Přehled kontrolních laboratoří a měřících skupin

V souladu s ustanovením § 92 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, mohou pro účely kontroly správnosti sledování znečištění odpadních vod provádět rozbory jen oprávněné laboratoře pověřené Ministerstvem životního prostředí (dále jen "kontrolní laboratoř") a kontrolu správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod mohou zajišťovat jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání pověřené Ministerstvem životního prostředí (dále jen "měřící skupina").

V souladu s ustanovením § 92 odst. 4 vodního zákona potom Státní fond životního prostředí České republiky zajišťuje úhrady nákladů spojených s prováděním rozborů a kontrol znečištění odpadních vod pro účely výkonu státní správy na základě návrhu České inspekce životního prostředí.

Za účelem zajištění plnění výše uvedené zákonné povinnosti má Fond uzavřené smlouvy s vybranými kontrolními laboratořemi a měřícími skupinami. 

Aktuální přehled kontrolních laboratoří

 

Vytisknout