Pracovní balíček 5: Řízení projektu

(Koordinátor za ČIŽP: pan Pavel Šremer)

Více informací k projektovému managementu je k nalezení v projektovém Covenantu (smlouvě k projektu).

Zahrnuje:

-Koordinaci projektu

-Koordinaci s investiční částí projektu

-Publikace: zpravodaje (věstníky)

V projektu byli zapojeni zaměstnanci ČIŽP a ostatních partnerských organizací. Pro zajištění dobré koordinace aktivit byla vytvořena řada komunikačních mechanismů:

1. Manažerská skupina v rámci státní správy

Hlavní dotčené strany v projektu, Ministerstvo životního prostředí, ČIŽP, AIP a twinningový poradce tvořili společně manažerskou (řídící) skupinu, která se  scházela v nepravidelných intervalech na požádání jednoho ze svých členů. Skupina se skládala z následujících osob: paní Zdeňka Volná (Ministerstvo životního prostředí), pan Pavel Šremer (ČIŽP), pan Jan Prášek (AIP) a pan Rob Bakx (twinningový poradce).

2. Management ze strany projektových vedoucích

Holandský a český projektoví vedoucí pan Koen de Kruif (DCMR) a pan Pavel Šremer (ČIŽP) se pravidelně setkávali v rámci návštěv (misí) holandského projektového vedoucího v České republice a mezitím komunikovali prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo prostřednictvím twinningového poradce. Závěrečná zpráva k projektu byla sepsána  projektovým vedoucím z Nizozemí. Ostatní nezbytné kontakty fungovaly prostřednictvím twinningového poradce.

3 Management Konsorcia

Každodenní řízení konsorcia fungovalo prostřednictvím twinningového poradce pana Roba Bakxe a holandského projektového vedoucího pana Koena de Kruifa. Twinningový poradce a holandský projektový vedoucí  udržovali alespoň čtrnáctidenní kontakt telefonicky a/nebo emailem. Twinningový poradce dostal mandát podepisovat finanční dokumenty, časové přehledy (time sheet) a zprávy jménem holandského projektového vedoucího. Všichni krátkodobí experti byli pozváni twinningovým poradcem jménem holandského projektového vedoucího, aby splnili předem definované úkoly v projektu.

4. Každodenní management

Twinningový poradce pan Rob Bakx, projektový asistent pan Jan Janda, český projektový vedoucí pan Pavel Šremer a koordinátor projektu za ČIŽP - slečna Olga Klášterková - se setkávali na pravidelných jednáních k postupu v projektu. Tato setkání byla navštěvována všemi členy projektového týmu za ČIŽP. Kromě již zmíněných osob tvořili projektový tým za ČIŽP následující osoby: slečna Edita Haberhauerová, paní Renata Svobodová, paní Jitka Jenšovská, pan Marek Pur, pan František Veselý a pan Petr Mrzena.

Setkání sloužila k přidělení úkolů každému z členů týmu, k projednání vývoje plněných úkolů a plánování v projektu. Rovněž byla používána k určení všech možných rizik při dosahování očekávaných výsledků ve všech aktivitách a definování vhodných řešení.

5. Řídící výbor k projektu

Pro zajištění kontroly nad tímto rozsáhlým a komplexním projektem, byl sestaven rozsáhlý Řídící výbor. Výbor projednával vývoj v projektu a podporoval jednotlivé  aktivity projektu. Hrál klíčovou roli v poradenství vzhledem ke spolupráci v informační síti. Výbor samotný byl příspěvkem k vytvoření sítě kontaktů v oblasti inspekce a prosazování práva v životním prostředí.

Tento výbor se setkal  šest krát po dobu trvání projektu a to v těchto termínech:

 • 12. května 2004
 • 2. září 2004
 • 16. prosince 2004
 • 3. března 2005
 • 26. května 2005

Pro zobrazení zápisů z jednání Řídícího výboru projektu, prosím, klikněte sem.

Řídícímu výboru předsedal český projektový vedoucí, pan Pavel Šremer. Pan Koen de Kruif, holandský projektový vedoucí, byl tajemníkem Výboru. Tlumočení zajišťoval pan Jan Janda.  Ostatní členové výboru :

Pan Mirko Jašurek – Město Ostravě Paní Michaela Horáčkova – Město Ustí n. Labem Paní Eliška Vršecká – Karlovarský kraj Pan Hynek Orság – Ostravský kraj Pan Daniel Miklós – Hasičský záchranný sbor Paní Ivana Pexová  – Generální ředitelství cel Pan Miroslav Soukup – Policejní prezidium Pan Marek Pur – Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) Slečna Olga Klášterková (projektový koordinátor za ČIŽP) – ČIŽP Pan Martin Petrtýl – Ministerstvo životního prostředí Paní Zdeňka Volná – Ministerstvo životního prostředí Pan Jan Prášek – Agentura integrované prevence (později CENIA)

Pozorovatelé: Paní Tereza Kozáková – Reprezentace EK Pan Arnošt Cetkovský – CFCU, MF Pan Jan Slanec –ČIŽP Pan Rob Bakx – twinningový poradce, paní Veronika Hunt Šafránková - MŽP, paní Zdena Bauerová - MF, paní Marta Susová a posléze slečna Eliška Chomátová – projektové asistentky

 

Aktivity v Pracovním balíčku 5

Aktivity Metody

5a Koordinace projektu
  Příprava Covenantu (podkladové smlouvy) Pět Řídících výborů a diskuse k vývoji projektu Každodenní přítomnost twinningového poradce a jeho zapojení do ČIŽP a institucí prosazující právo Plánování v projektu a podávání zpráv (čtvrtletní zprávy a finanční zprávy)
  5b Koordinace s investiční částí projektu
   Dozor nad procesem získávání investice Poradenství k využití vybavení v rámci inspekční strategie
   5c Zpravodaje(věstníky), CD a webová stránka
    Publikace elektronických zpravodajů Založení a údržba webové stránky Publikace relevantních materiálů, příruček a školícího programu na CD
    5d Účetní
     Příprava pro účetní zprávu, jako příloha k závěrečné faktuře
     5e Překlady
      Překlady psaných materiálů z anglického do českého jazyka a obráceně

      Výstupy projektu v Pracovním balíčku 5

      Výstup projektu

      5.1

      Šest elektronických zpravodajů (věstníků)

      5.2

      Pět sad zápisů/akčních kroků ze setkáních Řídícího výboru

      5.3

      Jedna projektová webová stránka, měsíčně aktualizovaná, udržovaná čtyřikrát do roka

      5.4

      Jedno CD s výstupy projektu

      5.5

      Jedna účetní zpráva

      5.6

      Jedna schválená závěrečná zpráva

       

       

      Zveřejněno: 25.08.2005 –Admin Administrator ; Přečteno 20585 x
      Vytisknout