Pravidla pro diskusní fóra na webových stránkách České inspekce životního prostředí

Provozovatelem diskusních fór (dále jen "DF") je Česká inspekce životního prostředí. Vyhrazuje si právo odstranit příspěvky vulgární, urážlivé, rasistické, obsahující komerční sdělení, reklamu (webové stránky, telefony, inzeráty, atd.), dále příspěvky nabádající k nezákonnému jednání či jakkoliv porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy. Rozhodnutí o odstranění příspěvku není provozovatel povinen jakkoliv zdůvodňovat.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*
*
 

*
Přílohy jsou určeny pouze pro administrátora webových stránek, na veřejné části webu nebudou zobrazeny.


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: pitná voda (Alena Kabátová 10.10.2018 11:52) – Obecné téma
  Dobrý den, můj soused chová asi dvanáct kusů ovcí a má je ustájené na volném pozemku asi 200m. od naší studny.
  Při rozboru vody kterou používáme bylo zjištěno ,že voda obsahuje1533 koliformních bakterií na MPN/100ml.
  Je možné, že zdrojem znečištění jsou ustájené ovce? Jaké mám možnosti se bránit když mě obtěžuje i zápach z ustájeného dobytka.
  Děkuji za odpověď
  • Odpověď: (Jandová 16.10.2018 11:24)

   Koliformní bakterie jsou skupina bakterií osídlujících střevní trakt, ale žijících běžně i v půdě bez vazby na jakékoli živočichy. Nicméně i v této skupině se mohou vyskytnout patogenní kmeny, tedy varianty tvořící toxiny, které mohou při vysokých koncentracích lidské zdraví ohrozit. Dnes jsou považovány víceméně za indikátor účinnosti úpravy a dezinfekce vody, sekundární kontaminace či vysokého obsahu živin v upravené vodě. Zda došlo k fekálnímu znečištění ve vodě lze zjistit ze vzorku, který bude především posuzován na typické bakterie žijící ve střevním traktu člověka a teplokrevných živočichů, např. Escherichia coli, enterokoky, Clostridium perfringens. Výsledek rozboru vody, pokud ta se používá k pitným účelům, by měla posuzovat příslušná hygienická stanice.

   Obecná opatření a doporučení pro minimální vzdálenost studny (jímacího objektu, zdroje pitné vody) od zdrojů znečištění jako jsou septiky, žumpy, komposty, chlévy a hnojiště jsou definována ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ust. § 24a odst. 2 a 3. Vzdálenosti jsou variabilní podle typu propustnosti prostředí, 12 m platí pro prostředí málo propustné, 30 m pro prostředí velmi propustné.  Rovněž záleží na tom, zda studna byla vybudována v souladu s požadavky na ochranu kvality podzemní vody.

   Dle § 1013 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, by se měl vlastník pozemku, na kterém jsou chována hospodářská zvířata, zdržet všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.

   Dle § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, mohou být močůvka a trus závadnou látkou, která může ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.  Je nutno odborně posoudit, zda výkaly ovcí ustájených na volném pozemku mohou ohrozit jakost vod (vzniklé množství, složení půdy, vzdálenost k jímacím objektům pitných vod, geologie a hydrologie lokality atd.).  Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je podle vodního zákona povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí.

   Vzhledem k tomu, že neznáme konkrétní lokalitu a podmínky chovu, nemůžeme vám dát jinou, než výše uvedenou odpověď obecného charakteru. Doporučujeme Vám obrátit se na Krajskou hygienickou stanici a odbor životního prostředí obce s rozšířenou působností, který může tento konkrétní případ komplexně posoudit.

   Co se týká zápachu z dobytka je však potřeba říci, že právní úprava ochrany ovzduší necharakterizuje míru obtěžování zápachem a neobsahuje emisní limity pachových látek, na základě kterých by byl pouhý zápach z dobytka (pokud není provázen jiným porušením právních předpisů) postižitelný.

 • Otázka: Ukládání BRKO (Dominik V. 08.10.2018 10:03) – Obecné téma
  Dobrý den, obec uvažuje o uložení většího množství BRKO (větve, rostlinný materiál apod.) na obecní parcele v extravilánu obce. Hrozí tímto jednáním porušení zákona? (prosím konkrétně) Příp. jaká se k danému porušení váže sankce?
  • Odpověď: (Jandová 11.10.2018 16:09)

   Odpověď byla zpracována ve spolupráci s oddělením odpadového hospodářství Ředitelství ČIŽP:
   Jelikož ve Vašem dotazu neuvádíte bližší okolnosti (zda by se jednalo o místo určené k odkládání BRKO obecně závaznou vyhláškou obce, zda by byl odpad ukládán do kontejneru nebo volně na plochu, případně, zda se jedná o vodohospodářsky zabezpečenou plochu apod.), nemůžeme Vám poskytnout konkrétní informace, jakého porušení by se obec dopustila a ani výši sankce, která se k danému porušení váže.

 • Otázka: Využití použitých průmyslových olejů (Taklová 01.10.2018 11:04) – Obecné téma
  Dobrý den,
  dotaz se týká možnosti využití použitých průmyslových olejů (hlavně motorových, ale i jiných):
  Pokud se rozhodneme použitý (např. motorový) olej nelikvidovat jako odpadní, ale najdeme pro něho jiné adekvátní využití v podniku (např. údržba dílenských nástrojů, mazání závitů nebo částí strojů, kde nevadí změněné vlastnosti původního oleje), je možné tento použitý olej takto znovu použít, nebo toto není z pohledu legislativy přípustné a použitý olej se musí likvidovat jako nebezpečný odpad?
  • Odpověď: (Jandová 04.10.2018 15:56)
   Odpověď byla zpracována ve spolupráci s oddělením odpadového hospodářství Ředitelství ČIŽP:
   K zodpovězení dotazu nemáme dostatek konkrétních informací, které lze získat pouze v rámci kontroly.
 • Otázka: Rozšíření kanalizačního řádu města (Martin 21.09.2018 16:50) – Obecné téma
  Dobrý den. Jak se posuzuje, zda je či není zastavená oblast aglomerace a zda město má či némá povinnost tuto oblast připojit na veřejnou kanalizaci? Konkretně v Náměšti nad Oslavou je Smetanova ulice, kde jsou 3 rodinné domy na kanalizaci nenapojené. Město argumentuje, že rozšíření řádu je neekonomické (3 mil. za 200m kanalizace jen pro 3 domácnosti). Město navrhovalo zřídit pro tyto 3 domy přípojku vlastněnou jedním z majitelů nemovitostí - je taková možnost v souladu se zákonem? Děkuji.
  • Odpověď: (Jandová 25.09.2018 11:02)
   Tato oblast se ČIŽP kompetenčně netýká. Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu jsou řešeny zákonem  č. 274/2001 Sb. a  ČIŽP veřejnou správu dle tohoto zákona nevykonává. Pro bližší informace se můžete obrátit na Ministerstvo zemědělství, odbor dozoru a regulace vodárenství. Danou oblast řeší i odbory životního prostředí (vodního hospodářství) na krajských úřadech. 
 • Otázka: Ochrana povrchových vod (Lenka Veseláková 18.09.2018 17:35) – Obecné téma
  Může majitel pozemku chovat celoročně hospodářská zvířata (ovce, 5-20 ks dle ročního období) v zahradě v klecovém přístřešku na hluboké podestýlce, která je ukládána na holou zem, takže močůvka a trus se celoročně volně vsakuje do půdy? Musí mít povolení a od koho? Přístřešek na parcele 77/26 v katastru obce Běhařov rozhodně není zkolaudovaný, chov celoročně zapáchá a množí se zde hmyz. Děkuji
  • Odpověď: (Jandová 26.09.2018 10:56)

   Odpověď byla zpracována ve spolupráci s oddělením ochrany vod Ředitelství ČIŽP:
   V některých případech obce samotné vydávají tzv. obecně závaznou vyhlášku, ve které je přímo chov hospodářských zvířat zakázán, nebo jsou dány přesné podmínky pro jejich chov. Záleží tedy na tom, jakým způsobem je ošetřen chov hospodářských zvířat v dané lokalitě.

   V otázce celoročního chovu hospodářských zvířat v zahradě v klecovém přístřešku a případné povinnosti mít k tomu povolení Vám doporučujeme obrátit se na Ministerstvo zemědělství či na Státní veterinární správu.

   V § 103 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, je uvedeno, že stavební povolení ani ohlášení stavebního úřadu nevyžadují stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše 16 m2 a do 5 m výšky, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m. V tomto případě by nebylo třeba kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, které vydává ten stavební úřad, který vydal povolení stavby. Ohlášení nebo stavební povolení by bylo třeba v případě překročení uvedených parametrů. V této části dotazu se obraťte na místně příslušný stavební úřad.

   Dle § 1013 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, by se měl vlastník pozemku, na kterém jsou chována hospodářská zvířata, zdržet všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.

   Dle § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, mohou být zmíněná močůvka a trus závadnou látkou, která může ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Je mnoho faktorů, které mají vliv na složení výkalů zvířat (druh zvířete, intenzita krmení, typ krmení, ředění vodou, typ a množství podestýlky atd.) a na to, zda mohou ohrozit jakost vod (vzniklé množství, složení půdy, vzdálenost k povrchovým tokům nebo  jímacím objektům pitných vod, geologie a hydrologie lokality atd.).  Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí.


   Doporučujeme obrátit se na vodoprávní úřad příslušné obce s rozšířenou působností, který záležitost posoudí.
 • Otázka: Vytékající olej z auta (Luboš Beran 18.09.2018 11:24) – Obecné téma
  Dobrý den, bydlím v Hejnice u Liberce, které se nacházejí v CHKO Jizerské hory, na jednom z parkovišť už 2 měsíce vytéká olej z automobilu. I přes upozornění majitele a zasypání oleje sorbentem olej spokojeně teče dál. Policie ČR může údajně reagovat teprve když je auto v pohybu.
  Děkuji L.B.
  • Odpověď: (Jandová 20.09.2018 14:23)

   Odpověď byla zpracována ve spolupráci s oddělením ochrany vod Oblastního inspektorátu ČIŽP Liberec:
   Ropné látky (tzn. i motorové oleje) dle  zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) patří mezi závadné látky. V § 39 vodního zákona , odst. 1 je konstatováno, že každý kdo zachází se závadnými látkami je povinen učinit přiměřená opatření, aby závadné látky nevnikly do povrchových vod nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí. V tomto případě jsou ohroženy patrně vody podzemní. Tazatel by měl podat podnět k místně příslušnému vodoprávnímu úřadu tj. Městskému úřadu Frýdlant – oddělení životního prostředí.


 • Otázka: Znečištění spodních vod (Aleš 12.09.2018 17:30) – Obecné téma
  Nejmenovaný chovatel na svém pozemku velikosti 15 x 20m vypásané ploše choval 11 let jelení zvěř cca 5kůsů, podle toho kolik měly mladých. Jaké je riziko znečištění spodních vod?
  • Odpověď: (Jandová 13.09.2018 14:28)
   Odpověď zpracovala Zdeňka Vaňková, vedoucí oddělení ochrany vod Ředitelství ČIŽP:

   Bez znalosti hydrogeologických, geologických a dalších relevantních údajů dané lokality, kde byla chována jelení zvěř, nelze na Váš dotaz odpovědět. Doporučujeme Vám, abyste si objednal posudek odborné osoby (nejlépe hydrogeologa) zpracovaný za účelem zhodnocení rizika či již míry znečištění podzemní vody.


 • Otázka: psí výkaly (Lukáš Navrátil 07.09.2018 10:04) – Obecné téma
  Dobrý den,
  prosím Vás o radu jak bych měl postupovat ve věci:
  Soused, který chová léta ve velkém psy, před čtrnácti dny umístil k mému plotu obrovskou hromadu psích výkalů smíchaných s kostmi. Je toho odhadem 30 tun. hromada je cca 20m od mého domu. Je to neskutečný zápach. Také mě děsí fakt, že ve vzdálenosti asi 30m od hromady mám novou studnu a bojím se znečištění vody v ní.
  Existuje v tomto případně nějaká pomoc?
  • Odpověď: (Jandová 12.09.2018 8:57)
   Odpověď zpracovala Iva Jablonská, zástupkyně vedoucí oddělení ochrany vod ředitelství ČIŽP:
   Podle občanského zákoníku č. 89/2012 (§1013) nesmí vlastník psa, mimo jiné, obtěžovat jeho pachy, pevnými a tekutými odpady. Znečišťování životního prostředí psími výkaly řeší svým způsobem i Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (Veterinární zákon) č. 166/1999 Sb. Ve znění vyhlášky č. 93/2016 (Katalog odpadů) je takový odpad organickým odpadem a jako s takovým by s ním mělo být nakládáno. Výkaly podléhají biologickému rozkladu a mohou na sebe vázat patogenní organizmy. Tím se stávají značně rizikovým materiálem z hlediska zdravotního a epizootologického. Současně rozmýváním srážkami na nezabezpečené ploše představují i riziko znečištění povrchových, resp. podzemních vod. Odvoz takových materiálů provádí firma specializovaná na svoz organického odpadu, která ho předá do zařízení určeného k jejich likvidaci, případně po úpravě k dalšímu využití. Psí výkaly lze za určitých podmínek kompostovat, je však nutné je zahřívat na teplotu nad 65˚C po dobu nejméně 6 dnů.

   S Vaším problémem doporučujeme obrátit se na odbor životního prostředí obce, kde se znečištěný pozemek nachází, případně na příslušnou krajskou pobočku státní veterinární správy nebo krajskou hygienickou stanici.


 • Otázka: zálohy na vypouštění odpadních vod a odběr podzemních vod (Jiří Pavlas 06.09.2018 12:46) – Obecné téma
  Dobrý den,
  Chtěl bych Vás poprosit o radu, respektive ujištění, že jsem správně pochopil novelu vodního zákona.
  Jestli jsem to dobře pochopil novela zrušila povinnost odběratelů vody platit zálohy… jak za odběr podzemní vody, tak také za vypouštění odpadní vody do vod povrchových. Tzn. pro rok 2019 se již žádné zálohy platit nebudou?
  Někde jsem ještě zase slyšel verzi, že za vypouštění odpadních vod do vod povrchových se zálohy platit nebudou, ale za odběr podzemní vody budou. Mohu poprosit o vysvětlení, jak to tedy je? Moc děkuji
  • Odpověď: (Jandová 06.09.2018 16:02)

   S dotazem se prosím obraťte na Ministerstvo životního prostředí.

 • Otázka: vytékání splašků od sousedů na náš pozemek (Eva Krausová 05.09.2018 19:58) – Obecné téma
  Dobrý den, na náš pozemek vytékají splašky z odpadů od souseda.Splašky zapáchají a podmáčejí náš pozemek.Majitel byl několikrát upozorněn i písemně, ale nereagoval.Obrátila jsem se i na místní odbor živ. prostředí v Českém Dubě.Rovněž žádná reakce. Nevíme si už rady. Eva Krausová
  • Odpověď: (Jandová 07.09.2018 15:09)

   Odpověď byla zpracována ve spolupráci s Oblastním inspektorátem ČIŽP Liberec:
   Můžete se s podnětem k prošetření obrátit na Oblastní inspektorát ČIŽP Liberec prostřednictvím adresy lb.podatelna@cizp.cz nebo na centrální podatelnu na adrese podatelna@cizp.cz. Ve svém podání celou záležitost podrobněji popište (např. upřesnění lokality – p.č. pozemku, kdy byl zaslán podnět úřadu v Českém Dubu. Uveďte svůj telefon, případně adresu - pokud budete chtít písemně odpovědět na podnět). V této chvíli totiž ČIŽP nemá dostatek vstupů k tomu, aby mohla odpovědně vyřešit dotaz z webu. V Českém Dubu je pouze stavební úřad, který by mohl eventuálně řešit problémy se žumpou. Pokud by zdrojem problémů byl septik, je kompetentní buď ORP (v tomto případě vodoprávní úřad Magistrátu města Liberce) nebo i ČIŽP.
Zveřejněno: 08.10.2014 –Admin Administrator ; Přečteno 53578 x
Vytisknout