IMPEL - TFS NCP Best Practice Meeting 2017

Zpráva ze služební cesty

 

Riga, Lotyšsko

meeting 4.10.-5.10.2017

 

Martin Zemek, Ř-ČIŽP, OOH

Další účastníci za ČR: Ing. Jana Samková, odbor odpadů MŽP

 

IMPEL-TFS NCP Best Practice Meeting 2017:

-  výměna informací o vynucování Nařízení 1013/2006 s ohledem na konzistentní implementaci a přístup,

-  update současných projektů IMPEL-TFS/Waste clusteru a nové návrhy projektů,

-  posilování spolupráce sítě NCP s ohledem na vynucování nařízení 1013/2006

 

 

Po přivítání zástupkyní lotyšského příslušného úřadu pro TFS byla Amélii Frey z Francie (zástupce policejních orgánů) představena EMPACT’s Environmental Crime Priority 2018-2021 – politika a policejní strategie pro environmentální kriminalitu EU pro roky 2018-2021. Environmentální kriminalita se nově projevila mezi prioritami v rámci Europolu.

 

Lotyšsko – podalo aktuální informace o významných sankcích (v řádech mil. Eur) a rušení oprávnění kolektivních systémů pro obaly, pneumatiky a baterie. Tyto systémy neprokázaly plnění cílů pro sběr a využití odpadů. V této souvislosti - s činností kolektivních systémů pro obaly – byl prezentován případ nelegální přepravy odpadů (obalů – plastů) především ze Švédska, dále Estonska, Finska a Francie (cca 23 tis. tun) na nezajištěnou lokalitu v průběhu poloviny roku 2017. Tyto obaly byly vykazovány jako sběr v rámci Estonska. Po zjištění lotyšských orgánů byly odpady zapáleny neznámým pachatelem, požár byl viditelný z několika kilometrů - případ je nyní šetřen. Kolektivní systém pro pneumatiky dále např. nechával sebrané pneumatiky lisovat do balíků a prohlašoval je stavební výrobek z odpadů, který bude následně vyvezen do Indie. Z těchto událostí se stalo velké politické téma, bude následovat zpřísnění lotyšské legislativy.

 

Blok projektů:

-  byl podán update o Enforcement Action projektu, kterého se účastní většina zemí. ČR nadále bude poskytovat výsledky kontrolní činnosti do tohoto projektu. V rámci diskuse bylo hlavním tématem dopad čínského opatření pro omezení importu recyklovatelných odpadů (operace National Sword – odhalila nesoulad dovozů s vývozními licencemi, kvalitou deklarovaných odpadů a kapacit). Opatření bylo okamžité, bez přechodného období. Již dnes již řada států vnímá některé dopady/změny v chování vývozců – např. odklon odpadů zeleného seznamu (ANNEX VII) z Číny do Vietnamu, následovat mohou jiné zranitelné státy (JV Asie – Indonésie, Malajsie, Brazílie, africké státy, Turecko…). Pravděpodobně Čína dále omezí významně vývozní licence pro recyklovatelné odpady, je vydán národní standard pro import, avšak není v obdobném duchu změněno zatím nařízení 1013/2006, což možná přinese problémy s repatriací odpadů – zejm. bude problém v komunikaci s jinými zeměmi při repatriaci odpadu. Dalším efektem bude možné zvýšení výroby RDF, potenciálně nebezpečné je skladování odpadu. Z pohledu zástupců některých členských států (zejm. Nizozemí) je vina také na straně provozovatelů evropských recyklačních zařízení, kteří exportovali řadu odpadů ve špatné kvalitě.

-  Dále byly stručně prezentovány některé dílčí závěry k projektu WEEE ANNEX VI + BFR, budoucímu a dosud finančně nepodpořenému projektu SWEAP. Byly prezentovány možné některé budoucí projekty, nicméně je problém zajištění project leadershipmnetu.

-  Byla představena aplikace WATCH-IT – zatím nedokončená, avšak velice zajímavá elektronická edukativní pomůcka pro enforcement (inspekce, celníky, policie). Bude obsahovat veškeré informace související s TFS a odpady jako takovými (ambicí je, že bude dále rozšířená o další moduly jako POPs či chemické látky). Aplikace po dokončení (v anglickém jazyce) bude dostupná pro členy IMPEL.

 

Dále byly prezentovány zajímavé případy nelegální přepravy autovraků (Chorvatsko), přepravy vzorků k laboratornímu ověření technologie (ČR) a demontáže velkých námořních lodí (Norsko + Nizozemí) mimo EU. Demontáže lodí na plážích zejm. v Bangladéši je velkým problémem nejen environmentálním (je běžné, že v lodích se odváží velké množství odpadních vod s nebezpečnými látkami a také nebezpečné odpady), ale také společenským – při těchto pracích zahyne nebo je vážně zraněno ročně stovek lidí, jelikož zde absolutně neexistují nebo nejsou dodržovány žádné standardy BOZP.

 

V rámci odpoledního programu proběhla exkurze do recyklačního závodu PET Baltia – recyklačního závodu na zpracování PET lahví do podoby “PET flaků“ a granulátu dle požadavků odběratele (barva, velikost). Roční kapacita cca 30 tis. t PET, závod se dále rozšiřuje a společnost se věnuje i recyklaci dalších druhů plastů. Dovoz odpadu z různých zemí EU.

Zveřejněno: 18.10.2017 –Lenka Němcová ; Přečteno 186 x
Vytisknout