Kontroly ČIŽP k mimořádné situaci na „lagunách Ostramo“

 

6.9. 2011  –  ČIŽP obdržela první stížnost na zápach, limity nepřekročeny, stížnost postoupena provozovateli, práce v dopoledních hodinách na základě dohody s ČIŽP byly  přerušeny.

8.9. 2011 – obdrženy další stížnosti, obsahující i vlivy na zdraví (bolení hlavy, zvracení) – limity nepřekročeny, stížnosti ČIŽP postoupila KÚ MSK, KHS, Zdravotnímu ústavu v Ostravě,  provozovatel práce během dne přerušoval.

12.9. 2011 – obdrženy další stížnosti, limity nepřekročeny , provozovatel  projednává možná opatření, a to snížení množství aplikovaného vápna. Dne 12.9. ČIŽP požádala  provozovatele, aby práce neprobíhaly v nočních hodinách a o snížení aplikace vápna na max. 4 cisterny denně. Tento mail byl zaslán KÚ MSK a KHS. 

Od  14.9.  – 23. 9 2011  provedla ČIŽP kontrolu integrovaného povolení zařízení „ Nápravná opatření -  Laguny Ostramo“. Kontroly byly provedeny na základě zvýšeného počtu stížností na zápach, který vznikal při sanačních pracích na „lagunách Ostramo“ a na prošetření situace ohledně překročení imisního limitu SO2.

Během kontroly byly  ve dnech 22. - 23.9.2011 v nočních hodinách na měřících  stanicích Fifejdy a Přívoz několikanásobně překročeny imisní limity pro SO2: Na stanici Fifejdy byly dne 22.9.2011 naměřeny tyto hodnoty:

16-17 hod.: 2234,26 μg/m3

17-18 hod.: 1891,53 μg/m3

18-19 hod.: 1011,67 μg/m3   

20-21 hod.: 1203,98 μg/m3

21-22 hod.: 624,47 μg/m3

22-23 hod.: 1357,60 μg/m3

Naměřené hodnoty překračovaly limity, které jsou důvodem pro vyhlášení smogové situace v MSK. K překročení těchto limitů došlo ve dnech 22. a 23.9.2011 i na stacionární  měřící stanici v Přívoze, a to:

11-12 hod.: 893,17 μg/m3

19-20 hod.: 1220,20 μg/m3

21-22 hod.: 2100,80 μg/m3   

23-24 hod.: 4317,50 μg/m3

00-01 hod.: 1259,60 μg/m3

01-02 hod.: 4054,90 μg/m3

02-03 hod.: 621,01 μg/m3

V souvislosti s touto situací ČIŽP provedla kontrolu i ostatních velkých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší v lokalitách Mariánské Hory, Přívoz, Třebovice (Elektrárna Třebovice – Dalkia Česká Republika, a.s., Teplárna Mariánské Hory - Dalkia Česká Republika, a.s., Spalovna nebezpečných odpadů – SITA CZ a.s., Koksovna Svoboda – OKD, OKK, a.s.), zda u těchto zdrojů nenastaly mimořádné okolnosti, přičemž  žádné nebyly zjištěny.

Hlášení o překročení limitu bylo ČIŽP doručeno na mobilní telefon trvalé dosažitelnosti a dne 23. 9.2011  provedla kontrolu zařízení. Zjistila, že v době překročení imisního limitu  byly v zařízení  prováděny práce v nočních hodinách, tj. od 18:00 dne 22.9 do 6:00 23.9.2011. Provozovatel neobdržel hlášení varovného systému o překročení  stanoveného imisního limitu, a proto neprovedl opatření k zastavení prací pro odtěžbu a zavápňování. Systém varovného hlášení o překročení imisního limitu je pro provozovatele zajišťován Zdravotním ústavem Ostrava (ZÚOVA). Naměřené hodnoty jsou zobrazovány na internetových stránkách  ČHMÚ.

Společnost, která sanaci provádí, má v podmínkách tzv. integrovaného povolení stanoveno, že pokud dojde k překročení imisního limitu pro 24-hodinové průměrování u SO2 ve 3 po sobě následujících hodinových průměrech na stacionární měřící stanici umístěné na sídlišti Fifejdy, musí  neodkladně zastavit  práce u homogenizace a zavápnění lagun, což  v noci z 22 na 23.9.2011 neudělal a ČIŽP zjistila, že společnost pro práce v nočních hodinách nemá nastaven varovný systém hlášení o překročení imisních limitů.

Šetření  mimořádného stavu v  překročení SO2 ve dnech 22 -23. 9. 2011 inspekce uzavírá v těchto dnech a  v následném správním řízení  rozhodne o postihu firmy. Podle jejího názoru měl provozovatel zařízení v době překročení imisních limitů přerušit práce. Vzhledem k tomu, že subjekt práce nepřerušil, dopustil se porušení zákona o integrované prevenci. Pokuta, která mu ve správním řízení hrozí, může dosáhnout  výše 7 mil. korun.

Od 23.9. – do 30.9. 2011 nedošlo k překročení imisních limitů ve třech po sobě jdoucích hodinových hodnotách. ČIŽP obdržela 7 stížností na zápach.

26. 9. 2011  - KHS na základě zvýšeného počtu stížností svolává jednání, na kterém ČIŽP informovala všechny přítomné, že příčinou výskytu vysokých koncentrací je zvýšení intenzity sanačních prací, zvýšení denní dávky vápna a zejména noční provoz, kdy jsou horší rozptylové podmínky.

30.9. – 1.10.  2011 došlo ke zvýšení imisních  limitů  SO2 v Přívoze.

1.10. 2011 -  ČIŽP obdržela v dopoledních hodinách varovnou sms a ihned kontaktovala provozovatele, který  sdělil, že práce jsou přerušeny , zároveň obdržela  cca 30 stížností. Okamžitě provedla kontrolu v zařízení a dohodla s provozovatelem, že práce budou přerušeny do pondělí do cca 8:00. Situaci inspekce nadále šetří a v případě porušení bude postupovat v souladu se zákonem o integrované prevenci a případně zahájí další správní řízení.  

 

 

 

 

Zveřejněno: 04.10.2011 –Admin Administrator ; Přečteno 4111 x
Vytisknout