Právní normy pro integrované agendy

IPPC:

Na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/61/ES o integrované prevenci (novela 2003/35/ES) - kodifikované (úplné) znění č. 2008/1/ES, byl do českého právního řádu implementován:

Zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákonů č. 521/2002 Sb., č. 437/2004 Sb., č. 695/2004 Sb., č. 444/2005 Sb. a č. 222/2006 Sb. (úplné znění č. 435/2006 Sb.) + č. 69/2013 Sb. Zákon vstoupil v platnost 1.1.2003.

Podstatou tohoto zákona je tedy dosáhnout maximální možné prevence průmyslového znečišťování všech složek životního prostředí a zabezpečit tak plnou slučitelnost právního řádu České republiky v této oblasti s právem Evropského společenství, zejména se směrnicí Rady 96/61/ES.

Novela zákona o integrované prevenci: zák. č. 69/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony byla implementována nová Směrnice o průmyslových emisích č. 2010/75/EU. Účinnost je dnem vyhlášení ve sbírce zákonů, tj. od 19.3.2013, některá ustanovení v přechodném režimu účinné od 1.1.2014.

Nařízení vlády č. 63/2003 Sb., o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách (BAT).

Vyhláška č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci; „Vzor žádosti o vydání IP, rozsah a způsob jejího vyplnění, Vzor - Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení, Základní zpráva, Odborné posouzení k udělení výjimky z BAT vč. porovnání emisí s úrovněmi emisí spojenými s BAT“.

 

IRZ:

Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změ-ně některých zákonů.

Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR – European Pollutant Release and Transfer Register).

Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí ve znění NV č. 450/2011 Sb.

 

Ekologická újma:

Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů.

Vyhláška č. 17/2009 Sb., o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě.

Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění

 

 

EIA/SEA:

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP a o změně některých souvisejících zákonů.

 

 

Obecně:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád - účinný od 1. ledna 2006.

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), který zákon o státní kontrole k 1.1.2014 zrušuje. Zde se též zavádí mimo písemného pověření ke kontrole i prokazování služebním průkazem stanoví-li tak speciální zákon,  institut přizvané osoby, oprávnění vstupovat na pozemky, do staveb a jiných prostor, oprávnění pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy apod.

Zákon č. 64/2014 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vč. zákona č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění.

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽP.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Vyhláška č. 369/2004 Sb. Ministerstva životního prostředí, o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek (ve znění vyhl. č. 18/2009 Sb.).

 

DALŠÍ SLOŽKOVÁ LEGISLATIVA K INTEGROVANÉ PREVENCI (V PLATNÉM ZNĚNÍ):

 

Ochrana ovzduší:

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009, o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

 

Ochrana vod:

Zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon).

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/ 2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Změny 61/2003 Sb., 229/2007 Sb. a 23/2011.

Nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a re-produkci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod.

Nařízení vlády č. 416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí v akčním programu.

Nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod.

Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Vyhláška č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody.

Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. Vyhláška č. 66/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.

Vyhláška č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl

Vyhláška č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

 

Odpadové hospodářství:

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).

Zákon č. 477/2001 Sb. , o obalech.

REACH - Nařízení č. 1907/2006 (ES), o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání
na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. , o podrobnostech nakládání s odpady ve znění vyhl. č. 61/2010 Sb.

Vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech  způsobu provedení  zpětného odběru  některých výrobků

Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrob-nostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady).

Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektro-zařízeními a elektroodpady)

Vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monome-tyldibromdifenyl-metanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB).

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě.

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, ve znění NV č. 473/2009 Sb.

 

Ochrana přírody:

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 199/2012 Sb.

 

 

Další oblasti:

Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1069/2009, o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu (VPŽP) a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu).

Vyhláška č. 94/2010 Sb., o některých veterinárních a hygienických požadavcích na přepravu a zpracování vedlejších živočišných produktů.

Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hno-jivech).

Zákon č. 166/1999 Sb.,  o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).

 

Vytisknout