Pravidla pro diskusní fóra na webových stránkách České inspekce životního prostředí

Provozovatelem diskusních fór (dále jen "DF") je Česká inspekce životního prostředí. Vyhrazuje si právo odstranit příspěvky vulgární, urážlivé, rasistické, obsahující komerční sdělení, reklamu (webové stránky, telefony, inzeráty, atd.), dále příspěvky nabádající k nezákonnému jednání či jakkoliv porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy. Rozhodnutí o odstranění příspěvku není provozovatel povinen jakkoliv zdůvodňovat.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*
*
 

*
Přílohy jsou určeny pouze pro administrátora webových stránek, na veřejné části webu nebudou zobrazeny.


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Liberace právnické osoby (Silva Kadeřábková 18.06.2017 14:05) – Obecné téma
  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat, jak je to s možností liberace právnických osob za správní delikty na úseku ochrany zvířat (např. § 28 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb.), kdy právnická osoba za správní delikt neodpovídá, pokud prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat. Zajímalo by mě, co se v praxi myslí tím "úsilím"? Co třeba musí právnická osoba udělat, aby se odpovědnosti zprostila? Děkuji
  • Otázka: blokování prací (Ivan Strakoš 16.06.2017 21:07) – Obecné téma
   Při vydávání pozemků v restituci bylo zapsáno, že na pozemcích jsou meliorace, které se stávají majetkem restituenta a ten je povinen je udržovat v takovém stavu, aby pozemky sloužily zemědělské činnosti. Od restituenta jsme pozemky převzali se všemi závazky a povinnostmi které na nich váznou. Po letech, při prováděných opravách havarijního stavu meliorací byly naše práce zastaveny inspekcí pro životní s prostředí, protože jsme neměli výjimku od CHKO na chráněné živočichy, protože opravované pozemky jsou na území CHKO, na území ptačí zóny (o jejímž umístění nás nikdo neinformoval). Tuto výjimku jsme zajistili a insppekci předali což bylo před více než rokem. Do dnešního dne jsme od inspekce nedostali žádné vyjádření zda můžeme pokračovat v uvedení pozemků do půvoodního stavu, nebo máme ještě dodat nějaká další potvrzení. Pozemky jsou v současné době v neobdělávatelném stavu což mi vadí. Co mám dělat, abych mohl pozemky využívat k zemědělské činnosti.
   • Odpověď: (Jandová 20.06.2017 17:10)

    Dobrý den, z dotazu není možné identifikovat konkrétní případ, o který se jedná. Abychom mohli zodpovědět, je potřeba uvést číslo jednací nebo subjekt.

  • Otázka: velikost štítku (Šárka 06.06.2017 11:36) – Obecné téma
   Dobrý den,
   jak se správně měří velikost štítků u směsích, které jsou klasifikovány jako nebezpečné (podle nařízení CLP čl. 17)? Měří se požadovaných 16mm po úhlopříčce nebo po hraně symbolu? Předem děkuji za odpověď
   • Odpověď: (Jandová 06.06.2017 14:17)

    Odpověď zpracoval Oldřich Jarolím, specialista na chemické látky ČIŽP:

    Velikost výstražného symbolu se měří po hraně symbolu nikoliv jako úhlopříčka čtverce, viz pokyny Evropské agentury pro chemické látky pro označovaní podle nařízení CLP, str. 21:

    „Velikost výstražného symbolu nebezpečnosti se zde vztahuje k rozměrům samotného výstražného symbolu, nikoli k velikosti virtuálního čtverce, v němž je symbol obsažen.“

    Zmíněné pokyny lze stáhnout na stránkách Evropské chemické agentury (ECHA)

    https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/clp_labelling_cs.pdf/ee3c7c01-1813-4a1d-9de9-8ab2f2f83930

  • Otázka: okna (Jiří 04.06.2017 10:17) – Obecné téma
   Dobry den.sousedovi dovezli velkym nakladnim autem hromadu starych vyrazenych oken ktere jsou opatreny vrstvou lakem.Tuto hromadu ma jiz porezanou a nahazenou ve sklepe.da se nejak tento cin zkontrolovat?
   • Otázka: grilování (Jana Procházková 02.06.2017 9:16) – Obecné téma
    Dobrý den, prosím o informaci na koho se obrátit. V nové restauraci na Praze 1 je příprava masa na grilu na otevřeném ohni a zápach a kouř se line do přilehlých kanceláří. Nedá se větrat otevřenými okny. Děkuji za informaci.
    • Odpověď: (Jandová 07.06.2017 11:58)

     Odpověď zpracoval Stanislav Bosák, vedoucí oddělení ochrany ovzduší ředitelství ČIŽP:

     Podle Vašeho sdělení se podle terminologie právních předpisů o ochraně ovzduší může jednat o  kombinaci dvou stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, a to spalování v otevřeném ohništi a zařízení na úpravu a zpracování  za účelem výroby potravin z převážně živočišných surovin.

     O podmínkách spalování v otevřeném ohništi pojednávají ustanovení § 16 odst. 4 a 5 zákona č, 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Podle těchto ustanovení je v otevřeném ohništi možné spalovat pouze suché rostlinné materiály, přičemž podmínky spalování, popřípadě  zákaz spalování, může stanovit obec vyhláškou a přihlédne mimo jiných též k úrovni znečištění ovzduší ve svém územním obvodu a hustotě zástavby. Spalování uvedených paliv v otevřeném ohništi není stacionárním zdrojem k jehož provozu je zákonem o ochraně ovzduší vyžadováno povolení orgánu ochrany ovzduší.

     Pro zařízení na úpravu a zpracování  za účelem výroby potravin z převážně živočišných surovin stanoví podmínku omezování emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem prováděcí předpis k zákonu o ochraně ovzduší, vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 415/2012 Sb., a to pouze pro zařízení o projektované kapacitě výroby 50 tun denně a vyšší.  Povolení orgánu ochrany ovzduší podle zákona o ochraně ovzduší je vyžadováno pouze pro stacionární zdroj s uvedenou kapacitou výroby. Pokud budeme předpokládat, že Vámi uvedený zdroj není zdrojem o projektované kapacitě 50 tun výrobků denně nebo vyšší, pak se na tento zdroj nevztahuje podmínka omezovat v emisích znečišťující látky obtěžující zápachem a problém obtěžování zápachem je otázkou jeho umístění, popřípadě vlastní existence.

     Podmínky ochrany ovzduší stacionárních zdrojů, na které není vyžadováno povolení orgánu ochrany ovzduší podle zákona o ochraně ovzduší včetně povolení k umístění zdroje, mohou být stanoveny pouze v povolení vydaných podle stavebního zákona. Doporučujeme proto se s podnětem obrátit na místně příslušnou městskou část Prahy.

   • Otázka: zápach (Martin Sikora 01.06.2017 21:54) – Obecné téma
    Dobrý den, bydlím v Ostravě poblíž pekárny a obtěžuje mě zápach z provozovny. Existuje nějaký předpis, zákon, který musí provozovatel z hlediska zápachu poblíž zástavby splňovat?
    • Odpověď: (Jandová 02.06.2017 12:02)

     Odpověď zpracoval Stanislav Bosák, vedoucí oddělení ochrany ovzduší Ředitelství ČIŽP:

     Pokud se jedná o pekárnu s projektovanou denní kapacitou do 75 tun hotových výrobků, pak se podle zákona o ochraně ovzduší na jeho provozovatele žádná povinnost vztahující se k emisím pachových látek do ovzduší nevztahuje a povinnost mu podle zákona o ochraně ovzduší ani nelze uložit. Hlavní problém spočívá v umístění pekárny blízko bytové zástavby, což mělo být řešeno při povolování  stavby zdroje stavebním úřadem podle stavebního zákona.

     V případě pekárny s projektovanou denní kapacitou rovnou nebo vyšší než 75 tun hotových výrobků může krajský úřad v povolení podle zákona o ochraně ovzduší stanovit specifický emisní limit pachových látek a provozovatel je tento limit povinen dodržovat.

   • Otázka: Obecné téma (Bohumil Technik 01.06.2017 14:24) – Obecné téma
    Po provedené výstavbě nového RD a demolici stávavajícího stavení starého cca.140 let mi zůstaly na pozemku železniční kolejnice ze stropů zbouraného stavení. Na dotaz ve sběrných surovinách od fyzické osoby toto NELZE vykupovat. Chtěl bych znát postup jak tuto druhotnou surovinu jako řádny občan mohu řádně PRODAT, abych si nepřipadal jako zloděj a kriminálník.
    • Odpověď: (Jandová 06.06.2017 16:21)

     Odpověď byla zpracována oddělením odpadového hospodářství Ředitelství ČIŽP:

     Výkup takovýchto předmětů od fyzické osoby není podle zákona o odpadech ve sběrně kovů povolen. Kolejnice mohou svým charakterem odpovídat obecně prospěšnému zařízení nebo jeho část pro hromadnou dopravu. Ve výkupně kovů tedy nelze její obsluze v žádném případě vyčítat odmítavý přístup a pochopitelně jistou opatrnost u takovýchto předmětů, byť i jinak používaných.

   • Otázka: Navážka (Pluhař 26.05.2017 10:44) – Obecné téma
    Dobrý den, již několik let je neustále zaváženo pole za Horními Počernicemi u silnice č.611 (vpravo směr do Prahy), je to materiál včetně příměsí jako beton apod, kdysi jsem tam zahlédl i zbytky elektrospotřebičů (rámy praček, ledniček apod.). Za jakých podmínek je možné takto zavážet ornou půdu?
    • Odpověď: (Jandová 31.05.2017 12:22)

     Na ornou půdu bez příslušného stavebního povolení, příslušného povolení k nakládání s odpady a změny zemědělského půdního fondu nelze navážet žádné odpady.  Pokud chcete podat podnět na ČIŽP, učiňte tak prostřednictvím adresy podatelna@cizp.cz

   • Otázka: motokrosová dráha (Aleš Vodák 25.05.2017 12:22) – Obecné téma
    Dobrý den,
    V těsné blízkosti vesnice, kde mám chalupu, vybudoval jeden z místních občanů na pozemcích několika vlastníků (jeden pozemek je dokonce majetkem obce) motokrosovou dráhu bez jakýchkoliv povolení a územního rozhodnutí o změně účelu užívání pozemků dle dikce stavebního zákona a několik roků ji provozuje tak, že i o víkendech tam někdy od oběda do večera jezdí třeba i 8 motorek a hluk je takový, že nemůžeme trávit čas na zahradě. Na leteckém snímku v katastru nemovitostí je dokonce dráha vyfocená s hranicemi jednotlivých pozemků a pozemky jsou přitom vedené jako ovocný sad, orná půda, travní porost s ochranou zemědělský lesní půdní fond, jeden malý pozemek je dokonce v hospodaření povodí a je veden jako koryto umělého vodního toku. Údajně je v těsné blízkosti i nějaké chráněné pásmo, protože se tam vyskytuje nějaký vzácný mlok (to ale nemám ověřené, jen se o tom mluví).Zastupitelstvo jmenovitě starosta přitom tvrdí, že žádná povolení nejsou potřeba, protože je vše postaveno na soukromých pozemcích, a ať si necháme změřit hluk (jen pro info nemám chalupu někde na dálném východě ale ve středočeském kraji :-)) Nyní se vše tak vyhrotilo, že se sousedy připravujeme podání na místně příslušný stavební úřad, kde budeme žádat o řešení a rozhodnutí o odstranění dráhy ve smyslu §129 stavebního zákona. V kopii bychom ale chtěli poslat i na ČIŽP. Můj dotaz zní: "Má to cenu? Zajímá Vás takovýto problém s ohledem na to, že je nesporné negativní ovlivňování životního prostředí provozem motokrosové dráhy, když řešení je v gesci stavebního úřadu? Případně bude-li odpověď na předcházející otázky "ano", tak kam kopii podání na stavební úřad podat?" Předem děkuji za odpověď. Vodák
    • Odpověď: (Jandová 26.05.2017 19:56)

     Odpovídá Zdeněk Papoušek, vedoucí oddělení ochrany přírody Ředitelství ČIŽP:

     Jsme rovněž toho názoru, že zcela zásadní roli by v podobných případech měl hrát úřad obce s rozšířenou působností, který má na rozdíl od ČIŽP více kompetencí ze zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), včetně řešení využívání ZPF k jiným než zemědělským účelům. Tedy primárně směřovat tímto směrem. V tomto případě je zajímavé, že motokrosová dráha je zřejmě provozována s tichým souhlasem obce, která dokonce, jak uvádíte, tuto aktivitu trpí i na jednom ze svých pozemků.

      

     Pokud jde o působnost ČIŽP, tak připadá v úvahu případné poškození ekostabilizační funkce VKP (je-li avizované koryto umělého vodního toku evidovaným vodním tokem), případně poškození dřevin, škodlivý zásah v chráněném území nebo na lokalitě s výskytem zvláště chráněného druhu a podobně. Z dotazu bohužel není zřejmé, o jaké ochranné pásmo jde, na jakém místě se uváděný areál nachází a zda by bylo možno identifikovat a především prokázat existenci chráněných zájmů, které by spadaly do naší kompetence. Nejde tedy o vlastní zřízení a provoz motokrosové dráhy, ale spíše o případné prokazatelné dopady na konkrétní námi dozorované součásti přírody, které by bylo či nebylo možno na základě dalších skutečností prokázat.

      

     Z tohoto pohledu se tedy dopředu nedá říci, že by podání podnětu směrem k ČIŽP muselo být bezpředmětné, neboť záleží na lokalizaci a dalších skutečnostech. Na druhou stranu se z výše uvedených důvodů nedá očekávat či dokonce garantovat, že případný zásah ČIŽP (i shledá-li porušení předpisů v rámci svých kompetencí) povede k nápravě stavu ve smyslu odstranění či významné změny provozu areálu jako takového, neboť jak již bylo řečeno, dozor a uložení případných opatření ve smyslu využití ZPF jsou v kompetenci orgánu obce s rozšířenou působností.

     Pokud se rozhodnete podnět ČIŽP podat, můžete tak učinit na adrese podatelna@cizp.cz

   • Otázka: Person (Jan 22.05.2017 13:42) – Obecné téma
    Dobrý den, město Úvaly se rozhodlo udělat deponii vyfrézovaného asfaltu ze silnice I. třídy na pozemku parc č. 3221/1, který je využitím "pozemek určený k plnění funkcí lesa". Na něm nedávno provedl zařízení staveniště pro výstavbu kanalizace v jiné čtvrti. Pozemek je blízko vodního toku, není tam udělána žádná separační vrstva, mám obavy ze znehodnocení přírody. Jak to je s ukládáním podle mého nebezpečného odpadu? (Samotný recyklát je podle katalogu prý inertní, ale vyfrézovaný z olejem prosáklé frekventované komunikace?)
    • Odpověď: (Jandová 09.06.2017 12:39)

     Odpověď byla zpracována ve spolupráci s odděleními odpadového hospodářství Oblastního inspektorátu ČIŽP Praha a Ředitelstvím ČIŽP:
     Veškeré v dotazu uváděné práce by měly být prováděny v režimu stavebního povolení či ohlášení, ve kterém by mělo být uvedeno nakládání se vzniklým asfaltem – tedy jeho ukládání, zpracování případně mezideponie a odvoz. Nejprve Vám tedy doporučujeme obrátit se na stavební úřad s dotazem, zda bylo k této činnosti na daném pozemku vydáno stavební povolení. Pokud nebylo, můžete se s žádostí o prošetření situace obrátit na stavební úřad obce s rozšířenou působností nebo na ČIŽP s podnětem na možné podezření z porušení zákona o odpadech, případně jiných zákonů v oblasti životního prostředí.   Zveřejněno: 08.10.2014 –Admin Administrator ; Přečteno 34220 x
   Vytisknout