Pravidla pro diskusní fóra na webových stránkách České inspekce životního prostředí

Provozovatelem diskusních fór (dále jen "DF") je Česká inspekce životního prostředí. Vyhrazuje si právo odstranit příspěvky vulgární, urážlivé, rasistické, obsahující komerční sdělení, reklamu (webové stránky, telefony, inzeráty, atd.), dále příspěvky nabádající k nezákonnému jednání či jakkoliv porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy. Rozhodnutí o odstranění příspěvku není provozovatel povinen jakkoliv zdůvodňovat.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*
*
 

*
Přílohy jsou určeny pouze pro administrátora webových stránek, na veřejné části webu nebudou zobrazeny.


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: parkování autobusů v obydlené části obce (Vítkovská 17.01.2018 7:01) – Obecné téma
  Dobrý den,
  vedle našeho domu je v rodinném domě podnikatelské sídlo autodopravy, před tímto domem parkují 2 autobusy. Majitel těchto autobusů je před domem umývá cca 2x týdně, autobusy nechává dlouho nastartované, dokonce se stalo, že nechal nastartovaný autobus u našeho domu a šel si přeparkovat druhý autobus. Doma se nám začalo v kuchyni všechno třepat, hluk byl velmi silný. Autobusem nám projíždí těsně kolem domu ráno, odpoledne, večer. S majitelem autodopravy se mluvit nedá, chová se arogantně, má prý vše povoleno,starosta obce nám sdělil, ať se o to nestaráme, že obec jim to povolila. Je možné, že si tam majitel může opravdu dělat co chce? Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Jandová 19.01.2018 15:12)
   Odpověď byla zpracována oddělením ochrany vod Ředitelství ČIŽP:

   Problematika mytí motorových vozidel je z pohledu ochrany vod řešena v ustanovení § 39 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů. Mytí motorových vozidel a provozních mechanismů ve vodních tocích nebo na místech, kde by mohlo dojít k ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod, je zakázáno. Mytí motorových vozidel je tedy z pohledu ochrany vod možné jen na vodohospodářsky zabezpečených místech (např. mycí linky, zpevněné plochy opatřené záchytnou jímkou apod.). V případě, že by mytím zmíněných autobusů docházelo k ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod, je nutno se obrátit  na místně příslušný odbor životního prostředí nebo na místně příslušný oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí s žádostí o prošetření. Pokud nejste spokojena s výsledkem šetření vodoprávního úřadu, je nutno se obrátit na jeho nadřízený orgán, kterým je krajský úřad.

   K prošetření  podmínek provozu motorového vozidla a hluku s tím spojeného, nemá  oddělení ochrany vod České inspekce životního prostředí příslušné kompetence. V případě výskytu zvýšeného množství imisí v podobě výfukových plynů a vibrací ve Vašem obydlí způsobených provozem autobusové dopravy, Vám doporučujeme obrátit se na příslušný odbor dopravy nebo krajskou hygienickou stanici. 

 • Otázka: Septik (Novotná 15.01.2018 12:40) – Obecné téma
  Dobrý den, obec má svou ČOV. Několik domácností není připojeno na kanalizaci. Může obecní zastupitelstvo(starosta) žádat doklad jak nakládají s odpadními vodami? Nebo to přísluší pouze ČIŽP? dĚKUJI
  • Odpověď: (Jandová 17.01.2018 11:33)

   Odpověď byla zpracována oddělením ochrany vod Ředitelství ČIŽP:
   Výkon státní správy podle vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) nepřísluší jenom České inspekci životního prostředí, ale i vodoprávním úřadům podle ustanovení § 104 odst. 1 vodního zákona. V souladu s ustanovením § 110 odst. 1 vodního zákona vodoprávní úřady kontrolují dodržování ustanovení vodního zákona a předpisů podle něj vydaných a v rozsahu své působnosti ukládají opatření k odstranění zjištěných závad. Podle ustanovení § 104 odst. 2 vodního zákona mezi vodoprávní úřady patří: obecní úřady, újezdní úřady na území vojenských újezdů, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady a ministerstva jako ústřední vodoprávní úřad.

   Pokud není domácnost připojena na kanalizaci, je tato domácnost povinna zajišťovat zneškodňování odpadních vod tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat zneškodňování odpadních vod z této domácnosti v souladu s vodním zákonem. V případě akumulace odpadní vody v bezodtoké jímce (žumpě) má vlastník bezodtoké jímky povinnost o vyvezení jímky uchovávat doklady (smlouva, faktura), neboť vodoprávní úřady či Česká inspekce životního prostředí mohou podle ustanovení § 38 odst. 6 vodního zákona požadovat prokázání zneškodňování odpadních vod akumulovaných v jímce. V případě zneškodňování odpadní vody z domácnosti prostřednictvím vodního díla určeného pro čištění odpadních vod (septik, certifikovaný výrobek s označením CE) musí vlastník doložit povolení vodoprávního úřadu pro nakládání s vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona. Pokud k provedení vodních děl určených pro čištění odpadních vod postačuje ohlášení vodoprávnímu úřadu,  a jestliže vodoprávní úřad s provedením vodního díla souhlasí, má se za povolené i nakládání s vodami (§ 15a odst. 4 vodního zákona).

   Obecní úřad, jakožto vodoprávní úřad, může v přenesené působnosti po domácnostech nepřipojených ke kanalizaci požadovat doklady prokazující nakládání s odpadními vodami v souladu s vodním zákonem v jeho platném znění.


 • Otázka: Chov Krkavce velkeho (Monika 06.01.2018 20:24) – Obecné téma
  Dobry den rada bych se zeptala jake/jaka povoleni je potreba mit k legalnimu chovu Krkavce Velkeho(s cites doklady samozrejme)- tykaji se jich napriklad "povoleni k chovu zvere" "Povoleni k chovu nebezpecneho zivocicha" nebo pouze "udeleni vyjimny na chov zvlaste chraneneho zivocicha" Popr.: jake instituce kontaktovat?
  • Odpověď: (Jandová 08.01.2018 15:24)
   Odpověď byla zpracována ve spolupráci s oddělením ochrany přírody Ředitelství ČIŽP:

   Druh krkavec velký, latinsky Corvus corax, není řazen mezi tzv. CITES exempláře, tj. není uveden v nařízení Rady (ES) č. 338/97, ve znění pozdějších předpisů a ani v přílohách Úmluvy CITES. Je však uveden v příloze III vyhlášky č. 395/1992 Sb. jako zvláště chráněný druh (ZCHD) v kategorii „ohrožený“ podle § 48 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákona č. 114/1992 Sb.“) a pochopitelně v souladu s § 14 a § 16 vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

   V ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. je uvedeno, že zvláště chráněné druhy je též zakázáno držet, chovat apod., resp. je to možné pouze na základě pravomocné výjimky („povolení“) ze zákazu dle ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb. Tyto výjimky vydává formou rozhodnutí ve správním řízení konkrétnímu držiteli (chovateli) krajský úřad, případně příslušná Správa národního parku nebo Agentura ochrany přírody (má-li držitel bydliště na území Národního parku nebo CHKO) nebo újezdní úřad (na území vojenských újezdů).

   Držením (chovem) ZCHD bez platné výjimky se fyzická osoba dopouští přestupku, za který může dostat sankci ve výši do 10.000,- Kč (právnická či fyzická podnikající do 1.000.000,- Kč). Nedovoleně držený jedinec dle § 89 zákona č. 114/1992 Sb může být rovněž odebrán. Pokud se jedná o nález handicapovaného zvláště chráněného živočicha, tak ten, kdo se ho ujal, je povinen jej bezodkladně předat k ošetření do záchranné stanice, jak je uvedeno v § 52 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. Seznam záchranných stanic je uveden na webu https://www.mzp.cz/cz/zachranne_stanice nebo také na http://www.zvirevnouzi.cz/.

   Podle mysliveckého zákona (zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů) je krkavec velký řazen také mezi zvěř (v § 2 písm. c) zákona č. 449/2001 Sb.). Dle § 7 odst. 1 zákona o myslivosti je chov zvěře v zajetí možný jen se souhlasem orgánu státní správy myslivosti. Příslušným orgánem je krajský úřad, rozhoduje se opět ve správním řízení. Pokud jde o druhy zvěře zvláště chráněné podle předpisů o ochraně přírody, je k jejich chovu nejprve potřeba výjimky podle § 56 zákona o ochraně přírody; udělení výjimky předchází rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti a představuje dohodu požadovanou podle § 66 zákona o myslivosti.

   Pokud jde o „povolení chovu nebezpečného živočicha“, neboli přesněji „chov zvířete vyžadujícího zvláštní péči“, tak podle § 13 odst. 5 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tak tato povolení vydává krajská veterinární správa. Ve vyhlášce č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, ve znění pozdějších předpisů, ale není druh krkavec velký (ani vyšší taxonomická jednotka zahrnující tento druh) uveden. Protože kompetence České inspekce životního prostředí ale nezasahují do oblasti „chovu zvířat vyžadující zvláštní péči“, doporučujeme tuto skutečnost ověřit na příslušné krajské veterinární správě.

   Aktuální znění výše uvedených ustanovení je možné nalézt na webu https://www.zakonyprolidi.cz/

 • Otázka: Fotografie (Michal Václavík 03.01.2018 18:35) – Obecné téma
  Fotografie
  • Otázka: Zemědělská usedlost JZD (Michal Václavík 03.01.2018 18:24) – Obecné téma
   Dobrý den,
   bydlím ve Lhotě u Lipníka N/B.
   V této obci se nachází bývalé objekty JZD. Tyto objekty zakoupila nová majitelka, která v těchto objektech chová hospodářská zvířata.Několikrát jsem upozornil orgán životního prostředí,hygienu,stavební úřad, obecní úřad na špatné hospodaření v těchto objektech.V objektech se nachází zvířata, která tam nemají být dle příslušných kolaudačních rozhodnutí.Močůvka se skladuje v jímkách, kde majitel prokázal na základě nějakého dokladu jejich nepropustnost (tím že prostor v jímkách natřela nějakým prostředkem).Hnůj se skladuje na odstavné ploše pro vlečku a vyváží se 1x za 14dnů.V obci máme jako jeden ze zdrojů pitné vody vlastní studny.Zápach, který se šíří z těchto objektů je někdy, až neúnosný.Vždy, když přišel příslušný orgán na kotrolu(majitel byl vyzván písemně)bylo vše v pořádku(úklízelo se snad i v noci).
   Přikládám fotografie, kde je vidět nakládání s hnojem za poslední měsíc.
   Prosím o informaci na, který příslušný úřad se mám ještě obrátit, než to definitivně vzdám a odstěhuji se z této obce.
   S pozdravem Michal Václavík.
   • Odpověď: (Jandová 10.01.2018 14:06)
    Dobrý den,
    váš příspěvek byl Českou inspekcí životního prostředí zaevidován jako podnět, kterým se bude zabývat. Pokud chcete být o výsledku šetření informován, pošlete prosím na adresu ol.podatelna@cizp.cz svou adresu, na kterou chcete být vyrozuměn.
  • Otázka: deponie bez stavení povolení (Horst 02.01.2018 16:59) – Obecné téma
   Deponie.Dobrý den.V roce 2015 jsem se stal spolumajitelem pozemku který je určen dle katastru sportovištěm. Po koupi tohoto pozemku bylo zjištěno že Město nechalo na tento pozemek navézt deponii výkop ku z kanalizace bez povolení bývalého majitele a zároveň bez stavebního povolení.Začali jsem tedy tuto věc řešit přes město a bylo nám řečeno že tato deponie z kanalizace byla rozhrnuta v roce 2012 a tímto pádem už není odvolání ,protože je vše promlčené.Zjistili jsme že naše stížnost na tuto deponii byla dne 20.11.2015 a kolaudace kanalizace byla provedena dne 12.12.2012 a nabyla právní moci 15.12.2012.Přitom tento pozemek nebyl určen na deponii prý tato deponie podle stavebního deníku měla být odvezena na určené místo ale firma žádala o více financí za více práce, tak se tam ta deponie nechala,protože město nemělo finance. Rád bych,aby nám někdo poradil co stou to situací má mé dělat.Víme kdo tam navezl deponii,víme kdo to povolil ale nedokážeme aby to někdo uklidil.Je možné oslovit Operační program Životního prostředí který schválil dotaci na kanalizaci města ,že tato deponie není na určeném místě kde má být.Děkuji za odpověď.
   • Odpověď: (Jandová 12.01.2018 15:10)
    Odpověď byla zpracována oddělením odpadového hospodářství Ředitelství ČIŽP:
    Domníváme se, že případný přestupek (delikt) není prekludován, resp. nenastala v tomto případě prekluze, a že se tedy jedná o trvající přestupek dle zákona o odpadech. Přestupek bude trvat, dokud nebude deponie zeminy odstraněna. Pokud se zemina na místě stále nachází, pak Vám doporučujeme obrátit se na místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, referát či odbor životního prostředí anebo na příslušný oblastní inspektorát ČIŽP. 
  • Otázka: Oploceni biokoridoru (Jiri Novotny 24.12.2017 7:17) – Obecné téma
   Dobry den,

   u nas v obci si soukromy vlastnik oplotil svuj pozemek. Cast pozemku je ovsem lokalni biokoridor. Cely ten biokoridor je vlastne oploceny. Jak je mozne zjistit jestli je to v poradku? Pokud ne, komu podat stiznost? Na CIZP?

   Dekuji Novotny
   • Odpověď: (Jandová 26.12.2017 19:43)
    Odpověď byla zpracována ve spolupráci s oddělením ochrany přírody ředitelství ČIŽP:
    Lokální, regionální a nadregionální biocentra, biokoridory a interakční prvky spolu tvoří územní systém ekologické stability, který má za úkol za pomoci přírodě blízkých prvků podporovat ekologickou rovnováhu krajiny. Jde o koncept, který byl vytvořen především za účelem územního plánování v nejširším slova smyslu, tj. za účelem projektování územních systémů ekologické stability (ÚSES), provádění pozemkových úprav, zpracování územně plánovací dokumentace, lesních hospodářských plánů, vodohospodářských a jiných dokumentů ochrany a obnovy krajiny. K vymezení a hodnocení jednotlivých úrovní ÚSES jsou sestupně dle významu kompetentní Ministerstvo životního prostředí (nadregionální), dále krajské úřady (KÚ), správy CHKO (dnes regionální pracoviště AOPK) a NP (regionální) a konečně obecní úřady obcí s rozšířenou působností (lokální mimo území CHKO a NP).  
    V případě pochybností o způsobu využití lokálního biokoridoru je proto nutno se obrátit na stavební úřad a úřad územního plánování příslušné obce s rozšířenou působností (ORP), která by měla s těmito podklady pracovat.
    Česká inspekce životního prostředí nemá kompetence k hodnocení prvků ÚSES, např. ve smyslu nesprávného využití nebo poškozování, což souvisí s posláním celého konceptu jako nástroje pro územní plánování. 
  • Otázka: shromažďování odpadu v bytě (Jan Trnka 06.12.2017 14:53) – Obecné téma
   Kdo může pomoci v situaci, kdy soused ve svém bytě v osobním vlastnictví shromažďuje odpad?
   • Odpověď: (Jandová 09.01.2018 16:13)
    Odpověď byla zpracována oddělením odpadového hospodářství a oddělením právním Ředitelství ČIŽP:

    Pokud se jedná o byt, tak jde o obydlí, kde je velmi složité vykonat kontrolu. Podle § 7 kontrolního řádu je kontrolující oprávněn vstoupit do obydlí jen tehdy, je-li obydlí užívané k podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti nebo v případě, kdy se mají prostřednictvím kontroly odstranit pochybnosti o tom, zda je obydlí užívané k těmto účelům a nelze-li dosáhnout splnění účelu jinak.

    Hospodaření v bytě je čistě soukromou věcí vlastníka bytu včetně toho, jak nakládá se svými věcmi. Proto věc může být řešena až ve chvíli, kdy soused nějakým způsobem svého hospodaření v bytě začne obtěžovat své sousedy a tady mohou posloužit pravidla správy domu. Z tohoto důvodu doporučujeme obrátit se v prvé řadě na správu domu.

    Zároveň v souvislosti s možností využití právních norem platných v oblasti odpadového hospodářství je nutné si uvědomit, že je třeba nejdříve objektivně prokázat, že fyzická osoba shromažďuje ve svém bytě odpad ve smyslu § 3 odst. 1 zákona o odpadech, který stanoví, že odpadem je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se ji zbavit. V pochybnostech, zda se movitá věc považuje za odpad, rozhoduje příslušný krajský úřad na žádost vlastníka této movité věci nebo z moci úřední (dle § 3 odst. 8 zákona o odpadech). Fyzická osoba totiž může argumentovat tím, že se jedná o její osobní vlastnictví, věci, které v budoucnu použije (o použitelné věci).

    Fyzické osoby mají z pohledu zákona o odpadech mimo jiné i povinnosti stanovené v následujících ustanoveních:

    • § 12 odst. 2 zákona o odpadech ukládá obecnou povinnost, že s odpady podle tohoto zákona lze nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy.
    • § 12 odst. 3 zákona o odpadech stanoví, že k převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2, nebo provozovatelem zařízení podle § 33b odst. 1 písm. b) nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec.
    • § 17 odst. 5 zákona o odpadech ukládá povinnost fyzické osobě nakládat s komunálním odpadem v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce, komunální odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu třídit a odkládat odděleně na místa k tomu obcí určená, pokud s odpadem nenakládají nebo se jej nezbavují jiným způsobem stanoveným tímto zákonem.

    Kontrolní kompetence dle zákona o odpadech vůči fyzické osobě připadá ovšem pouze obci, což je stanoveno § 80 odst. 1 písm. a), kdy obecní úřad kontroluje, zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákonem. Zároveň obec kontroluje, jestli se občané zbavují odpadu v souladu s obecně závaznou vyhláškou, kterou stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.

    Naopak ČIŽP dle § 76 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech kontroluje dodržování zákona o odpadech pouze u právnických osob, fyzických osob oprávněných k podnikání a obcí, nikoli tedy u fyzických osob, občanů.

    V případě, že se prokáže nezákonné jednání fyzické osoby, může být věc považována za přestupek podle § 69 odst. 3 zákona o odpadech, kdy fyzická osoba převezme odpad do svého vlastnictví nebo písm. c) fyzická osoba soustřeďuje odpad nebo s ním jinak nakládá na místech nebo v objektech, které nejsou podle tohoto zákona zařízeními určenými k nakládání s odpady. Sankci za tyto přestupky ukládá ČIŽP, ale jak již bylo výše uvedeno, je nezbytné, aby kontrolu u fyzické osoby provedl obecní úřad. Dále je možné, že takovéto nakládání s odpadem (jeho shromažďování) již představuje porušení výše uvedeného § 17 odst. 5 zákona o odpadech ve smyslu porušování obecně závazné vyhlášky obce. 

    Na základě výše uvedeného doporučujeme obrátit se nejprve na správu domu, následně na příslušný obecní úřad, který může zajistit kontrolu dodržování zákona o odpadech, případně obecně závazné vyhlášky týkající se způsobu nakládání s odpady a dle výsledku kontroly zvolit další postup.

  • Otázka: prodej nebezpečných chemických látek a směsí do přinesených nádob a v prodejních automatech (Monika Pavelková 15.11.2017 11:41) – Obecné téma
   Dobrý den,

   zaslala jsem dotaz na Helpdesk Cenie i na ECHA, ale bohužel stále nemám relevantní odpovědi na dotaz týkající se prodeje nebezpečných chemikálií do přinesených nádob a v prodejních automatech. Jsou nějaká omezení a zákazy týkající se uvedených prodejů. Pokud si zákazník přinese vlastní nádobu za co vše odpovídá prodejce před naplněním? Musí posoudit zda je vhodný stav nádoby a uzávěru, zda je materiál odolný chemikálii? Stačí vizuální kontrola a je nutné o ní provést záznam? Nebo za stav a materiál nádoby odpovídá zákazník?

   S pozdravem

   M. Pavelková
   • Odpověď: (Jandová 28.11.2017 16:11)
    Odpověď byla zpracována ve spolupráci s CENIA:
    Podmínky nakládání, včetně prodeje nebezpečných chemických látek a směsí, jsou v ČR stanoveny v § 44a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, který je v kompetenci Ministerstva zdravotnictví. Doporučujeme Vám obrátit se s dotazem na tuto instituci.
  • Otázka: Olejová kamna (Dan 13.11.2017 12:04) – Obecné téma
   Dobrý den, jak postupovat když soused topí v autodílně podomácku vyrobenými olejovými kamny. A navíc doma topí dřevem namočeným v oleji. Předem děkuji za odpověď
   • Odpověď: (Jandová 14.11.2017 9:22)

    Odpověď byla zpracována oddělení ochrany ovzduší Ředitelství ČIŽP:

    Z charakteru dotazu lze usuzovat, že znečišťovatelem je fyzická nepodnikající osoba. V tom případě je nejlepší obrátit se na obecní úřad obce s rozšířenou působností, který má oprávnění uložit provozovateli znečišťujícího zdroje opatření ke zjednání nápravy nebo pokutu.
    Obecní úřad obce s rozšířenou působností nejdříve písemně upozorní provozovatele spalovacího zdroje na to, že u něj existuje podezření na porušování zákona o ochraně ovzduší, a poučí jej o jeho právech a povinnostech, tedy zejména povinnosti dodržovat přípustnou tmavost kouře, technické podmínky provozu kamen a spalovat v nich pouze paliva pro ně určená. Teprve pokud vznikne opakované důvodné podezření z porušování povinností při provozu stacionárního zdroje znečištění, může obec vyslat na místo kontrolu spalovacího zdroje.
    Možnost provádět kontrolu přímo v domě znečišťovatele má obec od letošního roku. Kontrola má možnost kontrolovat jak kamna, tak topivo, jímž se v nich topí. Zejména bude úředníky zajímat, zda se nespaluje jiné než předepsané palivo v suchém stavu. Pokud ano, lze za tento přestupek uložit pokutu až do výše 50 000 korun.

    V případě, že se bude jednat o fyzickou podnikající osobu (automechanik – OSVČ), která autodílnu využívá k podnikání, můžete podat podnět příslušnému Oblastnímu inspektorátu České inspekce životního prostředí podle místa, kde k Vámi popisované činnosti dochází. Kontakty najdete zde na webu (vlevo nahoře).  Zveřejněno: 08.10.2014 –Admin Administrator ; Přečteno 42503 x
  Vytisknout