Plán činnosti na rok 2004

Ochrana ovzduší a ozónové vrstvy Země

Složkové úkoly

a) Ochrana ovzduší

1. Kontrola dodržování emisních limitů látek znečišťujících ovzduší provozovateli zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší kontrolou výsledků měření emisí zajišťovaných provozovateli zdrojů a ve spolupráci s oddělením ochrany ovzduší ředitelství ČIŽP i měřením měřicí technikou ČIŽP.

2. Kontrola dodržování emisí pachových látek – pachového čísla – ze středních, velkých a zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší měřením dynamickou olfaktometrií.

3. Zajištění agendy sběru a verifikace údajů souhrnné provozní evidence zvláště velkých a velkých zdrojů znečišťování ovzduší.

4. Rozhodování o vymezování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a o jejich zařazování do příslušných kategorií.

5. Kontrola dodržování povinností provozovateli spaloven odpadů a zařízení na spoluspalování odpadu včetně plnění plánů na snížení emisí.

6. Kontroly činností osob s autorizací Ministerstva životního prostředí na úseku ochrany ovzduší.

7. Ověřování technických údajů zařízení zdrojů znečišťování ovzduší zařazených do národního programu a krajských programů na snížení emisí znečišťujících látek včetně ověřování možnosti dalšího snižování emisí; spolupráce při přípravě programů a kontroly plnění přijatých programů.

8. Kontrola plnění plánů snížení emisí u zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky.

b) Ochrana ozónové vrstvy Země

Kontroly dodržování povinností při zacházení s regulovanými látkami a s výrobky, které regulované látky obsahují.

  • dodržování rozsahu a podmínek povolení Ministerstva životního prostředí vydaných podle zákona č.86/2002 Sb.,
  • plnění ustanovení uvedeného zákona a vyhlášky týkajících se znovuzískávání použitých regulovaných látek a zamezování jejich úniku,
  • zjišťování případů nelegálního obchodu s regulovanými látkami a s výrobky, které takové látky obsahují (dovoz, vývoz),
  • kontroly osob provádějících sběr regulovaných látek a výrobků, které tyto látky obsahují.

Specifické úkoly

Oddělení ochrany ovzduší ředitelství ČIŽP

1. Kontroly vyúčtování odvodů poplatků za dovoz a výrobu regulovaných látek a výrobků, které regulované látky obsahují, a vyměřování poplatků.

2. Ověřování chemického složení regulovaných látek metodami FT-IR a GC/MS.

3. Zajišťování mezilaboratorního porovnání zkoušek žadatelů o oprávnění k autorizaci na měření emisí znečišťujících látek.

4. Provádění měření emisí látek znečišťujících ovzduší a pachových látek přístrojovou technikou oddělení ochrany ovzduší ředitelství ČIŽP.

5. Sběr a zpracovávání údajů o vybraných zdrojích znečišťování ovzduší – spalovnách odpadů a spoluspalovacích zařízeních – a jejich poskytování Ministerstvu životního prostředí do veřejného registru.

6. Ověřování správnosti a úplnosti údajů souhrnné provozní evidence zvláště velkých a velkých zdrojů znečišťování ovzduší a jejich poskytování Ministerstvu životního prostředí do registru REZZO I.

7. Metodické vedení oddělení ochrany ovzduší oblastních inspektorátů ČIŽP.

OI Praha

1. Sledování pachových látek zemědělských zdrojů znečišťování ovzduší a kontrola dodržování zásad správné zemědělské praxe.

2. Sledování pachových látek z provozů čistíren odpadních vod.

3. Kontroly skládek odpadů.

4. Kontroly zdrojů znečišťování ovzduší spalující alternativní paliva.

OI České Budějovice

1. Kontrola velkých a zvláště velkých zdrojů znečišťování v oblasti zemědělství.

2. Kontrola provozů zdrojů znečišťování ovzduší aplikujících nátěrové hmoty (bod. 4 přílohy č. 2 k v.č. 355/2002 Sb.), zaměřená na lakovny kategorií zvláště velkých a velkých zdrojů.

OI Plzeň

Kontrola provozů chemických čistíren oděvů používajících chlorované uhlovodíky

OI Ústí nad Labem

Kontrola zdrojů aplikujících organická rozpouštědla při polygrafické činnosti.

OI Liberec

1. Kontrola provozů skláren kategorie středních zdrojů.

2. Kontrola provozů práškových lakoven.

OI Hradec Králové

Kontrola dodržování podmínek ochrany ovzduší při provozu zařízení na tavení neželezných kovů.

OI Havlíčkův Brod

1. Kontrola zdrojů znečišťování ovzduší spalujících paliva uvedená v §3 odst. 2 písm e) a f) v.č. 357/2002 Sb. (ethanol, methanol, čisté kapalné uhlovodíky, kapalné produkty zpracování uhlí, ropy a oleje) v oblastech okresů Jihlava, Pelhřimov a Havlíčkův Brod.

2. Doplňování databáze středních zdrojů znečišťování ovzduší okresu Třebíč ve spolupráci s úřady pověřenými výkonem státní správy v dané oblasti.

OI Brno

1. Kontrola provozů lakoven kategorie velkých zdrojů znečišťování ovzduší vybavených omezováním emisí těkavých organických látek odlučováním z proudu odpadního plynu (sekundárním omezováním emisí).

2. Opakované kontroly dodržování podmínek ochrany ovzduší ve společnosti DEZA, a.s., Valašské Meziříčí.

OI Olomouc

Kontroly zdrojů znečišťování ovzduší vypouštějících těkavé organické látky karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukce (§3 písm. a) v.č. 355/2002 Sb.) a halogenované organické látky (§3 písm. b) v.č. 355/2002 Sb.).

OI Ostrava

Kontroly provozů vybraných zdrojů znečišťování ovzduší obsahujících zařízení na povrchové úpravy kovů s lázněmi o objemu nad 30 m3 a provozů žárového zinkování.

Oddělení ochrany vod

Vícesložkové úkoly

1. 2.x. Kontrola hygienizace a nakládání s čistírenskými kaly. Kontroly proběhnou celkem u 100 ČOV v kategoriích do 10 tis. EO, 10 – 50 tis. EO a nad 50 tis. EO.

Prověrku provedou ve spolupráci složky odpadového hospodářství a ochrany vod.

2. 2.x. Prověrka autovrakovišť zaměřená na kontrolu dodržování předpisů v oblasti odpadového hospodářství a ochrany vod. Prověrka proběhne v druhé polovině roku 2004 (po implementaci směrnice evropské unie o hospodaření s autovraky) u 50 subjektů.

3. 2.x. Prověrka provozu malých vodních elektráren zaměřená na dodržování zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a zákona č. 254/2001 Sb. o vodách. Prověrka proběhne u 50 vodních elektráren.

Složkové úkoly

1. Prověrka nejvýznamnějších ČOV velikosti nad 10 000 EO a sledování stavu realizace řešení zdrojů znečištění uvedených ČR jako priority ke splnění požadavků směrnice Rady č. 91/271/EEC o čištění městských odpadních vod. Prověrka proběhne u všech 199 zdrojů této kategorie, seznam je uveden v příloze.

2. Prověrka čistíren odpadních vod velikosti od 500 do 10 000 EO zaměřená na dodržování podmínek povolení k vypouštění odpadních vod. Prověrka proběhne u cca 300 zdrojů této kategorie, seznam je uveden v příloze. (Pozn. Seznam bude k dispozici 20.1.2004)

3. Zavedení agendy poplatků za odebrané množství podzemní vody a poplatků za znečištění vypouštěných odpadních vod (podle výsledného znění novely zákona o vodách).

4. Kontroly dodržování požadavků Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. o stanovení zranitelných oblastí. Kontroly proběhnou na 50 vybraných farmách (seznam bude vytvořen po poskytnutí nezbytných podkladů ze strany Mze ČR).

5. Zhodnocení vývoje kvality povrchové vody ve vybraných profilech jednotlivých povodí nebo jejich ucelených částí sledovaných oblastními inspektoráty ČIŽP. Seznam profilů je uveden v příloze. (Pozn. Seznam bude k dispozici 30.12.2003)

6. Prověrky vybraných zdrojů z registru průmyslových zdrojů znečištění vypouštějících nebezpečné a zvlášť nebezpečné závadné látky a kontrola souladu rozhodnutí k vypouštění těchto látek se zákonem č. 254/2001 Sb. (zejména § 16) a s nařízením vlády č. 61/2003 Sb. Přehled cca 50 kontrolovaných zdrojů bude vytvořen ve spolupráci s OOV MŽP a krajskými úřady.

7. Sledování potenciálních zdrojů znečištění v povodí Labe, Moravy a Odry pro potřeby mezinárodních komisí (MKOL, MKOD, MKOO).

8. Prověrka dodržování zákona č. 353/99 Sb., o prevenci závažných havárií ve všech objektech skupiny B a vybraných objektech skupiny A. Plán kontrol je uveden v příloze.

9. Spolupráce s Ministerstvem životního prostředí při aktualizaci stávajícího seznamu priorit starých ekologických zátěží.

Specifické úkoly

OI Praha

1. Prověrka zdrojů znečištění v ochranném pásmu vodárenského odběru Želivka.

2. Následná prověrka vybraných rybničních soustav.

3. Prověrka lodní dopravy na Vltavě v území hl.m. Prahy.

4. Prověrka připravenosti a splnění podmínek Směrnic EU a nař. vl. č. 61/2003 Sb. na ÚČOV pro hl. m. Prahu.

OI Plzeň

1. Pokračování prověrky vodohospodářského zabezpečení ČS PHM.

2. Sledování postupu řešení akcí s pozastaveným postupem sanačních prací nebo akcí, kde opatření k odstranění závadného stavu nebylo dosud realizováno.

3. Inventarizace a prověrka rybníků ve vybraném okrese postiženém povodní se zaměřením na dodržování podmínek nakládání s vodami a manipulačních řádů.

4. Kontrola železničních stanic na vybrané trati se zaměřením na nakládání s vodami a manipulaci se závadnými látkami.

5. Pasportizace potencionálních zdrojů znečištění na území, které přešlo do působnosti OOV OI Plzeň v rámci provedené územní reformy od 1.9.2003.

6. Komplexní vodohospodářská prověrka ASAVET spol. s r.o. Biřkov.

7. Prověrka nakládání s vodami a se závadnými látkami u jednotlivých subjektů ve vybrané průmyslové zóně.

8. Kontrola vypouštění odpadních vod z vybraných obcí s veřejnou kanalizaci nezakončenou ČOV.

 OI České Budějovice

1. Prověrky hraničních vod s Rakouskem.

2. Pokračování kontrol rekreačních zařízení a zdrojů znečištění v NP a CHKO Šumava.

3. Prověrky zemědělských podniků v bývalých okresech Písek a Strakonice.

4. Kontrola právního stavu a provozu vybraných vodních děl - malých vodních elektráren.

5. Kontrola zdrojů znečištění v povodí vodního díla Lipno.

OI Ústí nad Labem

1. Nakládání s odpadními vodami a se závadnými látkami v podnicích, které jsou situovány v průmyslových zónách v České Lípě, Klášterci nad Ohří a Kadani.

2. Nakládání s odpadními vodami a závadnými látkami v drobných sklářských provozech v okreseDěčín a Česká Lípa.

OI Karlovy Vary

1. Kontrola provozů výroby porcelánu v působnosti OOV Karlovy Vary - pokračování.

2. Posouzení vlivu důlních vod Sokolovské uhelné a.s. na jakost povrchových vod v povodí horní Ohře - pokračování.

OI Hradec Králové

1. Zajištění průběžného vodohospodářského dozoru nad největšími zdroji znečišťování vod, které se nachází na území působnosti OOV HK ( ALIACHEM a.s., o.z. SYNTHESIA - Pardubice, PARAMO, a.s. - Pardubice, KORAMO, a.s. - Kolín, Lučební závody a.s. Kolín aj.).

2. Provedení prověrky zabezpečení nakládání s vodami a závadnými látkami ve velkokapacitních skladech PHM ve vlastnictví ČEPRO a.s.

3. Prověrka dodržování zákonem předepsaných povinností při hospodářském lovu ryb (prověrkarybářských podniků ).

OI Havlíčkův Brod

1. Revize subjektů v průmyslových zónách se zmapováním jejich výrobních programů.

2. Prověrka ČS PHM u dálnice D1 zaměřená na nakládání se závadnými látkami a na neškodnou likvidaci odpadních vod.

3. Kontrola významných zdrojů znečištění v CHKO Žďárské vrch a Železné Hory.

4. Kontrola vypouštění odpadních vod z vybraných obcí s veřejnou kanalizací bez ČOV.

OI Brno

1. Prověrka zdrojů znečištění v oblasti rybníků Medlov a Sykovec. Prověrka bude zaměřena na zjištění skutečného vodoprávního stavu všech zdrojů znečištění se zaměřením na nakládání s odpadními vodami.

2. Kontrola uložených opatření k nápravě z prověrky provedené v minulých letech v jižní části CHKO Bílé Karpaty a kontrola uložených opatření z prověrky provedené v roce 2002 severní části CHKO ( pokračování z roku 2002 a 2003 ).

3. Pokračování ve sledování kvality vody v přítocích vodního díla Nové Mlýny s ohledem na nejvýznamnější zdroje znečištění a kontrolu opatření k nápravě uložených z prověrky VDNM v minulých letech.

OI Olomouc

1. Prověrka objektů používajících chlorované uhlovodíky se zaměřením na minimalizaci rizika dotace horninového prostředí a podzemních vod.

2. Prověrka hospodaření v ochranných pásmech zdrojů podzemních vod.

OI Ostrava

1. Kontrola vypouštění důlních vod.

2. Kontrola zdrojů znečištění v povodí hraničních toků.

3. Prověrka nakládání s ropnými látkami ve vybraných provozech včetně ČS PHM s přihlédnutím k vyhlášce MP č. 187 Sb.

4. Sledování výstavby zařízení pro ochranu vod se zaměřením na akce dotované SFŽP ČR.

5. Činnost v rámci mezinárodních komisí a pracovních skupin.

OI Liberec

1. Kontrola právních subjektů v nově zřízených průmyslových zónách ve větších městech. Předpokládaný počet dozorů = dozory proběhnou ve dvou průmyslových zónách.

2. Prověrka provozu neutralizačních stanic (především z galvanizoven). Předpokládaný počet dozorů = 5.

Odpadové hospodářství

Strategické úkoly

1. Mezinárodní spolupráce v oblasti přeshraničního pohybu odpadů a  s tím spojená spolupráce s celními orgány ČR (projekt v rámci spolupráce IMPEL)

2. .Spolupráce se SFŽP (nebezpečné odpady, technologické materiály, kategorizace odpadů)

3. .Spolupráce s inspekčními orgány sousedních států (např.SIŽP) (společné kontroly, sladění metodických postupů)

4. .Spolupráce a výměna informací ČIŽP a MŽP i dalšími orgány st.správy (celní správa, hygienická služba, policie)

Vícesložkové úkoly

1. Kontrola hospodaření s odpady na spalovnách odpadů (ve spolupráci s OOO)

2. Kontrola hygienizace a nakládání s čistírenskými kaly (kontroly u 100 ČOV v kategoriích do 10 tis.EO,10-15tis.EO a nad 50 tis.EO ve spolupráci s OOV)

3. Kontrola autovrakovišť (kontrola proběhne po implementaci směrnice EU o hospodaření s autovraky u 50 subjektů –v druhé polovině roku ve spolupráci s OOV)

Složkové úkoly

1. Kontrola vybraných dovozců a výrobců nebezpečných látek (na základě výsledků kontrol z roku 2003)

2. Kontrola balení a značení biocidů (v druhém pololetí 2004, první kontroly od uvedení zákona v platnost)

3. Kontrola dodržování zákona o „chemických látkách…“v obchodních řetězcích (na základě poznatků a výsledků kontrol z r.2003)

4. Kontrola dovozu a vývozu odpadů u vybraných komodit ( ve spolupráci s MŽP)

5. Kontrola zpětného odběru výrobků (na základě výsledků kontrol z roku 2003 se zvláštním zaměřením na pneumatiky a chladničky)

6. Kontrola nakládání s odpady v zařízeních ke sběru a výkupu odpadů

7. Kontrola nakládání s obaly včetně průmyslových, kovových i dřevěných (ve spolupráci s MŽP, MZ – první kontroly zaměřené na průmyslové obaly)

8. Prověrka skládek, jejich technického stavu (ve spolupráci s KÚ a obcemi zjistit, jestli provozovatelé vytvářejí rezervu na rekultivaci)se zvláštním zřetelem nekapacitní rezervu skládek

9. Kontrola úprav odpadů (účinnost zpracování při změně nebezpečných vlastností (například nemocničních odpadů, NO po silicifikaci apd.) dodržování provozních řádů)

10. Kontrola využití certifikovaných surovin vzniklých přepracováním odpadů při terénních úpravách (kontrola vlastností těchto surovin)(zaměření na to, jestli jsou uvedené úpravy povoleny stavebními úřady )

11. Kontrola hospodaření s kapalnými odpady (zmapování současného stavu, možnosti nápravy), kontrola hospodaření s oleji, které mohou obsahovat PCB u provozovatelů elektrických zařízení dle seznamu MŽP

12. Kontrola kompostáren (zaměření na provozní řády, kvalitu kompostů,využití kompostů v terénu).

Specifické úkoly

OI Praha

1. Kontroly oprávněnosti předávání a převzetí odpadů mezi jednotlivými subjekty.

2. Kontroly odděleného shromažďování odpadů podle jednotlivých druhů a kategorií.

3. Kontrola dodržování zákona při využívání výrobků stavební chemie.

OI Plzeň

1. Kontroly firem které sbírají a zpracovávají odpady.

2. Kontrola skladování chemických látek a přípravků u subjektů s nevyhovujícími prostory včetně "starých ekologických zátěží". Možné spojit s kontrolou dle zákona o odpadech.

3. Kontrola dodržování zákona o obalech u výrobců, resp.dovozců nábytku.

OI České Budějovice

1. Kontrola nakládání s odpady u původců odpadů (např. při provozu ubytovacích a stravovacích zařízení) se zaměřením na třídění.

2. Kontrola sběrných dvorů.

3. Kontrola provozu vybraných skládek.

 

OI Ústí nad Labem

1. Kontrola nakládání s Chemickými látkami a přípravky v tiskárnách.

2. Kontrola nakládání s chemickými látkami a přípravky u vybraných distributorů v maloobchodě.

OI Hradec Králové

Kontrola nakládání s odpady a nakládání s chemickými nebezpečnými látkami a přípravky u vytipovaných subjektů v oblasti chráněných krajinných oblastí (CHKO Orlické hory, CHKO Železné hory).

OI Havlíčkův Brod

1. Kontrola všech provozovatelů zařízení k odstraňování odpadů.

2. Kontrola provozovatelů zařízení dle zákona o chemických látkách a přípravcích u dovozců pro vlastní potřebu

OI Brno

1. Dodržování omezení stanovených zákonem při uvádění chemických látek a přípravků na trh.

2. Kontrola dovozu dezinfekčních látek, čistících přípravků a domácí chemie.

OI Olomouc

1. Kontrola nakládání s odpady z výroby oxidu titaničitého.

2. Kontrola baleni a značení nebezpečných chemických látek a přípravků na čerpacích stanicích PHM.

OI Ostrava

1. Kontrola nakládání s odpady na povrchových úsecích dolů OKD a.s.

2. Kontrola nakládání s chemickými látkami a přípravky u firem, které se zabývají povrchovými úpravami kovů (chemická, fyzikální a mechanická úprava).

3. Kontrola nakládání s chemickými látkami a přípravky v tiskařském průmyslu.

OI Liberec

1. Kontrola zařízení pro využití, sběr a výkup odpadů.

2. Kontrola hospodaření s odpady v chráněných krajinných oblastech sverních Čech.

Oddělení ochrany přírody

Vícesložkové úkoly

1. Kontrolovat dodržování ustanovení § 22 odst. 1 a § 31 zákona č. 114/1992 Sb. ze strany vlastníků lesů s ohledem na vývoj kalamitních situací v národních parcích: Krkonošský Národní park, NP Šumava, NP Podyjí a NP Česko – Saské Švýcarsko a vybraných národních přírodních rezervacích (seznam bude uveden v metodickém pokynu), zejména z hlediska provádění zásahů proti škůdcům bez vydaného souhlasu orgánu ochrany přírody. Kontrolovat dodržování podmínek uvedených v rozhodnutích vydaných podle ustanovení zákona.

2. Prověrka provozu malých vodních elektráren zaměřená na dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.  Prověrka proběhne u 50 MVE.

Složkové úkoly

Oblast ochrany přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.)

1. Kontrola dodržování podmínek uvedených v rozhodnutích a výjimkách vydávaných MŽP ČR podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb. za období 2002 – 2003.

2. Celoinspekční prověrka CHKO Jizerské hory a CHKO Lužické hory v územní působnosti OI Liberec.

3. Kontrola hospodaření na rybnících s chovem polodivokých kachen.

4. Kontrola dodržování ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. orgány státní správy se zaměřením na stavební činnost na vybraných 50 místech.

5. Kontrola ochrany netopýrů v souvislosti se sanací starých důlních děl a opravami historických budov – dodržení podmínek vydaných výjimek na ZCHD.

6. Prověrka rybářských chovů, zaměřená na kontrolu dodržování podmínek výjimek na chov a vypouštění ZCHD.

7. Kontrola dodržování podmínek výjimek a zákona v souvislosti s chovem a vypouštěním tetřeva a tetřívka.

Oblast CITES (zákon č. 16/1997 Sb.)

Kontrola nezaměnitelného označení se zaměřením na využitelnost stávajícího systému značení dělenými kroužky na ptáky (ZCHD a CITES) – II. etapa, včetně komisionální zkoušky odolnosti kroužků preferovaných chovateli a MŽP ČR.

Oblast GMO (zákon č. 153/2000 Sb.)

1. Kontrola povolených polních pokusů pro rok 2004, včetně kontroly a porovnání s lokalitami polních pokusů z roku 2003.

2. Kontrola a monitoring vybraných pěstebních ploch sóji, kukuřice a brambor, spojená s kontrolou původu osiv a sadby ve spolupráci s ÚKZÚZ a Celní správou.

3. Monitoring a kontrola chovů transgenních živočichů a vybraných mikrobiologických laboratoří (zejména kategorie B), zapsaných v Seznamech MŽP ČR.

Oblast Zoologických zahrad (zákon č. 162/2003 Sb.)

Kontrola ZOO ve spolupráci s MŽP ČR a Komisí, zaměřená na plnění podmínek licence (§ 6 zákona) a podmínek provozování (§ 3 zákona).

Specifické úkoly

OI Praha

1. Podíl na přípravě preventivní informační kampaně pro veřejnost a státní správu o právní a praktické ochraně rorýse - ptáka roku 2004 - a problematice jeho ochrany".

2. V oblasti GMO bude provedena kontrola uložení havarijních plánů ve smyslu zákona číslo 153/2000 Sb., § 5 odstavce 3 na území Hlavního města Prahy.

3. Bude provedena kontrola problematických chráněných území a přírodního parku Prokopské a dalejské údolí.

4. "ČIŽP OI Praha se bude podílet na přípravě preventivní informační kampaně pro veřejnost a státní správu o právní a praktické ochraně rorýse - ptáka roku 2004 a problematice jeho ochrany".

OI České Budějovice

1. Monitoring odstraňování povodňových škod na tocích z pohledu § 4 zákona o ochraně přírody a krajiny (zaměření na tok Malše a Vltavy) – zásahy do VKP.

2. Kontrola dodržování podmínek vodoprávních rozhodnutí pro MVE - ve spolupráci s OOV.

3. Sledování povodňových škod v CHKO Třeboňsko na lesních a mimolesních pozemcích - ve spolupráci s OOL.

4. Revize stavu hraničního toku Malše po povodních s aktualizací příčin stavu  poškození biotopu perlorodky říční, navržení opatření ke zjednání nápravy ve spolupráci s okresem Freistadt Land Oberosterreich.

(Všechny úkoly budou plněny převážně v období II. a III. čtvrtletí 2004.)

OI Plzeň

1. Kontrola a mapování prodeje výrobků z kůží a kožešin exemplářů CITES

2. Kontrola a mapování prodeje kaviáru z exemplářů CITES

OI Ústí nad Labem

1. Evidence a kontrola divokých skládek na území CHKO a řešení problematiky jejich likvidace

2. Kontroly stanovišť zvláště chráněných druhů zaměřené především na kontrolu dodržování základních podmínek ochrany při sanaci strých důlních děl sloužících jako zimoviště netopýrů a vrápenců

3. Kontrola rekultivací území zdevastovaných těžbou uhlí z hlediska používání geograficky nepůvodních dřevin

OI Hradec Králové

1. Kontrola ochranných podmínek památných stromů se zaměřenim na používáni chemických látek v ochranných pásmech - 2. etapa

2. Kontrola dodržováni povinností a ochranných podmínek vyplývajich ze zákona 16/1997 Sb. a 114/1992 Sb. držiteli šelem.

 

OI Havlíčkův Brod

1. Využívání MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy k provozování horolezecké činnosti se zaměřením na dodržování základních ochranných podmínek a podmínek vydaných výjimek (v případě členů horolezeckého svazu provést kontrolu dodržování podmínek vydané výjimky Českému horolezeckému svazu, v případě nečlenů na dodržování základních ochranných podmínek).

2. V souvislosti se změnou územní působnosti OI se zaměřit na mapování a dokumentování stavu zvláště chráněných částí přírody a památné stromy, aktualizaci držitelů ZCHD a exemplářů CITES v okrese Třebíč.

OI Brno

Kontrola ZCHÚ okresu Vsetín dle zákona ČNR č.114/1992 Sb. se zaměřením na dodržování jejich ochranných podmínek

OI Olomouc

1. Kontrola ZOO Olomouc v souvislosti s dodržováním zákona č. 16/1997 Sb. a příslušných ustanovení zákona č.114/1992 Sb.

2. Kontrola plnění uložených náhradních výsadeb v oblasti Šumperk, Zábřeh, Jeseník.

OI Ostrava

1. Kontrola firem provádějících stavby cyklostezek v souvislosti s dodržováním zákona č. 114/1992 Sb.

2. Kontrola firem provádějících údržbu a rekonstrukce zeleně ve městech v souvislosti s dodržováním zákona č. 114/1992 Sb.

3. Kontrola preparátorů a preparátorských dílen, dodržování ust. Par. 50 zákona č. 114/1992 Sb., ust. Par. 16,odst.5 vyhlášky č. 395/1992 Sb. a podmínek výjimek (rozhodnutí) vydaných org. Ochrany přírody

4. Kontrola dodržování zákona č. 16/1997 Sb. – nelegální dovoz suchozemských želv z jižní Evropy

OI Liberec

1. Zvýšená kontrola vybraných zvláště chráněných území zatížených horolezeckou činností. Kontrola dodržování podmínek stanovených v rozhodnutích o udělení výjimky pro provozování horolezecké činnosti. Předpokládaný počet šetření: 8

2. Kontrola malých vodních ploch na území podléhajícím obecné ochraně přírody ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou, Tanvald, Železný Brod, Turnov, Semily a Jilemnice. Kontrola zaměřená na výskyt zvláště chráněných druhů. Předpokládaný počet šetření: 25

3. Zvýšená kontrola maloplošných zvláště chráněných území - NPR Novozámecký rybník, PR Malý a Velký Bezděz. Kontrola základních ochranných podmínek ZCHÚ, dodržování plánů péče, kontrola biotopů zvláště chráněných druhů a vydaných výjimek. Předpokládaný počet šetření: 10

Ochrana lesa

Složkové úkoly

1. Prověrky stavu holin po nelegálních těžbách vzniklých v roce 2001 – kontroly proběhnou u všech subjektů, které prováděly nelegální těžby, s cílem zda po uplynutí zákonné lhůty pro zalesnění jsou tyto plochy zalesněny.

2. Prověrky ohrožení a poškození životního prostředí v důsledku gradace kůrovců s důrazem na včasné zpracování kalamitní dřevní hmoty z roku 2003 – kontroly budou prováděny na lesních majetcích u nichž lze předpokládat zvýšené riziko napadení dřevní hmoty kůrovci a u subjektů, u kterých již v minulosti byly problémy se zpracováváním kalamitní dřevní hmoty.

Specifické úkoly

OI Praha

1. Prověrky zalesnění holin po těžbách dřeva.

2. Prověrky plnění uložených opatření k nápravě.

3. Prověrky výskytu a vývoje kůrovců.

OI České Budějovice

1. Prověrky uložených opatření k nápravě, zvláště zaměřené na oblast zalesňování a kůrovce.

2. Prověrky hospodaření v lesích

3. Prověrky využívání a ochrany půd určených k plnění funkcí lesa.

4. Prověrky prevence proti šíření škodlivých organismů.

5. Prověrky zpracování nahodilých těžeb.

OI Plzeň

1. Prověrky používání bioolejů.

2. Prověrky využívání lesního půdního fondu se zaměřením na nepovolené zábory lesních půd.

3. Prověrky uložených opatření k nápravě zaměřené hlavně na oblast nepovolených těžeb.

4. Prověrky plnění závazných ustanovení lesního hospodářského plánu.

5. Prověrky ochrany lesa proti kůrovcům.

OI Ústí nad Labem

1. Prověrka hospodaření v NP České Švýcarsko se zaměřením na stav a vývoj kůrovců.

2. Prověrky hospodaření v lesích soukromých vlastníků, obcí a LČR s hlavním zaměřením na stav a vývoj kůrovců.

OI Hradec Králové

1. Prověrky hospodaření v lesích soukromých vlastníků, obcí a LČR s hlavním zaměřením na stav a vývoj kůrovců, škody zvěří a zalesnění.

2. Prověrky uložených opatření k nápravě.

3. Prověrka hospodaření v KRNAPu.

OI Havlíčkův Brod

1. Prověrky populační hustoty kůrovců.

2. Prověrky dodržování závazných ustanovení lesních hospodářských plánů.

3. Prověrky dodržování ochrany lesních půd před nepovolenými zábory.

4. Prověrky zaměřené na zjišťování nepovolených těžeb.

5. Prověrky plnění uložených opatření k nápravě.

OI Brno

1. Prověrky poškozování lesů zvěří a antropogenní činností.

2. Prověrky včasnosti zpracování nahodilých těžeb.

3. Prověrky plnění uložených opatření k nápravě.

4. Prověrky včasnosti obnovy a ochrany lesa a zpracování nahodilých těžeb.

5. Prověrky zaměřené na dodržování ochrany lesa proti biotickým škůdcům a na ochranu lesních půd.

OI Olomouc

1. Prověrky plnění uložených opatření k nápravě.

2. Prověrky hospodaření na lesních majetcích soukromých vlastníků, obcí a LČR.

OI Ostrava

1. Prověrky poškozování lesních půd v rekreačních oblastech a v okolí pozemků určených k dobývání nerostů.

2. Prověrka plnění plánu péče v CHKO Poodří.

3. Prověrky plnění závazných ustanovení lesních hospodářských plánů.

4. Prověrky zaměřené na ochranu lesa proti kůrovcům.

5. Prověrky hospodaření v ochranných lesích.

6. Prověrky obnovy lesa vhodným sadebním materiálem.

OI Liberec

1. Prověrky plnění funkcí lesa v okolí lyžařských areálů.

2. Prověrky ohrožení lesních pozemků erozí.

3. Prověrky využívání lesních pozemků v okolí dobývacích prostorů kamenolomů.

Oblast zahraničních vztahů

Souhrnné úkoly:

1. Účast na aktivitách sítě inspekčních orgánů zemí EU- IMPELu .

2. Realizace projektu PHARE twinning „Integrované a plánované prosazování práva životního prostředí“(koordinuje OZV a sekr. NŘ pro technickou ochranu ŽP spolu s partnery z DCMR a Infomilu z Nizozemí)

3. Spolupráce se světovou sítí prosazovacích orgánů INECE, zvláště v problematice indikátorů

4. Spolupráce s Polskou republikou (koordinuje OZV a OI Hradec Králové)

5. Spolupráce s nizozemskou inspekcí (zvláště v oblasti odpadového hospodářství, monitoringu a informatiky)(OZV a OOH ředitelství, ISA, OI České Budějovice a OI Brno)

6. Spolupráce s Německem (projekt výměny zkušeností z integrovaných inspekcí )(NŘ technická ochrana ŽP, OZV)

7. Přeshraniční spolupráce s Německem (Bavorskem a Saskem) (OI Liberec, OI Ústí, OI Plzeň, OI České Buďějovice)

8. Vytvoření pracovní skupiny IMPELu k prosazování ochrany přírody v rámci IMPELu a vypracování materiálu o situaci v institucionálním zabezpečení inspekční činnosti v zemích EU a přistupujících zemích (OZV ve spolupráci s MŽP, OOP ředitelství i OI)

Zveřejněno: 10.05.2005 –Admin Administrator ; Přečteno 13396 x
Vytisknout