EK předvolává Rumunsko k Soudnímu dvoru EU za nelegální skládky

Evropská komise předvolává Rumunsko k Soudnímu dvoru EU pro nesplnění povinnosti uzavřít a zajistit následující péči pro 68 nelegálních skládek, které představují vážné riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. Navzdory předchozím varováním ze strany EK, Rumunsko nepřijalo opatření pro těchto 68 nevyhovujících skládek, tak jak to vyžaduje směrnice EU skládkách  (směrnice Rady 1999/31 / ES). Podle této směrnice musí členské státy odstraňovat odpady způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a také se touto směrnicí zakazuje opuštění, odložení nebo neřízené odstraňování odpadů. Rumunsko mělo povinnost uzavřít  a rehabilitovat tyto nestandardní komunální a průmyslové skládky do 16. července 2009.

Vzhledem k nedostatečnému pokroku v řešení problému, zaslala EK další odůvodněné stanovisko  v září 2015, ve kterém vyzývá rumunské úřady, aby se adekvátně vypořádaly se 109 nekontrolovanými skládkami, které  i když nejsou v provozu,  stále představují hrozbu pro lidské zdraví a životní prostředí. Bylo dosaženo určitého pokroku, ale u 68 skládek nezbytná opatření na jejich vyčištění a uzavření ještě stále nebyla dokončena do prosince 2016. Ve snaze přinutit Rumunsko urychlit  tento proces,  Komise  předvolává Rumunsko před Soudní dvůr EU.  

Podle právních předpisů EU by měly probíhat  pouze bezpečné a kontrolované způsoby ukládání odpadů na skládky  v Evropě. Směrnice o skládkách stanoví standardy pro ochranu lidského zdraví a životního prostředí, zejména povrchové a podzemní vody, půdy a ovzduší  před negativními vlivy sběru, přepravy, skladování, zpracování a likvidací odpadu. Jejím cílem je předcházet nebo snížit co možná nejvíce negativní účinky skládkování odpadů během celého životního cyklu skládky. Podobná opatření byla přijata proti šesti dalším členských států: Bulharsku, Kypru, Španělsku, Itálii, Slovinsku a Slovensku. Soudní dvůr vydal již rozsudky odsuzující Bulharsko, Kypr a Španělsko.

Zdroj: EK

Zveřejněno: 20.02.2017 –Lenka Němcová ; Přečteno 1450 x
Vytisknout