Pravidla pro diskusní fóra na webových stránkách České inspekce životního prostředí

Provozovatelem diskusních fór (dále jen "DF") je Česká inspekce životního prostředí. Vyhrazuje si právo odstranit příspěvky vulgární, urážlivé, rasistické, obsahující komerční sdělení, reklamu (webové stránky, telefony, inzeráty, atd.), dále příspěvky nabádající k nezákonnému jednání či jakkoliv porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy. Rozhodnutí o odstranění příspěvku není provozovatel povinen jakkoliv zdůvodňovat.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*
*
 

*
Přílohy jsou určeny pouze pro administrátora webových stránek, na veřejné části webu nebudou zobrazeny.


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Znečištění ovzduší silným zápachem (Petr Neznal 20.02.2019 21:38) – Obecné téma
  Vážený/á pane/paní,

  Bydlím v Chodově u Karlových Varů, nedaleko obce Vřesová, kde se nachází chemický zpracovatelský závod SUAS Vřesová. Tento podnik začal tlakově zploňovat kaly. I když na stránce píší, že jako jediná společnost v ČR má na to technologii, nedá si nevšimnou zvýšeného znečištění ovzduší jak prachovými částicemi tak i v některých dnech velmi silným a velmi nepříjemným zápachem. Co se dá pro ti tomu dělat?
  • Otázka: Těžba plynu (Dominik Vacek 19.02.2019 10:25) – Obecné téma
   Dobrý den. Nejspíš je to hloupost, ale i tak budu rád za odpověď.
   Napadlo mě, že když umíme těžit zemní plyn hlubokými vrty do země, uměli bychom těžit např skleníkové plyny z atmosféry? Jistě bychom museli vynalézt novou technologii, podle mě to ale možné je. Díky za jakoukoliv odezvu.
   • Odpověď: (Jandová 20.02.2019 9:32)

    Odpověď zpracoval Stanislav Bosák, vedoucí oddělení ochrany ovzduší Ředitelství ČIŽP:
    Získávání skleníkových plynů z atmosféry je závislé na úrovni technických možností separace látek v plynné fázi. Obecně je možné tyto látky rozdělit po jejich kondenzaci podle bodů varu, separovat je membránovým procesem, využívat jejich různé rozpustnosti v kapalinách, schopnosti sorpce na pevných sorbentech, popřípadě využívat jejich chemické reaktivity. Vzhledem k tomu, že se skleníkové plyny vyskytují v atmosféře ve velice nízkých koncentracích, byla by jakákoliv snaha o jejich získávání velice náročná a v současné době by postrádala smysl. Pro přiblížení uvádíme, že hlavním skleníkovým plynem, který se v atmosféře vyskytuje, je vodní pára. Na skleníkovém efektu se vodní pára v atmosféře podílí 95 %. Ostatní skleníkové plyny, jako oxid uhličitý 3,618%, methan 0,36%, oxid dusný (rajský plyn) 0,95% , fluorované skleníkové plyny s ostatními látkami 0,072%.

    Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) je kontrolní orgán, který je pověřený dozorem nad dodržováním zákonů na ochranu životního prostředí. Žádný z obecně závazných národních právních předpisů, ani předpisů EU, neuvádí povinnost  snižovat koncentrace skleníkových plynů  jejich znovuzískáváním z atmosféry, ale pouze stanovují povinnost předcházet jejich emisím do atmosféry.

  • Otázka: Šámalová (Jana 17.02.2019 11:32) – Obecné téma
   Dobrý den, prosila bych o informaci, jak a jak často jsou nezávisle kontrolovány imise z továrny Saint-Gobain Isover Častolovice. V posledních měsících se celé široké okolí potýká s chemickým zápachem a velmi často se také objevuje černý kouř z komínů. Několikrát jsme museli odejít zvenku do domu, protože se téměř nedalo nadechnout. Ráda bych také věděla, proč není v okolí továrny a vlastně vůbec nikde v této oblasti instalována měřící stanice, když se jedná o jednoho z největších znečišťovatelů ŽP v našem kraji. Děkuji.
   • Odpověď: (Jandová 19.02.2019 14:16)

    Odpověď zpracovala Irena Štrofová, vedoucí oddělení ochrany ovzduší Oblastního inspektorátu ČIŽP Hradec Králové:

    Na začátek je třeba rozlišit pojem emise a imise. V případě znečišťování (emise) je míněno vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší. V případě úrovně znečištění se jedná o imisi. Společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. je předmětem každoročních pravidelných kontrol ČIŽP, ať již plánovaných nebo na základě podnětů. V případě poruch provozovatel ČIŽP neprodleně informuje a postupuje v souladu s provozním řádem a interními předpisy. Konkrétně lze uvést k technologii:

    1. Závod Saint-Gobain Construction Products v Častovicích má Krajským úřadem Královéhradeckého kraje vydáno integrované povolení, kde jsou stanoveny podmínky provozu, včetně emisních limitů. Dodržováním těchto podmínek je pověřena ČIŽP. Emisní limity jsou stanoveny pro vybrané škodliviny v místě vzniku, tj. přímo ve výduších nebo komínech z technologických linek závodu a jsou ověřovány periodickým autorizovaným měřením.

    2. Problémem závodu Častolovice jsou pryskyřice, které jsou nezbytné pro zpevnění čedičových vláken. Při jejich vytvrzování za teplot cca 200 – 250 °C se jejich struktura mění a část látek vytěká ve formě charakteristického průvodního zápachu. Čichové prahy těchto látek jsou poměrně nízké, takže i relativně malé koncentrace jsou v okolí závodu silně obtěžující.

     Inspekci je známo, že provozovatel ověřuje optimalizaci složení a množství pryskyřic, které by eliminovalo, či alespoň omezovalo, negativní pachovou zátěž do okolí.

    3. Provoz imisních měřicích stanic je mimo působnost ČIŽP. Pravděpodobně by bylo vhodné v tomto směru se obrátit na MěÚ Častolovice a požadavek na zřízení, specifikaci měřených složek a umístění měřicí stanice řešit ve spolupráci s příslušným krajským úřadem, např. v souvislosti se změnou Integrovaného povolení při plánovaném rozšíření závodu o další  výrobní linku.

     

    K umístění měřících stanic lze obecně uvést:

     

    Kvalita ovzduší je sledována pravidelně na území celé ČR prostřednictvím sítě měřících stanic (tzv. imisní monitoring) v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Státní síť imisního monitoringu provozuje Ministerstvo, které tím pověřilo ČHMÚ. V souladu s legislativními požadavky je státní imisní síť koncipována tak, aby stanicemi automatizovaného imisního monitoringu bylo zajištěno sledování úrovně znečištění ovzduší na území celého státu. Podmínky posuzování a hodnocení kvality ovzduší specifikuje prováděcí vyhláška o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Tato vyhláška mimo jiné stanoví podmínky pro umísťování měřících stanic a jejich počty na území zón a aglomerací tak, aby naměřené hodnoty byly reprezentativní pro větší územní celky v rámci ČR. Informace o rozmístění a počtu měřících stanic jsou dostupné na stránkách MŽP resp. ČHMÚ.

  • Otázka: Průkaz pracovníka (Petr Kopec 04.02.2019 12:26) – Obecné téma
   Dobrý den, mám dotaz, hledal jsem na internetu vzor průkazu pracovníka životního prostředí, kdy tento jsem nenalezl. A to z důvodu obavy, že by se někdo mohl vydávat za pracovníka Vašeho úřadu a mohl by se dožadovat vstupu, neoprávněně. Za odpověď děkuji.
   • Otázka: Železniční pražce jako nebezpečný odpad (Miroslav Švehla 14.01.2019 16:57) – Obecné téma
    Dobrý den, v předchozích diskuzích jste řekli, že vyřazené železniční pražce je možné použít např. jako sloupky oplocení a že problém nastává až tehdy, kdybych je chtěl odstranit. To bych je musel zlikvidovat jako nebezpečný odpad. Prosím tedy o odpověď na tuto moji otázku…jak může někdo z vyřazených železničních pražců udělat ohrazení pastviny, když je po sejmutí z železničního svršku měla pravděpodobně SŽDC zlikvidovat jako nebezpečný odpad? Dále prosím o odpověď na to, jak někdo může tento odpad, který měl být zlikvidován, odvážet a shromažďovat a budovat z něj ohrazení pastviny, aniž by měl koncesi pro nakládání s nebezpečným odpadem? Děkuji za odpověď.
    • Otázka: Zápach z polyesterové pryskyřice Martin Hošek 04.01.2019 (Martin Hošek 10.01.2019 9:55) – Obecné téma
     K odpovědi z 7.1.2019
     Děkuji za odpověď, ale bohužel musím konstatovat že na trvání zápachu jsem opakovaně upozornil vlastníka kanalizace tj. VHZ a.s. Šumperk. Tito mne však odkázali na firmu u které si vložkování objednali. Tuto firmu jsem taktéž opakovaně informoval o trvání zápachu.Zástupci této firmy při osobním jednání na místě zápach potvrdili s tím, že neví jak situaci řešit.V příloze posílám zápis z 27.12.2018, který však p .Kozel, zástupce dodavatelské firmy (BMH spol. s r.o. Olomouc) odmítl podepsat. Až na základě absolutní ignorace ze strany vlastníka a neschopnosti dodavatele jsem se snažil toto vyřešit přes hygienickou stanici a následně odbor životního prostředí. Na těchto institucích mi bylo doporučeno, abych věc oznámil policii ČR nebo ji řešil soudně. Já však myslím, že takovou věc by měl řešit spíš správní orgán k tomu kompetentní a ne orgány činné v trestním řízení a to pokud možno dřív než dojde ke spáchání trestného činu.
     Z výše uvedených důvodů jsem se na vás obrátil s žádostí o radu. Bohužel tu vaši jsem již vyzkoušel - bez úspěchu.
     I přesto děkuji za odpověď
     S pozdravem Martin Hošek
     • Odpověď: (Jandová 14.01.2019 11:32)

      Odpověď zpracoval Stanislav Bosák, vedoucí oddělení ochrany ovzduší:
      S tímto odbor životního prostředí nemůže nic dělat. V tomto případě se skutečně jedná o vztah objednatele díla a jeho zhotovitele. Nedostatek díla by měl u zhotovitele reklamovat vlastník kanalizace, který opravu objednal. Pokud se na nápravě nedohodnou, pak zbývá jediná možnost, spor řešit u soudu.

    • Otázka: Zařízení podle § 14 odst. 2 (Miloš 08.01.2019 6:57) – Obecné téma
     Dobrý den,
     která zařízení lze provozovat podle § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.? Může se jednat např. o zařízení ke skladování a následnému využívání zeminy na povrchu terénu? Děkuji.
     • Odpověď: (Jandová 24.01.2019 10:17)
      Odpověď byla zpracována oddělením odpadového hospodářství ČIŽP:
      Bez konkrétních bližších podrobností nemusí být odpověď kompletní. Každopádně ve smyslu dikce ust. § 14 odst. 2 zákona o odpadech je takovým zařízením myšlen provoz zařízení, v němž jsou spotřebovávané suroviny (primární) nahrazeny využívaným odpadem, jež splní požadavky stanovené pro vstupní suroviny, resp. plnohodnotně nahradí primární surovinové zdroje.

      Lze tak dovozovat, že je v takovém zařízení možné využívat odpadní zeminu např. k terénním úpravám za splnění požadavků prováděcího předpisu vyhl. 294/2005 Sb.,  a též požadavků daných stavebním zákonem, nebo může jít o dobře známé využití papíru v papírnách nebo kovových odpadů v hutích, ale skladování odpadu zcela nevystihuje smysl zařízení dle ust. § 14 odst. 2 zákona o odpadech. Dodáváme, že k výkladu zákona je kompetentní MŽP. 

    • Otázka: Zápach z polyesterové pryskyřice (Martin Hošek 04.01.2019 10:42) – Obecné téma
     Dobrý den, obracím se na vás s prosbou o radu.
     Před dvěma měsíci prováděla firma opravu kanalizace vedoucí pod naším domem vložkováním rukávcem napuštěným polyesterovou pryskyřicí. Od této doby nám do sklepů, chodeb i bytů proniká zápach z polyesterové pryskyřice, nejspíše zápach ze styrenu. I přes opakované upozorňování toto firma odpověď neřeší. Obrátili jsme se na hygienickou stanici kde nám sdělili, že toto oni neřeší a odkázali nás na místně příslušný odbor životního prostředí. Na tomto odboru mi sdělili, že nemají jak toto řešit a proto to taktéž řešit nebudou. Jsme již zcela bezradní, protože jsme do sklepních prostor na svoje náklady nainstalovali nucené větrání tento velmi nepříjemný,dráždivý chemický zápach trvá již více jak dva měsíce.Vzhledem k tomu, že se již u tří obyvatel domu se v tomto období objevilo vážnější onemocnění dýchacích cest mám obavy o zdraví své i ostatních obyvatel bytového domu.
     Můžete mi poradit na koho se mám s tímto problémem obrátit.
     Děkuji za odpověď
     • Odpověď: (Jandová 07.01.2019 9:16)
      Odpověď zpracoval Stanislav Bosák, vedoucí oddělení ochrany ovzduší Ředitelství ČIŽP:
      Pokud je zdrojem zapáchajících látek skutečně materiál kanalizace, pak se obraťte na vlastníka nebo provozovatele kanalizace, který opravu i způsob provedení objednal.
    • Otázka: Vyúčtování přepravy a převzetí odpadu (Malimánek 18.12.2018 10:11) – Obecné téma
     Doplnění k mému předchozímu dotazu: ptám se na postup v případě, kdy nezávislý přepravce nemá povolení pro nakládání s předmětným odpadem. Děkuji
     Malimánek
     • Odpověď: (Jandová 08.01.2019 15:42)
      Odpověď na váš dotaz - viz předchozí odpověď níže.
    • Otázka: Vyúčtování přepravy a převzetí odpadu (Jakub Malimánek 18.12.2018 10:03) – Obecné téma
     Dobrý den.
     Jaké z administrativních postupů týkajících se přepravy BRKO od původce nezávislým přepravcem k osobě s oprávněním k nakládání s předmětným odpadem, v tomto případě kompostárně, jsou v souladu s právními předpisy?
     a) vystavení daňového dokladu původci za dopravu přepravcem a druhého daňového dokladu původci kompostárnou za převzetí BRKO,
     b) vystavení jediného daňového dokladu původci pouze přepravcem za dopravu a předání BRKO na kompostárnu s přílohou obsahující kopii daňového dokladu vystaveného kompostárnou přepravci vč. kopie dokladu o zaplacení a vážní lístek/příjemku vystavený kompostárnou přímo na původce odpadu,
     c) vystavení jediného daňového dokladu původci pouze přepravcem za dopravu a předání BRKO na kompostárnu s přílohou obsahující vážní lístek/příjemku vystavený kompostárnou přímo na původce odpadu.
     Děkuji Malimánek
     • Odpověď: (Jandová 08.01.2019 15:40)

      Odpověď byla zpracována oddělením odpadového hospodářství Ředitelství ČIŽP:

      Zákon o odpadech nestanoví/neupřesňuje doklady, které je třeba vystavit při přepravě BRKO od původce k oprávněné osobě do zařízení, ale pouze stanovuje povinnosti související s předáváním/přebíráním odpadů. Je tedy důležité, jak je nastaven smluvní vztah mezi původcem a dopravcem (případně mezi dopravcem a oprávněnou osobou) a jaké konkrétní údaje se nacházejí na vystavených dokladech (daňový doklad, vážní lístek, smlouva apod.). Bez znalosti těchto dokladů se nedá jednoznačně říci, která z Vámi nabízených možností je ta správná.    Zveřejněno: 08.10.2014 –Admin Administrator ; Přečteno 57833 x
    Vytisknout