Celostátní zimní arboristická konference

V aule České zemědělské univerzity proběhne ve dnech 9. - 10. února 2017 celostátní konference věnovaná problematice “Poškození dřevin v mimolesním prostředí”. Konferenci pořádá Arboristická akademie ZO ČSOP ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Fakultou životního prostředí ČZU. Odborníci ze státní správy, samospráv měst, zástupci organizací spravujících rozsáhlé populace dřevin i profesionální arboristé a zahradníci zde budou diskutovat nad tématikou zásahů, které lze provádět při správě veřejné zeleně, aniž by došlo k naplnění definice “poškození dřeviny” dle zákona o ochraně přírody (č. 114/1992 Sb.). Konference bude doplněna diskusními panely a workshopy na dílčí témata.

Obor péče o dřeviny v mimolesním prostředí - arboristika - je oblastí, která se v posledních letech intenzivně rozvíjí. Řada realizačních firem i zadavatelů (vlastníků stromů) ovšem naráží na nedostatky ve vzdělání a na nevhodně navržené technologie zásahů. Pro tyto účely jsou pod hlavičkou Agentury ochrany přírody a krajiny ČR průběžně zpracovávány oborové standardy (Standardy péče o přírodu a krajinu). Jedná se o volně šiřitelné materiály (k dispozici na www.standardy.nature.cz), které popisují základní přístupy k ošetřování stromů a keřů ve všech hlavních oblastech. Velká část příspěvků na konferenci se zabývá jednotlivými oblastmi péče o dřeviny (řez stromů a keřů, kácení, ochrana při stavební činnosti, péče o senescentní stromy) a jejich možným konfliktem se zákonným rámcem obecné či speciální ochrany dřevin dle zákona č. 114/1992 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek. Odborní pracovníci a zástupci orgánů státní správy si na konferenci ujasní pohled na sporné či hraniční případy na základě zkušeností a případových studií.

Dalším hlavním hybatelem oboru je Český svaz ochránců přírody, který dlouhodobě vyvíjí publikační i realizační činnost v dané oblasti a je garantem i národního certifikačního programu - Český certifikovaný arborista. Jedná se o základní kvalifikační předpoklad, který by měl splňovat každý realizátor prací, který nabízí své služby v oboru péče o mimolesní zeleň. V současné době projekt probíhá ve čtyřech úrovních (práce ze země, práce z hydraulické plošiny, stromolezecké práce, konzultační činnost) a absolvovalo ho již několik set odborných arboristů. Arboristická akademie ZO ČSOP je pořadatelem konference a zajišťuje i chod celého certifikačního programu a celou sadu podpůrných školení pro zájemce o certifikační zkoušku.

Posledním hlavním projektem, který bude na konferenci prezentován a široce diskutován je oborový portál www.stromypodkontrolou.cz, který vznikl díky dlouhodobé spolupráci arboristických firem a vzdělávacích organizací pod hlavičkou společnosti SAFE TREES, s.r.o. Portál představuje zejména nástroj pro prezentaci informací o stavu stromů v mimolesním prostředí jak odborné, tak i laické veřejnosti. V současné době zde informace o svých stromech publikuje více než 700 vlastníků - hlavně se jedná o města a obce, ale na projektu se podílí například i Ředitelství silnic a dálnic ČR, krajské správy a údržby silnic, správy povodí a správy železničních tratí. Současně zde lze najít kontakty na více než 450 arboristických firem spolu s detaily o jejich kvalifikaci a nabízených službách. Portál nabízí možnost evidence celé řady parametrů - od typů navržených ošetření, přes evidenci nově provedených výsadeb a instalovaných bezpečnostních vazeb, až po možnost vyčíslení společenské hodnoty stromů a keřů. Aktuálně se počet jednotlivě hodnocených stromů publikovaných na portále blíží číslu 1.000.000, což z portálu dělá největší veřejně přístupnou databanku mimolesních stromů nejen v České republice, ale i na celém světě.

O specifických oblastech péče o dřeviny budou na konferenci diskutovat zástupci majoritních správců mimolesní zeleně - vedle zástupců měst a obcí i správci doprovodné vegetace komunikací, Správa železniční dopravní cesty, Česká inspekce životního prostředí, zástupci povodí a správci zeleně kolem elektrovodů. Prezentované budou aktuálně využívané postupy, předpokládaná diskuse se bude točit zejména kolem nutného rozsahu zásahů do často dlouhodobě neudržovaných stromů a jejich porostů.

Konferenci vnímáme jako zajímavý milník ve vývoji oboru péče o mimolesní zeleň a současně jako milé společenské setkání, kde více než 250 účastníků načerpá informace a síly před zahájením další vegetační sezóny.

 

Za tým organizátorů

Jan Forejt - kancelář Arboristické akademie ZO ČSOP

Zveřejněno: 07.02.2017 – Jana Jandová ; Přečteno 1103 x
Vytisknout