Pravidla pro diskusní fóra na webových stránkách České inspekce životního prostředí

Provozovatelem diskusních fór (dále jen "DF") je Česká inspekce životního prostředí. Vyhrazuje si právo odstranit příspěvky vulgární, urážlivé, rasistické, obsahující komerční sdělení, reklamu (webové stránky, telefony, inzeráty, atd.), dále příspěvky nabádající k nezákonnému jednání či jakkoliv porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy. Rozhodnutí o odstranění příspěvku není provozovatel povinen jakkoliv zdůvodňovat.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*
*
*
 

*
Přílohy jsou určeny pouze pro administrátora webových stránek, na veřejné části webu nebudou zobrazeny.


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Studna (Ondřej Jiránek 10.07.2020 0:29) – Obecné téma
  Dobrý den,
  mám dotaz ohledně stavebního povolení vrtané studny našeho souseda. Stavební povolení je žádáno za účelem zásobování pozemku pro nekomerční hospodářskou činnost Měl by to být 40m hluboký vrt jenž bude zásobovat vodou tři srnky.Máme obavu jednak z ovlivnění našeho vrtu a dále z reálného nakládání s vodou. Pán totiž podniká v nákladní dopravě a vlastní několik nákladních vozidel. Kolem našich pozemků protéká potok, který si u svého domu přehradil a vodu z něj používá na mytí aut. Je to sice ekologicky nepřijatelné, ale kvůli zachování alespoň chladných sousedských vztahů tolerovatelné. Domníváme se, že s tím jak klesá voda v potoce potřebuje náhradní zdroj vody a obáváme s poklesu hladiny podzemní vody naší studny a nepříjemností z toho plynoucích. Byl jsem přizván na vodoprávní úřad vznést k povolení námitky a připomínky, ale jak sami můžete číst, nemáme konkrétní a objektivní důvody k zastavení projektu. Je nějaká možnost, když už ne zastavit projekt, protože projektová dokumentace je řádně zpracována, jak se ochránit před nepříjemnostmi plynoucími z případného ovlivnění našeho zdroje vody. Děkuji.
  • Otázka: Zástavba orné půdy v přírodním parku (Václav Pech 28.06.2020 22:37) – Obecné téma
   Dobrý den,

   znepokojil mě inzerát týkající se rozparcelování pole v srdci přírodního parku Kersko-Bory o rozloze asi 9 km2. Pozemek leží několik km od nejbližší obce a není mi proto jasné, jaký vyšší záměr obce Sadská donutilo z orné úrodné hnědozemě udělat stavební pozemky pro rekreační budovy.
   Je takové konání, které ohrožuje půdní bohatství naší republiky, v souladu se zákonem?
   Dekuji za odpověď,
   Václav Pech

   https://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/komercni/sadska-sadska-/1595833948#img=0&fullscreen=false
   • Odpověď: (Šírková 30.06.2020 13:25)

    Odpověď byla zpracována oddělením ochrany přírody ředitelství ČIŽP:

    Česká inspekce životního prostředí není v tomto smyslu kompetentní. Uvedený pozemek, na kterém je plánované rozparcelování a stavby rekreačních objektů je součástí zemědělského půdního fondu (ZPF) a vztahuje se na něj ochrana dle zákona č. 334/1992 Sb, o ochraně zemědělského půdního fondu. Před vlastní stavbou rekreačních objektů musí dojít k trvalému vynětí částí pozemků ze ZPF. K tomu je kompetentní Městský úřad Nymburk (MěÚ Nymburk), odbor životního prostředí.

    Dále se daná lokalita nachází v přírodním parku. Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody, je třeba k vlastním stavbám objektů závazné stanovisko k zásahu do krajinného rázu, které vydává také MěÚ Nymburk, OŽP.

    V současné době je uvedený pozemek nabízen k prodeji s tím, že je zde zpracovaná studie na rozparcelování daného pozemku. Doporučujeme se proto obrátit na MěÚ Nymburk, OŽP popřípadě na MěÚ Sadská, stavební úřad, kteří jsou kompetentní k povolení daného záměru.

  • Otázka: Zápach z vepřína (Michal Hurdes 12.06.2020 21:39) – Obecné téma
   Dobry den,prosim o radu.v naši obci je vepřin a line se z nej nesnesitelny zapach..nelze větrat,nelze otevřit okna..v ranich a večernich hodinach je zapach nejsilnejši.navic všechny studny u našich domu jsou kontaminovane koliformními bakteriemi a voda je nepitna.prosim o vaši radu jestli se stim da něco dělat.dekuji
   • Odpověď: (Šírková 15.06.2020 16:53)

    Odpověď byla zpracována oddělením ochrany ovzduší a ochrany vod ředitelství ČIŽP:

    Co se týká zápachu z chovů hospodářských zvířat  je potřeba říci, že právní úprava ochrany ovzduší necharakterizuje míru obtěžování zápachem a přímo neobsahuje emisní limity pachových látek, na základě kterých by byl pouhý zápach z těchto chovů  (pokud není provázen jiným porušením právních předpisů) postižitelný.

    Co se týče koliformních bakterií, jedná se o skupinu bakterií osídlujících střevní trakt, ale žijících běžně i v půdě bez vazby na jakékoli živočichy. Nicméně i v této skupině se mohou vyskytnout patogenní kmeny, tedy varianty tvořící toxiny, které mohou při vysokých koncentracích lidské zdraví ohrozit. Dnes jsou považovány víceméně za indikátor účinnosti úpravy a dezinfekce vody, sekundární kontaminace či vysokého obsahu živin v upravené vodě. Zda došlo k fekálnímu znečištění ve vodě lze zjistit ze vzorku, který bude především posuzován na typické bakterie žijící ve střevním traktu člověka a teplokrevných živočichů, např. Escherichia coli, enterokoky, Clostridium perfringens. Výsledek rozboru vody, pokud se používá k pitným účelům, by měla posuzovat příslušná hygienická stanice. Z Vašeho popisu však není zřejmé, zda výsledek analýzy odebraného vzorku vody vyhodnotila  hygienická stanice či soukromá laboratoř. Pokud se jednalo o soukromou laboratoř, doporučujeme Vám obrátit se na Krajskou hygienickou stanici  s tím, aby vyhodnotila, zdali voda je vhodná k pitným účelům.

    Obecně však lze podle § 1013 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku říci, že by se vlastník pozemku, na kterém jsou chována hospodářská zvířata, měl zdržet všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.

    Dle § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, mohou být močůvka a trus závadnou látkou, která může ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.

    Je nutno odborně posoudit, zda výkaly vepřů mohly v tomto konkrétním případě ohrozit jakost vod ve studnách u Vašich domů. Odborný posudek zpracovává odborně způsobilá osoba, která posuzuje mimo jiné kapacitu vepřína ve vztahu ke vzniklému množství kejdy, rychlost šíření kontaminace z nezabezpečených provozů a vzdálenost k jímacím objektům pitných vod na základě geologie a hydrologie lokality, pedologie a dalších kritérií. Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je podle vodního zákona povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí.

    Samozřejmě se můžete obrátit na kontrolní orgány, kterými jsou na úseku správné zemědělské praxe Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a na úseku ochrany vod příslušný vodoprávní úřad (odbor životního prostředí obce s rozšířenou působností) nebo Česká inspekce životního prostředí.

    Vzhledem k tomu, že neznáme konkrétní lokalitu a podmínky chovu, nemůžeme vám dát jinou, než výše uvedenou odpověď obecného charakteru. Jak bylo doporučeno výše, obraťte se, prosím, na Krajskou hygienickou stanici a na některý z kontrolních orgánů.

  • Otázka: Királová (Petra 03.06.2020 12:52) – Obecné téma
   Dobrý den, pokud má podnikatel provozovnu jinde než sídlo, stačí když se zapojí do systému odpadového hospodářství v obci, kde má provozovnu a fakticky produkuje odpad? Děkuji
   • Odpověď: (Šírková 10.06.2020 12:43)

    Odpověď byla zpracována odborem technické ochrany životního prostředí a integrované prevence ředitelství ČIŽP:

    Dle ustanovení § 17 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, se původce na základě smlouvy s obcí může zapojit do systému pro nakládání s komunálními odpady zavedeného obcí. V tomto případě je povinen odpad třídit a zařazovat podle Katalogu odpadů v souladu se systémem stanoveným obcí. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu. Pokud původce v místě sídla neprodukuje odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu mu vzniká pouze v místě provozovny, zapojí se do systému pro nakládání s komunálními odpady zavedeného obcí v místě příslušném této provozovně. Pokud odpad vzniká jak v sídle, tak na další provozovně, je nutné zajistit všechny povinnosti dle zákona o odpadech pro sídlo i provozovnu. V případě dalších dotazů týkajících se zapojení do systému odpadového hospodářství prosím věc konzultujte s příslušnou obcí, resp. obcí s rozšířenou působností.

  • Otázka: Formální informace (Honyz 26.05.2020 20:06) – Obecné téma
   Dobrý den, prosím technickou otázku, lze podat i anonymní nahlášení podezření na znečišťování mailem ? A mohu pak znát i prostřednictvím mailu postup či vyřešení případu?
   Děkuji mockrát
   Honyz
   • Odpověď: (Šírková 01.06.2020 10:26)

    Odpověď byla zpracována oddělením vnitřní kontroly ředitelství ČIŽP:

    Dobrý den, ano podnět k prošetření lze podat i anonymně prostřednictvím e-mailu na příslušný oblastní inspektorát, kontakty naleznete zde: http://www.cizp.cz/ (zelená lišta nahoře „Kontakty“, vyberete příslušný inspektorát). Sdělení o výsledku šetření Vám zašleme na e-mailovou adresu, pokud si o sdělení výslovně požádáte.

  • Otázka: Manipulační plocha - hnojiště - zápach a znečištění (Lukáš 26.05.2020 15:24) – Obecné téma
   Dobrý den. Obracím se na Vas s prosbou o pomoc. Mezi našimi obcemi ( Kostelec a Moravany u Kyjova )Katastrální území Moravany u Kyjova (okres Hodonín);698521 je od 70.let dle katastru manipulační plocha, kde se uskladňuje hnůj. V posledních letech dochází k tomu, že společnost sem naváží hnůj, dlouhodobě uskladňuje, přehrnuje atd., ale už jen dle zápachu nejde o klasiku. Obě obce jsou v určitých ročních obdobích zaplněny nesnesitelným zápachem. Obecní zastupitelstva nechtějí situaci řešit, protože tato manipulační plocha je na pozemcích soukromých osob.
   1/ Máme jako občané možnost se bránit?
   2/ Může někdo zkontrolovat, zda užití pozemku jako manipulační plocha není zneužita a zda uskladňování takového "hnoje" je legální a neohrožuje životní prostředí podle zákonů, které jsou nyní platné?
   3/ Jaká je definice manipulační plochy v tomto případě hnojiště a co musí splňovat?

   Na koho se můžu jako fyzická osoba obrátit o pomoc?

   Děkuji a přeji pěkný den

   Lukáš
   • Odpověď: (Šírková 29.05.2020 12:27)
    Váš příspěvek byl zaevidován jako podnět k prošetření a inspektoři ČIŽP se jím budou zabývat.
  • Otázka: Vypouštění septiku do potoka (Dan Olomozc 18.05.2020 12:53) – Obecné téma
   Dobrý den. Obracím se na Vas s prosbou o pomoc. Již několik roku jeden občan zamořuje neskutecnym zápachem z septiku okolí. A co hůře . Není napojen na kanalizaci a splašky a výkaly pomoci čerpadla čerpá do potoka . Septik není nijak zabezpečený a všechny jeho části jsou obnažené a přímo do nej prší . Když je zmena tlaku tak se šíři odporný zápach výkalů okolím . Seprik nebyl vyvezen minimálně 8 roku . Nejhorší je i ten fakt ze tento septik prosakuje do potoka a v jeho okolí jsou studně které jsou využívane jako zdroj pitné vody. Chci poradit jak tento problém vyřešit a na jake úřady se obrátit . předem děkuji .
   • Odpověď: (Nastoupilová 21.05.2020 12:22)

    Odpověď byla zpracována oddělením ochrany vod ředitelství ČIŽP:

    Z Vašeho dotazu vyplývá, že se pravděpodobně jedná o obsah septiku, který nepochází z podnikatelské činnosti, nýbrž ho využívá občan - fyzická osoba. V tomto případě je nutné  obrátit se na místně příslušný vodoprávní úřad, který je kompetentní přijímat podněty a provádět kontroly u fyzických osob. ČIŽP byla tato kompetence 1. 1. 2019 odňata.

    V žádném případě není možné, aby byly splašky a výkaly bez řádného vyčištění vypouštěny do potoka. Z obsahu Vašeho dopisu není zcela zřejmé, zda se skutečně jedná o septik (více komor s přepadem odpadních vod) nebo bezodtokou jímku. Pokud se jedná o vypouštění odpadních vod přes septik, měl by občan plnit podmínky stanovené pro toto předčisticí zařízení vodoprávním úřadem v povolení k nakládání s vodami (povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních). Znamená to, že  každý septik musí být zkolaudován (součást kolaudace nemovitosti) a vody z něj vypouštěné musí být předčištěny na hodnoty emisních limitů stanovených ve vodoprávním povolení.Pokud jde o bezodtokou jímku, jedná se o stavbu,která musí  splňovat podmínku těsnosti. Obsah jímky by měl být odvážen oprávněnou osobou na komunální čistírnu odpadních vod. Na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí musí ten, kdo nakládá s odpadními vodami, prokázat jejich zneškodňování v souladu s vodním zákonem.
  • Otázka: Neodborně provedený ořez ořešáku (M.Legátová 09.05.2020 12:54) – Obecné téma
   Dobrý den, na procházce kolem zahrádek jsem si všimla neodborně provedeného řezu ořešáku královského. Jedná se o odstranění terminálu a části kosterních větví v průměru cca 7-10 cm. V době rašení. Nejedná se o čistý řez(zuby). Stáří stromu odhadem cca 30 a více let. Na ořezaných větvích stromu je strhnutá borka délky cca 10-15 cm x 7-8 cm šířky.
   Chtěla bych se zeptat zda je legální aby vlastník pozemku a tudíž i vlastník stromu takto poškozoval dřeviny, ačkoliv jsou jeho vlastní. Děkuji. ML
   • Odpověď: (Šírková 11.05.2020 14:39)

    Odpověď byla zpracována oddělením ochrany přírody ředitelství ČIŽP:
    Všechny dřeviny, bez ohledu na vlastnictví, jsou chráněny před poškozováním. Zásahy, které by mohly být klasifikovány jako poškození dřeviny, je nutné vždy posoudit individuálně. Aby k tomu mohlo dojít, je nutné znát bližší specifikaci místa. Můžete podat k řešení na příslušný oblastní inspektorát ČIŽP. Kontakty zde: http://www.cizp.cz/Reditelstvi-1 - Zelená lišta nahoře „Kontakty“, vyberete příslušný inspektorát.

  • Otázka: Povolení ke kácení stromů s nedostatečným odůvodněním (Anna 09.05.2020 3:58) – Obecné téma
   Dobrý den,
   je možné na ČIŽP podat stížnost v případě, že je vydáno povolení ke kácení příslušným obecním úřadem, které ale obsahuje odůvodnění, které neodpovídá požadavkům § 8 odst. 1 zákona 114/1992?
   Jakým způsobem to ČIŽP přezkoumá? Může být poté někdo pokutován – obecní úřad – v jaké výši?
   Děkuji za odpověď.
   • Odpověď: (Šírková 11.05.2020 14:41)

    Odpověď byla zpracována oddělením ochrany přírody ředitelství ČIŽP:
    V případech, kdy je vydáno pravomocné povolení ke kácení, nemůže ČIŽP kácení zastavit podle § 66 zákona č. 114/1992 Sb, není kompetentní k přezkumu takových rozhodnutí. Podnět k přezkumu lze podat nadřízenému orgánu toho, kdo rozhodnutí vydal. Ten je také oprávněn kromě přezkumu též pozastavit i výkon pravomocného rozhodnutí. Podnět k přezkumu může podat kdokoli a to do jednoho roku od doby nabytí právní moci.
    Co se týče vašeho dalšího dotazu, Obecní úřad nemůže být pokutován za špatný výkon veřejné správy.

  • Otázka: Znecistovani potoka (Hana Markova 04.05.2020 9:32) – Obecné téma
   Dobry den,
   V chatove oblasti u obce Kozojedy, Praha-vychod doslo v posledni dobe k vyraznemu zhorseni kvality vody v lesnim potoce Sembera. Chatar Michal Teply zacal vypoustet odpadni vodu z domaci cisticky primo do potoka a jelikoz tam s rodinou bydli trvale, situace je vazna, potok zapacha kanalizaci a na hladine je pena ze saponatu. Pomozte, prosim! Nebo aspon poradte, kam se o pomoc obratit tak, aby doslo k naprave nez vyhyne vsechno, co v potoce zije.
   Dekuji
   • Odpověď: (Šírková 06.05.2020 16:22)

    Odpověď byla zpracována oddělením ochrany vod Oblastního inspektorátu Praha:
    ČIŽP neukládá ve smyslu zákona o vodách pokuty fyzickým osobám. Doporučujeme obrátit se na odbor životního prostředí MěÚ Říčany, který je k tomu kompetentní.  Zveřejněno: 08.10.2014 –Admin Administrator ; Přečteno 79768 x
  Vytisknout