Pracovní balíček 3: Školící program

Koordinátor za ČIŽP: paní Renata Svobodová

Tento pracovní balíček zahrnuje řadu aktivit a výstupů projektu. Několik podpůrných dokumentů k obsahu tohoto pracovního balíčku je k dispozici na webové stránce.

Pracovní balíček zahrnoval  analýzu školících potřeb, přípravu osnov školení, školící program pro vybrané skupiny školitelů (program na vyškolení školitelů), technický školící program a hodnocení všech školících aktivit.

Dále bylo diskutováno založení školícího a metodického centra.

3a. Analýza školících potřeb

Pro přípravu organizace školení a jako vstup do diskuse o založení školícího centra, proběhla analýza školících potřeb (AŠP). Na základě AŠP byly stanoveny specifické školící cíle. Informace pro AŠP byly získány prostřednictvím rozhovorů a diskusí twinningového poradce na všech oblastních inspektorátech ČIŽP.  Byly rovněž použity výsledky twinningu z roku 1998 a AŠP z projektu Phare 2002. Výsledky analýzy byly rovněž použity při přípravě osnov školení a agendy pro studijní cestu do Nizozemí. Na AŠP nebyly navázány školící semináře pro budoucí školitele a ty, které se týkají strategického plánování.

3b. Společné školící a metodické centrum

Během série seminářů byla diskutována  možnost (myšlenka) založení společného školícího a metodického centra, buď pod ČIŽP a nebo pod jinou organizací, které by sloužilo jako centrální místo pro vzdělávací aktivity. Výstupem měl Podnikatelský záměr a (politické) rozhodnutí, zda  centrum  založit  nebo ne. Centrum by mělo být schopné vytvořit a koordinovat školící programy pro inspektory. Centrum může také fungovat jako kancelář pro kontaktní síť inspekčních a prosazujících orgánů v oblasti ochrany životního prostředí. Mělo by být využito jako místo pro šíření informací z odlišných zdrojů, mezi jinými InfoMill, AIP, IMPEL a INECE. Školící programy v/nebo koordinované tímto centrem by měly zvyšovat jak odbornost tak také potřebné dovednosti  pracovníků resortu. Centrum by mělo mít vlastní finanční zdroje.

Předpokládané semináře k diskusi o vytvoření centra budou zahrnovat ČIŽP a partnerských organizací, převážně na manažerské úrovni a byly plánovány následovně:

Š & M centrum Postup přípravy
Seminář 1

Definování cílů centra

Navržení aktivit, které by probíhaly nebo byly koordinovány centrem: programy, odrážející analýzu školících potřeb

Seminář 2

Definování role centra v rámci lokální, regionální, národní a mezinárodní kontaktní sítě

Definování metodických základů pro centrum

Seminář 3

Kdo se bude účastnit akcí v školícím centru, kdo bude dodávat (budoucí) školitele, kde budou školící programy probíhat

Seminář 4

Sestavení návrhu “podnikatelského plánu/záměru” pro centrum: četnost použití odlišnými partnerskými organizacemi, financování, personální obsazení, odpovědnosti, rada;

Zahájení schvalovacího procesu pro podnikatelský záměr

Příprava na ministerské rozhodnutí umožňující vznik centra

Seminář 5

Vytvoření centra

Vzhledem k organizačním změnám resortu bylo rozhodnuto, že školící a metodické centrum bude součástí nově vzniklé České informační agentury životního prostředí (CENIA).

3c. Příprava programu školení

Na základě výsledků analýzy školících potřeb (AŠP) a výsledků předchozích projektů byl připraven školící program pro získání praktických zkušeností. Při přípravě školícího programu byly využiti požadavky EU na inspekce životního prostředí a rúzné  možnosti podpory poskytované ze strany mezinárodní sítí  inspekčních orgánů (např. IMPEL).

Použité školící metody zahrnovaly přednášky k praktickým otázkám,  pracovní semináře s příklady z praxe, úkoly pro malé pracovní skupiny, zpětnou vazbu pro všechny delegáty a závěrečný seminář. Program školení obsahoval tři specifické části:

 1. Program na vyškolení školitelů (příprava, organizace, spolupráce, školící dovednosti)
 2. Program k  integrovanému přístupu k prosazování práva životního prostředí
 3. Specializační program v oblasti prevence havárií (směrniceo SEVESO II), IPPC, rámcové směrnice o vodách, GMO a přeshraniční přepravy odpadů 

Na dvou seminářích byl tento navržený program školení definován a dále rozpracován.

Školení a seminářů se účastnili i zástupci ostatních inspekčních a prosazujících orgánů státní a veřejné správy (MŽP,  krajské a místní úřady, Agentura integrované prevence, Státní zdravotní ústav a další instituce).

3d. Realizace školících programů

Školící programy proběhly v období září 2004 až březen 2005.

Lokalita školení pro vícedenní programy byla zvolena mimo Prahu, což umožnilo snadnější organizaci večerních aktivit a efektivnější dopravu.

Realizace programu školení školitelů

Byly připraveny čtyři školící semináře pro skupinu vybraných školitelů. Tyto semináře obsahovaly prezentace a cvičení ke školícím dovednostem, komunikaci a skupinové dynamice, cvičení k přípravě programu a rozvoji dovedností pro koordinaci školících programů. Školitelé byli  instruování, jak najít informace z odborných zdrojů, jako jsou vědecké instituce, EU a zdroje IMPEL, databáze BREF dokumentů v Seville a české informační zdroje jako je Agentura pro integrovanou prevenci.

Výběr školitelů byl založen na jejich:

 • Profesionálních kvalitách
 • Schopnosti mluvit anglicky (materiály i samotné školení školitelů byly v angličtině, s minimálním překladem do českého jazyka), protože při přípravě školení bylo třeba využívat anglické odborné zdroje
 • Naprosté schopnosti zúčastnit se všech školících aktivit
 • Možnost organizovat a provádět školící programy pro Školících a metodické centrum i po skončení trvání projektu.

Celkem byly zorganizovány  4 školící semináře pro školitele. V rámci prvního semináře byli účastníci školeni ve školících dovednostech ve skupině 14 budoucích školitelů. Dále účastníci připravili školící materiály a prezentace a vyzkoušeli tyto prezentace na sobě navzájem.  3. a 4. školící semináře byli součástí školícího programu k technikám prosazování práva (viz níže). V tomto programu účastníci školení figurovali jako školitelé a zároveň jako pozorovatelé svých kolegů. Součástí školení byla i část ke zpětné vazbě o kvalitě školitelů. Školení proběhla v těchto termínech :

 • 21.,22.,23. a 24. září 2004 "Co je školení?" (pouze v anglickém jazyce)
 • 26. října 2004 Příprava průběhu školení I (pouze v anglickém jazyce)
 • 10.,11. a 12. listopadu 2004  Plánování, organizace a uskutečnění školení - praxe (pouze v anglickém jazyce)
 • 18. a 19. listopadu 2004 Příprava průběhu školení II (pouze v anglickém jazyce)
 • 25.,26.,27. a 28. ledna 2005 (během Školení inspektorů; program a materiály viz. níže)
 • 8.,9. a 10. března 2005 (během Školení inspektorů; program a materiály viz. níže)
 • 21.,22.,23. a 24. března 2005 (semináře k odlišným tématům v rámci Školení inspektorů; program a materiály viz. níže)

Celý školící tým připravil pod vedením twinningového poradce příručku ke školení. Příručka bude přinejmenším používána ve Školícím a metodickém centru. Bude používána jako referenční materiál pro organizaci a realizaci školících programů, aplikaci a přípravu školících metod a sestavování a aktualizaci školících programů. Školící a metodické centrum bude zodpovědný za její budoucí udržování a další úpravy.

Realizace programu prosazovacích technik ŠKOLENÍ INSPEKTORŮ

Školící program k inspekci a prosazovacím technikám proběhl ve dvou částech :  

 • první dva týdny - 1. a 2. školící modul (týkal se IPPC, integrovaného inspekčního a prosazujícího přístupu a vyjednávacích a komunikačních technik). Účastníci této části programu prosazovacích technik, kteří splnili stanovené požadavky, obdrželi na konci školení certifikát.
 • jednotlivé semináře na odlišná témata v rámci třetího týdne v březnu 2005  - 3. modul (směrnice o GMO, přeshraniční přeprava odpadů, směrnice SEVESO II a Rámcová směrnice o vodě)

První dva moduly školícího programu probíhali v hotelu Astra Srby blízko Kladna ve Středočeském kraji. Na obě části školení byli pozváni stejní účastníci hlavně z České inspekce životního prostředí, dále Agentury IP, Krajských úřadů a Policie ČR, protože byl jejich program propojen.

Více podrobností naleznete na následujících odkazech:

1. Modul: 24. - 28. ledna 2005

2. Modul: 8. - 10. března 2005

3. Modul: 21. - 24. března 2005

Na všech třech školících týdnech školitelé z Nizozemí realizovali školící program společně s českými školiteli z programu školení školitelů.

Program prosazovacích technik se zabýval následujícími otázkami:

 • Jak by měla být plánována a organizována integrovaná inspekce?
 • Co je to integrovaná inspekce?
 • Co je to integrovaná inspekce BAT?
 • Jak organizujete integrovanou inspekci?
 • Kdo musí být nutně zapojen?
 • Jaký přístup musí mít integrovaní inspektoři?
 • Se kterými institucemi se požaduje spolupráce ke splnění jakých směrnic?
 • Co se může inspektor naučit od udělovatele povolení?
 • Jak by na sebe měli inspektor a udělovatel povolení vzájemně působit?
 • Jak ovlivňuje integrovaná inspekce vztahy s podniky?
 • Co znamená audit Seveso?
 • Co znamená audit geneticky modifikovaných organismů?
Zprostředkování zpětné vazby

Program prosazovacích technik zahrnoval praktickou část školení školitelů. Polovina ze školených školitelů aktivně figurovala v programu prosazovacích technik, druhá polovina  své kolegy hodnotila. Během sezení zaměřeného na poskytnutí zpětné vazby  6 školených školitelů komentovalo výkony svých kolegů školitelů. V druhém týdnu programu prosazovacích technik si čeští školitelé vyměnili role.

3e. Hodnocení školícího programu a oficiální závěr

O výsledcích školícího programu, dostupnosti školících materiálů a výsledků konference byla sepsána závěrečná zpráva. Jednání vedlo k návrhům, jak pokračovat v práci na efektivním školení.

Hodnocení bylo uzavřeno oficiálním ukončením projektu. Oficiální závěr se  skládal z půldenního semináře s hlavními výsledky projektu, prezentací výsledků a tiskovou konferencí a tiskovou zprávou. Na tento oficiální závěr byli pozvání delegáti z České republiky, Nizozemí a Evropské komise.

Aktivity v pracovním balíčku 3
Aktivity Metody

3a Analýza školících potřeb

  Revize výstupů z Phare twinningového projektu 1998 “ Posílení institucionální a regulační kapacity v sektoru životního prostředí v České republice”. Revize analýzy školících potřeb z Phare 2002 projektu k “Posílení IPPC” Interview a diskuse ve vybraných oblastních inspektorátech Zpracování všech informací a příprava zprávy z analýzy školících potřeb
  3b Společné školící a metodické centrum
   Definování cíle školícího centra Příprava akcí, aby mohlo být finančně a politicky stabilní: kontaktování relevantních sponzorů, nalezení legislativní pozice, nalezení politického závazku Definování metodologických základů pro centrum a jejich propojení na strategický plán Sestavení podnikatelského plánu pro centrum Definování role centra v lokální, regionální a mezinárodní síti kontaktů Vytvoření centra
   3c Příprava osnov (programu) školení
    Definování školícího programu, osnov a požadovaných výsledků Definování požadovaných kvalit (vlastností) účastníků programů Rozhodnutí o seznamu účastníků školícího programu Příprava školících materiálů
    3d Realizace školícího programu
     Organizace programu školení školitelů Organizace programu prosazovacích technik Organizace programu pro mobilní laboratoře
     3e Hodnocení školícího programu a oficiální závěr
      Seminář k hodnocení školících programů Oficiální ukončení projektu s prezentací projektových výsledků Tisková konference k výsledkům projektu
      Výstupy projektu v Pracovním balíčku 3

      Výstupy projektu

      3.1

      Jedna analýza školících potřeb, včetně stanovení specifických cílů školení a agenda studijní cesty pro Pracovní balíček 2

      3.2

      Jedno oficiální rozhodnutí k vytvoření společného školícího a metodického centra

      3.3

      Jedny osnovy školení pro školící program pro inspektory z právo prosazujících institucí. Zahrnuje sestavení týmu českých školitelů

      3.4

      Realizace tří školících programů: program školení školitelů (max. 12 účastníků), a program prosazovacích technik (max. 40 účastníků)

      3.5

      Jeden pracovní seminář s prezentacemi výsledků školícího programu

      3.6

      Jedna hodnotící zpráva k výsledkům školících programů

      3.7

      Jedno oficiální ukončení projektu

      3.8

      Jedna tisková konference

       

      Zveřejněno: 17.08.2005 –Admin Administrator ; Přečteno 20596 x
      Vytisknout