Kontroly autovrakovišť

Česká inspekce životního prostředí již po řadu měsíců věnuje zvláštní pozornost nakládání s nebezpečnými odpady na autovrakovištích na území ČR. Dne 30. října 2003 ČIŽP prostřednictvím tisku oznámila záměr kontroly autovrakovišť výrazně posílit. Dosud provedené kontroly ukázaly, že činnost řady autovrakovišť představuje pro životní prostředí vážný problém.

Kontrolám ČIŽP podléhají provozovny se statutem autovrakoviště, ale také opravny a autobarazary, kde jsou vraky uskladněny. Cílem kontrol je především získat přehled o způsobu podnikání kontrolovaných subjektů v oblasti nakládání s autovraky, o plnění povinností při nakládání s autovraky ve vazbě na platnou legislativu a monitorovat úroveň zabezpečení autovrakovišť s ohledem na životní prostředí. Již v roce 2002 provedla ČIŽP 65 kontrol autovrakovišť, od ledna do prosince roku 2003 celkem 89 kontrol.

Shrnutí poznatků z kontrol:

  • Kontrolované subjekty měly většinou více předmětů podnikání, uvedených v živnostenském listu, koncesní listině, příp. v obchodním rejstříku. V loňském roce měl pouze jeden z kontrolovaných 65 subjektů jako předmět podnikání v živnostenském listě uveden provoz autovrakoviště, převážná část neměla předmět podnikání v živnostenském listě nebo výpisu z obch. rejstříku zaměřen na nakládání s odpady. Ve 41 % případů bylo nakládání s odpady spojeno s provozem autobazaru (koupě za účelem dalšího prodeje), v 11% případech autoopravny.
  • Z výsledků kontrol přejímání autovraků a způsobu nakládání s odpadními olejovými náplněmi vyplývá, že hlavním cílem kontrolovaných subjektů je obstarávání použitelných náhradních dílů a jejich prodej. Obvykle je vrak současně zbaven náplní a dalších nebezpečných odpadů a zbytek je předán šrotařské firmě. Demontáž použitelných náhradních dílů provádějí převážně pracovníci kontrolovaného subjektu. Byly zjištěny i ojedinělé případy, kdy si zákazníci sami ze skladovaných autovraků vymontovávali požadované náhradní díly.
  • Nejčastěji zjištěným pochybením bylo, že provozovatelé neměli souhlas krajských úřadů s nakládáním s nebezpečnými odpady. Ve většině případů, kdy byl porušen zákon, chyběl souhlas krajského úřadu podle §14 zákona č.185/2001 SB., o odpadech k provozování zařízení ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování odpadů. Provozovatelé se často mylně domnívali, že jim postačuje souhlas k provozování vydaný v minulosti okresním úřadem.
  • V průběhu kontrol se vyskytly i ojedinělé snahy vyhnout se provedení kontroly, např. neumožněním vstupu pracovníkům ČIŽP do objektu aj. V těchto případech postupovala ČIŽP ve spolupráci s Policií ČR.
  • Výsledkem kontrol provedených v roce 2003 je zahájení správního řízení v 59% případů. Ve 4% případů je uloženo nápravné opatření, některé případy se ještě došetřují. Pouze v 34 % případů bylo zjištěno, že nebyl porušen zákon.

 

Eva Rolečková
Tisková mluvčí ČIŽP, v Praze dne 4. 12. 2003

Zveřejněno: 08.01.2004 –Admin Administrator ; Přečteno 13038 x
Vytisknout