Pravidla pro diskusní fóra na webových stránkách České inspekce životního prostředí

Provozovatelem diskusních fór (dále jen "DF") je Česká inspekce životního prostředí. Vyhrazuje si právo odstranit příspěvky vulgární, urážlivé, rasistické, obsahující komerční sdělení, reklamu (webové stránky, telefony, inzeráty, atd.), dále příspěvky nabádající k nezákonnému jednání či jakkoliv porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy. Rozhodnutí o odstranění příspěvku není provozovatel povinen jakkoliv zdůvodňovat.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*
*
*
 

*
Přílohy jsou určeny pouze pro administrátora webových stránek, na veřejné části webu nebudou zobrazeny.


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: povolování veřejných produkcí v přírodní rezervaci (Jana Tříletá 20.04.2019 7:28) – Obecné téma
  Dobrý den,
  ve zpravodaji obce Brtnice (Kr. Vysočina), únor/2019, jsem narazila na akci plánovanou na 5.10.2019 nazvanou "Středověk pod hradem Rokštejn". Stejnou akci najdete na www.sermiri.cz
  Nevím, co bude dál v programu této akce, která má trvat (podle šermířů) od 10,00 do 18,00, nicméně se dá předpokládat celodenní program a spousta jiných akcí. A tím pádem stovky turistů, kteří přijdou zdupat tamní louky, zaparkovat si v nich auta, poházet odpadky, případně si rozdělat ohníčky, opéct špekáčky a zanechat svoje exkrementy. To je totiž v tomto údolí běžná praxe. Hrad Rokštejn je sice majetkem obce Brtnice, ale celé údolí řeky Brtnice je přírodní rezervace. Hrad, je, bohužel pro přírodu, dnes velmi populární, a příroda kolem, zdá se, nikoho netrápí.
  V současné době padají všechny smrkové porosty v okolí hradu. Na tamní louky, kde žije spousta chráněných druhů rostlin a živočichů (jak je popsáno v materiálech k ochraně tohoto údolí), bude mít kůrovcová kalamita a odstranění okolních lesů bezesporu vliv. Kdo ví, co z popsaných druhů ještě za pár let zbude.
  Nechápu, kdo může, na tomto zuboženém kousku země, povolit pořádání takovéto akce, které s sebou nemůže přinést nic jiného, než další devastaci přírody.
  Myslím, že by bylo vhodné, prověřit legálnost této akce, nastavená pravidla pro její konání, a provést kontrolu jejich dodržování v průběhu akce, s ohledem na fakt, že celé území, tj. zřejmě vč. hradu, je přírodní rezervací.
  Děkuji, Tříletá
  • Otázka: Ornstova jezera (Radek 17.04.2019 16:43) – Obecné téma
   Dobrý den,

   mohu se zeptat co se děje se spodní části Ornstových jezer?

   Voda se odvádí odvaděčem mimo jezera někam do polí (asi zálivka pro řepku) a spodní část jezera je nyní zcela bez vody.

   Tam kde dříve byly ryby,čolci, mloci a zákonem chráněný rostliny jako např. Řezan pilolistý je nyní suchá strouha.

   Je to smutný pohled. Navíc v době, kdy se stát snaží v krajině zadržovat co nejvíce vody.

   Děkuji
   • Odpověď: (Jandová 18.04.2019 11:59)

    Dobrý den,

    váš příspěvek ČIŽP přijala jako podnět, který prošetří.

  • Otázka: Rodendicidy v komunální aplikaci a vliv na ŽP (Alexander Nerandžič 16.04.2019 18:18) – Obecné téma
   Dobrý den,
   sleduje ČIŽP metodicky používání rodendicidů pro tzv. plošné resp. městské deratizace a deratizace kanalizací z hlediska množství, druhu použitých rodendicidů a účinnosti a zbytkového množství a pokud ano, jsou k dispozici data za poslední roky?
   • Odpověď: (Jandová 18.04.2019 14:00)

    Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci řeší § 61 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Osoba provádějící tuto činnost má mj. povinnost evidovat použité přípravky, jejich druh, množství, dobu, místo a účel použití. Ke kontrole zákona o ochraně veřejného zdraví nemá ČIŽP kompetenci, dozoruje ho příslušná Krajská hygienická stanice.

  • Otázka: Spalovací zařízení (Monika Ulbrichová 11.04.2019 20:34) – Obecné téma
   Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem ve věci problematiky spalovacích zařízení (plynových kotlů). Firma provozuje plynovou kotelnu se dvěma plynovými kotli K1, K2, každý o tepelném příkonu 7,2 MW. V rámci změny na zdroji má být nainstalován kotel K3 o tepelném příkonu 5,5 MW, který má sloužit jako záložní při odstávce provozu některého ze stávajících kotlů K1, K2 (v průběhu kalendářního roku nemusí být tedy vůbec provozován). Prosím o následující informace: 1) zda je nutné zajistit k povolení změny stavby zdroje vypracování energetického posudku uvedeného v § 16 odstavce 7 zákona o ovzduší, 2) zda lze na provoz kotle K3 uplatnit ustanovení o záložním zdroji v § 6 odstavce 8 zákona o ovzduší. Děkuji, M. Ulbrichová.
   • Odpověď: (Jandová 12.04.2019 9:04)
    Odpověď zpracoval Stanislav Bosák, vedoucí oddělení ochrany ovzduší Ředitelství ČIŽP:
    S dotazy se obraťte na příslušný krajský úřad, který bude vydávat závazná stanoviska k umístění stavby, provedení stavby, jakož i povolení k provozu zdroje.

  • Otázka: SEZ nebezpečný odpad na pozemku (Garaj 11.04.2019 12:53) – Obecné téma
   Dobrý den
   Zakoupil jsem zahradu a stal se tak i nechtěným majitelem nebezpečného odpadu ve formě téměř pěti desítek trouchnivějících železničních pražců. Tyto jsem vykopal ze země (sloužily jako ohraničení, kompostér a záhony) a soustředil na jednom místě. Nyní hledám v ISOH subjekt, který je ochoten je p4evzít a odstranit. Bohužel, jsem ale zatím neúspěšný. Několikrát jsem byl buď odmítnut, nebo byla požadovaná částka nad mé finanční možnosti.Propadám tedy zoufalství. Rád bych se odpadu zbavil legální cestou i když nejsem jeho původcem. Z Ela jistě nejsem jediný zahrádkář, který tímto nebezpečným odpadem disponuje, ale jsem jedním z mála, co se jej snaží zbavit. Jenže jak? Vždyť jej téměř nikdo nechce převzít a pokud snad ano, tak po prvotním odmítnutí nasadí cenu, kterou zas musím odmítnout já. Do sběrného dvora totonožství rovněž přivést nemohu, na to jsem se informoval, prý pro nedostatečnou kapacitu. Ptám se tedy, zda existuje nějaká forma dotace na řešení tohoto problému. Vždyť takových pražců po zahradách v ČR jsou jistě stovky tun. Děkuji Garaj.
   • Otázka: dotaz-panely u obecní polní cesty (Jaroslav Pettík 11.04.2019 12:51) – Obecné téma
    Má obecní úřad pravomoc nařídit odstanění černé skládky, panely kolem obecní cesty /je znám majitel, kdo to složil, důvod je ztížit jízdu po obecní cestě /prostě projev umanutosti škodit.
    • Otázka: Re: Terénní úpravy v okolí Rokytky (Novák 08.04.2019 17:36) – Obecné téma
     Tak se prosím jděte na lokalitu podívat. Uvidíte vzrostlé stromy, které jsou zasypane i více než 50 cm nad původní terén. Konkrétně od ul. Saarinenova na pravé straně ve směru toku Roktyky.
     • Odpověď: (Jandová 11.04.2019 13:14)

      ČIŽP váš příspěvek zaevidovala jako podnět a bude se jít zabývat. 

    • Otázka: Terenní úpravy v okolí Rokytky (Novák 25.03.2019 11:57) – Obecné téma
     Dobrý den,
     při terénních úpravách v okolí potoka Rokytka dochází k velkému přesunu hmot a úpravě svahů. Při svahových úpravách je zvyšována niveleta terénu i v bezprostřední blízkosti kořenového systému stromů, u kterých jsou veškeré kořeny zasypány klidně i 50 cm zeminy. Je toto pro stromy vhodné? Děkuji
     • Odpověď: (Nastoupilová 27.03.2019 9:34)
      Na dotaz odpovídá Ing. Václav Beroušek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Praha:
      Hlavní rizika při ukládání materiálu v kořenovém systému stromů spatřuje ČIŽP v tom, že dochází k jejich mechanickému poškození. Většinou, kromě mechanického poškození kmene stromů, dochází i k nadměrnému mechanickému zatížení kmenů a kořenového systému a je snížen přístup kyslíku a živin k těmto částem dřevin. Dále dochází ke snížení průsaku vody, a tedy k omezení přístupu dřevin k této životně důležité tekutině, a v poslední řadě jsou předmětné dřeviny vystaveny kontaktu s cizím substrátem, což je v takto znevýhodněných podmínkách rizikový faktor ovlivňující jejich vitalitu a životnost. Dále nadměrné zatížení kořenového systému a báze kmenů těchto dřevin snižuje možnost přenosu živin a tekutin vodivým pletivům a tedy i adekvátnímu synchronnímu růstu jednotlivých částí dřevin, což může vést k jejich deformaci a nestabilitě.
      Pro dřeviny již zahrnuté hrozí kromě výše zmíněného fyziologického, také mechanické poškození, a to poraněním borky a povrchových vrstev lýka a dřeva do různé hloubky. K poškození kořenů dochází též tlakem sloupce navezeného materiálu a případným pojížděním mechanizmů a vozidel. Za hlavní příčiny fyziologického poškození kořenového systému lze označit hypoxii kořenů vlivem změny aerace půdy navážkou, kde může dojít k překrytí půdy nepropustnými materiály, a tedy k utužení půdy. Následkem toho dochází k vyčerpání kyslíku půdními mikroorganismy při rozkladu organické hmoty a konkurenčními rostlinami. Dále změnou vodního režimu při příjmu povrchových (dešťových) vod dochází k vyschnutí kořenů a k jejich odumření, což zhoršuje dostupnost vody pro zajištění transpirace.
      Dalšími faktory, které způsobují poškození dřevin, a které jsou spojené se stavební činností a terénními úpravami, je změna vlastností půdy průnikem stavebních hmot, usazování vápenatých sloučenin, které mění reakci půdy, její fyzikální vlastnosti a poškozují mykorhizní houby.
      Je však nutné říci, že nelze posuzovat jednotlivé kauzy paušálně, ale je nutné k nim přistupovat individuálně, zejména s přihlédnutím k mocnosti sloupce navezeného materiálu, k jeho kvalitě a druhové skladbě dotčených dřevin, případně kvalitě biotopu dřevin.
    • Otázka: Kácení topolů kanadských na Praze 13 (Helena Fišerová 21.03.2019 0:07) – Obecné téma
     Podávám podnět k prošetření hrozícího kácení dvou vzrostlých topolů kanadských v ulici Rotavská na území městské části Praha 13. Lokalita stromů je zde: www.stromypodkontrolou.cz/ . Městská část Prahy 13, odboru ŽP vydalo povolení ke kácení. Dne 13. 3. jsem byla na MÚ a četla dendrologický posudek od Ing. Jaroslava Kolaříka (Tel: 602 742 607). Po prostudování dokumentů se domnívám, že došlo k nezákonnému rozhodnutí! Kácení obou topolů bude 21. a 22. března 2019V dendrologickém posudku obou stromů se mimo jiné píše: Jedná se o zdravé stromy v kondici. V doporučení správy je navržen prořez koruny u obou stromů a u jednoho stromu snížení koruny o jeden metr. Argumentace ze stran obou úřednic, se kterými jsem jednala byla, že především ochraňují životy a majetek obyvatel, že topoly mohou spadnout, vyvolávají alergie apod. LZE KÁCENÍ ZASTAVIT? Děkuji Fišerová
     • Odpověď: (Nastoupilová 26.03.2019 7:34)
      Na dotaz odpovídá Ing. Jana Venclová, oddělení ochrany přírody, Oblastní inspektorát ČIŽP Praha:
      Kácení předmětných topolů bylo povoleno rozhodnutím ÚMČ Praha 13 č.j. : OŽP/P13-54506/2018 ze dne 8. 2. 2019 na základě žádosti předložené Odborem majetkovým, bytovým a investičním Úřadu městské části Praha 13 a spoluvlastníka pozemku p. č. 2315/38, k.ú. Stodůlky Bytového družstva Rotavská, Jaroslava Foglara 1332/6, 155 00 Praha 5 – Stodůlky. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 26. 2. 2019. Kácení nešlo omezit či zastavit, neboť dle ust. § 66 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je orgán ochrany přírody oprávněn stanovit fyzickým a právnickým osobám podmínky pro výkon činnosti, která by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody, popřípadě takovou činnost zakázat, dle odst. 2 téhož ustanovení ustanovení odstavce 1 nelze uplatnit v případě již vydaného platného pravomocného rozhodnutí. Paní Helena Fišerová byla o této skutečnosti dne 18. 3. 2019 telefonicky informována. Spoluvlastníci pozemků dne 18. 3. 2019 potvrdili ÚMČ P 13, že počítají s novou výsadbou na tytéž pozemky, v současné době zvažují vhodnou druhovou skladbu dřevin, které vzhledem k místu (chodník a silnice) budou následně vysazeny. ČIŽP neshledala porušení zákona č. 114/1992 Sb.
    • Otázka: vypouštění splaškových vod do Liptovského potoka (Monika 13.03.2019 17:25) – Obecné téma
     Dobrý den,rodinný dům v obci Horní Lipka má přepad ze žumpy svedený přes pozemek k místní komunikaci s výtokem do Liptovského potoka/do vod povrchových/. Jedná se o odtok viditelný z místní komunikace,včetně jeho obsahu, který je zachycen na břehu. Příslušné ŽP je v nečinné a tuto skutečnost přehlíží. Děkuji za odpověď. By bylo reálné provést šetření ze strany ČIŽP?
     • Odpověď: (Nastoupilová 14.03.2019 14:24)

      Odpověď zpracovala Ing. Marta Hrníčková, oddělení ochrany vod, Oblastní inspektorát ČIŽP Hradec Králové:
      V případě, že se jedná o žumpu (bezodtoká jímka), obsah žumpy není možno vypouštět – jedná se o nedovolené vypouštění (porušení § 8 odst. 1 pism. c) zákona  č. 254/2001 Sb., vodní zákon). V případě, že se jedná o septik, tento musí být zkolaudován (součást kolaudace nemovitosti) a vody musí být předčištěny. Na přímé vypouštění těchto odpadních vod  do povrchových vod musí mít majitel nemovitosti povolení k vypouštění.
      Pokud předčištěné vody vytékají do drenáže (dešťové kanalizace), podle novely VZ 113/2018 platné od 1. 1. 2019 se srážkové vody smísené s odpadními stávají odpadními, tzn., že na vypouštění těchto odpadních vod by mělo být povolení k vypuštění do vod povrchových také,  o povolení by měl žádat majitel dešťové kanalizace (zřejmě obec). Pokud se jedná o fyzickou osobu a nedovolené vypuštění této fyzické osoby, ČIŽP od 1. 1. 2019 nemá ke kontrole kompetence (§ 112 odst. 1 písm. a) vodního zákona). Doporučujeme se obrátit na místně příslušný vodoprávní úřad.

           Zveřejněno: 08.10.2014 –Admin Administrator ; Přečteno 60553 x
    Vytisknout