Korupce a kriminalita páchaná na volně žijících zvířatech a planě rostoucích rostlinách

  

 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty 12.-3.9.2017 Vídeň, Rakousko

 

Korupce a kriminalita páchaná na volně žijících zvířatech a planě rostoucích rostlinách (Corruption and Wildlife Crime – Special Event on the G20 High Level Principles on Combatting Corruption Related to Illegal Trade in WIldlife and WIldlife Products) .

Účastníci: Mgr. Jitka Kufnerová

Místo jednání:  Vídeň, Rakousko

Datum:  12.-13.9.2017

Účel jednání: Hlavním cílem pracovní cesty bylo na základě pozvání UN – úřadu zabývajícího se drogami a kriminalitou (UN Office on Drugs and Crime UNODC) seznámit účastníky speciální  akce pracovní skupiny G20 se současnou situací v oblasti protiprávního jednání  evidovaného a řešeného oddělením CITES ČIŽP. Dalším cílem pracovní cesty bylo osobní setkání s pracovníky rakouského Celního úřadu s cílem aktualizovat informace o vzájemné spolupráci na právě probíhajících případech a připravit se na nadcházející avizované kontroly.

 

Časový průběh cesty:

12.9.2017 – odjezd z Prahy

12.-13.9.2017 - jednání

13.9.2017 – odjezd do Prahy

 

 

Zpráva o průběhu cesty:

 

Anotace programu skupiny G20.

 

15:00 – 16:30 – první blok – detekce, vyšetřování  a mezinárodní spolupráce

Markus Bench jako zástupce prezidentské země EU - Německa a Candice Welsch (UNODC) přivítali účastníky a uvedli, že korupce spojená s wildlife kriminalitou bude dalším cílem, na který je potřeba se zaměřit a proto bude korupce spojená s wildlife zanesena do principů vyšší úrovně (High Level Principles). Je nezbytná spolupráce složek zabývajích se řešením korupce a složek zabývajících se kriminalitou ve wildlife. Na tomto poli se ještě moc práce neodvedlo. Candice Welsch vzpomněla na nedávno zabitého pracovníka ochrany přírody a ochránce slonů v Keni a Tanzánii, Wayna Lottera, jenž byl zastřelen zatím neznámými pachateli v Tanzánii a jehož počítač s daty o pašerácích wildlife a pytlácích zmizel, což jen dokládá, jak urputný může být boj s potíráním  kriminality ve wildlife.

Ben Janse Van Rensburg (sekretariát CITES) uvedl důležitost CITES Resolution 17/6. Zmínil současné průmyslové plundrování přírodních zdrojů, které souvisí s velmi objemným obchodem se zvířaty, rostlinami a deriváty z nich. Potvrdil, že korupce zásadním způsobem podkopává implementaci pravidel CITES. Korupce dokáže zasáhnout celý řetězec státní správa, včetně policie, celních orgánů a uvedl na konkrétním nedávném případu odsouzení 5 policistů a 6 celníků za korupci spojenou s umožněním nelegálního obchodu s wildlife (rohy nosorožců, slonoviny, santal). Propírání nelegálních položek usnadňuje a znásobuje nelegální mezinárodní obchod, který je spojen s nelegálním obchodem se zbraněmi, drogami a lidmi.

Olivia Swaak-Goldman (Wildlife Justice Commoisison) uvedla konkrétní příklady, jak mohou vypadat přímé a nepřímé ukazatele toho, že v procesu legálního obchodu s wildlife je někde zakletá korupce, a to jak v areálových státech, tak v tranzitních zemích a zemích dovozu.

Jitka Kufnerová (ČIŽP) seznámila účastníky s aktuálními českými  případy obchodu se slonovinou, nosorožčími rohy a kostmi a deriváty z tygrů, s aktuálně používanými metodami detekce živočišných druhů a s případy pašování  papoušků, exotických plazů, kaktusů a dalších CITES komodit.

Vincent Oprene (Eagel Network Uganda) v on-line přenosu popsal případy korupce v oblasti wildlife zaznamenané v Ugandě. Uvedl, že korupce je nejen formou úplatků, ale i v tom, že uprchlé přestupce nikde nejde znovu zatknout, k přestupcům v důsledku korupce unikají informace z tajných spisů, informace jsou sdíleny mezi přestupcem, soudci a pracovníky magistrátů. Zmínil mimo jiné případ, kdy byl při domovní prohlídce muže, u nějž se našlo 1.3 tuny ilegální slonoviny, nalezen tištěný e-mail pracovníků Interpolu, a to mail, který měl zůstat jen na úrovni mezi NCB Interpol Nairobi a NCB Interpol Kampala. Běžnou další praxí je to, že někdo zaplatí stráži za to, aby přestupce, již zatčeného, pustili.

16:30 – 18:00 – druhý blok – stanovení problémových míst, prevence korupce a risk management korupce.

Jack Radisch (OECD) představil současné poznatky OECD z terénních šetření v Keni a Ugandě. Podrobně se zaobíral rolí spedičních společností (clearing nebo shipping agent) – jejich role v řetězci ilegálního obchodu je důležitá v tom, že tyto společnosti připravují logistiku celé akce – balení zboží, vyplňování celních deklarací, zařizování vhodné dopravy. Bez jejich přispění a jejich vědomí není možné, aby někdo dostal do kontejnerů a proclil ty tuny slonoviny, které pak byly zabaveny na jiném místě na světě. Pokud byla některá společnost obviněna z takovéto činnosti, zřekla se zodpovědnosti s tím, že to je osobní záležitost příslušného pracovníka, který nelegální proclení zásilky umožnil. Dále zmínil roli handlingových společností, které umožňují vlastní fyzický prostup zboží na mezinárodních hranicích. Uvedl, že soudci nebývají  k uplácení náchylní. Porovnal výši trestů v Keni (vysoké) a v Ugandě (směšné). Odstíhané případy ilegálního obchodu s wildlife se dají  spočítat na prstech jedné ruky, odstíhané případy korupce nejsou ani v jedné z těchto zemí žádné. Přitom bez korupce by ilegální obchod nebyl možný. Chybí spolupráce mezi jednotkami řešícím ilegální obchod s wildlfie a jednotkami řešícími korupci. Přitom by např. v Keni stačilo vysledovat na stávajících kontrolních bodech, přes které je doprava povinně uskutečňována, kdo z policistů měl ten daný den službu a kdo byl zodpovědný za nereportování nelegálního transportu. Dále uvedl, že pracovní skupina EOCD k tomuto tématu se schází pouze jednou ročně, což nemusí být nutně dostatečná četnost.

Samantha Gunasekara (bývalý představitel Celního úřadu Srí Lanky) v on-line přenosu popsal konkrétní případy podchyceného pašování: 2012 – 359 sloních klů o celkové hmotnosti 1528,9 kg deklarované jako odpadní polyethylen z Keni přes Dubai na Srí Lanku – na zásilku byly vystavené platné doklady, ovšem se změněným obsahem zastírajícím skutečný obsah zásilky. Kly byly po svazcích zabalené do pytlů s odpadním polyethylenem. 2012 – 28 kontejnerů dalbergie o celkové hmotnosti 420 tun. Transit šel ze Zanzibaru do Hong Kongu a na Srí Lanku. Legální papíry falešně tvrdily, že se jedná o prkna a dýhy afrických tvrdých dřev. Shipping agent měl originální legální certifkáty znějící na falešné zboží. Na Zanzibaru naložili podle hlášení  54 kontejnerů, ale jen 28 jich dorazilo na Srí Lanku, dalších 14 bylo přes databázi WTO zjištěno, že putovaly do Hong Kongu a 12 do Malajsie. Třetí případ byl případ Pterocarpus santalinus (červený santal), jehož dovoz byl deklarován jako dovoz odpadu. Hong Kong na případu vůbec nechtěl spolupracovat. Projevil se silný tlak ze strany čínské ambasády na Srí Lance na uskutečnění dovozu, doklady byly potvrzeny vývozní Tanzánií. I v tomto případě sehrála důležitou roli vazba mezi  dopravcem, shipping agentem a dovozcem.

Rob Parry Jones (WWF) uvedl, jak k efektivnímu výkonu a implementaci CITES je dobrá spolupráce na interinsitucionální úrovni (WWF + UN  + Transparency International), která přináší zajímavé a efektivní výsledky. Mimo jiné uvedl, že pokud je někde zaznamenán obchod s více než 5000 tunami slonoviny, musí se jednat o korupci. V případě živých exemplářů uvedl, že k umožnění mezinárodního obchodu jsou odchytová zvířata papírově označena za odchovaná, přestože celá vědecká komunita ví, že se tento druh nedaří odchovávat. Tímto způsobem umožňuje korupce ilegální obchod.

Tim Steele (UNOCD) popsal korupci i v procesu veřejných zakázek, kdy dochází ke zneschopnění výkonných jednotek tím, že jim není dodáváno správní nebo potřebné zboží. Doporučil, aby jednotlivé země vždy stanovili konkrétní problém, proč „něco nefunguje“ a řešili to ihned. Za klíčový označil postup - vyhodnocení rizik -  odhalení korupce – akce.

John Mugendi (Kenya Wildlife Service) v on-line přenosu popsal, jakých úspěchů dosáhl KWS na základě posouzení rizik korupce.

V průběhu závěrečné kuloárové diskuze byla se zástupci WWF řešena možnost podání stížnosti na Indonésii prostřednictvím CITES Standing Committee v případě „odchovaných“ Morelia boeleni (druh se neodchovává, ale v posledním roce Indonésie do ČR oficiálně vyvezla několik „odchovaných exemplářů“).

 

13.9.2017

Bylo uskutečněno  setkání s pracovníky rakouského celního úřadu (Rudolf Druml, Martin Herbert). Byli podrobněji informováni o úspěšném záchytu 2 medvíďat z Ruska do ČR dne 27.8.2017 na letišti v Praze Ruzyni, kdy rakouským celním orgánům byla v předstih avizována možnost dopravy zásilky přes Vídeň, takže bylo nutno hlídat přestup zásilek přes vídeňské letiště v inkriminovaném datu. Podle informace z rakouské strany i zde byla ve stejný den provedena kontrola zásilky odpovídajícího popisu, i když s negativním výsledkem.

Byla řešena spolupráce mezi rakouskými orgány a českou stranou ve věci zřejmě nelegálního obchodu se zvěřinou, a to jak v oblasti legislativy, tak v oblasti možné realizace záchytu.

Byla potvrzena spolupráce při detekci dalších možných cest českých kaktusářů z Mexika přes letiště ve Vídni.

Byla podána informace o novém fenoménu zachyceném CITES psy v Praze – nelegální export produktů z Hoodie sp. s doporučením pro rakouské psovody rozšířit tréning psů detegujících marihuanu i o hoodii a byla nabídnuta možná spolupráce v oblasti doručení materiálu k tréningu.

 

Jitka Kufnerová

13.9.2017

Zpracovala:  Mgr. Jitka Kufnerová

 

 

 

 

Zprávu schválil:

 

 

Zveřejněno: 18.10.2017 –Lenka Němcová ; Přečteno 165 x
Vytisknout