Boj proti nelegálnímu kácení stromů

  

Nařízení Evropské unie v oblasti dřeva  po svém vstoupení pomohlo bojovat proti kácení stromů obchodování s nimi  a zajistilo, že dřevo pochází z legálních zdrojů po celém světě. To je zjištění přezkumu nařízení o dřevě v prvních dvou letech provádění členskými státy, protože vstoupilo  v platnost v březnu 2013. Toto nařízení zakazuje uvádění nezákonně vytěženého dřeva a výrobků z něho na trh EU. Podporuje mezinárodní úsilí o zastavení odlesňování a ochranu biologické rozmanitosti tím, že zajišťuje neexistenci  trhu pro nezákonně vytěžené dřevo.   Dovozcům z EU jsou podrobněji kontrolovány zdroje dodávek a  evropské spotřebitelské povědomí o důsledcích nezákonné těžby dřeva se zvýšilo. To pomáhá měnit chování trhu a vytváří pobídku pro producentské země  v úsilí prokázat,  že jejich vývozy jsou legální.

Země jako je Indonésie, které zavedly systémy pro řízení zdrojů dodávek, poté  byli schopny exportovat více do Evropy, která je jedním z největších globálních spotřebitelů. To posílá důležitý signál do další obchodní partnery EU. Je těžké odhadnout rozsah obchodu s nelegálně vytěženým dřevem a dřevařskými výrobky, protože se jedná o tajnou činnost. Kácení nese sebou skutečné náklady, a to změny klimatu, ztráty biologické rozmanitosti a degradaci půdy. Obchod se dřevem vede ke korupci nebo finančním konfliktům a připravuje místní komunity o zdroj obživy.

I když je pozorován  pokrok, není tu ale žádný prostor pro sebeuspokojení navzdory počátečním povzbudivým znamením a je třeba dalšího úsilí členských států a soukromého sektoru k řešení nedostatků v realizaci. Bylo zjištěno, že účinné prosazování se zastavilo v některých zemích EU kvůli nedostatku prostředků. Do června 2015 to byly pouze čtyři země, které nebyly plně v souladu s nařízením: Řecko, Maďarsko, Rumunsko a Španělsko. Evropská Komise bude nadále podporovat členské státy a sledovat jejich úsilí. Organizace občanské společnosti hrají důležitou roli při mapování nelegálního kácení. Například obvinění v brazilském státě Para vedlo ke společným akcím belgických, nizozemských a švédských orgánů a zablokování exportu některých firem, které nebyly v souladu s brazilskou legislativou.  Subjekty EU změnily dodavatelské řetězce k minimalizaci rizika nezákonného dovozu. Vyžádá si to určitý čas posoudit, jak dobře funguje nový zákon, ale Komise zvažuje rozšířit rozsah škály produktů uvedených v nařízení o dřevě a nyní probíhá hodnocení dopadů.  Přezkum se promítne do širšího hodnocení akčního plánu 2003 na prosazování práva v oblasti ochrany lesa, správu a obchod ještě letos.

Zveřejněno: 05.05.2016 –Lenka Němcová ; Přečteno 1463 x
Vytisknout