Plán činnosti na rok 2005

Česká inspekce životního prostředí
Listopad 2004

Plány složek ČIŽP Všechny složky ČIŽP, tedy ochrana ovzduší, ochrana vod, odpadové hospodářství, ochrana přírody a ochrana lesa, budou v roce 2005 zajišťovat prostřednictvím svých oddělení ředitelství zajišťovat tyto agendy:

 1. Metodické vedení příslušných oddělení oblastních inspektorátů ČIŽP.
 2. Zajištění vnitřního kontrolního systému České inspekce životního prostředí
  • kontrola vedení správních řízení – řízení o uložení pokut, opatření k nápravě a vydaných rozhodnutí.
  • následné kontroly prováděné nezávisle a po kontrolách provedených inspektory oblastních inspektorátů ČIŽP,
  • kontrola dodržování a prosazování protikorupčních opatření složek.
  • kontrola vedení agendy a vyřizování stížností, podnětů a petic inspektory oblastních inspektorátů ČIŽP.
 3. Poskytování informací ve smyslu zák. 123/1998 Sb. a zák. 106/1999 Sb. A poskytování informací mimo režim těchto zákonů psaným i elektronickým mediím i širší veřejnosti.
  Ochrana ovzduší

Zaměření činnosti složky ochrany ovzduší České inspekce životního prostředí v roce 2005 respektuje kompetence a povinnosti, které jsou pro ČIŽP stanoveny obecně závaznými právními předpisy ochrany ovzduší a ochrany ozónové vrstvy Země, přičemž zvýšená pozornost je věnována kontrolní činnosti z oblasti dodržování povinností provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, osob zacházejících s regulovanými látkami i osob s oprávněním k výkonu autorizovaných činností a prosazování dodržování stanovených povinností. Nedílnou součástí činnosti složky ochrany ovzduší v oblasti kontrolní je prosazování integrovaného přístupu k provádění kontrol u zdrojů, které jsou pod působností zákona o integrované prevenci (IPPC).

V zaměření činnosti jsou též zohledněny požadavky ostatních orgánů ochrany ovzduší, zejména podpora při vydávání povolení ke stavbám i provozování zdrojů znečišťování ovzduší, povolení k zacházení s regulovanými látkami a vydávání osvědčení k výkonu autorizovaných činností.

V neposlední řadě je činnost složky ochrany ovzduší ČIŽP zaměřena i na shromažďování údajů o provozu zvláště velkých a velkých zdrojů znečišťování ovzduší, jejich ověřování a poskytování do databáze Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO) i veřejné databáze spaloven i spoluspalovacích zařízení, vedených Ministerstvem životního prostředí.

Náležitá pozornost v zaměření kontrolní činnosti je věnována i zajištění vnitřního kontrolního systému ČIŽP.

Složkové úkoly:
 1. Oblast ochrany ovzduší

  Kontrola dodržování emisních limitů látek znečišťujících ovzduší provozovateli zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší kontrolou výsledků měření emisí zajišťovaných provozovateli zdrojů a ve spolupráci s oddělením ochrany ovzduší ředitelství ČIŽP i měřením měřicí technikou ČIŽP; kontrola dodržování ostatních podmínek ochrany ovzduší (plánováno 3 900 kontrol). Kontrola dodržování emisí pachových látek – pachového čísla – ze středních, velkých a zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší měřením dynamickou olfaktometrií (plánováno 40 měření). Zajištění agendy sběru a dvoustupňové verifikace údajů souhrnné provozní evidence zvláště velkých a velkých zdrojů znečišťování ovzduší (ověření cca 3 600 kontrol).

  Rozhodování o vymezování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a o jejich zařazování do příslušných kategorií; vydávání stanovisek v řízeních vedených ke stavbám zdrojů znečišťování ovzduší, jejich provozování i změnám (dle návrhu provozovatele a zjištění inspekce).

  Kontroly činností osob s autorizací Ministerstva životního prostředí na úseku ochrany ovzduší – měření emisí, imisí, odborné posudky a rozptylové studie (plánováno 170 kontrol). Kontrola dodržování podmínek ochrany ovzduší vyplývajících z plánů snižování emisí znečišťujících látek stávajících spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší (plánováno 100 kontrol).

  Tematický složkový úkol:

  Kontrola dodržování povinností provozovateli spaloven odpadů, zařízení na spoluspalování odpadu a spalování alternativních paliv (plánováno 200 kontrol).

   

  1. Oblast ochrany ozónové vrstvy Země

  Kontroly dodržování povinností při zacházení s regulovanými látkami a s výrobky, které regulované látky obsahují – plánováno 300 kontrol (zákon č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Nařízení ES č. 2037/2000).

  • dodržování rozsahu a podmínek povolení Ministerstva životního prostředí vydaných podle zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší,
  • plnění požadavků na znovuzískávání použitých regulovaných látek a na zamezování jejich úniku,
  • zjišťování případů nelegálního obchodu s regulovanými látkami a s výrobky, které takové látky obsahují (dovoz, vývoz),
  • kontroly osob provádějících sběr regulovaných látek a výrobků, které tyto látky obsahují,
  • vyhledávání halonových instalací jako součástí stabilních hasicích systémů.

  Specifické úkoly oddělení ochrany ovzduší ředitelství ČIŽP

  1. Kontrola vedení evidence osobami zacházejícími s regulovanými látkami a ověřování vedených údajů o množství regulovaných látek / výrobků (plánováno 500 kontrol). 2. Ověřování chemického složení regulovaných látek metodami FT-IR a GC/MS (kvalitativní analýza).Četnost kontrol dle potřeby.

  3. Zajišťování mezilaboratorního porovnání zkoušek žadatelů o oprávnění k autorizaci na měření emisí znečišťujících látek (plánováno 50 porovnání). 4. Provádění měření emisí látek znečišťujících ovzduší a pachových látek přístrojovou technikou oddělení ochrany ovzduší ředitelství ČIŽP (plánováno 130 měření). 5. Sběr a zpracovávání údajů o vybraných zdrojích znečišťování ovzduší – spalovnách odpadů a spoluspalovacích zařízeních – a jejich poskytování Ministerstvu životního prostředí do veřejného registru (měsíční zprávy o všech provozovaných spalovnách).

  6. Ověřování správnosti a úplnosti údajů souhrnné provozní evidence zvláště velkých a velkých zdrojů znečišťování ovzduší (verifikace ve II. stupni) a jejich poskytování Ministerstvu životního prostředí do registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (ověření cca 3 600 zdrojů). Celkem plánováno 4 370 kontrol provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší a 8 220 kontrol ostatních osob, údajů poskytovaných provozovateli zdrojů a osobami zacházejícími s regulovanými látkami.

   

  Ochrana vod

  Složka ochrany vod vykonává dozorovou činnost a další kompetence jí stanovené zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a zákonem č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných průmyslových havárií.

  Dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o vodách je směřován především do vypouštění odpadních vod z významných zdrojů znečištění (velkých čistíren odpadních vod) a na další ochranu vodních poměrů a vodních zdrojů. Zaměřujeme se na manipulace se závadnými látkami tam, kde se s nimi zachází ve větším rozsahu nebo tam, kde zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové či podzemní vody, tj. v ochranných pásmech vodních zdrojů a také ve zranitelných oblastech, kde již došlo ke zhoršení nebo hrozí nežádoucí zhoršení jakosti vody v důsledků vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů. Na  řešení problémů v těchto oblastech jsou zaměřeny tzv. složkové úkoly (tj. úkoly, které provádí oddělení ochrany vod všech oblastních inspektorátů ČIŽP) i úkoly specifické, případně další plánované samostatné kontroly (tj. úkoly, které provádí jeden oblastní inspektorát na území své působnosti a které reagují na lokální problémy nezahrnuté ve složkových úkolech). Podrobné rozpisy plánovaných kontrol subjektů obsahují plány činností jednotlivých oblastních inspektorátů pro všechna čtvrtletí kalendářního roku 2005.

  Složkové úkoly: 1. Prověrka nejvýznamnějších čistíren odpadních vod velikosti nad 10 000 EO.

  Kontroly se zaměřují na plnění limitů pro vypouštění odpadních vod a dalších podmínek stanovených povolením k nakládání s vodami. Fyzická kontrola proběhne u všech 199 zdrojů této velikosti spolu se zjištěním množství vypouštěného znečištění ze zdroje, neboť tyto ČOV vypouštějí významný podíl veškerého znečištění z komunálních a průmyslově-komunálních zdrojů znečištění. Současně je při kontrolách pro potřeby MŽP sledován stav realizace opatření, která jsou nezbytná ke splnění požadavků směrnice Rady č. 91/271/EEC o čištění městských odpadních vod. Pro tento úkol je plánováno provedení 266 kontrol.

  2. Prověrka čistíren odpadních vod velikosti od 500 do 10 000 EO.

  Fyzické kontroly těchto středně velikých ČOV se zaměřují na dodržování podmínek povolení vodoprávního úřadu ke zřízení těchto vodních děl a povolení k vypouštění odpadních vod z nich. Pro rok 2005 je plánováno prověřit 289 čistíren této kategorie.

  3. Agendy poplatků za odebrané množství podzemní vody a poplatků za znečištění vypouštěných odpadních vod.

  Vedle kontrolní činnosti v terénu je ČIŽP svěřena kompetence rozhodovat o zálohách na poplatky a definitivní výši poplatků za odběry vod podzemních a za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Tyto agendy představují v roce 2005 vydání cca 7 – 8 tis. poplatkových výměrů ve správním řízení. Na tuto činnost navazují kontroly u zdrojů zaměřené především na správnost sledování množství vypouštěného znečištění.

  4. Kontroly dodržování požadavků Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. o stanovení zranitelných oblastí.

  Kontroly probíhají na zemědělských farmách hospodařících ve zranitelných oblastech ve spolupráci s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. Inspektoři ČIŽP se přednostně zaměřují na skladování statkových hnojiv, dodržování zákazu hnojení ve stanovených obdobích a používání hnojiv a pastvu na svažitých půdách a v blízkosti vodních ploch. V roce 2005 bude takto prověřeno 53 zemědělských farem. 5. Prověrka dodržování zákona č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií. Minimální rozsah kontrol je stanoven zákonem, kontroly proběhnou u všech objektů skupiny B (objekty s největším množstvím nebezpečné látky) a části objektů skupiny A. Plán kontrol podle zákona č. 353/1999 Sb. je zpracováván samostatně ve spolupráci ČIŽP s ostatními kontrolními orgány (Krajské úřady, Inspektorát bezpečnosti práce, Krajské hygienické stanice, Hasičský záchranný sbor a Český báňský úřad) a schvaluje ho Ministerstvo životního prostředí. Pro rok 2005 se kontroly zaměřují na aktuálnost a dodržování požadavků schválené bezpečnostní dokumentace a řešení nedostatků z předchozích kontrol. Pro rok 2005 je plánováno provedení 148 kontrol. 6. Sledování prioritních zdrojů znečištění. Vedle nejvýznnamnějších čistíren odpadních vod se na úrovni každého oblastního inspektorátu vyskytují významné či problematické zdroje možného znečištění či úniku závadných látek. Tyto zdroje ČIŽP sleduje a kontroluje průběžně podle aktuální potřeby. Často je důvodem sledování sanace již existujícího znečištění podzemních vod a půdy a další rizika plynoucí z manipulací se závadnými látkami ve velkém množství nebo vypouštění průmyslových odpadních vod. Mezi tyto prioritní zdroje patří např. Spolana Neratovice, Aliachem-Syntezia Semtín, Chemopetrol Litvínov, Spolek pro chemickou a hutní výrobu Ústí nad Labem apod. U těchto zdrojů je pro rok 2005 plánováno 186 kontrol. V rámci uvedených složkových úkolů je plánováno provedení 942 kontrol u zdrojů znečištění. V úkolech a kontrolní činnosti připravené pro jednotlivé oblastní inspektoráty (specifické úkoly) se řeší lokální problémy ochrany vod jako např. sledování sanací dlouhodobých havárií, které nejsou zařazeny mezi priority, kontroly průmyslových areálů s rozmanitou výrobní činností, kontroly provozu malých vodních elektráren, kontroly zdrojů znečištění v povodí nebo přímo v ochranných pásmech vodárenských nádrží atd. Plán těchto činností na všech oblastních inspektorátech představuje 1226 kontrol, celkově je tedy pro složku ochrany vod naplánováno 2 168 kontrol.

  Tyto plánované kontroly však nepředstavují veškerou kontrolní činnost, která v roce 2005 proběhne, a plán tak vytváří přiměřený prostor pro kontroly, které není možné v předstihu specifikovat. Jedná se především o kontroly, které ČIŽP provádí na základě stížností, kontroly plynoucí z řešení havarijních stavů a kontroly plnění uložených opatření k nápravě. Dále pak ČIŽP v průběhu kalendářního roku obdrží řadu podnětů od spolupracujících organizací či institucí a sama při své terénní činnosti i přípravě požadovaných stanovisek konstatuje problémy v oblasti ochrany vod, které je třeba kontrolou a navazujícím správním řízením řešit.

   

  Odpadové hospodářství

  Po projednání v rámci ČIŽP a akceptování požadavků MŽP ČR stanovilo ředitelství OOH ČIŽP následující úkoly, kterým budou pracovníci ČIŽP věnovat pozornost na úrovni složkových úkolů:

   kontrola dodržování zákona č.120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů při balení, označování, propagaci a reklamě právnickými osobami a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání (plánováno 36 kontrol).

   Kontrola právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání při plnění povinností z hlediska požadavků zákona č.356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o uměně některých zákonů, v oblasti chemických látek a chemických přípravků určených k prodeji spotřebitelům (plánováno 74 kontrol).

   Kontrola právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání při plnění povinností uložených zákonem č.356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů (plánováno 62 kontrol)..

   Kontrola vybraných nemocnic a zdravotnických zařízení (plánováno 65 kontrol).

   Kontrola dle zákona o obalech (pláínováno 111 kontrol)..

   Kontrola skládek nebezpečných odpadů (plánováno 31 kontrol).

   Kontrola přeshraničního pohybu odpadů ve spolupráci s mobilními skupinami GŘC (plánováno 33 kontrol).

   Průběžné kontroly autovrakovišť (plánováno 76 kontrol).

   Kontrola hospodaření s odpady na spalovnách (plánováno 30 kontrol).

   Kontrola výroby a dovozů baterií a akumulátorů z hlediska obsahu rtuti (§ 31 odst.5 zákona o odpadech) - plánováno 46 kontrol.

   kontrola zajištění povinností zpětného odběru použitých výrobků u vybraných výrobců, dovozců a prodejců dle §38 zákona o odpadech včetně nakládání s odpady vzniklými při této činnosti (plánováno 107 kontrol).

   kontrola provozovatelů nebo vlastníků zařízení, která obsahují, nebo mohou obsahovat PCB (§26 a 27 a související odst.8 §39 zákona o odpadech) - plánováno 60 kontrol.

   Při kontrole skládek se zaměří pracovníci OOH na podrobnější rozbor a kontrolu dodržování provozních řádů. Zvláštní zřetel bude věnován dodržování závazků, které stanovuje EU, t.j, omezování organické hmoty, která přichází na skládky, recyklovatelných materiálů apd. Pozornost bude věnována rovněž množství a složení materiálů, které jsou ukládány jako technologický materiál, např. pro tzv.technické zabezpečení skládky.

   Kromě složkových úkolů stanovili pracovníci OI úkoly specifické, které sledují a kontrolují situaci ve spravovaných územích. Část těchto úkolů byla vytipována jako úkoly kontrol významných subjektů pro uskutečnění integrovaných kontrol, které jsou koordinovány s ostatními složkami ČIŽP, zejména OOV a OOO.

   V některých regionech se pracovníci inspekce zaměřují na nakládání s odpady při sanacích kontaminovaných území, rekultivační stavby, uzavřené skládky, odvaly apd.

   Velkou důležitost přikládají pracovníci OOH rovněž kontrolám zařízení pro recyklaci, úpravy a využití odpadů.

   Plánována je celkem 731 kontrola v rámci složkových úkolů. OI si stanovily rovněž úkoly specifické zejména s ohledem na výskyt určitých typů odpadů nebo činností s nimi souvisejícími, např. na Ostravsku důlní odvaly a rekultivace. Na tomto úseku je naplánováno 345 kontrol, toto číslo však není konečné, neboť se bude zvětšovat dle požadavků místních samospráv, počtu havárií apod.

   V rámci IPPC je naplánována účast pracovníků úseku odpadového hospodářství na 54 kontrolách. I zde se patrně počet kontrol zvýší dle požadavků orgánů veřejné správy nebo občanských iniciativ.

    

   Ochrana přírody

   Úkoly plánu činnosti podle zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 1. Kontrola dodržování základních ochranných podmínek a podmínek výjimek na vybraných maloplošných ZCHÚ (zejména NPR a PR), zaměřená především na rybářství a výkon práva myslivosti, se zvláštním důrazem na ZCHÚ vodní plochy (rybníky)

   Na základě zjištění ČIŽP i MŽP existuje podezření, že mnohá zvláště chráněná území jsou soustavně devastována intenzívním hospodařením (především NPR a PR rybníky) a koncentrací zvěře v ZCHÚ z volné krajiny (výkon práva myslivosti). Jedná se o opomíjenou problematiku, zejména z důvodů nedostatečné regulace škodlivé činnosti (nejsou vydány potřebné výjimky s omezujícími podmínkami), případně i nedodržováním základních ochranných podmínek ZCHÚ. Zákon číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon) je zvláštním právním předpisem ve vztahu k zákonům o rybářství (č.102/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a myslivosti (č.23/1962 Sb. ve znění pozdějších předpisů), přičemž § 30 zákona stanoví, že výkon rybářského i mysliveckého práva v NPR je možný jen se souhlasem orgánu OP a § 34 zákona umožňuje omezení těchto práv v PR.

   Hospodaření na maloplošných ZCHÚ (rybníky) je obtížněji kontrolovatelné, neboť například dodržení dávky krmiv a hnojiv, stejně jako i rybí obsádka jsou při běžné kontrole těžko zjistitelné. Proto předpokládáme několik kontrol určených NPR a PR v průběhu roku, s možností odběru vzorků vody na rozbory a přítomnost inspekce při plánovaném výlovu rybníků (kontrola i na případné vysazení nepovolených druhů). Současně bude kontrolován předmět ochrany a případné další škodlivé vlivy.

   Maloplošná ZCHÚ často tvoří nedílný celek vodní plochy a lesů, kde dochází občas k umisťování zařízení na přikrmování zvěře, případně i dalších souvisejících mysliveckých zařízení (kazatelny). Toto přikrmování způsobuje zvýšenou koncentraci zvěře v chráněném území, což má často negativní dopad na předmět ochrany (komplex lesního společenstva – likvidace přirozené zmlazování, okus stromů, poškozování nebo likvidace bylinného patra atd.).

   Po dohodě na odboru zvláště chráněných částí přírody MŽP ČR budou výsledky kontrol tohoto úkolu roku 2005 využity také pro stanovení reálných podmínek nových výjimek pro tato zvláště chráněná území.

   Pro dostatečné podklady k vyhodnocení je plánováno 120 kontrol NPR a PR, zejména od 2. Do 4. Čtvrtletí 2005.

   2. Kontrola ochrany netopýrů v souvislosti se sanací starých důlních děl a opravami historických budov – dodržování podmínek vydaných výjimek na ZCHD (2. etapa).

   Úkol byl zadán MŽP, odborem zvláště chráněných částí přírody, zejména kvůli stále častějším rekonstrukcím půdních střešních prostor historických či jiných budov a především kvůli zajišťování starých důlních děl (dále jen SDD) a opuštěných důlních děl (dále jen ODD). Zatímco půdní prostory vyhledává řada druhů netopýrů jako svá hnízdiště a tvoří zde letní hnízdní kolonie, důlní prostory a jeskyně jsou pro netopýry často důležitými biotopy vhodnými k přezimování. Protože je u některých druhů známá silná filantropická vazba na hnízdní lokalitu či zimoviště, je pro ně vhodný způsob přestavby půdních prostor a její načasování či vhodný způsob zajištění vletových otvorů důležitý nejen z hlediska samotné úspěšné reprodukce, ale také z hlediska velikosti a přežívání populace v dané místně specifické lokalitě. Zánik těchto vhodných biotopů ovlivňuje negativně populační dynamiku těchto savců.

   Úkol byl rozdělen do dvou celků:

   1. kontrola dodržování podmínek ochrany ZCHD v souvislosti s prováděnými opravami historických i jiných budov, tedy kontrola letních hnízdních kolonií (tato část proběhla v období květen – září 2004)
   2. kontrola způsobu zajišťování SDD a ODD, jejíž realizace proběhla v letech 2002 a 2003, zhodnocení metod zajišťování s ohledem na výskyt netopýrů a kontrola dodržení podmínek ochrany ZCHD a kontrola SDD a ODD, u nichž lze předpokládat zajištění v nejbližších cca 3 letech. Tyto kontroly budou prováděny v 1. a 4. čtvrtletí 2005.

   Seznam SDD a ODD byl sestaven na základě podkladů poskytnutých Českou geologickou službou (Geofondem). Poskytnutá databáze důlních děl byla dále zpracována pracovníky AOPK, kteří na základě parametrů jednotlivých důlních děl vhodných či nevhodných z hlediska biotopových nároků netopýrů stanovili 3 prioritní skupiny. V rámci kontrol bude kladen důraz na způsob zabezpečení díla s ohledem na výskyt netopýrů. Kontroly budou prováděny po konzultaci s OBÚ a budou se jich účastnit také pracovníci AOPK, kteří budou zajišťovat determinaci druhů a případně provádět vlastní kontrolu stavu netopýrů. V roce 2005 bude provedeno 175 kontrol SDD a OPDD (opuštěných průzkumných důlních děl).

   3. Složková prověrka CHKO Křivoklátsko, jako komplexní kontrola po stránce dodržování ustanovení zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

   Cílem komplexní složkové prověrky chráněné krajinné oblasti je kontrola dodržování režimů plánů péče a ochranných podmínek velkoplošného ZCHÚ, prověření činnosti Správy CHKO ve spravovaném území, kontrola dodržování zákonných předpisů subjekty, které ovlivňují přírodní prostředí CHKO, dále kontrola stavu, dokumentace a předmětu ochrany maloplošných ZCHÚ v rámci CHKO a realizovaných akcí dotovaných z krajinotvorných programů. Prověrka se bude dále také zabývat posouzením závažnosti možných negativních vlivů hospodářských a rekreačních aktivit na přírodu Křivoklátska a vyhodnocením případných opatření k omezení nepříznivých vlivů. Prověrka proběhne na konci II.Q 2005 za účasti specialistů z jednotlivých OOP OI ČIŽP a pracovníků Správy CHKO. Metodicky a organizačně bude prověrka zajištěna ve spolupráci OOP OI Praha a OOP ředitelství ČIŽP.

    

   Úkoly plánu činnosti podle zákona číslo 100/2004 Sb. (CITES)

   Kontrola dodržování zákazu komerčního využívání dravců a sov z přílohy A Nařízení komise číslo 1497, zaměřená na kontrolu exhibic dravců na hradech a zámcích

   Po vstupu do EU začala v ČR platit nová legislativa v oblasti CITES, v rámci níž je uplatňován zákaz komerčního využívání druhů z přílohy A nařízení Komise č. 1497. Tyto druhy je zakázáno jakýmkoli způsobem využívat pro obchodní zisk, pokud nemají krajským úřadem nebo správou CHKO udělenu výjimku z tohoto zákazu. Výjimku je možno udělit pouze za přesně specifikovaných podmínek a jen pro exempláře legálního původu. V příloze A jsou zařazeny všechny druhy evropských dravců a sov, tedy i druhy zvláště chráněné dle zákona č. 114 a sokolnicky využívané. Častým způsobem použití v zajetí držených dravců a sov je vystupování s nimi za peníze. Sokolnické exhibice se konají v letních měsících, a to nějčastěji na hradech a zámcích, kde sokolníci se zvířaty vystupují a vybírají vstupné. Pro tyto účely se používají zvířata odchovaná, handicapovaní jedinci, ale i zvířata z přírody, resp. velmi sporného původu. Vzhledem k dlouholetým zkušenostem se sokolníky, kteří často nerespektují ani zákon č. 114/1992 Sb., je předpoklad, že část těchto exhibic se koná v rozporu s evropskou legislativou, přestože o nové legislativě proběhla informační kampaň ze strany MŽP. Sokolnické exhibice jsou předváděny široké veřejnosti, proto by neměly být tolerovány aktivity, jež jsou v rozporu se zákonem.

   V rámci zadaného složkového úkolu hodlá ČIŽP prověřit vytipované hrady a zámky a provést kontrolu sokolníků, kteří na nich s dravci a sovami vystupují. V rámci kontrol budou prověřovány výjimky ze zákazu komerčních aktivit, resp. jejich existence, a bude prověřován původ používaných jedinců. Kontroly budou prováděny v letních měsících 2005 (3. čtvrtletí), tj. po více než ročním období, kdy měli sokolníci dostatek času uvést své aktivity do souladu se zákonem. Výstupem z úkolu bude kromě zmapování tohoto problému především docílení stavu, kdy vystoupení pro veřejnost budou splňovat všechna zákonná nařízení a předváděni budou pouze jedinci legálního původu. V rámci ČR je plánováno zkontrolovat celkem 107 hradů a zámků. Celkem je plánováno na úseku ochrany přírody 402 kontrol v rámci složkových úkolů.

    

   Vícesložkový úkol:

   Společný úkol OOP a OOL podle pokynů Sekce II. – kontrola dodržování ustanovení § 31 zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, se zaměřením na vydávání souhlasů orgánu OP k zasahování proti škůdcům v lesích NPR (II.etapa).

   Ochrana lesa

   Plány jsou koncipovány jako soubor kontrol orientovaných na dodržování právních předpisů a rozhodnutí, týkajících se funkcí lesů jako složky životního prostředí, ve kterých má OOL dle zákona č. 282/1991 Sb. kompetence, a v nichž se v oblastech působnosti OI vyskytují problémy.

   Kontrolní činnost je zaměřena na jednotlivé vlastníky nebo právnické a fyzické osoby, vykonávající práva a povinnosti vlastníků lesa. Současně je zaměřena i na subjekty, které hospodaření v lesích zajišťují formou služeb pro tyto vlastníky.

   V rámci plánů je zvláštní důraz kladen na činnosti ve zvláště chráněných územích na základě povinností stanovených zákonem č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

   Plány kontrolní činnosti jsou zpracovány v tabulkové formě s jednotnými náležitostmi, terminologií pro jednotlivá témata i s jednotnými principy kontroly tak, aby byly prověřeny všechny druhy vlastnictví lesů.

   Stěžejní problémy v oblasti ochrany lesů lze pro rok 2005 spatřovat v těchto oblastech:
    • zajišťování ochrany lesa proti kůrovcům
    • použití reprodukčního materiálu lesních dřevin
    • zajišťování obnovy a výchovy lesních porostů
    • provádění těžby dříví
    • provádění lesní dopravy
    • dodržování předpisů o použití biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin
    • hospodaření v lesích ochranných a lesích zvláštního určení
    • ochrana lesů ve zvláště chráněných územích
    • zajišťování ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa - zejména nepovolené zábory půdy, ochrana před erozí
    • dodržování závazných ustanovení LHP a LHO
    • stav holin po nezákonných těžbách
    • poškození porostní složky lesa zvěří
    • plnění opatření k nápravě ze správních řízení
    • ochrana lesa před nežádoucím snižováním stability porostů prořeďováním
    • obnova lesních porostů
    • Z pohledu druhu kontrol jsou kontrolní akce prováděny formou komplexních kontrol a tematických kontrol.
    Komplexní kontroly představují úplné prověření dodržování právních předpisů a rozhodnutí, týkajících se funkcí lesů jako složky ŽP. Tematické kontroly se zaměřují na vybrané specifické problémy, popř. jejich skupiny, podle konkrétních potřeb jednotlivých OOL OI.

    Míru závažnosti témat jednotlivých kontrol vyjadřuje v plánech jejich zatřídění do skupiny složkového charakteru (S) – týkají se jedné složky ŽP (pro rok 2005 se jedná o zajišťování ochrany lesa proti kůrovcům), skupiny kontrol specifických (Sp) – jsou orientovány na specifické problémy v rámci regionu OI (mohou být kombinovány s tématem S) a kontrol prioritních (P), na které je v plánu kladen zvláštní důraz pro jejich význam nebo závažnost (jsou kombinovány s úkoly S i Sp).

    Pro rok 2005 je stanoven složkový úkol “Zajišťování ochrany lesa proti kůrovcům.” Je povinnou součástí všech komplexních kontrol dodržování právních předpisů a rozhodnutí týkajících se funkcí lesů jako složky životního prostředí. V rámci oddělení ochrany lesa se jedná o 384 akcí. Kromě toho tvoří složkový úkol samostatnou náplň 262 tematických kontrol. Celkem je složkový úkol v roce 2005 náplní 646 kontrol. V roce 2005 budou kontroly provedeny jak u státních majetků, majetků obcí, soukromých majetků (předem naplánovaných nebo v rámci území obcí s rozšířenou působností u namátkově vybraných drobných vlastníků lesů), tak v lesích ve zvláště chráněných územích. Mimo plán budou, zejména u drobných vlastníků lesů, prováděny mimořádné kontroly k aktuálním tématům, a to v průběhu celého roku.

    Plány kontrol budou periodicky vyhodnocovány a přijímána odpovídající systémová opatření s cílem zefektivnit činnost inspekce, zvýšit preventivní působení výsledků inspekční práce v rámci odborné i laické veřejnosti, jakož i posílit její společenskou prestiž.

     

    IPPC

    Plán činnosti ČIŽP v oblasti IPPC na r. 2005 byl konzultován s hlavními specialisty IPPC ČIŽP a MŽP, Odborem posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, ved. oddělení IPPC.

    Integrovaným povolením (dále IP) dle zák. č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci ... (zákon) jsou nahrazeny §§ 48 - 56 složková povolení, zařízení jsou pod IPPC a i dle § 38 odst. 4 se při porušení povinností dle zákona a současně dle složkových právních předpisů, uloží pokuta dle zákona.

    K 1.10.2004 bylo podáno 322 žádostí o IP na 447 zařízení, z celkového počtu 1349 zařízení v registru. Tyto zvlášť velké zdroje znečišťování a významná zařízení budou podléhat integrovaným kontrolám (IK).

    Kontrolní činnost:

     Na rok 2005 je v oblasti IPPC naplánováno 125 IK, tedy v průměru víc než 12 na OI. K tomuto je třeba přičíst ještě kontroly (30-40%) na základě stížností a peticí občanů a podnětů KÚ, ORP, GŘC a MŽP. V těchto složkových úkolech jsou zahrnuty i prioritní zdroje znečištění (viz plány činnosti jednotlivých OI).

     IK budou 1 - 4 denní podle druhu integrované kontroly. Odpovědní za IPPC na jednotlivých OI jsou zástupci HI pro odbornou sekci I, příp. na IK zástupcem pověřený inspektor.

     Integrované kontroly -Vícesložkový screening pro menší zařízení s méně složitým provozem,

     jako dodatek k jednosložkové kontrole.

     Konsolidovaná inspekce pro zařízení jakékoli velikosti, kde se účastní jeden nebo více inspektorů, z nichž každý dokáže provést úplnou nebo částečnou kontrolu ve dvou či více oblastech (skládky) Týmová inspekce pro střední a velké zařízení nebo složité provozy prováděná složkovými odborníky. Provozní a preventivní inspekce - komplexní kontrola mat. a energ. toků, technologií a postupů s cílem identifikovat a posoudit provozní příčiny nedodržování předpisů, návrhy změn a opatření.
     • Dále kontroly - místní šetření, zda provozovatel zařízení podal žádost o IP

     Další zabezpečované činnosti za IPPC:

      Vyjádření a stanoviska: - Žádost o IP (i předběžné vyjádření)

      • SFŽP (poskytování dotací)
      • EMS, EMAS (dotace, beztrestnost)
      • EIA
       • Správní řízení o uložení pokuty
       • Ústní jednání o žádosti o IP dle § 12 zákona
       • Řešení havarijních stavů (např. zahoření skládky)
       • IRZ - kontroly vedení evidence, hlášení
       • V rámci odborností: - prevence závažných průmyslových havárií
       • - prověrky ČOV
      • energetický audit
      • národní program snižování emisí

       

      Vnitřní kontrola

      Ředitelství ČIŽP má vůči OI ČIŽP tyto významné funkce: řídicí, metodickou, servisní a kontrolní. Vnitřní kontrolní systém ČIŽP je zakotven ve Statutu ČIŽP článku 21 odst. 1 jako pravomoc ředitele, resp. ředitelství, jeho oddělení (přenesená pravomoc ředitele).

      Vnitřní kontrolní činnost plánují a realizují všechna oddělení ředitelství. Zvláštní důležitost má vnitřní kontrolní činnost odborných oddělení ředitelství vůči oddělení a inspektorům oblastních inspektorátů, protože takováto vnitřní kontrola se týká výkonu odborné činnosti, výkonu kompetencí, kvůli kterým byla ČIŽP založena.

      Věcně se jedná se o dva druhy činností:

      • vnitřní kontrola postupů podle metodických pokynů k jednotlivým složkovým zákonům. Jedná se o kontrolu odbornosti.

       přímé přešetřování inspekční a dozorové činnosti oblastních inspektorátů. K tomuto druhu vnitřní kontrolní činnosti budou ustavovány ředitelem organizace integrované kontrolní skupiny, které převezmou šetřené případy a znovu je prověří. Provedou samostatné terénní šetření, popřípadě zahájí a povedou správní řízení.

      Vedle odborných oddělení realizují vnitřní kontrolní činnost i ostatní oddělení ředitelství.

        Interní audit

       

      V ČIŽP je interní audit zajišťován v souladu se zákonem č.320/2001 Sb., a vyhláškou MF č.416/2004 Sb. Povinnost zřídit útvar interního auditu byla ČIŽP uložena dopisem ministra životního prostředí RNDr. Liborem Ambrozkem ze dne 11.září 2002.

      Zákon č.320/2001 Sb., v § 8 definuje působnost správců kapitol státního rozpočtu. Dle odstavce 1 je správce kapitoly státního rozpočtu povinen vytvořit systém finanční kontroly podle tohoto zákona, kterým zajistí finanční kontrolu jak svého hospodaření, tak i hospodaření organizačních složek státu a příspěvkových organizací ve své působnosti. Současně zajistí prověřování přiměřenosti a účinnosti tohoto systému a pravidelně, nejméně jednou ročně, jeho hodnocení.

      Interní audit je součástí vnitřního kontrolního systému organizace. Zajišťuje organizačně oddělené a funkčně nezávislé přezkoumávání a vyhodnocování přiměřenosti řídící kontroly, včetně prověřování správnosti vybraných operací; správností operace se rozumí její soulad s právními předpisy a dosažení optimálního vztahu mezi její hospodárností, účelností a efektivností.

      Činnost interního auditu v roce 2005 bude zaměřena na:

      1. Vypracování závěrečné zprávy o výsledcích finančních kontrol podle § 29 odstavce 3 vyhlášky MF č.416/2004 Sb., do 10.února 2005 pro MŽP.
      2. Zpracování dalších požadavků v souvislosti s plněním Programu boje proti korupci v resortu MŽP na základě Usnesení vlády ČR č. 473 ze dne 19. 5. 2003.
      3. Kontrola dodržování interní směrnice č.30/2004 o zajištění vnitřního kontrolního systému organizace, její aktualizace včetně souvisejících náležitostí.
      4. Finanční audity, které ověřují, zda údaje v účetních sestavách a jiných výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním.
      5. Finanční audity zaměřené na dodržování zásad efektivnosti, účelnosti, hospodárnosti a bezpečnosti při nakládání s majetkem ČIŽP.
      6. Institucionální audity zaměřené na dodržování vybraných norem, zejména vnitřních předpisů Inspekce, jejich aktuálnost a soulad se zákonnými normami.
      7. Dodržování zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
      8. Vzdělávání a odborná školení.

       

      Česká inspekce životního prostředí Listopad 2004

      Na tento plán navazují další materiály ČIŽP:

       Plány jednotlivých OI zahrnující specifické úkoly Plán vnitřní kontrolní činnosti oddělení ředitelství Roční plán činnosti interního auditu Seznam vytipovaných ZCHÚ pro kontroly v roce 2005 (OOP) Seznam SDD a OPDD (OOP) Seznam vytipovaných hradů a zámků v souvislosti s úkolem kontroly dodržování zákazu komerčního využívání dravců a sov (OOP) Plánované kontroly podle druhu a rozsahu zaměření v členění na jednotlivá čtvrtletí (OOL)
       Zveřejněno: 10.05.2005 –Admin Administrator ; Přečteno 12366 x
       Vytisknout