitu naturových směrnic, informaci o stavu projednávání revize odpadové legislativy a program nadcházejícího SK PRES.

Neformální Rada 14. - 15. dubna v Amsterdamu: půjde o společné zasedání s ministry pro dopravu, první den očekávají diskuzi ke klimatu (poss. COP21 follow-up) a společné zasedání s MD (Smart and green solutions for mobility). Druhý den pak diskuzi k přechodu na nízkouhlíkovou dopravu.

Během NL PRES proběhne také řada mezinárodních jednání, za nejdůležitější považuje PRES ministerská jednání (2. zasedání UNEA v květnu v Nairobi a 8. zasedání Životní prostředí pro Evropu v červnu v Gruzii).

PRES je možno sledovat na webu www.eu2016nl.eu či na twitteru @EU2016NL.

 

 

 

Zveřejněno: 07.01.2016 –Lenka Němcová ; Přečteno 823 x
Vytisknout