Skrýt nabídku
Česky | English
Působnosti > IPPC

Integrovaná prevence a omezování znečištění (Integrated Pollution Prevention and Control) – IPPC

Integrovaná prevence je novým fenoménem, který představuje zlom v přístupu k ochraně životního prostředí (ŽP). Představuje novou, vyšší kategorii technické ochrany ŽP jako celku, nahrazující metodou tzv. „čistší produkce“ dosavadní metodu snižování emisí tzv. „strategii kontroly a řízení“. IPPC spočívá jednak ve využívání látek šetrných k ŽP a k zdráví lidí, a to přímo v procesu výroby, a dále ve využívání a posouzení BAT (Best Avaitable Techniques), tj. nejlepších dostupných technik - moderních technologií, postupů. Tato metoda spočívala zejména v  instalacích a provozu nákladných koncových odlučovacích zařízení (filtračních, gravitačních, úpravy, atd.). Tímto, ale docházelo z hlediska ŽP jako celku, pouze k převodu znečištění z jedné složky do druhé např. prach odloučený z odsávaného vzduchu do kategorie nebezpečného odpadu.

IPPC tedy spočívá jednak v čistší produkci, tzn. používání látek méně nebezpečných ŽP a zdraví člověka, prevence a efektivnost při výrobě u zdroje (např. náhrada syntetických nebo nitro za vodou ředitelné nátěry nebo práškové barvy) a dále ve využívání tzv. BAT (Best Available Technique), tj. nejlepších dostupných technik – moderních postupů (např. fluidní kotle za roštové).

Referenční dokumenty BAT – BREF dokumenty (BREFy) jsou formou a výsledkem výměny informací. Obsahují data o daném odvětví, resp. procesu, používaných technikách s vyčíslením indikátorů jednotlivých kritérií pro BAT, emisních limitech používaných v členských zemích, prioritních materiálových tocích a monitoringu. Jádrem každého BREFu je popis BAT. V závěru obsahuje informace o budoucích BAT. 

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákonů  č.  521/2002 Sb.,  437/2002 Sb.,  695/2004 Sb., 444/2005 Sb.  a 222/2006 Sb. (úplné znění č. 435/2006 Sb. - pdf 366 kB) a to na základě implementace Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/61/ES o IPPC ve znění novely 2003/35/ES do českého právního řádu. Zákon vstoupil v platnost 1.1.2003.  Provozovateli zařízení spadající pod IPPC je tedy po absolvování povolovacího zařízení vydáno krajským úřadem integrované povolení, které nahrazuje některá složková povolení týkající se ochrany životního prostředí. Provozovatel je získá jedním rozhodnutím na odboru ŽP na KÚ a to na základě jím podané žádosti. 

 Česká inspekce životního prostředí v oblasti integrované prevence vykonává tyto hlavní činnosti:

provádí integrované kontroly, revize, prověrky a šetření zaměřené na dodržování platných právních předpisů, ukládá pokuty za porušení povinností stanovených zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a povinností stanovených integrovaným povolením - IP. Vydává stanoviska pro ostatní orgány státní správy (vyjádření k žádostem o IP atd.), spolupracuje s krajskými úřady (ústní jednání k vydání IP), celními orgány, Policií ČR, hygienickými stanicemi, finančními úřady a obcemi a poskytuje jim odbornou pomoc.

Důležité:

Pro provozovatele jednotlivých zařízení je dle zákona  č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci povinnost získat integrované povolení (IP) do 30.10.2007. V případě pokud tak neučiní jsou povinni ukončit provoz daného zařízení.  V opačném případě bude provozovatel sankcionován ze strany ČIŽP v souladu s tímto zákonem.

Mapa působnosti - IPPC

Právní normy - IPPC

- ; Přečteno: 41716 x