Priority Lotyšského předsednictví v oblasti životního prostředí

Program LV PRES v oblasti životního prostředí

Nastupující LV PRES dne 1. 12. neformálně představilo své priority pro první pololetí 2015. Upozornilo, že jejich program je nadále podmíněn čekáním na zveřejnění programu EK na rok 2015 (EK by měla program přestavit dne 16. prosince 2014) a většina níže uvedených informací je tak nadále prozatímní.

 

Priority LV PRES:

Obecné priority LV PRES: Evropa konkurenceschopná, digitální, angažovaná.

Priority v oblasti životního prostředí: mezinárodní klimatická jednání a reforma ETS (MSR), oběhové hospodářství, kvalita ovzduší, biodiverzita (neformální Rada ministrů v dubnu a konference na konci května v návaznosti na jednání ředitelů).

První jednání pracovní skupiny pro životní prostředí (WP ENV) za LV PRES se uskuteční dne 8. ledna 2015 (Prezentace priorit).

 

Zasedání Rady ministrů:

Zasedání Rady (životní prostředí) se za LV PRES uskuteční ve dnech 6. 3. a 15. 6. 2015.

Dne 6. března (očekávají spíše politické diskuze): Annual Growth Survey (i v návaznosti na Revizi EU2020, kterou má EK zveřejnit koncem února; rovněž snaha o propojení s digitální Evropou a dostupností dat o životním prostředí), State of Environment Report EEA (prezentace nebo diskuze, hlavní bod nebo obědové téma), Mezinárodní klimatická jednání (diskuze a/či schválení INDCs, návaznost na plánované Sdělení EK Roadmap to Paris).

Dne 15. června (očekávají spíše zprávy o dosaženém pokroku): odpady a dle aktuální situace uvidí, co dalšího. Pokud bude vzhledem k HLPF v září 2015 potřeba, možná zahrnou diskuzi k agendě post-2015. Dále očekávají pouze formální potvrzení dosažených politických dohod (doufají nejméně ve dvě dohody s EP v 1. čtení).

Neformální zasedání ministrů životního prostředí proběhne ve dnech 14. – 15. dubna 2015 a na program zařadí LV PRES diskuzi k ochraně biologické rozmanitosti (zatím bez bližší specifikace).

 

Očekávaný vývoj agend za LV PRES:

 

Klima

V oblasti klimatu si LV PRES stanovilo dvě priority, a to sice pokrok v mezinárodní agendě směrem ke konferenci COP21 v Paříži (výstupy z Limy, příprava na jednání v Ženevě a Bonnu) a dále dokončení 1. čtení s EP k návrhu na revizi směrnice ETS formou tržní stabilizační rezervy (MSR).

V souvislosti s nutností schválit na jaře 2015 za EU příspěvek k plánované globální dohodě (tzv. INDCs) LV PRES upřesnilo, že očekává diskuzi na úrovni WP a Coreperu a pravděpodobně březnové Rady pro životní prostředí. První draft by měl být k dispozici na konci ledna (na jednání WP IEI 30. ledna). K plánovanému Sdělení EK Road to Paris zatím LV PRES z časových důvodů neplánuje přijímat závěry Rady.

K tržní stabilizační rezervě (MSR) plánují dosažení dohody v 1. čtení. Hlasování ve Výboru ENVI EP je plánováno na 23.-24. února. Od ledna do března počítají s konáním pracovních skupin (počátkem ledna zašlou upravený text PRES) a následně se zahájením trialogů s EP.

K balíčku rozhodnutí k ratifikaci druhého kontrolního období Kjótského protokolu doufají, že se IT PRES podaří dosáhnout shody a že LV PRES pouze ve spolupráci s GSR dokončí potřebné formality (zatím nejsou schopni určit možný datum podpisu smlouvy s Islandem). Zatím neplánují, že by následné kroky k úspěšnému dokončení ratifikace musely být řešeny na politické úrovni.

Návrh na změnu směrnice o podpoře OZE a kvalitě paliv v souvislosti s nepřímým využitím půd (tzv. ILUC) bude za LV PRES předsedat jejich energetický attaché. Doufají v dosažení shody ve 2. čtení, které bude brzy zahájeno.

Ke klimaticko-energetickému rámci pro rok 2030 za jejich PRES LV neočekávají zveřejnění nových legislativních návrhů. Možností je informace EK k state of play na jedné z Rad pro životní prostředí. Jsou si vědomi, že v souvislosti s ne/zahrnutí LULUCF do redukčního cíle EU bude potřeba dořešit některé otázky (pravděpodobně v rámci diskuze o INDCs). Neplánují však k rámci 2030 zatím žádná konkrétní jednání (budou probíhat konzultace stakeholderů, což považují za dostatečné).

 

Odpady a chemické látky

K balíčku k oběhovému hospodářství má LV k dispozici experta z UK. Plánuje 1-2 zasedání WPE měsíčně s dostatečným časovým odstupem, aby měli experti potřebný čas na přípravu. Cílem LV PRES je vést substantivní debatu a připravit dobrý základ pro další předsednictví. Tato ambice odpovídá i načasování v EP, který má o návrhu hlasovat dne 23. 9. 2015.

LV PRES očekává v souvislosti s plánovanou společnou konferencí smluvních stran Basilejské, Rotterdamské a Stockholmské úmluvy zveřejnění rozhodnutí Rady (k Rotterdamské úmluvě v prosinci 2014 či lednu 2015, ke Stockholmské úmluvě v únoru 2015), která musí být schválena Radou do dubna 2015.

V návaznosti na přijetí Minamatské úmluvy o rtuti je možné, že EK v druhé polovině LV PRES představí ratifikační balíček obsahující rozhodnutí Rady o ratifikaci EU a navazující potřebné změny existujících pravidel EU v této oblasti. LV nemá podrobné informace k obsahu připravovaného balíčku, dle sdělení EK by však měl obsahovat minimum změn existující legislativy.

V návaznosti na revizní klauzuli ve směrnici RoHS je možné, že bude během LV PRES předložena drobnější změna směrnice RoHS.

 

Příroda a biodiverzita, mezinárodní akce

LV PRES plánuje na oblast biodiverzity uspořádat konferenci na okraj jednání ředitelů pro přírodu (v posledním květnovém týdnu v Rize). Biodiverzita bude též tématem neformálního jednání ministrů ŽP. Konference bude mít širší zaměření, než jednání ministrů, podrobnější informace však LV PRES neposkytlo.

Pokud nedojde k horizontálnímu vyřešení problematiky implementačních a delegovaných aktů, LV PRES nepředpokládá žádný další vývoj u nařízení CITES.

V lednu 2015 se uskuteční v Bonnu plenární zasedání IPBES.

V polovině roku 2015 proběhne COP Ramsarské úmluvy.

Standardním způsobem proběhne příprava COP Aarhuské úmluvy a úmluvy ESPOO.

 

Ovzduší

Z balíčku o ovzduší se LV PRES pokusí o dosažení shody v 1. čtení ke směrnici o středních spalovacích zdrojích (MCP). Pokud se IT PRES podaří dosáhnout všeobecného přístupu na prosincové Radě a tím definovat základ pozice Rady, budou v první polovině LV PRES primárně vyčkávat na přijetí pozice v EP (hlasování ve Výboru je plánováno na 15. dubna) a nadále na pracovní úrovni zhodnotí pozměňovací návrhy EP. Doufají, že shoda v 1. čtení bude možná za LV PRES (pokud by mandát k trialogům byl udělen až na plénu EP, bylo by opožděno).

O dalším postupu v projednání návrhu o národních emisních stropech (NEC) bude rozhodnuto poté, až EK potvrdí, zda jej zařadí do svého pracovního programu. Pokud se tak stane, bude proces pokračovat standardním způsobem, bude posouzena zpráva EP a budou svolána jednání WPE. V reakci na žádost FR bude též věc zařazena na jednání COREPERu. Ratifikace Gotenburgského protokolu je svázána s pokračováním NEC.

Dále plánuje LV PRES pokračování jednání k návrhům EURO 5 a EURO 6 na úrovni pracovní skupiny. Je možné, že se pokusí o shodu v 1. čtení, pokud bude z časových důvodů možné.

LV PRES dále informovalo, že návrh k nesilniční dopravě (Non-road mobile machinery) bude projednáván na pracovní skupině pro technickou harmonizaci (jak bylo nyní zahájeno za IT PRES). Pokusí se pravděpodobně o dosažení všeobecného přístupu na červnové Radě pro konkurenceschopnost.

 

Vypracoval/a: Mgr. Eva Plocek Kubešová, Mgr. Dagmar Zíková

Schválil/a: Mgr. Jiří Jílek, MBA

 

Zveřejněno: 14.01.2015 –Lenka Němcová ; Přečteno 1186 x
Vytisknout