Pravidla pro diskusní fóra na webových stránkách České inspekce životního prostředí

Provozovatelem diskusních fór (dále jen "DF") je Česká inspekce životního prostředí. Vyhrazuje si právo odstranit příspěvky vulgární, urážlivé, rasistické, obsahující komerční sdělení, reklamu (webové stránky, telefony, inzeráty, atd.), dále příspěvky nabádající k nezákonnému jednání či jakkoliv porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy. Rozhodnutí o odstranění příspěvku není provozovatel povinen jakkoliv zdůvodňovat.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*
*
*
 

*
Přílohy jsou určeny pouze pro administrátora webových stránek, na veřejné části webu nebudou zobrazeny.


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: pražce v zahradě (Helena 06.04.2020 12:35) – Obecné téma
  Dobrý den,
  soused si na své zahradě začal budovat schody z použitých železničních pražců. Klade je cca 2 m od našeho pozemku. Máme malého syna po velmi závažném onkologickém onemocnění a proto z toho máme obavy. Chtěli bychom se tedy zeptat, jestli je vůbec povoleno využívat staré pražce k těmto účelům na soukromém pozemku a jak se případně můžeme bránit.
  Předem děkuji, Suski
  • Otázka: Anti-Covid (Monika Pavelková 26.03.2020 8:45) – Obecné téma
   Dobrý den,

   V současné době začala na základě povolení MZdr. řada firem vyrábět dezinfekci Anti-covid. Jsou to i subjekty, které běžně chemické směsi nemíchají a tudíž nemají zkušenost se značením podle nařízení CLP. Už jsem viděla na internetu i v televizi několik špatně označených výrobků (např. symboly bez červeného orámování nebo symbol vykřičníku v barevném provedení jako symbol plamene podle ADR). Firmy zatím dodávají převážně profesionálům, ale i tak by měly výrobky označovat správně. Povolení vyrábět biocid podle formulace WHO nezakládá povolení nedodržovat značení podle nařízení CLP. Profesionálům by všechny firmy měly předávat také bezpečnostní listy k výrobků a mám pochybnosti zda se toto děje. Zajímalo by mě zda se v této souvislosti chystáte na nějaké kontroly. Jde o to, aby si všichni výrobci byli vědomi povinností vyplývajících pro uvádění nebezpečných směsí na trh, které stanoví nař. CLP a REACH a respektovali je.

   S pozdravem

   M. Pavelková

  • Otázka: ZNEČIŠTĚNÍ OKOLNÍ KRAJINY - Skládka Orlík IV (Petr Horník 25.03.2020 1:08) – Obecné téma
   Krásný den,
   před krátkou dobou jsem se dozvěděl o plánovaném rozšíření skládky Orlík IV u Děčína. Jakožto občan nedaleké obce Malšovice jsem se začal o plánované rozšíření více zajímat. Vycházím převážně z dokumentu zde - https://portal.cenia.cz/eiasea/download/RUlBX1VMSzEwNzVfZG9rdW1lbnRhY2VET0NfMzg2Nzk0MjQyNjkwNTcyMjgyOS5wZGY/ULK1075_dokumentace.pdf Bydlím zde již cca 10 let a po celou dobu se v okolní krajině skládky nachází čím dál více odpadu, převážně plastové odpady typu igelitové tašky a sáčky (které ulétají ze skládky) .Ekologická zátěž je zde již enormní a odpad nikdo neuklízí. Podotýkám, že se odpad ze skládky nachází i několik kilometrů od skládky. Z rozsáhlého dokumentu o plánovaném rozšíření se domnívám, že i při současně provozovaných etapách skládky (I, II) je provozovatel při úniku odpadů z prostoru skládky co nejrychleji povinen zajistit sesbírání těchto odpadů. Skutečnost je ale taková, že za několik let jsem žádný úklid nezaznamenal, a odpadů v okolní krajině neustále přibývá. V těsné blízkosti skládky (cca 200m) se nachází zemědělské pozemky určené pro chov skotu a další zemědělské činnosti.

   Bohužel nemohu nikde dohledat EIA řízení ke stávajícím etapám, ale předpokládám, že opatření v tomto smyslu musí existovat.

   Chci se tedy zeptat, jak mám dále postupovat, chci-li zamezit takto enormnímu úletu odpadů ze skládky a jeho následným nesesbíráním.

   Děkuji za odpověď.

   S pozdravem

   Petr Horník
   • Odpověď: (Šírková 30.03.2020 15:58)

    Odpověď zpracoval ředitel  Odboru technické ochrany životního prostředí a integrované prevence:

    Náhledem do informačních systémů na webu MŽP inspekce zjistila, že jediná EIA týkající se skládky „Orlík“ podle databáze k zákonu č. 100/2001 Sb. vedle EIA pro současné rozšíření skládky (Rozšíření skládky Orlík IV, kód záměru ULK1075) je z roku 2007: „Anaerobní zpracování biologického odpadu na skládce Orlík“ (kód záměru ULK270).

     

    Provozovatel skládky by měl činit taková opatření, aby v maximální možné míře zamezil úletům lehkých frakcí odpadů z areálu skládky do okolní krajiny. Konkrétní opatření jsou většinou stanovena v provozním řádu (není veřejně dostupný). Jednak může jít o instalace záchytných sítí ve směru převládajících větrů o dostatečné výšce, častější sběr podél oplocení areálu a zejména pak provádění překryvu odpadů inertním odpadem a hutnění. Jistým řešením je mnohdy výsadba stromů vyššího vzrůstu lemující areál skládky, kdy tento stromový lem nepropouští úlety dále do vzdálenějšího okolí.

     

    Pro skládku „ORLÍK“ je na webu k dispozici platné integrované povolení (IP), které v podmínce 3.1.1. stanoví následující: citace: „V případě vzniku pevných úletů do okolí zařízení bez zbytečného prodlení zajistit jejich odstranění. O provedených opatřeních provést záznam do provozního deníku zařízení“.

     

    Podnět ve věci nesesbírání úletů ze skládky můžete podat na Krajský úřad Ústeckého kraje či na ČIŽP OI Ústí nad Labem. Dokument EIA k dřívějším etapám vzhledem k vývoji legislativy zřejmě nebude možné dohledat v rámci veřejně přístupných informací; obrátit se můžete na KÚ Ústeckého kraje, příp. MŽP.

  • Otázka: Likvidace AUTOVRAKŮ (Jiří Macek 24.03.2020 9:01) – Obecné téma
   Dobrý den,posílám foto k otázce. Děkuji
   • Otázka: Likvidace vozidla (Jiří Macek 24.03.2020 8:57) – Obecné téma
    Dobrý den, chci odhlásit vozidlo v Kralovicích. Byl jsem ve sběrně ing.Poppa v Žatecké ulici.Můžu zde nechat vozidlo k ekologické likvidaci? Obsluha sběrny mě řekla že ano. Mají tam několik vozidel, které čistí od plastů a motorů. Děkuji
    • Odpověď: (Šírková 25.03.2020 10:20)

     Odpověď byla zpracována odborem technické ochrany životního prostředí a integrované prevence ředitelství ČIŽP:

     Způsob nakládání s autovraky a postup při trvalém vyřazení vozidla z registru silničních vozidel upravuje zákon č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a zákon č.185/2001 Sb., o odpadech. Stará vozidla jsou zahrnuta do kategorie nebezpečných odpadů, protože obsahují množství nebezpečných látek (jako například olej, kyseliny a chemické sloučeniny obsažené v tekutinách). Ze zákona je manipulace a likvidace starých vozů dovolena pouze autorizovaným zpracovatelům starých vozidel. § 37 zákona o odpadech říká, že každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen starý vůz předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.

     Zařízení ke sběru a zpracování autovraků můžete jednoduše vyhledat skrze aktualizovaný seznam na stránkách MŽP, lze jej filtrovat podle místa bydliště.

   • Otázka: ztráta spodních vod (J.Ryšavý 20.03.2020 10:26) – Obecné téma
    Otázka - je možné, aby soukromá společnost využívala pro své potřeby 100% množství vody potoka protékajícího krajinou?

    Komentář -
    Rozšíření výroby ve společnosti MRAMOR Slivenec a.s. Dobřichovice je v posledních letech provázeno dvěma projevy
    - úplná ztráta vody v místním Karlickém potoku, přesně od místa styku potoku s areálem společnosti. Řečiště potoka je od areálu společnosti vyschlým korytem, zatímco nad areálem je voda v obvyklé úrovni.
    - ztrátou spodních vod v místních studních. To je doložitelné počtem žádostí o připojení k obecní rozvodní síti v posledních letech, kdy se rozšířila činnost společnosti MRAMOR. Ztráta je zřejmě důsledkem hlubokého vrtu v areálu společnosti.

    Mohly by vaše kontrolní orgány prověřit nakládání společnosti MRAMOR s vodou, kterou používá k chlazení při řezání kamene?
    Konkrétně - kdo vydal společnosti povolení k využívání vody pro její potřeby?
    - jsou v povolení nějaké limity a pokud ano, kdo kontroluje jejich dodržování?


    Děkuji
    S pozdravem
    J.Ryšavý
    • Odpověď: (Šírková 24.03.2020 14:48)

     Odpověď byla zpracována Oblastním inspektorátem ČIŽP Praha:

     Každé povolení k nakládání s vodami podle § 8 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), vydané vodoprávním úřadem, by mělo ze zákona obsahovat povolené množství odebíraných vod a podmínku zachování minimálního zůstatkového průtoku ve vodním toku. Mohou nastat tyto situace:

      1. povolení k nakládání s vodami neexistuje – dochází k porušení vodního zákona. V případě úplného vyschnutí toku je pak v konečném důsledku porušen i zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

      2. povolení k nakládání s vodami existuje a tyto podmínky neobsahuje, je to vada rozhodnutí a nositel rozhodnutí nepřekračuje vodní zákon. Pak musí být podán podnět vodoprávnímu úřadu ke změně povolení. V případě úplného vyschnutí toku může být v konečném důsledku porušen zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

     3. povolení k nakládání s vodami existuje, podmínky obsahuje a nejsou tedy dodržovány – nositel rozhodnutí porušuje vodní zákon. V případě úplného vyschnutí toku je pak v konečném důsledku porušen i zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

     Kontrolu dodržování povolení k nakládání s vodami provádí místně příslušný vodoprávní úřad, v případě právnických a fyzických osob podnikajících i ČIŽP.

     Mohly by vaše kontrolní orgány prověřit nakládání společnosti MRAMOR s vodou, kterou používá k chlazení při řezání kamene?

     ČIŽP v tomto případě kontrolu provést může.

   • Otázka: kácení stromů (Jaroslav Procházka 16.03.2020 17:40) – Obecné téma
    Dobrý den,
    na koho se mám obrátit, když chci zabránit (podle mého neoprávněného ) kácení stromů. Děkuji za odpověď. Jaroslav Procházka
    • Odpověď: (Šírková 18.03.2020 14:45)

     Dobrý den. Ten, kdo kácí, musí mít příslušné povolení nebo to musí oznámit. Doporučujeme obrátit se na místně příslušný obecní, městský nebo krajský úřad, které by tuto informaci měly mít.

   • Otázka: stížnost na kouř (Eva Burgetová 07.03.2020 14:49) – Obecné téma
    Dobrý den, V obci Rozdrojovice v blízkosti Brna se staví velká budova nového obecního úřadu, obchodu a knihovny. Dělníci , kteří zde pracují si přitápějí kamny ve kterých spalují veškerý odpad, USB desky a pod. Z provizorního komínku se valí černý dým, který opaluje i novou budovu. Kouř se valí celé dny, někdy i noci, protože zedníci v nedokončené budově někdy i nocují. Znemožňuje nám to vycházet na zahradu, pracovat tam a nemůžeme ani větrat. Starostu to nezajímá. Stavbu provádí firma BV-dex Brno. Děkuji za odpověď. Eva Burgetová
    • Odpověď: (Šírková 11.03.2020 11:26)

     Váš příspěvek byl zaevidován jako podnět k prošetření a inspektoři ČIŽP se jím budou zabývat.

   • Otázka: Vypouštění chladiva R134a do ovzduší (Anna Nováková 03.03.2020 17:36) – Obecné téma
    Dobrý den, jak má postupovat člověk, který má informace o tom, že v servisu chladících zařízení záměrně vypouštějí do ovzduší chladivo R134a? Důkazy jako foto nebo video nemám, ale počítám, že tuto skutečnost by si ČIZP mohla zjistit například z účetnictví dané firmy? Jde podat podnět k inspekci na daném místě anonymně?
    • Odpověď: (Šírková 05.03.2020 9:13)

     Dobrý den. Pokud nežádáte zpětnou vazbu, lze podat podnět anonymně. Doporučujeme napsat mail na příslušný oblastní inspektorát, kontakty naleznete zde: http://www.cizp.cz/

     Zelená lišta nahoře „Kontakty“, vyberete příslušný inspektorát.


   • Otázka: Spalovani dřevotřísky (Jakub Mrštík 20.02.2020 18:00) – Obecné téma
    Dobry den,prosim o radu,soused vedle našeho domku provozuje v byvalem kravínu truhlarnu.Veškere zbytky nabytku a dřevotřísky pálí v kamnech.Nasládle to smrdi a čoudi nedá se jít ven,natož větrat.Komín nema revizy a kouř se valí ihned dolu.Obec s tím nic neudělá.Moc dekuji za radu.
    • Odpověď: (Šírková 28.02.2020 16:15)

     Odpověď byla zpracována oddělením ochrany ovzduší ředitelství ČIŽP: Podle popisu činnosti - provozování truhlárny - by se mohlo jednat o stacionární zdroj znečišťování ovzduší. Váš podnět jsme proto zaevidovali a inspektoři ČIŽP se jím budou zabývat.   Zveřejněno: 08.10.2014 –Admin Administrator ; Přečteno 75392 x
   Vytisknout