Pracovní balíček 2: Příprava strategického plánu: Integrovaný postup při inspekci

(koordinátor za ČIŽP: pan Pavel Šremer)

Tento pracovní balíček obsahuje řadu aktivit a výstupů projektu. Některé podkladové dokumenty k obsahu tohoto pracovního balíčku jsou dostupné na této webové stránce.

2a. Příprava a realizace strategického plánu

Projekt poskytl asistenci v přípravě a zavedení strategického plánu pro Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP). Strategický plán byl mimo jiné zaměřen na Minimální kritéria pro inspekci v životním prostředí Evropské unie, existující legislativu a dostupné české strategické dokumenty, které jsou relevantní pro práci ČIŽP. Při přípravě strategického plánu byla použita příručka IMPEL pro řízení institucí v životním prostředí, podobně jako další nedávno zpracované mezinárodní dokumenty týkající se řízení inspektorátů v životním prostředí (např. OECD, WHO).

Byla zpracována základní studie k implementaci EU Minimálních kritérií pro inspekci v životním prostředí na regionální a lokální úrovni v České republice. Tuto studii zpracoval zástupce ČIŽP pod dohledem twinningového poradce. Výsledky byly použity ve strategickém plánovacím procesu.

Výsledný  strategický plán obsahuje kapitoly týkající se:

 • vize a poslání ČIŽP
 • historie a profilu organizace
 • kritické analýzy a strategií
 • programových cílů, dlouhodobých cílů a mezníky
 • manažerských cílů, dílčích cílů a mezníky

a přílohy č.1-5  a  přílohu č. 6 ke Strategickému plánu (Posudek českého regulačního cyklu).

Během přípravného procesu strategie proběhly tzv. podpůrné mise (12. května 2004 a 14. července 2004) a byly uspořádány 4 pracovní semináře. Na dvou setkáních s hlavními inspektory (podpůrné mise)  proběhly diskuse k přípravě strategického plánu na manažerské úrovni. K přípravě strategického plánu přispěly 4 semináře na manažerské úrovni, které zahrnovaly i školící prvek. Tyto semináře se uskutečnily v Hradci Králové:

Účastníci prvních dvou seminářů pocházeli z rozdílných organizací s kompetencemi v oblasti inspekce a prosazování práva životního prostředí. Důraz byl kladen na účast na manažerské úrovni stejně tak jako na účast zástupců ČIŽP.

Rovněž byly o příspěvek do procesu přípravy strategického plánu požádáni ostatní vedoucí pracovníci ČIŽP. Od 14. do 25. června 2004 projektový tým navštívil všechny oblastní inspektoráty ČIŽP, aby tam prodiskutoval strategii a aspekty jejího zavedení se zaměstnanci na tzv. "zapojujících" pracovních seminářích. Informace sebrané během těchto pracovních seminářů budou použity jako část vstupu pro přípravu strategického plánu. Konečný návrh strategického plánu byl podepsán 1. prosince 2004 ředitelem ČIŽP

Proběhla další navštěva oblastních inspektorátů ČIŽP, na které byla zprostředkována zpětná vazba k výstupu plánovacího procesu. Tato návštěva OI  (okružní cesta) byla zrealizována v týdnu od 22. do 26.listopadu 2004 a v případě jednoho inspektorátu 1. prosince 2004.

Po skončení projektu bude třeba nadále udržovat aktivní komunikaci s oblastními inspektoráty, aby byla zajištěna implementace strategických rozhodnutí a jejich důsledků.

2b. Školící program k přípravě strategického plánu

V aktivitě 2b jsme se soustředili na kombinaci školení k strategickému plánování s jeho samotnou přípravou. Aktivita  zahrnovala přednášky k prvkům z holandské situace (dobré a špatné stránky).

Informace pro přípravu strategického plánu byly shromážděny na 4 strategických seminářích, zmíněných pod bodem 2a, účastníky školícího programu. Zástupce ČIŽP fungoval jako koordinátor pro přípravu plánu. Tato osoba je zodpovědná za dokončení výsledného plánu. Těchto seminářů se zúčastnila skupina vybraných zástupců z různých prosazujících organizací. Vybraní účastníci měli mít vedoucí pozici a schopnosti strategického uvažování.

Semináře rovněž provedly strategické "plánovatele" dokumentem "EU Minimální kritéria pro inspekcí v životním prostředí". Finálním výstupem ze seminářů byl návrh strategického plánu pro integrované inspekce v životním prostředí.

2c. Studijní cesta do Nizozemí

Jednotýdenní studijní cesta poskytla řadě zástupců z ČIŽP příležitost srovnat jejich praktické zkušenosti se zkušenostmi v Nizozemí. Na této studijní cestě byly navštíveny příslušné státní úřady na centrální a regionální úrovni a několik podniků. Hostitelé studijní cesty byly InfoMil a DCMR. Cesta se uskutečnila v lednu 2005.

Hlavním cílem bylo ukázat praxi holandské inspekce v životním prostředí a prosazujícího systému. To bylo provedeno  prostřednictvím diskusí se zástupci holandských inspekčních a prosazujících organizací stejně tak jako prostřednictvím návštěv podniků, předvedením principů integrované inspekce a prosazování v praxi (praktická demonstrace intervence inspekce v oblasti ovzduší, ochrany přírody,vod a odpadového hospodářství).

Rovněž bylo předvedeno, jak se pracuje v praxi se systémem výměny informací v oblasti životního prostředí a podpůrnými systémy pro úřady v Nizozemí a bylo vysvětleno a ukázáno, jak jsou vytvořeny sítě pro holandskou inspekci a prosazování práva. Česká delegace zpracovala zprávu ze studijní cesty. Pro zobrazení programu studijní cesty klikněte na podtržená slova.

Více informací ze studijní cesty je k dispozici zde.

 

Aktivity v Pracovním balíčku 2

Aktivity Metody

2a Vypracování a realizace strategického plánu

  Pracovní semináře v každém z 10 oblastních inspektorátů, které shromáždí informace a názory jako základ pro definování podmínek a předpokladů, které by měly být vzaty v úvahu při přípravě strategického plánu k integrovaným inspekcím a závazku inspekčních organizací ve školících programech Rozhodnutí o implementaci o v bodě 2b vytvořeného strategického plánu (je to spíše proces než rozhodnutí na jednom pracovním semináři) Podpora základní studie k implementaci EU Minimálních kritérií k environmentálním inspekcím, která bude zpracována ČIŽP Zpětná vazba o postupu a výsledcích pro zaměstnance na jednom semináři v každém z 10 oblastních inspektorátů
  2b Školící program k přípravě strategického plánu
   Čtyři školící semináře k přípravě, rozvoji a sepsání strategického plánu Nabídnutí plánu těm, kteří činí strategická rozhodnutí v bodu 2a
   2c Studijní cesta do Nizozemí
    Studijní návštěva Nizozemí Připravit studijní cestu do Nizozemí pro maximálně 6 zástupců ČIŽP, twinningového poradce a projektového asistenta Navrhnout program podávající pohled dovnitř strategie inspekce a prosazování práva v Nizozemí a způsob, jakým skutečně funguje v praxi Diskutovat zkušenosti, které jsou užitečné pro českou situaci a nabízí potenciál pro Českou republiku
    Výstupy projektu v Pracovním balíčku 2

    Výstupy projektu

    2.1

    Jedna základní studie k implementaci EU Minimálních kritérií pro inspekci v životním prostředí zpracována ČIŽP

    2.2

    Tři uskutečněné školící semináře ke strategickému plánování

    2.3

    Min. 15 vyškolených zaměstnanců ve strategickém plánování z odlišných institucí na prosazování práva v životním prostředí

    2.4

    Jeden vytvořený strategický plán

    2.5

    Zahájena implementace strategického plánu

    2.6

    Připravena jedna studijní cesta, vybráni účastníci, a cesta provedena

    2.7

    Jedna zpráva ze studijní cesty

     

    Zveřejněno: 17.08.2005 –Admin Administrator ; Přečteno 20316 x
    Vytisknout