28. zasedání plenárního fóra pro výměnu informací o prosazování ECHA

Zpráva z 28. plenárního zasedání fóra pro výměnu informací o prosazování Evropské agentury pro chemické látky (fóra) a 3. zasedání podskupiny pro biocidy

 

Účastníci: RNDr. Oldřich Jarolím, Ing. Petr Musil (ŘDT ČIŽP, oddělení odpadového hospodářství, agenda chemických látek; resp. OI Brno, oddělení odpadového hospodářství)

Místo jednání: Evropská agentura pro chemické látky, Annankatu 18, Helsinki, Finsko

Datum: 6. 11. - 10. 11. 2017

Účel jednání: účast na 28. plenárním zasedání fóra a 3. zasedání podskupiny pro biocidy

 

 

Časový průběh cesty:

 

6. 11. 2017, 11:25 (SEČ) - odlet z Prahy

6. 11. 2017, 14:45 (VEČ) - přílet do Helsinek

7. 11. 2017, 9:00 - 19:00 (VEČ) - 28. zasedání fóra

8. 11. 2017, 8:30 - 18:30 (VEČ) - 28. zasedání fóra

9. 11. 2017, 9:00 - 18:30 (VEČ) - 28. zasedání fóra a 3. zasedání podskupiny pro biocidy

9. 11. 2017, 8:30 - 15:00 (VEČ) - 3. zasedání podskupiny pro biocidy

10. 11. 2017, 17:45 (VEČ) - odlet z Helsinek

10. 11. 2017, 18:45 (SEČ) - přílet do Prahy

 

 

28. zasedání fóra

 

1 Úvod

 

Zasedání řídila předsedkyně K. vom Hofe a na začátku byl schválen program jednání se změnami. Končící ředitel ECHA Geert Dancet představil nového ředitele Bjorna Hansena a shrnul činnost fóra (zejména 6 projektů REF a 9 pilotních projektů).

 

 

2 Aktivity fóra ohledně prosazování

 

Akční program fóra od roku 2019. Byla sestavena pracovní skupina, která bude připravovat tento strategický dokument.

 

REF4. Projekt se týkal 14+8 omezených látek. 5625 výrobků, 1009 směsí, 4599 předmětů, celkově 18% nesoulad (1014 výrobků). Hlavně kontrolovány ftaláty, TK v bižuterii a toluen. U ftalátů a hraček nesoulad 19,7%, u azbestu 13,6% (kontrolovány hlavně starší předměty). REF4 se neprojevil v počtu oznámení RAPEX.

 

Kategorizace rizik. Projekt na vypracování pokynů pro kategorizaci rizika (pro použití ICSMS).

 

Látky v předmětech. Operační fáze probíhá, účastní se 15 států. Překlady dotazníků budou v nejbližší době. Novinka na stránkách ECHA o projektu bude zveřejněna v tomto týdnu.

 

PD-NEA. V chystané verzi se zvýší rychlost a přibyde informace o hodnocení registrační dokumentace. Další verze asi v lednu 2018. Dále bude PD obsahovat i informace o SE.

 

Školení školitelů 2018. Témata – meziprodukty, registrace. WG bude mít zvláštní část pro BPRS.

 

Pilotní projekt na internetový prodej. 80% nesoulad po celé EU. COM se tím se bude zabývat.

 

3 Spolupráce s dalšími organizacemi

 

SLIC-CHEMEX. Zástupkyně této pracovní skupiny představila její práci. Za ČR je v této skupině pan Pavel Fošum. Podskupina pro dlouho latenci – nejdříve se zabývali křemíkovými vlákny (RCS), v roce 2016 byly vydány pokyny (budou přeloženy) k RCS ve stavebnictví; nyní se diskutují páry ze svařování (například při svařování nerezové oceli), pokyny budou k dispozici v roce 2018. SLIC a povolování – společnosti také musí dodržovat legislativu CAD/CMD (chemické činitele a karcinogeny a mutageny). Hlavní témata – rakovina ze zaměstnání, pomoc podnikům s legislativou, spolupráce s ČS za účelem nahrazení zastaralých pravidel a zaměření se na lepší ochranu zdraví v provozech.

Otevřené zasedání

 

4 Témata zainteresovaných stran

 

Poruchy v dodavatelském řetězci (Steve George, ASD). Dodavatelské řetězce u látek mohou být velmi komplexní. Menší společnosti jsou často „komunikační hrdlo láhve“. Např. výrobci letadel nemají informace o všech látkách, které se používají pro výrobu součástek. Dodavatelé látek neznají své konečné zákazníky. Špatná komunikace v dodavatelském řetězci a malý objem výrobku mohou znamenat stažení výrobku z trhu. Podle dat COM z roku 2015 27% registrantů přestalo dodávat látku na trh. Poslední registrační termín situaci velmi zdramatizuje. Kdy mají být NEA shovívavé: v případě stažení látky nebo směsi z trhu, chyby u plánování použití povolovaných látek, případu, kdy není pokryto použití, neplánovaná nutnost žádost o povolení (nevyšla substituce, nebylo nakoupeno dost látky v předstihu). V některých případech může být společnost v nesouladu ne vlastní vinou. ASD navádí své členy, aby kontaktovali NEA v případě problému, fórum má vydat nezávazný pokyn k vyjasnění si vzájemných očekávání mezi NEA a průmyslem.

 

Ochrana evropských výrobců (Erwin Annys). Dovoz předmětů do EU je důležitější než dovoz chemikálií. Jak kontrolovat předměty – uvědomit v kterých předmětech lze očekávat jaké chemikálie, průmysl může pomoci (v kterých předmětech se kdysi používaly jaké látky), vhodné analytické metody, způsob informování jiných států.

Podle některých firem z UK jsou do EU dováženy neregistrované chemikálie (přes různé přístavy), do jednotlivých přístavů podlimitně.

 

Kvantifikace D4/D5 v produktech osobní péče (Rachel Evans, SEC). Známé analytické metody mohou dávat falešně pozitivní výsledky (cykly se tvořily během analýzy - artefakt). Omezení je pro D4/D5 od 1000 ppm. Silikonový průmysl vyvinul vlastní metodu (IJ on Cosmetic Science, Dec 2017) – rozpad emulze, izolace nepolární fáze, plynová chromatografie.

 

Harmonizované kontroly textilních výrobků (Mauro Scalia, EURATEX). Toto průmyslové odvětví roste po letech poklesu. Firmy již nepoužívají dekaBDE jako FR. Nejsou zajištěny rovné podmínky. RAPEX není dostatečně reprezentativní (textil měl 13% oznámení). Dovoz do EU 21 mld. textilních výrobků, výroba v EU 4,8 mld.

 

Testování na zvířatech (PISC, ECOPA). Alternativy k testování se podceňují. Testy na zvířatech pokračují bez předchozí žádosti o souhlas. PETA chce vidět sankce za testování na zvířatech.

 

5 Společná iniciativa na kvalitu bezpečnostních listů.

 

16 zainteresovaných stran se vyslovilo pro účast v projektu na zlepšení kvality BL . Nejdříve budou identifikovány nejčastější chyby a poté identifikována řešení a sledováno jejich provádění. ČS nejdříve poskytnou příklady chyb v BL (20-30). WG navrhne řešení těchto nejčastějších chyb. Zainteresované strany budou WG referovat o tom, jak řešení WG aplikovaly v praxi.

6 Prosazování v členských státech

 

Vývoj inspekční činnosti na Kypru. Kampaně – registrace, ftaláty v hračkách, TK v bžuterii, azobarviva, lepidla, barvy a tužky s rozpouštědly, poznačení lampových olejů, kvalita BL, Hg teploměry, LLDC, složení osvěžovačů vzduchu, dichlormethan v odstraňovačích nátěrů. Provádí asi 300 kontrol ročně, 170 vzorků, ukládají vysoké pokuty.

 

Implementace REACH/CLP za posledních 10 let v Portugalsku. Kontrola v PT – obchodní inspekce (ASAE), inspekce ŽP (IGAMAT) a celníci, inspekce práce (ACT) není NEA pro REACH/CLP.

 

Kontrola BL v Nizozemsku s ohledem na BOZP. Je BL použitelný? Kvalitní BL není automaticky použitelný. Některé používané pojmy v oddílu 8 jsou velmi vágní. Na místě kontrolují, zda je BL k dispozici, zda je aktuální, zda implementují opatření k omezení rizika a zda je BL použit k hodnocení rizik podle směrnice CAD. Komunikuje kontrolovaný se svým dodavatelem (informace v BL je nedostatečná)? BL by měl být používán.

SDS Check – posouzení BL (www.vib-check.nl, bude později v EN), webová a telefonní aplikace. Výsledkem je stručná zpráva o použitelnosti BL, lze ji poslat přímo dodavateli BL.

Kontroly výrobců barev a natěračů – mnoho BL neposkytovalo informace o rukavicích. Doporučené rukavice byly po opravě moc silné. Nyní se dodavatelé a uživatelů domlouvají, jaké rukavice používat.

 

Projekt na omezené látky (UK). Zaměření – Kožené výrobky (azobarviva a CrVI), bižuterie (TK). Ochranu spotřebitelů řeší jednotlivá hrabství. Kožené výrobky – 157 vzorků, špatně 19 x CrVI, 6 x azobarviva, dovozové a evropské rukavice jsou na tom stejně. Bižuterie – 95 vzorků, 65% špatně.

3. zasedání podskupiny pro biocidy (BPRS)

7 Aktivity BPRS ohledně prosazování

Prioritizace kontrolních projektů na biocidy. Na začátku byla představena metodika projektů fóra. BPRS převezme tuto metodiku pro přípravu svých kontrolních projektů s potřebnými úpravami. WG pro prioritizaci navrhuje projekt na ošetřené předměty. „BEF1“ proběhne v roce 2019. Školení v roce 2018 se přizpůsobí tématu BEF1.

 

REF6. Tento projekt fóra bude mít jeden modul zaměřený na biocidní přípravky.

 

Implementace PD-NEA. Diseminační portál pro biocidy má přednost před úpravou PD-NEA pro potřeby kontrolních orgánů (předpoklad spuštění v roce 2019). Diseminační portál bude spuštěn v listopadu 2018.

 

Italský návrh na harmonizaci reportingu o nehodách. Výsledkem projektu budou pokyny o sledování nehod spojených s biocidními přípravky. Předtím budou definovány minimální údaje zaznamenávané v případě nehody. Bude možné srovnávat údaje v jednotlivých státech.

DE, MT - případů otrav biocidy není mnoho. IT - jen 5% otrav je způsobeno biocidy. Každé toxikologické centrum vede záznamy. Do nového systému by se jen převáděly již existující údaje.

 

8 Informace z Komise

Brexit. Na stránkách ECHA a DG SANTE jsou otázky a odpovědi ohledně této problematiky.

 

Konzervanty v tetovacím inkoustu. ECHA chystá omezení 4 tis. látek v inkoustech. V inkoustech jsou používány konzervanty, je možné, že nejsou regulovány.

 

In situ biocidy. Příští rok budou schváleny první účinné látky generované in situ.

 

Návštěvy Komise v ČS. 2018 – Nizozemsko, Belgie, Španělsko, Německo, Polsko.

 

Endokrinní disruptory. Regulace ED v biocidech bude publikována příští týden a bude platit za 6 měsíců.

 

Čl. 55 BPR. ČS může používat biocidy v naléhavém případě po 180 dní bez ohledu na BPR. Snaha o harmonizovaný přístup. Používáno pro boj proti komárům.

Zapsal: RNDr. Oldřich Jarolím

Zveřejněno: 28.11.2017 –Lenka Němcová ; Přečteno 268 x
Vytisknout