Pracovní balíček 4: Informační sítě

Tento pracovní balíček se zaměřili na informační zdroje, toky, potřeby a jejich výměnu, a to v elektronické a fyzické podobě. Balíček zahrnuje aktivity, výstupy projektu a podkladové dokumenty.

Aktivita 4a se věnovala monitoringu činností inspekce (ČIŽP). Aktivita 4b se zaměřila na vytvoření profesionální struktury kontaktní sítě mezi inspekcemi a jejich okolím. Aktivita 4c se týkala využití výpočetní techniky pro podporu výměny informací v rámci sítě. Aktivita 4d sloužila k rozšíření znalostí a zkušeností k potenciálním uživatelům (jako jsou například inspektoři) výstupů informační sítě.

4a. Rozvoj monitoringu inspekcí a prevence havárií

(koordinátor za ČIŽP: pan Marek Pur)

Podle přístupového programu (EU) je prioritou zlepšení administrativy a monitoringu kapacit na prosazování práva. Je nezbytné dále rozvíjet systém pro administraci a hodnocení inspekcí a prosazujících aktivit a hodnocení prevence havárií a reakcí na nouzový stav.

Byly plánovány dva pracovní semináře. První 4a seminář měl za cíl identifikovat současné odlišné instituce na prosazování práva v regionech (počet a druhy) a vyhodnotit použití monitorovacích přístupů. V závěrečné zprávě je  shrnuta administrativa, aktivity a monitorovací přístupy. V rámci aktivity 4c poskytly rozhovory se zástupci managementu ze všech institucí na prosazování práva předbežný popis (přehled) současné situace.

Pracovní seminář plánovaný na polovinu prosince 2004 byl nahrazen sérií rozhovorů experta projektu. Navštívil řadu institucí, aby identifikoval možná zlepšení v současném monitorovacím systému. V jeho doporučeních je zohledněn dokument EU – Doporučení k minimálním kritériím pro inspekce v životním prostředí. Návrh upraveného monitorovacího systému byl přeposlán příslušným institucím k připomínkám.

4b Vytvoření informační sítě

(koordinátora za ČIŽP: paní Jitka Jenšovská)

Pro efektivní výměnu zkušeností a znalostí a s konkrétním případem souvisejících ( tzv. operativních) informací, je nezbytná častá komunikacet mezi pracovníky různých institucí. Vybudování sítě kontaktů mezi (mezi) národními, regionálními a místními úřady a relevantními inspekčními orgány v oblasti ochrany životního prostředí (např.celní úřady, policie, hasičský záchranný sbor a orgány ochrany zdraví) by mělo tuto komunikaci usnadnit a zároveň formalizovat.  V rámci projektu byla byla zorganizována dvě setkání zástupců jednotlivých organizací na úrovni vrcholového managementu, na těchto setkáních bylo založení této informační sítě intenzivně diskutováno. Na druhém setkání se využilo podnětů pracovníků z jednotlivých regionů, které byli získány při okružní cestě po všech oblastních inspektorátech České inspekce životního prostředí v říjnu 2004. Byla vytvořena menší pracovní skupina která by měla připravit návrh struktury informační sítě.

Reálné výsledky informační sítě silně závisí na přístupu inspektorů a jejich vedoucích. Předpokládáme, že struktura informační sítě pro prosazování práva v životním prostředí bude mít několik vrstev. Ne jen regionální, ale také národní a mezinárodní (jako IMPEL, TFS a INECE).

Síť kontaktů by měla fungovat nejen formou osobních setkání ale částečně i virtuálně, s výměnou elektronických informací o zkušenostech a získaných znalostech o různých druzích technických informacích. IT-řešení podpoří výměnu informací v rámci sítě, ale nemohou nahradit potřebu osobních setkání. Virtuální komunikace byla připravena v rámci aktivity 4c. Obecně je možnost výměny informací a vzájemná komunikace ztížena platnou legislativou a proto bylo rozhodnuto říšit informace meziresortně alespoň v rámci "místní" sítě IMPEL, tj.  ČIŽP budejednotlivým partnerským organizacím předávat informace o zasedáních a projektech IMPEL.

S cílem vyzkoušet fungování spolupráce v praxi byly zorganizovány dva tematické semináře, a to na oblastních inspektorátech v Praze a Liberci.

Částí těchto jednání byla i příprava pracovního programu za účelem doplnit a splnit stanovené cíle sítě kontaktů. Semináře zároveň sloužily i k získání zkušeností s informační sítí.

4c. Výměna informací v rámci sítě kontaktů

(Koordinátoři za ČIŽP: pan Marek Pur, pan František Veselý)

Řádná výměna a poskytování informací je základním prvkem každé sítě. Rozlišujeme mezi neoperačními a operačními informacemi. Neoperační informace obsahují obecné informace, jako např. vysvětlení právního textu, zápisy z jednání, obecné zprávy o technických otázkách, metody, celkové výsledky z monitoringu, atp. Operační informace obsahují specifická témata týkající se inspekcí, jako např. chování konkrétních osob nebo podniků v oblasti dodržování zákonných požadavků, konkrétní pokutování nebo stíhání podniků, vývoj v konkrétním vyšetřování atp.Oba druhy informací podporují fungování sítě. Proto  byly diskutovány a identifikovány způsoby, jak tuto výměnu informací realizovat/uspořádat. Pozornost byla věnována možností využití  IT, jako např. sdílení informací prostřednictvím zabezpečených webových stránek, ale zároveň také problémům v příslušné legislativě.

Tato aktivita byla propojenazároveň s aktivitami 4a a 4b.

Na prvním semináři  bylo identifikováno, jaké informace by měly být vyměňovány, aby síť řádně fungovala, ať již jde o  informace společné pro více členů sítě, tak teké o informace obecné, které budou denně přístupné inspektorům v terénu a jimi využívány.  Kromě identifikace potřeby informací se tento seminář zaměřil na určení uživatelů, kam mohou patři i jiné osoby než jen inspektoři v životním prostředí.

Na místo druhého semináře využil expert projektu výsledky z prvního semináře jako základ pro identifikaci nástrojů, které jsou v současné době používány při výměně informací. Dále proběhly diskuse, zdali jsou tyto nástroje dostatečné pro plnění potřeb výměny informací tak, jak byly definovány na prvním semináři.

4d. Zpětná vazba pro regionální a místní úroveň

(Koordinátor za ČIŽP: paní Jitka Jenšovská)

Zprávy a postupy vytvořené v aktivitách 4a-4c byly použity pro přípravu příručky. Ta neobsahuje jen informace k monitoringu, ale zároveň i informace k operačním aspektům sítě k prosazování práva, stejně tak jako možnosti k výměně operačních a neoperačních informací. Příručka by měla být pravidelně aktualizována i po skončení projektu.

Aktivity v Pracovním balíčku 4

Aktivity Metody
4a Rozvoj monitoringu inspekcí a prevence havárií
  Výběr 2-4 pilotních regiónů, které se v prvním kole zúčastní přípravy zlepšeného monitorovacího přístupu, zohledňujícího velké pracovní zatížení všech regionálních a místních inspekčních institucí. Pracovní seminář k identifikaci odlišných administrativ, jejich současných činností a jimi používanými monitorovacími přístupy. Dikuse o možnostech zlepšení současného monitoringu a hodnocení systému Příprava zlepšeného systému pro administraci a hodnocení činností na prosazování práva
  4b Vytvoření informačních sítí
   Diskuse k funkci a použití informačních sítí Definice role a cílů informačních sítí a jak by měla česká informační síť fungovat v praxi Organizace setkání pro partnery v síti ke specifickým tématům jako stimulace dalšího rozvoje a používání sítě kontaktů
   4c Výměna informací v rámci sítí
    Identifikace potřeb výměny informací Identifikace mezer v nástrojích používaných v současné době pro podporu výměny informací a jak tyto mezery pokrýt Navržení plánu, jak vyplnit mezery v systému výměny informací a jeho postoupení těm, co rozhodují
    4d Zpětná vazba pro regionální a místní úroveň
     Příprava příručky obsahující informace k vylepšení monitorovacího přístupu, řízení inspekční sítě a možnostem výměny informací Představení/prezentace příručky a dalších odborných znalostí k využití v síti pro kombinace regionů (max 5 setkání) Informace pro všechny regiony na dalším dni v rámci konference 3e k hodnocení výsledků školení

     Výstupy projektu v Pracovním balíčku 4

     Výstupy projektu

     4.1

     Jeden navržený systém pro monitorování aktivit ve vztahu k inspekci a prevence havárií

     4.2

     Jedna vytvořená síť kontaktů mezi různými institucemi pro prosazování legislativy životního prostředí

     4.3

     Jeden plán pro vyplnění mezer v současném systému pro výměnu dat a informací

     4.4

     Jedna příručka k vývoji sítě kontaktů, možnostech dodávání a výměny informací a monitorovacím přístupu, vytvořena a představena v regionech (příručka, přílohy)

      

     Zveřejněno: 17.08.2005 –Admin Administrator ; Přečteno 18483 x
     Vytisknout