Ochrana přírody

příroda.jpg

Složka ochrany přírody České inspekce životního prostředí vznikla v roce 1992 ve vazbě na legislativní zabezpečení ochrany přírody a krajiny, přijaté v roce 1992. V současné době vykonává inspekce na úseku ochrany přírody státní dozor na základě čtyř složkových zákonů, a to podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 100/2004 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými  produkty a o změně některých souvisejících zákonů, a konečně podle zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů.


Účelem zákona o ochraně přírody je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji. ČIŽP v oblasti ochrany přírody dozírá na dodržování právních předpisů a rozhodnutí týkající se ochrany přírody a krajiny jejich adresáty. Její dozorčí působnost se vztahuje i na orgány státní správy. Zjišťuje případy ohrožení a poškození přírody, jejich příčiny a odpovědné osoby a je oprávněna v případech hrozící škody nařídit omezení, případně zastavení škodlivé činnosti až do doby odstranění jejich nedostatků a příčin. Za porušení povinností při ochraně přírody je oprávněna ukládat pokuty právnickým i fyzickým osobám.


V obecné rovině se inspekce zaměřuje zejména na ochranu mimolesní zeleně před poškozováním a nepovoleným kácením, ochranu významných krajinných prvků a krajinného rázu. V územní ochraně se kontroluje stav a dodržování základních a speciálních podmínek ochrany zvláště chráněných území, což jsou národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní památky. Druhová ochrana podle zákona č. 114/1992 Sb. se týká především zvláště chráněných druhů a jejich biotopů. V druhové ochraně podle zákona č. 100/2004 Sb. inspekce kontroluje zejména podmínky dovozu a vývozu ohrožených druhů živočichů a rostlin. Pro efektivní naplňování povinností ze zákona byla zřízena pohotovostní služba CITES (mezinárodní úmluva CITES), v rámci které inspekce poskytuje odbornou součinnost především celním orgánům. V této oblasti je ČIŽP rovněž široce zapojena do mezinárodní spolupráce, včetně účasti na expertní podskupině pro druhovou ochranu při generálním sekretariátu Interpolu. Inspekce může  zabavit nelegálně získané exempláře CITES, včetně exemplářů neživých a výrobků z nich, a ukládá pokuty za přestupky fyzických osob a správní delikty právnických osob.


Zákon o nakládání s GMO (geneticky  modifikovanými organismy č.78/2004 Sb.), na základě kterého inspekce kontroluje z hlediska ochrany životního prostředí dodržování právních předpisů a podmínek stanovených rozhodnutími MŽP, které se týkají nakládání s GMO, včetně dovozu a vývozu. Dozorová činnost ČIŽP nad dodržováním zákona o GMO reflektuje dynamický vývoj biotechnologií ve světě a soulad s právními předpisy EU. Právnickým i fyzickým osobám, které jsou původci závad, inspekce ukládá opatření k nápravě i pokuty za porušení povinností podle tohoto zákona. ČIŽP ukládá pokuty, které jsou v porovnání s ostatními složkovými zákony v řádově vyšší úrovni. Více  se dozvíte zde.


Nejnovějším právním předpisem, podle kterého oddělení ochrany přírody ČIŽP vykonává dozorovou činnost, je zákon o provozování zoologických zahrad (č.162/2003 Sb.). V případě provozování zoologické zahrady bez  licence (licenci vydává MŽP), inspekce vydá rozhodnutí o uzavření zoologické zahrady. Za přestupky a správní delikty inspekce podle zákona ukládá pokuty.


Složka ochrany přírody se spolu s ostatními složkami České inspekce životního prostředí, zejména složkou ochrany vod a odpadového hospodářství, zabývá také řešením následků havárií a přírodních katastrof.

 

Mapa působnosti - ochrana přírody

Právní normy - ochrana přírody

Zveřejněno: 26.11.2014 –Admin Administrator ; Přečteno 60536 x
Vytisknout