Dravci

© Česká inspekce žívotního prostředí , veškeré informace uvedené na těchto stránkách mohou být šířeny pouze ze souhlasem ČIŽP a pokud bude ČIŽP uvedena jako autor.


Dravci

V roce 2000 a 2001 věnuje Česká inspekce životního prostředí na úseku ochrany přírody intenzívní pozornost kontrole držení dravců v zajetí. V loňském roce proběhla kontrola všech u nás chovaných sokolů a rarohů, v letošním roce provádí ČIŽP kontrolu orlů držených v zajetí na našem území. Kontroluje se dodržování podmínek výjimek ze zákona 114/92 Sb., o ochraně přírody i z vydaných výjimek. Jsou odebírány vzorky krve na prokázání původu chovaných dravců. Proběhlo zatím několik odběrů, při nichž byly odebrány vzorky z více než 20 exemplářů orla skalního a orla mořského.

V roce 2000 zkontrolovala ČIŽP chovy 73 chovatelů sokolů a rarohů, současně byly kontrolovány další zvláště chráněné druhy dravců a sov v držení těchto chovatelů, resp. chovných stanic. V druhové struktuře se kromě sokolů a rarohů vyskytovali i kříženci různých druhů sokolů a dále jestřábi, sova pálená a výr velký. Z kontrol vyplynulo, že nejčastějším problémem je nevedení evidence o deponacích a dočasném přenechání jedinců a dále nedostatečné vedení záznamů o hnízdění. K nejzávažnějším nedostatkům patří i neplnění podmínek nezaměnitelného označení, které má zamezit záměně legálně a nelegálně získaných jedinců. Čipování dravců je zatím jen ojedinělé a pokud jsou udělenou výjimkou k chovu předepsány dva druhy označení, je často jeden vynechán.

ČIŽP rovněž prověřila vztahy k přirozené populaci a zkontrolovala 4 místa hnízdění a 7 míst vypouštění odchovaných sokolů. Ze shromážděných informací vyplynulo, že efekt návratu odchovaných jedinců do přírody bývá spíše nízký a nese s sebou riziko pro přirozené populace. Nevhodnou se ukázala metoda podsazování mláďat sokolů do jestřábích hnízd na úkor mláďat jestřábů.

Od začátku kontroly bylo doposud odebráno nebo zajištěno 7 nelegálně držených dravců (jestřábů, výrů a 1 ks orla skalního). Nedodržování podmínek udělených výjimek i nelegální držení dravců je řešeno pokutami až do výše 50 tis. Kč. Důvodem pro letošní zaměření kontrol na chov orlů byla především skutečnost, že čeští občané byli opakovaně zadrženi na Slovensku v blízkosti hnízd nejvzácnějších dravců (zejména orlů skalních) a ve dvou případech byli přímo chyceni při vybírání těchto hnízd. Pro kontrolu v letošním roce je v evidenci MŽP a ČIŽP celkem přes 50 jedinců orla skalního, chovaných na území ČR. Prověrka pokračuje do konce kalendářního roku.

Eva Rolečková
Tisková mluvčí ČIŽP
Praze dne 6. srpna 2001

Zveřejněno: 06.08.2001 –Admin Administrator ; Přečteno 12269 x
Vytisknout