Mnoho Evropanů je stále vystaveno škodlivým exhalacím

Znečištění ovzduší je největším rizikem pro životní prostředí a zdraví v Evropě. Zkracuje délku života lidí a přispívá k závažným onemocněním, jako jsou srdeční choroby, dýchací problémy a rakovina. Nová zpráva, kterou zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) odhaduje, že znečištění ovzduší je nadále příčinou více než 430 000 předčasných úmrtí v Evropě.

Zpráva EEA "Kvalita ovzduší v Evropě - zpráva 2015" zkoumá vystavení obyvatel Evropy znečišťujícím látkám v ovzduší a poskytuje přehled o kvalitě ovzduší na základě dat z oficiálních monitorovacích stanic po celé Evropě. To ukazuje, že většina obyvatel měst je i nadále vystavena znečišťujícím látkám v ovzduší na úrovních považovaných podle Světové zdravotnické organizace (WHO) za nebezpečné.

Nejproblematičtější znečišťující látky ovlivňující lidské zdraví jsou částice (PM), přízemní ozon (O3) a oxid dusičitý (NO2). Odhady dopadů na zdraví spojené s dlouhodobým vystavením PM 2,5 ukazují, že tyto znečišťující látky byly odpovědné za 432 000 předčasných úmrtí v Evropě v roce 2012, což je úroveň podobná tomu, která byla zaznamenána i v předchozích letech. Odhadované dopady vystavení  NO2 a O3  byly asi 75 000 a 17 000 předčasných úmrtí, resp. Zpráva také uvádí odhad předčasných úmrtí na úrovni jednotlivých zemí."

Vedle zdraví mají látky znečišťující ovzduší také významný škodlivý vliv na život a ekosystémy rostlin. Tyto problémy, včetně eutrofizace způsobené amoniakem (NH3) a oxidy dusíku (NOx), jakož i škody způsobené O3 na rostlinách, jsou stále velmi rozšířené po celé Evropě.

Další klíčové závěry

Prachové částice mohou vyvolat nebo zhoršit kardiovaskulární a plicní choroby, infarkty a arytmií. To může také vyvolat rakovinu. V roce 2013 bylo vystaveno 87% městského obyvatelstva v EU  koncentracím PM2,5, které překročily hodnotu Světové zdravotnické organizace  nastavenou k ochraně lidského zdraví. Norma týkající se kvality ovzduší v EU je méně přísná a pouze 9% obyvatel EU bylo vystaveno PM2,5 nad cílovou hodnotu EU. Výhody zlepšení kvality ovzduší v Evropě jsou jasné - splnění normy kvality ovzduší Světové zdravotnické organizace v celé EU by vedlo k tomu, že by průměrná koncentrace PM2,5 klesla asi o jednu třetinu, což by mělo za následek o 144 000 méně předčasných úmrtí ve srovnání se současnou situací. Malé částice mohou proniknout hluboko do plic.

Úroveň ozonu ve městech zůstává velmi vysoká - 98%  obyvatel měst EU bylo vystaveno koncentracím O3 nad směrnou hodnota Světové zdravotnické organizace v roce 2013. Asi 15% bylo vystaveno koncentracím nad (méně přísnou) cílovou hodnotu EU pro O3. Koncentrace ozónu může také poškodit zemědělské plodiny, lesy a rostliny tím, že se sníží jejich růst a výnosy.  

Oxid dusičitý  má vliv přímo na dýchací ústrojí přímo, ale také přispívá k tvorbě PM a O3. V roce 2013 bylo 9% městského obyvatelstva v zemích EU vystaveno koncentracím  NO2 nad normy Světové zdravotnické organizace a identické standardy EU, s tím, že 93 % všech překročení se vyskytlo v blízkosti silnic.  

Benzo(a)pyren  je aromatická organická látka, vznikající při hoření organického materiálu.  Vystavení znečištění benzo(a)pyrenem  je rozšířené, zejména ve střední a východní Evropě. Čtvrtina obyvatel měst v EU byla vystavena koncentracím benzo(a)pyrenu nad cílovou hodnotu v roce 2013, a až 91% bylo vystaveno koncentracím benzo(a)pyrenu nad odhadované referenční úrovně.

Byly výrazně sníženy emise oxidu siřičitého (SO2) v průběhu minulých desetiletí v důsledku právních předpisů EU vyžadujících použití technologie zachycování emisí a nižšího obsahu síry v palivech. Tam bylo jen několik překročení mezní hodnoty SO2 v EU v roce 2013.

Koncentrace oxidu uhelnatého, benzenu a těžkých kovů (arsen, kadmium, nikl a olovo) byly ve venkovním vzduchu obecně nízké v roce 2013 a bylo zaznamenáno jen málo případů překročení příslušných mezních a cílových hodnot stanovených právními předpisy EU.

Zdroj:  EEA

 

Zveřejněno: 11.12.2015 –Lenka Němcová ; Přečteno 1386 x
Vytisknout