IMPEL hodnotící iniciativa (IRI) – Vrchní inspektorát pro ochranu životního prostředí (CEIP) – Polsko

Cíl:

Provést IRI hodnocení Polské Inspekce životního prostředí.

Přínosy projektu:

 • CIEP získá expertní posudek jeho systémů a postupů se zaměřením na shodu s RMCEI,
 • Členové hodnotícího týmu si rozšíří a prohloubí své schopnosti a znalosti v oblasti procedur inspektorátu životního prostředí,
 • Ostatní členské státy budou těžit zejména ze zjištěných informací.

Inspektorát získá také částečný benefit ve formě expertního posouzení rizikového plánování budoucích povolených IED instalací, který je v současné době vyvíjen a bere v úvahu kritéria RMCEI a Příručky IMPEL o inspekčním plánováním „Dělání správných věcí.“

Definice:

IRI se zaměří na RMCEI, IPPC, SEVESO a další relevantní procesy.

Tato konkrétní IRI bude zahrnovat následující aspekty:

 • Podá přehled o hlavních národních a regionálních politikách životního prostředí aplikovatelných na agenturu
 • Právní a ústavní nastavení inspektorátu
 • Strukturální a manažerská organizace, včetně financování, personálního zajištění a vymezení autorit a odpovědností za regulační a politické funkce
 • Procedury, kritéria a postupy k rozvoji a revizi inspekčních plánů a rozvrhů
 • Procedury k provedení a reportu rutinních a nerutinních inspekcí
 • Procedury k posouzení potřeby a poskytování školení a zachování stávajícího povědomí
 • Pracovní náplň ve smyslu čísel IPPC procesů a kategorií z přílohy 1
 • Kvalifikace, dovednosti a zkušenosti inspektorů
 • Nastavení priorit IPPC instalací: hodnotící aspekty, posouzení rizika a klasifikace rizika
 • Monitoring výkonnosti: ohodnocení výstupu a dosažitelného výstupu inspekčních aktivit v oblasti životního prostředí. Zajištění interního posouzení kvality výkonů inspekce a v případě potřeby jejich zlepšení.
 • Zajištění vykazování aktivit inspektorátu
 • Vzájemné vztahy s veřejnými autoritami životního prostředí zodpovědnými za kontrolou a sebekontrolou/vlastní monitorovací systémy
 • Řešení nehod při instalacích
 • Systémy používané ke sběru a uchovávání dat o aktivitách inspektorátu, použití těchto dat, cílové skupiny

Hodnotící tým zváží výše uvedená témata, což zajistí identifikaci případů dobré praxe a příležitostí k rozvoji. Hodnocení může zahrnovat i průzkum dokumentace spojené s inspekcí několika budoucích povolených IPPC zařízení.

Zveřejněno: 08.11.2012 –Jana Rambousková ; Přečteno 1454 x
Vytisknout